Uredba o izmjeni Zakona o bankama i štedionicama

NN 24/1996 (26.3.1996.), Uredba o izmjeni Zakona o bankama i štedionicama

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 72/95), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. ožujka 1996. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI ZAKONA O BANKAMA I ŠTEDIONICAMA

Članak 1.

U Zakonu o bankama i štedionicama ("Narodne novine", broj 94/93), članak 22. mijenja se i glasi.

"(1) Banka može dioničaru odnosno imatelju poslovnih udjela koji raspolaže s više od 10% dionica odnosno poslovnih udjela banke koje daju pravo glasa u skupštini Banke, plasirati sredstva samo na temelju jednoglasne odluke uprave banke uz prethodnu suglasnost nadzornog odbora banke, ali najviše do iznosa 5% jamstvenog kapitala banke.

(2) Ukupni iznos plasiranih sredstava dioničarima odnosno imateljima poslovnih udjela banke iz stavka 1. ovog članka ne smije premašiti iznos od 30% jamstvenog kapitala banke.

(3) Ograničenja iz stavaka 1. i 2. ovog članka odnose se i na trgovačko društvo u kojem dioničar odnosno imatelj poslovnog udjela iz stavka 1. ovog članka ima većinsko sudjelovanje, a ako je taj dioničar odnosno imatelj poslovnog udjela također trgovačko društvo, onda i na osobe koje u njemu imaju većinsko sudjelovanje.

(4) Ako se u slučaju iz stavaka 1. i 3. ovog članka radi o odobrenju kredita, u odluci o odobrenju kredita mora se naznačiti visina kamatne stope i način otplate kredita.

(5) U slučaju da se kredit dade protivno odredbama stavaka 1., 2. i 3. ovog članka, vraćanje kredita odmah dospijeva."

Članak 2.

(1) Novčanom kaznom od 20.000 do 100.000 kuna kaznit će se za prekršaj banka ako sredstva plasira suprotno odredbi članka 22. Zakona o bankama i štedionicama.

(2) Novčanom kaznom od 5.000 do 20.000 kuna kaznit će se za prekršaj predsjednik uprave banke i odgovorna osoba koja je odgovorna u banci u pogledu radnje kojom je učinjen prekršaj iz stavka (1) ovog članka.

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o bankama i štedionicama ("Narodne novine", broj 12/95).

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 450-02/93-01/03
Urbroj: 5030105-96-4
Zagreb, 21. ožujka 1996.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.