Pravilnik o izbjegavanju sudara na moru

NN 17/1996 (1.3.1996.), Pravilnik o izbjegavanju sudara na moru

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Na temelju članka 1043. stavak 1. točka 6. Pomorskog zakonika ("Narodne novine", br. 17/94 i 74/94) ministar pomorstva, prometa i veza donosi

PRAVILNIK

O IZBJEGAVANJU SUDARA NA MORU

DIO I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Primjena

Ovaj pravilnik primjenjuje se na sve trgovačke i ratne brodove koji viju hrvatsku zastavu, a plove na otvorenom moru i na brodove svih zastava koji plove teritorijalnim morem i unutrašnjim morskim vodama Republike Hrvatske, a koje su plovne za pomorske brodove.

Ništa što je propisano ovim pravilnikom ne sprečava primjenu posebnih propisa što ih donese nadležno tijelo vlasti o sidrištima, lukama, rijekama, jezerima ili unutrašnjim plovidbenim putovima koji su spojeni s otvorenim morem i plovni su za pomorske brodove. Takvi posebni propisi moraju biti, što je moguće više, u skladu s ovim pravilnikom.

Ništa što je propisano ovim pravilnikom ne sprečava nadležno tijelo vlasti Republike Hrvatske da propiše posebne odredbe o uvođenju dodatnih pozicijskih ili signalnih svjetala, znakova ili zvučnih signala za ratne brodove i brodove koji plove u konvoju, ili dodatnih pozicijskih ili signalnih svjetala ili znakova za ribarske brodove koji su zauzeti u ribolovu u sastavu flote. Dodatna pozicijska ili signalna svjetla, znakovi ili zvučni signali moraju biti takvi, koliko je moguće, da se ne mogu zamijeniti bilo kakvim svjetlom, znakom ili signalom propisanim ovim pravilnikom.

Sheme odvojenog prometa mogu se uspostavljati u teritorijalnom moru i u unutrašnjim morskim vodama Republike Hrvatske, koje odobri nadležno tijelo vlasti.

Kad god nadležno tijelo vlasti Republike Hrvatske utvrdi da neki brod, zbog svoje posebne konstrukcije ili namjene, ne može, u svezi s brojem, položajem, dometom ili sektorom vidljivosti svjetala ili znakova, te rasporedom i karakteristikama naprava za davanje zvučnih signala, u potpunosti udovoljiti odredbama ovoga pravilnika, za takav će se brod, u svezi s brojem, položajem, dometom i sektorima vidljivosti svjetala ili znakova, te rasporedom i karakteristikama naprava za davanje zvučnih signala donijeti takve odredbe za koje nadležno tijelo vlasti odredi da najviše odgovaraju ovom pravilniku.

Članak 2.

Odgovornost

Ništa što je propisano ovim pravilnikom ne može osloboditi brod ili vlasnika ili zapovjednika ili njegovu posadu od posljedica bilo kakva propusta u primjeni ovoga pravilnika ili mjera opreznosti što ih zahtijevaju uobičajeno iskustvo pomorca ili osobite okolnosti slučaja.

Pri tumačenju i primjeni ovoga pravilnika treba imati na umu sve opasnosti plovidbe i sudara, te posebne okolnosti, uključujući i ograničene mogućnosti dotičnih brodova, koje mogu zahtijevati da se odstupi od ovoga pravilnika da bi se izbjegla neka neposredna opasnost.

Članak 3.

Opće definicije

Navedene riječi i izrazi što su upotrijebljeni u ovom pravilniku, ako u pojedinom članku nije drugačije određeno, imaju slijedeća značenja:

1. Riječ "brod" označuje svaku vrstu plovila, uključujući plovila koja plove bez istisnine i hidroavion, koje se upotrebljava ili se može upotrijebiti kao prijevozno sredstvo na vodi;

2. Izraz "brod na mehanički pogon" označuje svaki brod koji se pokreće strojem;

3. Riječ "jedrenjak" označuje svaki brod koji se pokreće jedrima, uz uvjet da pogonski stroj, ako je na njemu instaliran, nije u upotrebi;

4. Izraz "brod koji riba" označuje svaki brod na ribanju pomoću mreža, povraza, potegača (koća) ili drugog ribarskog pribora što ograničuje mogućnost manevriranja, ali ne uključuje brod koji riba povlačnim povrazima ili kojim drugim ribarskim priborom što ne ograničuje mogućnost manevriranja;

5. Riječ "hidroavion" označuje bilo koju letjelicu kojom se može manevrirati na vodi;

6. Izraz "brod koji ne može manevrirati" označuje brod koji se ne može maknuti s puta drugome brodu jer se njime zbog nekih posebnih okolnosti ne može manevrirati prema ovom pravilniku;

7. Izraz "brod ograničene mogućnosti manevriranja" označuje brod kojemu je zbog naravi njegova posla mogućnost manevriranja ograničena prema ovim pravilima, pa se zbog toga ne može maknuti s puta drugom brodu. Izraz "brodovi ograničene mogućnosti manevriranja" uključuje navedene brodove, ali se ograničuje samo na:

a) brod na polaganju, pregledavanju ili podizanju navigacijske oznake, podvodnog kabela ili cjevovoda,

b) brod koji jaruža, obavlja hidrografska istraživanja ili podvodne radove,

c) brod koji opskrbljuje ili prekrcava osobe, zalihe ili teret dok plovi,

d) brod zauzet polijetanjem ili slijetanjem zrakoplova,

e) brod koji obavlja razminiravanje,

f) brod koji je zauzet takvim tegljenjem koje mu onemogućuje skretanje s njegova kursa;

8. Izraz "brod koji je ograničen svojim gazom" označava brod na mehanički pogon koji je zbog svojeg gaza, prema raspoloživoj dubini i širini plovnog puta bitno ograničen u mogućnosti da skreće s kursa u kojem plovi;

9. Riječ "plovi" označava da brod nije usidren ili privezan uz obalu ili nasukan;

10. Riječi "duljina" i "širina" broda znače njegovu duljinu preko svega i najveću širinu;

11. Držat će se da brodovi jedan drugome u vidokrugu samo tada kad mogu vidjeti jedan drugoga neposrednim gledanjem;

12. Izraz "smanjena vidljivost" označuje svaku okolnost u kojoj je vidljivost smanjena zbog magle, sumaglice, padanja snijega ili jake oluje s kišom, pješčane oluje i drugih sličnih uzroka.

DIO II.

PRAVILA ZA PLOVIDBU I KORMILARENJE

Poglavlje 1.

UPRAVLJANJE BRODOVIMA PRI BILO KOJEM STANJU VIDLJIVOSTI

Članak 4.

Primjena

Pravila se ovoga poglavlja primjenjuju pri bilo kojem stanju vidljivosti.

Članak 5.

Izviđanje

Svaki brod mora uvijek savjesno izviđati promatranjem i slušanjem, a i svim raspoloživim sredstvima primjerenim prevladavajućim okolnostima i stanju, a radi potpune procjene situacije i rizika sudara.

Članak 6.

Sigurnosna brzina

Svaki se brod mora uvijek kretati sigurnosnom brzinom da bi se mogla poduzeti pravilna i djelotvorna radnja za izbjeći sudar, te da bi se brod mogao zaustaviti na odgovarajućoj udaljenosti, prema prevladavajućim okolnostima i stanju.

