Program trgovačkog (majstorskog) ispita za zanimanje trgovac

NN 25/1996 (29.3.1996.), Program trgovačkog (majstorskog) ispita za zanimanje trgovac

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

Temeljem članka 52. stavka 2. Zakona o obrtu (»Narodne novine« br. 77/93), po prethodno pribavljenom mišljenju Hrvatske obrtničke komore, ministar gospodarstva donosi

PROGRAM

TRGOVAČKOG (MAJSTORSKOG) ISPITA
za zanimanje
TRGOVAC

I.

Trgovački ispit se sastoji od zajedničkog dijela, koji obuhvaća potrebita znanja neophodna za bavljenje trgovinom na malo i posebnog dijela, koji se odnosi na svako zanimanje posebno.

II.

Na zajedničkom dijelu, ispitna pitanja se formuliraju iz slijedećih ispitnih područja:

1. Gospodarstvo i pravni propisi

2. Osnove poduke naučnika

III.

Područje gospodarstva obuhvaća, za zvanje trgovca, slijedeće programske cjeline:

a) Osnovna pitanja osnivanja trgovine na malo kao obrtničke djelatnosti, a naročito formiranje tržišne politike, strategije tržišnog poslovanja i njegovog organiziranja, analiza tržišta, veličina trgovačke radnje i sl.,

b) Organizacija trgovačke radnje i njeni tipični organizacijski modeli, organizacija rada u trgovini na malo, načela poslovne etike,

c) Organizacija osoblja, popunjavanje radnih mjesta, pitanja rukovođenja, uprava, društvena klima u trgovačkoj radnji,

d) Asortiman robe u prodavaonici, zalihe robe, naručivanje, preuzimanje robe, priprema robe za prodaju (raspored robe u prodavaonici, izlaganje u izlogu), ustrojstvo skladišta, skladištenje i skladišno poslovanje, zalihe, gubici na zalihama i njihovo sprečavanje,

e) Osnovna financijska ekonomska pitanja, naročito promet robom i novcem, financijsko planiranje, vrste financiranja, štedno-kreditne zadruge, mjere za unapređivanje trgovine,

f) Stručno usavršavanje, savjetovanja i poduka izvan trgovačke radnje,

g) Knjigovodstvo i bilanca, imovinski pregled, inventura, račun gubitka i dobitka, blagajna, vrijednosni papiri kao sredstva plaćanja, kompenzacije, vođenje trgovačkih knjiga, obrada podataka,

h) Obračun troškova, posebno iskazivanje pojedinačnih troškova, ukupnih troškova kao i kalkulativnih troškova u kalkulativnoj marži, kalkulativne šeme, prethodna i naknadna kalkulacija,

i) Korištenje knjigovodstva, završnog obračuna i obračuna troškova, računa karakterističnih vrijednosti, naročito obračuna likvidnosti, obračuna za pokriće investicija, usporedbe ekonomskih pokazatelja, analiza prodaje, troškova i dobitka, odnosno gubitka, donošenje poslovnih odluka.

IV.

Područje pravnih propisa obuhvaća slijedeće programske cjeline:

- obavljanje trgovine na malo kao obrta (stjecanje uvjeta, otvaranje obrta, poslovanje obrta, prestanak obrta),

- trgovačko pravo (kupoprodaja robe, zaključivanje ugovora, izmjena i raskid ugovora i drugi važniji propisi iz područja robnog prometa),

- obrazovanje i osposobljavanje za bavljenje obrtom,

- organiziranost obrta,

- građansko pravo, pravo opomena i prinudnog izvršnog postupka,

- trgovačka društva,

- pravo na rad, naročito pravo na radni ugovor, statut poduzeća, tarifni pravilnik, radno vrijeme i godišnji odmor, zaštitu na radu i pravni postupak pred sudom za radne sporove (Zakon o radu),

- pravo na socijalno i privatno osiguranje, naročito pravo na zdravstveno, penziono, pravo na osiguranje u slučaju nesreće, pravo na osiguranje života, stvari, osiguranje od odgovornosti, starosnu penziju samostalnih obrtnika,

- pravo na stvaranje imovine,

- porezni sustav,

vrste poreza, naročito porez na promet, poslovni porez, porez na dohodak, porez na dobit, porez na dodanu vrijednost, porez na plaće, porez na imovinu, nasljedstvo i poklone;

porezni postupak, naročito termini oporezivanja, postupak za utvrđivanje vjerodostojnosti porezne prijave, odgoda plaćanja poreza, oslobađanje od poreza i korištenje pravnih sredstava;

- obrt u privredi i društvu, razvoj, izgradnja i zadaci obrtničke komore, gospodarske komore, uzdržavanja cehovske organizacije,

- pravne osnove za stručno obrazovanje,

- bitne odredbe sustava koje se odnose na obrazovanje, zakona o stručnom obrazovanju i zakona o obrtu, pravni odnosi između učenika i poslodavaca, ugovor o naukovanju.

