Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o priznavanju novostvorenih, odobravanju uvođenja u proizvodnju stranih i zaštiti sorti poljoprivrednog i šumskog bilja

NN 25/1996 (29.3.1996.), Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o priznavanju novostvorenih, odobravanju uvođenja u proizvodnju stranih i zaštiti sorti poljoprivrednog i šumskog bilja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 72/95), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. ožujka 1996. godine donijela

U R E D B U

o izmjeni i dopuni Zakona o priznavanju novostvorenih, odobravanju uvođenja u proizvodnju stranih i zaštiti sorti poljoprivrednog i šumskog bilja

Članak 1.

U Zakonu o priznavanju novostvorenih, odobravanju uvođenja u proizvodnju stranih i zaštiti sorti poljoprivrednog i šumskog bilja ("Narodne novine", br. 53/91, 26/93 i 29/94), u članku 21. stavku 5. točki 2. riječ: "povrća" briše se.

Iza stavka 5. dodaje se novi stavak koji glasi:

"Strane sorte povrća ispituju se u polju, u proizvodnom pokusu, u jednoj vegetacijskoj sezoni".

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 320-11/95-01/01

Urbroj: 5030105-96-1

Zagreb, 28. ožujka 1996.

Predsjednik

mr. Zlatko Mateša, v. r.