Pri određivanju sigurnosne brzine moraju se, među ostalim, uzeti u obzir:

1. Za sve brodove:

a) stanje vidljivosti,

b) gustoća prometa, uključujući i ribarske ili bilo koje ostale brodove,

c) manevarske osobine broda, uzimajući u obzir zaustavni put i sposobnost okretanja broda u prevladavajućim okolnostima,

d) prisutnost pozadinskih svjetala noću, kao što su svjetla na obali i reflektivno raspršavanje vlastitih svjetala,

e) stanje vjetra, mora i morske struje, te blizina opasnosti za navigaciju,

f) gaz broda u odnosu prema raspoloživoj dubini vode;

2. Za brodove s radarom u radu:

a) značajke, uspješnost i ograničenje radarskog uređaja,

b) sva ograničenja što ih nameće ljestvica dometa radara koja je u upotrebi,

c) učinak stanja mora, vremena i drugih izvora smetnji na radarsko otkrivanje,

d) postojanje mogućnosti da mali brodovi, led i drugi plovni objekti ne budu otkriveni radarom na odgovarajućem dometu,

e) broj, položaj i kretanje brodova koji su otkriveni radarom,

f) precizniju procjenu vidljivosti, što je moguće utvrditi upotrebom radara, određivanjem udaljenosti do brodova ili plovnih objekata u blizini.

Članak 7.

Rizik sudara

Svaki brod mora upotrijebiti sva raspoloživa sredstva koja odgovaraju prevladavajućim okolnostima i stanju, da bi se utvrdilo da li postoji rizik sudara. Ako postoji imalo sumnje, držat će se da taj rizik postoji.

Radarski uređaj, ako je ugrađen i ispravan, treba pravilno upotrebljavati, uključujući i područje promatranja velikih daljina, da bi se što prije dobilo upozorenje o riziku sudara i za radarsko ucrtavanje (plotiranje) ili slično sustavno praćenje otkrivenih objekata.

Ne smiju se donositi zaključci na temelju oskudnih podataka, a osobito na temelju nedovoljnih radarskih podataka.

Pri utvrđivanju postojanja rizika sudara, ova razmatranja, među ostalim, treba uzeti u obzir:

a) držat će se da postoji opasnost od sudara ako se kompasni smjer broda koji se približuje mnogo ne mijenja,

b) takva opasnost može ponekad postojati čak kad je očevidna veća promjena smjera, posebice kad se približuje veoma veliki brod ili tegalj, ili ako je brod koji se približuje na vrlo maloj udaljenosti.

Članak 8.

Radnja kojom se izbjegava sudar

Svaku radnju poduzetu da bi se izbjegao sudar mora se izvršiti odlučno, pravodobno i onako kako to treba učiniti dobar pomorac, ako to okolnosti slučaja dopuštaju.

Svaka promjena kursa i/ili brzine poduzete da bi se izbjegao sudar, ako okolnosti slučaja dopuštaju, moraju biti dovoljno velike da ih drugi brod, koji promatra vizualno ili pomoću radara, može odmah primijetiti. Uzastopne male promjene kursa i/ili brzine treba izbjegavati.

Ako ima dovoljno prostora za manevriranje, samo promjena kursa može biti veoma uspješna radnja da se izbjegne položaj opasne blizine, uz uvjet da se učini u pravo vrijeme, da je izrazita i da ne dovede brod u položaj opasnih blizina u odnosu prema ostalim brodovima.

Radnja koja je poduzeta da se izbjegne sudar s drugim brodom, mora omogućiti mimoilaženje na sigurnoj udaljenosti. Uspjeh te radnje mora se pažljivo provjeravati sve dok drugi brod konačno prođe i bezopasno se udalji.

Brod koji je obvezan, po bilo kojoj odredbi ovoga pravilnika da ne ometa prolaz ili siguran prolaz drugog broda mora, kad to okolnosti zahtijevaju, pravodobno poduzeti postupak da bi osigurao dovoljno vodenog prostora za siguran prolazak drugog broda.

Brod koji je obvezan ne ometati prolaz ili siguran prolaz drugog broda ne oslobađa se te obveze ako se približava drugom brodu tako da postoji opasnost od sudara, pa se mora pri poduzimanju postupka u potpunosti voditi računa o postupcima koji bi bili nužni po pravilima ovoga dijela.

Brod kojem se ne smije ometati prolaz ostaje u punoj obvezi držati se pravila ovoga dijela kada se dva broda približavaju jedan drugome tako da postoji opasnost od sudara.

Članak 9.

Uski kanali

Brod koji plovi u uskom kanalu ili plovnom putu, koliko god je to sigurno i izvedivo, mora se držati uz vanjski rub kanala ili plovnog puta koji se nalazi s njegove desne strane.

Brod kraći od 20 metara ili jedrenjak ne smije ometati prolaz brodu koji može sigurno ploviti jedino unutar uskog kanala ili plovnog puta.

Brod koji riba ne smije ometati prolaz bilo kojem drugom brodu koji plovi unutar uskog kanala ili plovnog puta.

Brod ne smije poprijeko prelaziti uski kanal ili plovni put, ako takvo prelaženje ometa prolaz nekome brodu koji može sigurno ploviti jedino unutar toga kanala ili plovnog puta. Sumnja li se u namjeru broda koji prelazi poprijeko, može se upotrijebiti zvučni signal propisan člankom 34. stavak 4. ovoga pravilnika.

Kad se pretjecanje u uskom kanalu ili plovnome putu može obaviti jedino ako brod kojega se pretječe mora poduzeti radnju da omogući bezopasan prolaz, brod koji namjerava pretjecati mora pokazati svoju namjeru glasajući se odgovarajućim signalom propisanim u članku 34. stavak 3. točka a) ovoga pravilnika. Brod koji se pretječe, ako se s time slaže, mora upotrijebiti odgovarajući signal predviđen u članku 34. stavak 3. točka b) ovoga pravilnika i poduzeti potrebne mjere da bi omogućio neopasan prolaz. U slučaju sumnje, brod može upotrijebiti signale predviđene u članku 34. stavak 4. ovoga pravilnika.

Ovaj članak ne oslobađa brod koji pretječe od obveze prema članku 13. ovoga pravilnika.

Brod koji se približava zavoju ili području uskog kanala ili plovnoga puta gdje se drugi brodovi ne mogu vidjeti zbog zaklonjena vidika nekom zaprekom, mora ploviti uz posebnu budnost i oprez, te se mora oglasiti odgovarajućim signalom prema članku 34. stavak 5. ovoga pravilnika.

Svaki brod mora izbjegavati sidrenje u uskome kanalu, ako to okolnosti slučaja dopuštaju.

Članak 10.

Sheme odvojenog prometa

Ovaj se članak primjenjuje na sheme odvojenog prometa što ih je Međunarodna pomorska organizacija (IMO) usvojila i ne oslobađa nijedan brod od njegove obveze bilo po kojem drugom članku.

Brod koji se služi shemom odvojenog prometa mora:

a) proslijediti po određenom plovidbenom putu u općem smjeru toka plovidbe za taj put,

b) koliko je god praktički izvedivo, izbjegavati liniju ili zonu odvojenog prometa,

c) priključivati se u plovidbeni put ili izlaziti iz njega, u normalnim okolnostima, na kraju puta, a pri uključivanju ili izlaženju s bilo koje strane treba to učiniti sa što je praktički moguće manjim kutom u odnosu prema općem smjeru toka plovidbe.

Brod mora, koliko god je to izvodljivo, izbjegavati prelazak preko plovidbenih putova, ali ako je to primoran učiniti, on mora što je moguće više prelaziti pod pravim kutom prema općem smjeru toka plovidbe.

Brod se ne smije koristiti zonom priobalne plovidbe kad može sigurno ploviti odgovarajućim plovidbenim putom unutar susjedne sheme odvojenog prometa. Međutim, brodovi kraći od 20 metara, jedrenjaci i brodovi koji ribaju mogu se koristiti zonom priobalne plovidbe.

Bez obzira na odredbe stavka 4. ovoga članka brod se može koristiti zonom priobalne plovidbe kad je na ruti prema ili od luke, instalacije ili strukture blizu obale, peljarske postaje ili bilo kojeg drugog mjesta što se nalazi unutar zone priobalne plovidbe ili kad izbjegava neposrednu opasnost.

