Pravilnik o oslobođenju od snašanja troškova pružanja javnobilježničkih usluga

NN 19/1996 (8.3.1996.), Pravilnik o oslobođenju od snašanja troškova pružanja javnobilježničkih usluga

HRVATSKA JAVNOBILJEŽNIČKA KOMORA

Temeljem članka 11. st. 8. Statuta Hrvatske javnobilježničke komore, a u svezi članka 41. st. 3. Zakona o javnom bilježništvu, Skupština Komore donosi slijedeći

PRAVILNIK

O OSLOBAÐANJU OD SNAŠANJA TROŠKOVA PRUŽANJA JAVNOBILJEŽNIČKIH USLUGA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se slučajevi oslobađanja troškova korisnika javnobilježničkih usluga, mimo članka 41. Zakona o javnom bilježništvu.

Članak 2.

Javni bilježnik može osloboditi stranku plaćanja javnobilježničke nagrade i troškova ako se radi o:

a) socijalno ugroženoj osobi

b) žrtvama domovinskog rata

c) invalidima domovinskog rata

Članak 3.

Status osobe iz članka 2. dokazuje se odgovarajućom dokumentacijom kao na pr. potvrda Centra za socijalni rad i skrb, socijalna iskaznica, iskaznica invalida rata, potvrda Uprave prihoda nadležne općine da se ne radi o poreznom obvezniku, potvrda Ministarstva rada o nezaposlenosti, odrezak o primanju mirovine i slično.

Članak 4.

Na temelju ovog Pravilnika stranka ne može tražiti oslobađanje od plaćanja nagrade i troškova ako se radi o slijedećim radnjama i poslovima:

_ poslovi i javnobilježničke radnje u svezi s trgovačkim društvima, ustanovama i zadrugama,

_ poslovi i javnobilježničke radnje kojima se stiče imovinska korist bilo u novcu, nekretninama, pokretninama, vrijednosnim papirima i pravima,

_ pravni poslovi i javnobilježničke radnje za koje nije neophodno sudjelovanje javnog bilježnika da bi se ostvarilo pravo s istim pravnim posljedicama.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave u "Narodnim novinama".

Broj: 701-01/96-01/19 Zagreb, 26. veljače 1996.

Predsjednik Ante Ilić, v. r.