V.

Iz područja osnova podučavanja naučnika ispitanik mora pokazati znanje iz slijedećih područja:

1. Osnovna pitanja stručnog obrazovanja (zadaci i ciljevi ovog obrazovanja, ravnopravnost šansi, mobilnost i uspon, veza obrazovanja i tržišta), stručne škole i obrtničke radionice kao mjesta stručnog obrazovanja, zadaci i odgovornost stručnog učitelja,

2. Planiranje i provođenje obrazovanja (sadržaj obrazovanja, ciljevi i zadaci, okvirni planovi i programi, ispitni zahtjevi…)

Izvedbeni i operativni programi, uvjeti za realizaciju nastave, utvrđivanje obrazovnog plana obrtničke radionice…

3. Suradnja obrtnička radionica - škola (nastavni postupci, sredstva i pomagala, metode poučavanja, ocjenjivanje i vrednovanje, timski rad).

4. Mladi u obrazovanju

- potreba i značenje stručnog obrazovanja za mladu generaciju, tipične razvojne pojave i način ponašanja u mladenačkoj dobi, motivacija kao faktor napredovanja, grupnopsihološki način ponašanja, utjecaj okoline, socijalno i praktično ponašanje mladih, odgojne teškoće, psihološka pomoć mladima, zdravstvena zaštita, zaštita od nesreća na radu.

VI.

Okvirni sadržaji programskih cjelina navedeni u poglavljima III, IV. i V. osnova su za oblikovanje ispitnih pitanja na majstorskim ispitima.

VII.

Posebni dio ispita obuhvaća praktična i teoretska stručna znanja neophodna za samostalno obavljanje obrta u određenom zanimanju i to za zanimanje objavljena u »Popisu vezanih obrta i zanimanja« označena u rubrici »Šifra, naziv zanimanja i stupanj stručne spreme« brojem 2. (Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima »Narodne novine« br. 31 od 9. svibnja 1995. g.).

VIII.

Programske cjeline stručno-teoretskog i praktičnog dijela ispita za navedna zanimanja obuhvaćaju:

a) praktični dio ispita,

b) neophodna stručno teoretska zanimanja za vješto obavljanje poslova primjerenih obrtu.

IX.

Ispitni sadržaj, za trgovački (majstorski) ispit za zanimanje trgovac, koji je u skladu s Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima (»Narodne novine« br. 31/95) označen šifrom 52200, je:

TRGOVAC

I. PODRUČJA RADA:

- prodaja motornih vozila,

- prodaja dijelova i pribora za motorna vozila,

- prodaja motocikla, dijelova i pribora za motocikle na malo,

- prodaja na malo motornih goriva i maziva,

- trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, pretežno hranom, pićima i duhanom,

- trgovina na malo hranom, pićima i duhanom u specijaliziranim trgovinama,

- trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim proizvodima,

- trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima,

- ostala trgovina na malo robom (nerabljenom) u specijaliziranim trgovinama,

- trgovina na malo rabljenom robom u prodavaonicama.

II. SADRŽAJI ISPITA:

1. Praktični dio ispita

Na praktičnom dijelu ispita, ispitanik se podvrgava radnoj probi, u skladu s navedenim područjima rada, koja se sastoji od:

a) kreiranje asortimana, nabave i preuzimanja robe,

b) organizacije i vođenja poslova u prodavaonici,

c) organizacije skladištenja i upravljanja zalihama,

d) osobne prodaje i isporuke naručene robe,

e) blagajničkog poslovanja i rada na registar blagajni.

Kod praktičnog dijela ispita, ispitanik se mora pridržavati propisanih mjera zaštite pri radu i zaštite okoliša, te ostalih uvjeta, koje mu odredi Ispitna komisija.

2. Sadržaji trgovačkog (majstorskog) ispita, neophodni za vješto obavljanje poslova primjerenih trgovačkom obrtu

2.1. Poznavanje robe

- prehrambena roba,

- duhan i duhanske prerađevine,

- kućne potrepštine

- kozmetička, parfumerijska i drogerijska roba,

- papir i sredstva za pisanje,

- tekstilna roba,

- koža i kožarski proizvodi,

- plastične mase,

- guma i gumena roba,

- boje, lakovi, gnojiva i ostali proizvodi za poljoprivredu,

- građevinski materijal,

- keramička roba,

- staklo i staklena roba,

- goriva, maziva i motorna vozila,

- metalna roba,

- elektrotehnička roba.

Klasa: 311-01/96-01/278
Urbroj: 526-01-95-2
Zagreb, 15. ožujka 1996.

Ministar
Davor Štern, v. r.