Brod, ako ne presjeca ili se ne uključuje ili napušta plovidbeni put, u normalnim okolnostima ne smije ući u zonu odvajanja ili prijeći liniju odvajanja, osim:

a) u slučajevima nužde da bi izbjegao neposrednu opasnost,

b) kad riba unutar zone odvajanja.

Brod koji plovi u području blizu završetka sheme odvojenog prometa, mora to činiti s posebnim oprezom.

Brod mora, ako je to izvedivo, izbjegavati sidrenje unutar sheme odvojenog prometa ili u područjima blizu njezinih završetaka.

Brod koji se ne koristi shemom odvojenog prometa mora je zaobilaziti koliko je to praktički više moguće.

Brod koji riba ne smije ometati prolaz ni jednome brodu koji slijedi tok plovidbenog puta.

Brod kraći od 20 metara ili jedrenjak ne smije ometati siguran prolaz broda na mehanički pogon koji slijedi tok plovidbenog puta.

Brod s ograničenim mogućnostima manevriranja, kada je zauzet radovima na održavanju sigurne plovidbe u shemama odvojenog prometa, oslobođen je obveze pridržavanja ovoga članka za vrijeme obavljanja radova.

Brod s ograničenim mogućnostima manevriranja, kada je zauzet radovima na polaganju, popravljanju ili podizanju podmorskog kabela unutar sheme odvojenog prometa, oslobođen je obveze pridržavanja ovoga članka za vrijeme obavljanja radova.

Poglavlje 2.

UPRAVLJANJE BRODOVIMA KOJI SU NA VIDIKU JEDAN DRUGOME

Članak 11.

Primjena

Pravila se ovoga poglavlja odnose na brodove koji su na vidiku jedan drugome.

Članak 12.

Jedrenjaci

Kad se dva jedrenjaka približuju jedan drugome tako da prijeti opasnost od sudara, jedan se od njih mora ukloniti drugome s puta na slijedeći način:

a) kad svaki od njih ima vjetar s različitih strana, brod koji plovi vjetrom s lijeve strane mora se ukloniti s puta drugom brodu,

b) ako oba broda imaju vjetar s iste strane, brod koji se nalazi u privjetrini mora se ukloniti s puta brodu koji plovi u zavjetrini,

c) ako brod koji plovi vjetrom s lijeve strane vidi brod u privjetrini i ne može za njega sa sigurnošću utvrditi plovi li vjetrom s lijeve ili desne strane, mora mu se ukloniti s puta.

U svrhe ovoga članka, privjetrinom se smatra strana suprotna onoj na kojoj se nalazi glavno jedro, ili u slučaju broda s križnim jedrima, suprotna strana od one na kojoj se nalazi najveće letno jedro.

Članak 13.

Pretjecanje

Bez obzira na bilo koju odredbu poglavlja 1. i 2. dijela II. ovoga pravilnika, svaki brod koji pretječe drugi brod mora se ukloniti s puta dostignutom brodu.

Držat će se da brod pretječe kad se približuje drugome brodu iz smjera većega od 22,50 iza subočice prema krmi toga broda, tj. da je u takvu položaju prema brodu kojega pretječe da bi mu noću mogao vidjeti samo krmeno svjetlo, a da mu ne vidi nijedno od bočnih svjetala.

Ako je brod u ikakvoj sumnji pretječe li drugi brod, dužan je sebe držati brodom koji pretječe i prema tome se ponašati.

Svaka iduća promjena smjera između dvaju brodova ne može učiniti da se brod koji pretječe drži brodom koji presjeca kurs onome drugom, prema ovom pravilniku, i ne može ga se osloboditi dužnosti da se ukloni s puta dostignutome brodu, sve dok ga konačno ne prijeđe i dok se ne udalji.

Članak 14.

Brodovi u protukursu

Kad se dva broda na mehanički pogon približuju jedan drugome iz suprotnih ili skoro suprotnih kursova tako da prijeti opasnost od sudara, svaki od njih mora promijeniti kurs udesno tako da jedan drugome prođu s lijeve strane.

Držat će se da takav položaj postoji kad jedan brod vidi drugi ravno po pramcu ili skoro ravno po pramcu, a noću kad može vidjeti jarbolna svjetla drugoga broda u liniju ili gotovo u liniju i/ili oba bočna svjetla, a danju kad vidi odgovarajući izgled drugoga broda.

Ako brod imalo sumnja u postojanje takve situacije, mora se držati da ona postoji i prema tome treba djelovati.

Članak 15.

Križanje kursova

Kad se kursovi dvaju brodova na mehanički pogon križaju tako da prijeti opasnost od sudara, uklonit će se s puta onaj brod koji vidi drugi preko svoje desne strane i, ako je u danome slučaju to moguće, on pri tome ne smije presjecati kurs ispred pramca toga broda.

Članak 16.

Postupak broda koji ustupa put

Svaki brod koji je dužan ukloniti se s puta drugome brodu, mora, koliko god je to moguće, manevrirati pravodobno i pouzdano da bi se potpuno uklonio.

Članak 17.

Postupak broda s pravom puta

Kad se na temelju ovoga pravilnika jedan od dvaju brodova obvezan ukloniti s puta, drugi brod mora zadržavati nepromijenjeni kurs i brzinu.

Drugi brod može ipak poduzeti mjere za izbjegavanje sudara vlastitim manevriranjem čim mu postane očito da brod koji se mora ukloniti s puta ne poduzima odgovarajući manevar u skladu s ovim pravilnikom.

Ako se brod koji treba zadržati kurs i brzinu, iz bilo kojeg razloga, nađe tako blizu da se sudar ne može izbjeći samo manevriranjem broda koji je dužan da se ukloni s puta, on mora poduzeti radnju koja će najbolje pridonijeti da se sudar izbjegne.

Brod na mehanički pogon koji poduzima radnju u položaju križanja kursova prema stavku 2. ovoga članka radi izbjegavanja sudara s drugim brodom na mehanički pogon koji mu je s lijeve strane, ne smije promijeniti kurs ulijevo, ako je to u danome slučaju moguće.

Ovaj članak ne oslobađa brod koji ustupa put njegove obveze da se ukloni s puta.

Članak 18.

Međusobne obveznosti brodova

Osim ako člancima 9., 10. i 13. ovoga pravilnika nije drugačije određeno:

1. Kad brod na mehanički pogon plovi mora se ukloniti s puta:

a) brodu koji ne može manevrirati,

b) brodu ograničene mogućnosti manevriranja,

c) brodu koji riba,

d) jedrenjaku;

2. Kad jedrenjak plovi mora se ukloniti s puta:

a) brodu koji ne može manevrirati,

b) brodu ograničene mogućnosti manevriranja,

c) brodu koji riba;

3. Kad brod koji riba plovi, koliko je to moguće, mora se ukloniti s puta:

a) brodu koji ne može manevrirati,

b) brodu ograničene mogućnosti manevriranja.

Svaki brod, osim broda koji ne može manevrirati ili broda ograničene mogućnosti manevriranja, ako je u danom slučaju to moguće, ne smije ometati siguran prolaz brodu ograničenom svojim gazom, koji pokazuje signale prema odredbama članka 28. ovoga pravilnika.

Brod koji je ograničen svojim gazom mora ploviti s posebnim oprezom, posvećujući potpuno pozornost svojemu posebnom stanju.

Hidroavion na vodi, općenito mora se uklanjati s puta svim brodovima i ne smije ih ometati u plovidbi. Međutim, u okolnostima kad prijeti opasnost od sudara, mora se ponašati u skladu s odredbama u člancima ovoga dijela.

Poglavlje 3.

UPRAVLJANJE BRODOVIMA PRI SMANJENOJ VIDLJIVOSTI

Članak 19.

Upravljanje brodovima pri smanjenoj vidljivosti

Odredbe ovoga članka odnose se na brodove koji ne vide jedan drugoga za vrijeme plovidbe u području ili blizu područja sa smanjenom vidljivošću.

Svaki brod mora ploviti sigurnosnom brzinom, koja je prilagođena prevladavajućim prilikama i stanju smanjene vidljivosti. Brod na mehanički pogon mora pogonski stroj držati stalno spreman za neposredni manevar.

Svaki brod mora posvećivati odgovarajuću pozornost prevladavajućim prilikama i uvjetima smanjene vidljivosti kad se ponaša prema odredbama u člancima poglavlja 1. ovoga dijela.

Kad brod samo radarom otkrije prisutnost drugog broda, mora utvrditi nastaje li položaj opasne blizine i prijeti li opasnost od sudara. Ako prijeti, mora poduzeti pravodobno manevar izbjegavanja. Ako se taj manevar sastoji od promjene kursa, mora se, koliko je god moguće kloniti:

a) promjene kursa ulijevo ako je drugi brod ispred subočice vlastitog broda, osim za brod kojega se pretječe,

b) promjene kursa prema brodu koji mu je subočice ili prema krmi.

Svaki brod koji čuje zvučni signal za maglu drugoga broda, iz smjera za koji drži da je ispred subočice, ili koji ne može izbjeći opasne blizine s drugim brodom koji mu je ispred subočice, mora smanjiti brzinu do najmanje pri kojoj brod još može ploviti u svojemu kursu, osim kad se utvrdi da ne prijeti opasnost od sudara. Ako je potrebno, mora se zaustaviti i u svakom slučaju ploviti s najvećim mogućim oprezom dok opasnost od sudara ne prođe.

DIO III.

SVJETLA I ZNAKOVI

Članak 20.

Primjena

Pravila ovoga dijela moraju se primjenjivati u svim vremenskim uvjetima.

Odredbe u člancima ovoga dijela koje se odnose na svjetla moraju se primjenjivati od zalaska do izlaska sunca i za to vrijeme ne smiju se pokazivati druga svjetla, osim ako ona ne mogu biti pogreškom zamijenjena svjetlima propisanim ovim pravilnikom, niti štetno djelovati na njihovu vidljivost ili njihove značajke ili, pak, koja neće ometati pravilno izviđanje.

Svjetla propisana ovim pravilnikom, ako su postavljena, trebaju se također isticati od izlaska do zalaska sunca pri smanjenoj vidljivosti i u svim drugim slučajevima kad se to drži potrebnim.

Odredbe u člancima što se odnose na znakove moraju se primjenjivati danju.

Svjetla i znakovi navedeni u ovom pravilniku moraju biti u skladu s odredbama Pravila o gradnji pomorskih brodova koja je izdao Hrvatski registar brodova.

Članak 21.

Definicije

"Jarbolno svjetlo" znači bijelo svjetlo koje stalno svijetli u luku obzorja od 225°, postavljeno u ravnini uzdužnice broda i tako učvršćeno da se svjetlost vidi od pramčanog dijela uzdužnice od 22,5° iza subočice na oba boka broda.

"Bočna svjetla" znače zeleno svjetlo na desnom boku i crveno svjetlo na lijevom boku, a svako od njih stalno svijetli u luku obzorja od 112,5° i tako su učvršćena da se svjetlost vidi od uzdužnice pramca do 22,5° iza subočice na dotičnome boku broda. Brodovi kraći od 20 metara smiju bočna svjetla nositi u jednoj kombiniranoj svjetiljci postavljenoj u ravnini uzdužnice broda.

"Krmeno svjetlo" znači bijelo svjetlo koje stalno svijetli u luku obzorja od 135°, postavljeno što je moguće bliže krmi i tako učvršćeno da se svjetlo vidi 67,5° na svaku stranu gledano od uzdužnice krme.

"Svjetlo za tegljenje" znači žuto svjetlo istih osobina kao "krmeno svjetlo" određeno stavkom 3. ovoga članka.

"Kružno svjetlo" znači svjetlo koje stalno svijeti u luku obzorja od 360°

"Bljeskajuće svjetlo" znači svjetlo koje se vidi kao bljesak u pravilnim razmacima, s učestalošću od 120 bljesaka ili više u minuti.

Članak 22.

Vidljivost svjetala

Svjetla propisana odredbama u ovome članku moraju imati jakost svjetala kao što je određeno u Pravilima o gradnji pomorskih brodova, koja je izdao Hrvatski registar brodova tako da su najmanji dometi vidljivosti:

1. na brodovima duljine 50 metara ili više:

_ jarbolno svjetlo _ 6 milja,

_ bočno svjetlo _ 3 milje,

_ krmeno svjetlo _ 3 milje,

_ svjetlo za tegljenje _ 3 milje,

_ bijelo, crveno, zeleno ili žuto kružno svjetlo _ 3 milje;

2. na brodovima duljine 12 metara ili više, ali kraćima od 50 metara:

_ jarbolno svjetlo _ 5 milja, a za brodove kraće od 20 metara _ 3 milje,

_ bočno svjetlo _ 2 milje,

_ krmeno svjetlo _ 2 milje,

_ svjetlo za tegljenje _ 2 milje,

_ bijelo, crveno, zeleno ili žuto kružno svjetlo _ 2 milje;

3. na brodovima kraćima od 12 metara:

_ jarbolno svjetlo _ 2 milje,

_ bočno svjetlo _ 1 milju,

_ krmeno svjetlo _ 2 milje,

_ svjetlo za tegljenje _ 2 milje,

_ bijelo, crveno, zeleno ili žuto kružno svjetlo _ 2 milje;

4. na neuočljivim, djelomično uronjenim brodovima ili na tegljenim objektima:

_ bijelo kružno svjetlo _ 3 milje.

Članak 23.

Brodovi na mehanički pogon kad plove

Brod na mehanički pogon, kad plovi, mora pokazivati:

a) jarbolno svjetlo na prednjem dijelu broda,

b) jedno drugo jarbolno svjetlo iza i iznad prvoga; brod kraći od 50 metara nije obvezan isticati drugo svjetlo, ali smije to činiti,

c) bočna svjetla,

d) krmeno svjetlo.

Brod na zračnom jastuku kad plovi iznad površine vode, osim svjetala određenih u stavku 1. ovoga članka mora pokazivati žuto bljeskajuće kružno svjetlo.

Brod na mehanički pogon kraći od 12 metara, umjesto svjetala određenih u stavku 1. ovoga članka, smije pokazivati bijelo kružno svjetlo i bočna svjetla.

Brod na mehanički pogon kraći od 7 metara, čija najveća brzina ne prelazi 7 čv, umjesto svjetala određenih u stavku 1. ovoga članka, smije pokazivati bijelo kružno svjetlo, a ako je moguće i bočna svjetla.

Jarbolno svjetlo ili bijelo kružno svjetlo na brodu na mehanički pogon kraćem od 12 metara može se postaviti izvan uzdužnice broda ako se ne može postaviti na uzdužnicu broda, s tim da su bočna svjetla kombinirana u jednoj svjetiljci postavljena na uzdužnici broda ili koliko je moguće bliže uzdužnici broda na kojoj je postavljeno jarbolno svjetlo ili bijelo kružno svjetlo.

Članak 24.

Tegljenje i potiskivanje

Brod na mehanički pogon, kad tegli, mora pokazivati:

a) umjesto svjetla propisanog u članku 23. stavak 1. točka a) ili točka b) ovoga pravilnika _ dva jarbolna svjetla u vertikali jedno povrh drugog; ako duljina teglja, mjereno od krme tegljača do najzadnje točke teglja, prelazi 200 metara _ tri takva svjetla u vertikali jedno povrh drugoga,

b) bočna svjetla,

c) krmeno svjetlo,

d) svjetlo za tegljenje, u vertikali povrh krmenog svjetla,

e) ako duljina teglja prelazi 200 metara, signalno tijelo oblika dvostrukog stošca, na mjestu gdje se najbolje može vidjeti.

Ako su potiskivač i brod kojega on potiskuje čvrsto spojeni da čine jednu složenu jedinicu, drže se brodom na mehanički pogon i moraju pokazivati svjetla propisana u članku 23. ovoga pravilnika.

Brod na mehanički pogon, kad potiskuje naprijed ili tegli bočno, osim u slučaju da čini jednu složenu jedinicu, mora pokazivati:

a) umjesto svjetla propisanoga člankom 23. stavak 1. točka a) ili točka b) ovoga pravilnika _ dva jarbolna svjetla, u vertikali jedno povrh drugoga,

b) bočna svjetla,

c) krmeno svjetlo.

Brod na mehanički pogon, na kojega se odnose stavci 1. i 3. ovoga članka, mora također udovoljavati članku 23. stavak 1. točka b) ovoga pravilnika.

Tegljeni brod ili objekt, osim broda ili objekta iz stavka 7. ovoga članka, mora pokazivati:

a) bočna svjetla,

b) krmeno svjetlo,

c) ako dulja teglja prelazi 200 metara _ signalno tijelo oblika dvostrukog stošca, na mjestu gdje se najbolje može vidjeti.

Ako se bilo koji broj brodova tegli jedan uz drugoga ili potisuje u grupi, moraju biti osvijetljeni kao jedan brod:

a) potiskivani brod naprijed, koji nije dio složene jedinice, mora na kraju prednjeg dijela pokazivati bočna svjetla,

b) brod koji je tegljen bočno mora pokazivati krmeno svjetlo i na kraju prednjeg dijela bočna svjetla.

Slabo uočljiv, djelomično uronjen brod ili objekt, ili sastav takvih brodova ili objekata, koji se tegle, mora pokazivati:

a) ako je uži od 25 metara, jedno bijelo kružno svjetlo na prednjem krajnjem dijelu ili u njegovoj blizini i jedno takvo svjetlo na stražnjem krajnjem dijelu ili njegovoj blizini, osim što drakoni (plastični cilindri za tekućine, tzv. "kobasice") ne trebaju isticati svjetlo na krajnjem prednjem dijelu ili njegovoj blizini,

b) ako je širok 25 metara ili više, dva dodatna bijela kružna svjetla, na najširim bočnim točkama ili blizu njih,

c) ako je dulji od 100 metara, dodatna bijela kružna svjetla između svjetala propisanih u točkama a) i b) ovoga stavka, tako da udaljenost između svjetala ne bude veća od 100 metara,

d) znak u obliku dvostrukog stošca na krajnjem stražnjem dijelu ili u njegovoj blizini, na posljednjem brodu ili objektu u teglju, a ako duljina teglja prelazi 200 metara, još jedan znak istog oblika postavljen na mjestu odakle se najbolje vidi i po mogućnosti što bliže prednjem dijelu teglja.

Ako je zbog bilo kojih opravdanih razloga nemoguće da tegljeni brod ili objekt imaju svjetla ili znakove propisane u stavcima 5. i 7. ovoga članka, mora se poduzeti sve što je moguće da se tegljeni brod ili objekt osvijetli ili da se barem označi prisutnost takva broda ili objekta.

Ako je zbog bilo kojih opravdanih razloga nemoguće da brod koji inače ne radi kao tegljač ističe svjetla propisana u stavcima 1. i 3. ovoga članka, od takvog se broda ne zahtijeva da istakne propisana svjetla kad tegli drugi brod koji je u opasnosti ili nekoj drugoj nuždi. Treba poduzeti sve što je moguće da se upozori na prirodu odnosa između broda tegljača i tegljenog broda, kako je to dopušteno odredbom članka 36. ovoga pravilnika _ posebno osvjetljavanje teglja.

Članak 25.

Jedrenjaci kad plove i brodovi na vesla

Jedrenjak kad plovi treba pokazivati:

a) bočna svjetla,

b) krmeno svjetlo.

Na jedrenjaku kraćem od 20 metara svjetla propisana stavkom 1. ovoga članka mogu se kombinirati u jednoj svjetiljci, koju treba postaviti na vrh ili blizu vrha jarbola gdje se svjetlo može najbolje vidjeti.

Jedrenjak kad plovi, osim svjetala propisanih stavkom 1. ovoga članka, može isticati na vrhu ili blizu vrha jarbola gdje se može najbolje vidjeti, dva kružna svjetla postavljena vertikalno jedno povrh drugoga, od kojih je gornje crveno, a donje zeleno; ta se svjetla ne smiju pokazivati zajedno s kombiniranom svjetiljkom koja je dopuštena stavkom 2. ovoga članka.

Jedrenjak kraći od 7 metara, ako je moguće, mora pokazivati svjetla propisana stavcima 1. ili 2. ovoga članka, ali ako to ne čini, mora držati pri ruci spremnu električnu džepnu svjetiljku ili upaljenu svjetiljku koja daje bijelu svjetlost i koju se mora pokazati dovoljno na vrijeme da se izbjegne sudar.

Brod na vesla može pokazivati svjetla za jedrenjake propisane u odredbama ovoga članka, ali ako to ne čini, mora držati pri ruci spremnu električnu džepnu svjetiljku ili upaljenu svjetiljku koja daje bijelu svjetlost i koju mora pokazati dovoljno na vrijeme da se izbjegne sudar.

Brod koji plovi na jedra, a istodobno se pokreće strojem, mora na svojemu prednjem dijelu, na mjestu gdje se najbolje može vidjeti, istaknuti znak u obliku stošca s vrhom okrenutim prema dolje.

Članak 26.

Ribarski brodovi

Brodovi koji ribaju, bilo da plove ili da su usidreni moraju pokazivati samo svjetla i znakove propisane odredbama ovoga članka.

Brod koji riba potegačom (koćom), a pod tim se razumijeva vučenje mreže kroz vodu ili druge naprave upotrijebljene kao ribolovni pribor, mora pokazivati:

a) dva kružna svjetla postavljena u vertikali jedno povrh drugoga, od kojih je gornje zeleno, a donje bijelo, ili signalni znak koji se sastoji od dvaju stožaca postavljenih vertikalno jedan povrh drugoga tako da im se vrhovi spajaju,

b) jarbolno svjetlo prema krmi i visočije od zelenog kružnog svjetla; brod kraći od 50 metara nije obvezan, ali može isticati to svjetlo,

c) kad se kreće kroz vodu, osim svjetala propisanih u ovom stavku, bočna svjetla i krmeno svjetlo.

Brod koji riba, ako to nije koćarenje, mora pokazivati:

a) dva kružna svjetla postavljena u vertikali jedno povrh drugoga, od kojih je gornje crveno, a dolje bijelo, ili signalni znak koji se sastoji od dvaju stožaca postavljenih vertikalno jedan povrh drugoga tako da im se vrhovi spajaju,

b) ako se ispuštena naprava proteže vodoravno više od 150 metara od broda, u smjeru pružanja naprave, jedno bijelo kružno svjetlo ili stožac okrenut vrhom prema gore,

c) kad se kreće kroz vodu, osim svjetala propisanih u ovom stavku, bočna svjetla i krmeno svjetlo.

Dodatni signali opisani u člancima 38. do 40. ovoga pravilnika primjenjuju se na brod koji riba vrlo blizu drugih brodova koji su zauzeti ribanjem.

Kad brod ne riba, ne smije pokazivati svjetla i znakove određene ovim člankom, nego jedino propisane za brod njegove duljine.

Članak 27.

Brodovi koji ne mogu manevrirati ili brodovi ograničene mogućnosti manevriranja

Brod koji ne može manevrirati mora pokazivati:

a) dva crvena kružna svjetla postavljena u vertikali jedno povrh drugog na mjestu gdje se najbolje mogu vidjeti,

b) dvije kugle ili dva slična znaka postavljena u vertikali jedno povrh drugog na mjestu gdje se najbolje mogu vidjeti,

c) kad se kreće kroz vodu, osim svjetala propisanih u ovom stavku, bočna svjetla i krmeno svjetlo.

Brod ograničene mogućnosti manevriranja, osim broda koji obavlja razminiravanje mora pokazivati:

a) tri kružna svjetla postavljena u vertikali jedno povrh drugoga na mjestu gdje se mogu najbolje vidjeti; gornje i donje od tih svjetala moraju biti crvena, a srednje mora biti bijelo,

b) tri znaka postavljena u vertikali jedan povrh drugoga na mjestu gdje se mogu najbolje vidjeti; gornji i donji od tih znakova moraju biti oblika kugle, a srednji u obliku dvostrukog stošca,

c) kad se kreće kroz vodu, osim svjetala propisanih u točki a) ovoga stavka, jarbolno svjetlo ili svjetla, bočna svjetla i krmeno svjetlo,

d) kad je usidren, osim svjetala i znakova propisanih u točkama a) i b) ovoga stavka, svjetlo, svjetla ili znak što su propisani člankom 30. ovoga pravilnika.

Brod na mehanički pogon koji tegli tako da mu je tegljenjem ozbiljno ograničena mogućnost promjene kursa, mora osim svjetala ili znakova propisanih u članku 24. stavak 1. ovoga pravilnika, pokazivati i svjetla ili znakove propisane u stavku 2. točke a) i b) ovoga članka.

Brod koji je zauzet jaružanjem ili podvodnim radovima, kad je ograničene mogućnosti manevriranja, mora nositi svjetla i znakove propisane u stavku 2. točke a), b) i c) ovoga članka, a ako postoji kakva zapreka, osim toga mora pokazivati:

a) dva crvena kružna svjetla ili dvije kugle, postavljene u vertikali jedna povrh druge da se označi strana na kojoj postoji zapreka,

b) dva zelena kružna svjetla ili dva dvostruka stošca, postavljena u vertikali jedan povrh drugoga da se označi strana na kojoj drugi brod može proći,

c) kad je usidren, svjetla ili znakove propisane u ovom stavku, umjesto svjetala ili znakova propisanih u članku 30. ovoga pravilnika.

Kad je zbog veličine broda koji je zauzet ronilačkim radovima nemoguće da brod pokazuje sva svjetla i znakove koji su propisani u stavku 4. ovoga članka, tada mora pokazivati:

a) tri kružna svjetla postavljena u vertikali gdje se najbolje vide; gornje i donje svjetlo mora biti crveno, a srednje bijelo,

b) zastavu "A" Međunarodnog signalnog kodeksa na krutom materijalu, visoku najmanje 1 metar; izvedba mora biti takva da se zastava vidi sa svih strana obzorja.

Brod koji obavlja razminiravanje mora, osim svjetala propisanih za brodove na mehanički pogon u članku 23. ovoga pravilnika, ili osim svjetala ili znakova propisanih za usidrene brodove u članku 30. ovoga pravilnika, pokazivati i tri zelena kružna svjetla ili tri kugle. Jedno od tih svjetala ili znakova mora biti postavljeno blizu vrha prednjeg jarbola, a po jedno na krajevima križa prednjeg jarbola. Ta svjetla ili znakovi upozoravaju da je za druge brodove opasno približiti se na manje od 1000 metara od broda koji obavlja razminiravanje.

Brodovi kraći od 12 metara, osim brodova koji su zauzeti ronilačkim radovima, nisu obvezni pokazivati svjetla i znakove propisane u ovom članku.

Signali propisani u ovom članku nisu signali brodova koji su u opasnosti i traže pomoć. Takvi signali propisani su u članku 37. ovoga pravilnika.

Članak 28.

Brodovi ograničeni svojim gazom

Brod koji je ograničen svojim gazom, osim svjetala propisanih člankom 23. ovoga pravilnika za brodove na mehanički pogon, može pokazivati na mjestu gdje se mogu najbolje vidjeti, tri crvena kružna svjetla postavljena u vertikali jedno povrh drugoga ili znak u obliku cilindra.

Članak 29.

Peljarski brodovi

Brod koji obavlja peljarsku službu mora pokazivati:

a) na vrhu jarbola, ili blizu njega, dva kružna svjetla postavljena u vertikali jedno povrh drugoga, od kojih je gornje bijelo, a donje crveno,

b) kad plovi, dodatno, bočna svjetla i krmeno svjetlo,

c) kad je usidren, osim svjetala propisanih u točci a) ovoga stavka, svjetlo, svjetla ili znakove propisane u članku 30. ovoga pravilnika za usidrene brodove.

Kad peljarski brod ne obavlja peljarsku službu, mora pokazivati svjetla i znakove za slične brodove njegove duljine.

Članak 30.

Usidreni i nasukani brodovi

Usidreni brod mora pokazivati na mjestu gdje se najbolje može vidjeti:

a) na prednjem dijelu _ jedno bijelo kružno svjetlo ili jednu kuglu,

b) na krmi ili blizu krme i niže od svjetla propisanoga točkom a) ovoga stavka _ jedno bijelo kružno svjetlo.

Brod kraći od 50 metara, umjesto svjetala propisanih stavkom 1. ovoga članka, može pokazivati jedno bijelo kružno svjetlo postavljeno na mjestu gdje se može najbolje vidjeti.

Usidreni brod može, a ako je dugačak 100 metara i više, mora, također, upotrijebiti odgovarajuća radna ili druga svjetla za rasvjetu svojih paluba.

Nasukani brod mora pokazivati svjetla propisana stavcima 1. i 2. ovoga članka i, osim toga, na mjestu gdje se najbolje vide:

a) dva crvena kružna svjetla postavljena u vertikali jedno povrh drugoga;

b) tri kugle postavljene u vertikali jedna povrh druge.

Brod kraći od 7 metara kad je usidren, a da to nije u uskom kanalu ili blizu uskog kanala, plovnoga puta ili sidrišta ili blizu mjesta gdje drugi brodovi obično plove, nije obvezan pokazivati svjetla ili znak propisan u stavcima 1. i 2. ovoga članka.

Brod kraći od 12 metara, kada je nasukan, nije obvezan pokazivati svjetla ili znakove propisane u stavku 4. točke a) i b) ovoga članka.

Članak 31.

Hidroavioni

Ako je hidroavionu nemoguće pokazivati svjetla i znakove kojih su značajke i položaj određeni odredbama u člancima ovoga dijela, on mora pokazivati takva svjetla i znakove koji su po značajkama i položaju što sličniji.

DIO IV. ZVUČNI I SVJETLOSNI SIGNALI

Članak 32.

Definicije

Riječ "zviždaljka" označuje svaku spravu za zvučnu signalizaciju s kojom se mogu proizvesti zvukovi i koja je učinjena u skladu s Pravilima o gradnji pomorskih brodova koja je izdao Hrvatski registar brodova.

Izraz "kratak zvižduk" znači zvuk koji traje po prilici jednu sekundu.

Izraz "dugi zvižduk" znači zvuk koji traje četiri do šest sekundi.

Članak 33.

Oprema za zvučne signale

Brod duljine 12 metara ili više mora imati zviždaljku i zvono, a brod duljine 100 metara i više mora, osim toga, imati i gong čiji se ton i zvuk ne mogu zamijeniti tonom i zvukom zvona. Zviždaljka, zvono i gong moraju biti u skladu s Pravilima o gradnji pomorskih brodova koja je izdao Hrvatski registar brodova. Zvono ili gong, ili oboje, mogu se zamijeniti drugom opremom odgovarajućih osobina zvuka, uz uvjet da je uvijek moguće proizvesti propisane zvučne signale ručno.

Brod kraći od 12 metara nije obvezan imati sprave za zvučnu signalizaciju propisane u stavku 1. ovoga članka, ali tada mora imati neko drugo sredstvo za davanje djelotvornog zvučnog signala.

Članak 34.

Signali za manevar i signali upozorenja

Kad su brodovi jedan drugome na vidiku i kad brod na mehanički pogon manevrira u plovidbi, na način koji je dopušten ili propisan ovim pravilnikom, morao označiti taj manevar slijedećim signalima zviždaljkom:

_ jedan kratki zvižduk _ da bi označio "Mijenjam svoj kurs udesno",

_ dva kratka zvižduka _ da bi označio "Mijenjam svoj kurs ulijevo",

_ tri kratka zvižduka _ da bi označio "Moji strojevi voze krmom".

Svaki brod može signale zviždaljkom, određene u stavku 1. ovoga članka nadopuniti svjetlosnim signalima prikladno ponavljanima dok se ne obavi manevar:

a) ovi svjetlosni signali znače:

_ jedan bljesak _ "Mijenjam svoj kurs udesno",

_ dva bljeska _ "Mijenjam svoj kurs ulijevo",

_ tri bljeska _ "Moji strojevi voze krmom",

b) svaki bljesak mora trajati oko jedne sekunde, a vremenski razmak između bljeskova, također, mora trajati oko jedne sekunde, dok vremenski razmak između uzastopnih signala ne smije biti manji od deset sekundi,

c) svjetlo koje se upotrebljava za ovaj signal, ako je postavljeno, mora biti bijelo kružno svjetlo, s najmanjim dometom vidljivosti od 5 milja i mora biti u skladu s Pravilima o gradnji pomorskih brodova koja je izdao Hrvatski registar brodova.

Kad brodovi vide jedan drugoga u uskome kanalu ili plovnome putu:

a) brod koji namjerava pretjecati drugi brod mora, u skladu s člankom 9. stavak 5. ovoga pravilnika pokazati svoju namjeru slijedećim signalima zviždaljkom:

_ dva duga zvižduka popraćena jednim kratkim, da bi označio "Namjeravam vas prestignuti s vaše desne strane",

_ dva duga zvižduka popraćena s dva kratka, da bi označio "Namjeravam vas prestignuti s vaše lijeve strane",

b) kad brod koji se prestiže djeluje u skladu s člankom 9. stavak 5. ovoga pravilnika, mora pokazati svoje slaganje slijedećim signalom zviždaljkom:

_ redom: jedan dugi, jedan kratki, jedan dugi i jedan kratki zvižduk.

Kad se brodovi koji su u vidokrugu približuju jedan drugome i kad iz bilo kojih razloga jedan od brodova ne razumije namjere ili postupke drugoga, ili sumnja da li drugi brod poduzima dovoljnu radnju za izbjegavanje sudara, mora svoju sumnju odmah označiti davanjem najmanje pet kratkih i brzih zvukova zviždaljkom. Taj se signal može nadopuniti svjetlosnim signalom od najmanje pet kratkih i brzih bljeskova.

Brod koji se približuje okuci ili dijelu kanala ili plovnog puta gdje drugi brod može biti zaklonjen nekom zaprekom, mora se oglasiti jednim dugim zviždukom. Svaki drugi brod koji prilazi okuci ili je zaklonjen zaprekom, a čuo je taj signal, mora odgovoriti jednim dugim zviždukom.

Ako su zviždaljke na brodu postavljene na međusobnoj udaljenosti većoj od 100 metara, za davanje zvučnih signala za manevriranje i upozorenja mora se upotrebljavati samo jedna zviždaljka.

Članak 35.

Zvučni signali pri smanjenoj vidljivosti

U području ili blizu područja smanjene vidljivosti, bilo danju ili noću, signali koji su propisani ovim člankom i koji se moraju davati jesu:

1. Brod na mehanički pogon, kad se kreće kroz vodu, mora davati jedan dugi zvižduk u vremenskim razmacima od najviše dvije minute;

2. Brod na mehanički pogon, kad plovi, ali kad je zaustavio stroj i ne kreće se kroz vodu, mora davati u vremenskim razmacima od najviše dvije minute dva uzastopna duga zvižduka odvojena intervalom od oko dvije sekunde;

3. Brod koji ne može manevrirati, brod ograničene mogućnosti manevriranja, brod ograničen svojim gazom, jedrenjak, brod koji riba i brod koji tegli ili potiskuje drugi brod, umjesto signala propisanih u točkama 1. ili 2. ovoga članka, moraju se oglasiti u vremenskim razmacima od najviše dvije minute s tri uzastopna zvižduka, i to: jednim dugim popraćenim s dva kratka;

4. Brod koji riba i brod ograničene mogućnosti manevriranja, kada svoje radove obavljaju usidreni, umjesto signala propisanih u točki 7. ovoga članka, moraju davati zvučni signal propisan u točki 3. ovoga članka;

5. Tegljeni brod, ili ako se tegli više od jednog broda, samo posljednji brod u teglju, ako ima posadu, mora u razmacima ne duljim od dvije minute davati četiri uzastopna zvižduka, i to: jedan dugi zvižduk popraćen s tri kratka. Ako je moguće, taj signal treba davati neposredno iza signala što ga daje brod tegljač;

6. Kad su brod potiskivač i brod što ga on potiskuje čvrsto povezani u jednu složenu jedinicu, drži se da su brod na mehanički pogon i moraju davati signale propisane u točkama 1. ili 2. ovoga članka;

7. Usidreni brod mora, u vremenskim razmacima od najviše jedne minute, brzo zvoniti u zvono otprilike po pet sekundi. Brod duljine 100 ili više metara mora se oglašavati zvonom na pramčanom dijelu broda i, odmah nakon toga zvonjenja, gongom na krmenom dijelu broda, brzim udaranjem u gong u trajanju od pet sekundi. Osim toga, usidreni brod može davati tri uzastopna zvižduka, i to: jedan kratki, jedan dugi i jedan kratki, da bi skrenuo pozornost na svoj položaj i izbjegavanje mogućega sudara s brodom koji mu se približuje;

8. Nasukani brod mora davati signal zvonom, a ako je potrebno i gongom kako je to propisano točkom 7. ovoga članka, i osim toga, mora neposredno prije i poslije svakoga signala brzim zvonjenjem davati još po tri odijeljena i izrazita udarca u zvono. Dodatno, nasukani se brod može oglašavati odgovarajućim signalom zviždaljkom.

9. Brod kraći od 12 metara nije obvezan davati signale navedene u ovome članku, ali ako ih ne daje, mora davati neke druge djelotvorne zvučne signale u vremenskim razmacima ne duljim od dvije minute.

10. Kad peljarski brod obavlja službu peljarenja, osim signala propisanih u točkama 1., 2. ili 7. ovoga članka, može davati signal za raspoznavanje koji se sastoji od četiri kratka zvižduka.

Članak 36.

Signali za privlačenje pažnje

Ako je potrebno da se privuče pažnja drugog broda, svaki brod smije davati svjetlosne ili zvučne signale koje nije moguće pogreškom zamijeniti za neki signal koji je već propisan ovim pravilnikom, ili pak može upraviti svjetlosni snop reflektora u smjeru opasnosti, tako da ni jedan brod ne dovede u nepriliku.

Svjetlosni signal za privlačenje pažnje mora biti takav da se ne može pogrešno protumačiti kao navigacijska oznaka. Primjenjujući odredbe ovoga članka treba izbjegavati upotrebu svjetala na prekide ili rotirajućih svjetala sa sjajem velike jakosti kao što su reflektori.

Članak 37.

Signali opasnosti

Kad je brod u opasnosti i traži pomoć, mora upotrijebiti ili istaknuti signale opasnosti. Takvi signali, bilo da su upotrijebljeni ili istaknuti skupa ili odvojeno, pokazuju opasnost i potrebu za pomoći, jesu:

a) pucanj vatrenim oružjem ili koji drugi eksplozivni signal ispaljen u razmacima od oko jedne minute,

b) neprekidan zvuk bilo kojom spravom za davanje signala u magli,

c) rakete ili prskalice koje bacaju zvjezdice crvene boje ispaljivane jedna za drugom u kratkim vremenskim razmacima,

d) signal radio-telegrafijom ili bilo kakvim signalnim sustavom koji se sastoji od grupe ...-.... (SOS) Morseovim znacima,

e) signal radio-telefonijom koji se sastoji od izgovarane riječi "Mayday",

f) signal opasnosti N. C. predviđen Međunarodnim signalnim kodeksom,

g) signal koji se sastoji od četverokutne zastave iznad ili ispod koje stoji kugla ili predmet sličan kugli,

h) paljenje vatre na brodu (npr. gorenjem bačava katrana, ulja itd.),

i) raketa s padobranom ili ručna baklja koja daje crveno svjetlo,

j) dimni signal koji je narančaste boje,

k) ponavljanje polaganog dizanja i spuštanja raširenih ruku,

l) radio-telegrafski signal za uzbunu,

m) radio-telefonski signal za uzbunu,

n) signal za određivanje položaja što ih šalju radio-postaje u nuždi,

o) odobreni signali emitirani sustavima radio-veza, uključujući i radarske odgovorivače na plovilima za spašavanje.

Primjena ili isticanje bilo kojega od navedenih signala, osim u svrhu označavanja opasnosti i potrebe za pomoći, kao i upotreba drugih signala koji bi se mogli zabunom zamijeniti za neki od tih signala, zabranjena je.

Skreće se pažnja na odgovarajuća poglavlja Međunarodnog signalnog kodeksa i Priručnika za traženje i spašavanje trgovačkih brodova i na slijedeće signale:

a) komad jedrenine obojena narančasto s crnim četverokutom ili krugom, ili drugim odgovarajućim znakom (radi identifikacije iz zraka),

b) obojena oznaka.

DIO V.

DOPUNSKI SIGNALI ZA RIBARSKE BRODOVE KOJI LOVE VRLO BLIZU JEDAN DRUGOGA

Članak 38.

Opća odredba

Svjetla koja su navedena u ovome dijelu, ako se pokazuju u skladu s člankom 26. stavak 4. ovoga pravilnika, moraju se postaviti na mjesto odakle se mogu najbolje vidjeti; moraju biti udaljena barem 0,9 metara od svjetala propisanih u članku 26. stavak 2. točka a) i stavak 3. točka a) ovoga pravilnika, ali na nižoj razini; moraju biti vidljiva sa svih strana obzorja, na manjoj udaljenosti nego svjetla propisana u ovom pravilniku za ribarske brodove, ali najmanje do udaljenosti od 1 milje.

Članak 39.

Signali za koćare

Kad su brodovi duljine 20 ili više metara na koćarenju, bilo da upotrebljavaju pridnenu ili lebdeću opremu, moraju pokazivati:

a) kad spuštaju mreže:

_ dva bijela svjetla u vertikalnoj liniji,

b) kad povlače mreže:

_ jedno bijelo svjetlo vertikalno povrh crvenoga svjetla,

c) kad se mreža zapela o neku zapreku:

_ dva crvena svjetla u vertikalnoj liniji.

Svaki brod duljine 20 ili više metara koji je na koćarenju u paru mora pokazivati:

a) noću _ reflektor upravljen naprijed i u smjeru drugoga broda u paru,

b) kad spušta ili povlači mreže ili su mreže zapele o neku zapreku _ svjetla propisana u stavku 1. ovoga članka.

Brod kraći od 20 metara na koćarenju bilo da upotrebljava pridnenu ili lebdeću opremu ili koćari u paru može pokazivati odgovarajuća svjetla prema stavcima 1. ili 2. ovoga članka.

Članak 40.

Signali za plivarice

Brodovi koji ribaju plivaricom mogu pokazivati dva žuta svjetla vertikalno jedno povrh drugoga. Ta svjetla moraju naizmjenice bljeskati svake sekunde s jednakim trajanjem svjetla i tame, a mogu se pokazivati samo kad je brod priječen svojom ribolovnom opremom.

DIO VI.

IZBJEGAVANJE SUDARA NA MORU U HRVATSKIM LUKAMA I MORSKIM PREDJELIMA UNUTRAŠNJIH MORSKIH VODA U KOJIMA JE PLOVIDBA OTEŽANA

Članak 41.

Radi izbjegavanja sudara na moru u hrvatskim lukama i predjelima unutrašnjih morskih voda u kojima je plovidba otežana, brodovi su dužni postupati prema odredbama ovoga dijela pri kretanju, uplovljenju, isplovljenju i prolaženju u lukama, ulazima u luke u polukrugu od jedne milje, računajući od ulaza u luke, a i u uskim kanalima koji se nalaze u unutrašnjim morskim vodama ako za pojedine predjele unutrašnjih morskih voda posebnim propisma nije drukčije određeno.

Članak 42.

Mali brodovi kraći od 20 metara, uključujući i brodice, bez obzira na vrstu pogona, moraju se pri kretanju u predjelima i lukama iz članka 41. ovoga pravilnika uklanjati s puta većim brodovima.

Članak 43.

Brodovi koji ulaze u luku, rijeku ili uski kanal ne smiju ometati manevriranje brodovima koji izlaze iz luke, rijeke ili uskog kanala.

Članak 44.

Ako brodovi koji imaju prednost u manevriranju, prema odredbama članaka 42. i 43. ovoga pravilnika, drže da ostali brodovi ne postupaju prema tim odredbama, moraju ih na to upozoriti s najmanje pet kratkih i brzih zvučnih signala.

Članak 45.

Ribarski brodovi i ribarske brodice ne smiju u lukama ribati pomoću svjetala, a u ostalim predjelima navedenim u članku 41. ovoga pravilnika mogu se upotrebljavati samo zaklonjena svjetla, tako da ne ometaju dobru i slobodnu vidljivost brodovima koji plove u tim predjelima. Ako ribarski brodovi ili ribarske brodice svojim svjetlima ometaju vidljivost, dužni su na dani signal broda, što se sastoji od jednog dugog zvuka zviždaljkom, ugasiti ili zakloniti svoja svjetla.

DIO VII.

KAZNENE ODREDBE

Članak 46.

Novčanom kaznom od 1.000 do 10.000 kuna kaznit će se za pomorski prekršaj na hrvatskom brodu na otvorenom moru ili teritorijalnom moru i u unutrašnjim morskim vodama Republike Hrvatske, zapovjednik ili druga ovlaštena osoba na brodu:

1. ako plovi i kormilari brodom suprotno odredbama članaka 4. do 19. ovoga pravilnika;

2. ako na brodu na vodi ne istakne svjetla i znakove propisane u člancima 20. do 40. ovog pravilnika;

3. ako na brodu na vodi ne daje zvučne i svjetlosne signale prema odredbama članaka 32. do 37. ovoga pravilnika;

4. ako s broda na vodi u opasnosti ne daje signale prema odredbama članka 37. ovoga pravilnika;

5. ako ne postupi u skladu s odredbama članaka 42. do 45. ovoga pravilnika.

Za prekršaje iz točaka 1. do 5. ovoga članka, učinjene u teritorijalnom moru ili unutrašnjim morskim vodama Republike Hrvatske kaznit će se novčanom kaznom od 5.000 do 15.000 kuna zapovjednik ili druga ovlaštena osoba broda trgovačke mornarice strane državne pripadnosti.

DIO VIII.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 47.

Na dan stupanja na snagu ovoga pravilnika prestaje važiti Pravilnik o izbjegavanju sudara na moru ("Narodne novine", br. 53/91).

Članak 48.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 001-01/96-02/25 Urbroj: 530-02-96-3 Zagreb, 20. veljače 1996.

Ministar mr. Željko Lužavec, v. r.