Pravilnik o vrstama otpada

NN 27/1996 (10.4.1996.), Pravilnik o vrstama otpada

DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA

Na temelju članka 3. stavka 2. i 3., članka 17. stavka 6., članka 18. stavka 5., članka 31. stavka 1. i članka 33. stavka 3. Zakona o otpadu ("Narodne novine", br. 34/95) ravnatelj Državne uprave za zaštitu okoliša donosi

PRAVILNIK

O VRSTAMA OTPADA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju vrste otpada, ovisno o svojstvima i mjestu nastanka, način postupanja s pojedinim vrstama otpada, način dostave podataka o postupanju s otpadom, ispitivanje kemijsko-fizikalnih svojstava opasnog otpada, uzorkovanje otpada, sadržaj i izgled obrazaca pratećih i prijavnih listova, sadržaj i izgled obrazaca izvješća o ispitivanju kemijsko-fizikalnih svojstava otpada te kaznene odredbe za povredu odredbi ovoga Pravilnika.

II. KATALOG OTPADA

Članak 2.

(1) Otpad se razvrstava ovisno o svojstvima i mjestu nastanka u dvadeset grupa.

(2) Grupe otpada i pojedinačni naziv otpada označeni su šesteroznamenkastim ključnim brojevima.

(3) Prve dvije znamenke označavaju djelatnost iz koje potječe otpad, treća i četvrta znamenka označavaju proces u kojem je otpad nastao, a peta i šesta znamenka označavaju dio procesa iz kojega potječe otpad.

Članak 3.

(1) Katalog otpada sadrži popis otpada prema svojstvima i mjestu nastanka.

(2) Opasni otpad u Katalogu otpada, u pravilu, ima oznaku zvjezdice (*).

(3) Ali opasni otpad je i svaki otpad koji ima jedno ili više sljedećih svojstava:

– plamište < 550C

– sadrži jednu ili više tvari iz I. skupine otrova u ukupnoj koncentraciji > 0,1%

– sadrži jednu ili više tvari iz II. skupine otrova u ukupnoj koncentraciji> 3%

– sadrži jednu ili više tvari iz III. skupine otrova u ukupnoj koncentraciji >25%

– sadrži jednu ili više korozivnih tvari u ukupnoj koncentraciji >1%

– sadrži jednu ili više nadražujućih tvari u ukupnoj koncentraciji >10%

– sadrži jednu ili više tvari poznatih kao kancerogene, kategorija 1. ili 2. u ukupnoj koncentraciji >0,1%.

III. NAČIN POSTUPANJA S POJEDINIM VRSTAMA OTPADA

Članak 4.

(1) Proizvođač otpada čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti dužan je otpad razvrstati na mjestu nastanka, odvojeno skupljati po vrstama i osigurati uvjete skladištenja za očuvanje kakvoće u svrhu ponovne obrade.

(2) Skupljači su dužni označiti spremnike i posude u kojima se opasni otpad skladišti i prevozi do mjesta obrađivanja ili odlaganja. Oznake se odnose na vrstu otpada i vrstu opasnosti.

Članak 5.

Posude za skladištenje opasnog otpada moraju biti izvedene tako da spriječe istjecanje ili isparavanje otpada tijekom skladištenja, a način zatvaranja, brtvljenja, odzračivanja i sl. mora biti jasno označen.

Članak 6.

Oznake u Katalogu, uz odgovarajuću vrstu otpada, imaju sljedeće značenje:

– K/F – kemijsko-fizikalna obrada

– B – biološka obrada

– T – termička obrada

– O – odlaganje otpada

– K – kondicioniranje potrebno

– (+) – obrada se preporučuje

– (–) –obrada se ne preporučuje.

Članak 7.

(1) Kemijsko-fizikalna obrada otpada je obrada kemijsko-fizikalnim metodama s ciljem mijenjanja njegovih kemijsko-fizikalnih, odnosno bioloških svojstava, a može biti: neutralizacija, taloženje, ekstrakcija, redukcija, oksidacija, dezinfekcija, centrifugiranje, filtracija, sedimentacija, rezervna osmoza.

(2) Otpadna tvar koja ostane nakon ove obrade ima drugačiji kemijski sastav i dobiva drugi ključni broj iz Kataloga.

Članak 8.

(1) Biološka obrada je obrada biološkim metodama s ciljem mijenjanja kemijskih, fizikalnih, odnosno bioloških svojstava, a može biti: aerobna i anaerobna razgradnja.

(2) Otpadna tvar koja ostane nakon biološke obrade dobiva drugi ključni broj iz Kataloga.

Članak 9.

(1) Termička obrada je obrada termičkim postupkom. Provodi se s ciljem mijenjanja kemijskih, fizikalnih, odnosno bioloških svojstava, a može biti: spaljivanje, piroliza, isparavanje, destilacija, sinteriranje, žarenje, taljenje, zataljivanje u staklo.

(2) Otpadna tvar koja ostane nakon termičke obrade dobiva drugi ključni broj iz Kataloga.

Članak 10.

(1) Kondicioniranje otpada je priprema za određeni način obrade ili odlaganja, a može biti: usitnjavanje, ovlaživanje, pakiranje, odvodnjavanje, otprašivanje, očvršćivanje te postupci kojima se smanjuje utjecaj štetnih tvari koje sadrži otpad.

(2) Nakon kondicioniranja otpad zadržava isti ključni broj iz Kataloga.

Postupanje s otpadnim uljima

Članak 11.

Otpadna su ulja tekući ili polutekući proizvodi koji potječu iz različitih primjena, a koji su tijekom korištenja, skladištenja ili prijevoza postali neprikladni za upotrebu prema prvobitnoj namjeni.

Članak 12.

Prema stupnju onečišćenja, otpadna se ulja razvrstavaju u četiri kategorije:

I. kategorija – otpadna ulja mineralnog porijekla sa sadržajem halogena ispod 0.2% i ukupnim polikloriranim bi- i terfenilima ispod 20 mg/kg. Ova se ulja mogu obraditi i ponovo koristiti za proizvodnju svježih ulja.

II. kategorija – otpadna ulja mineralnog, sintetičkog i biljnog porijekla sa sadržajem halogena ispod 0.5% i ukupnim polikloriranim bi- i terfenilima ispod 30 mg/kg. Ova se ulja mogu koristiti kao gorivo u energetskim objektima instalirane snage veće od 3 MW ili u pećima za proizvodnju klinkera u tvornicama cementa.

III. kategorija – otpadna ulja nepoznatog porijekla i sva druga otpadna ulja sa sadržajem halogena iznad 0.5%, ukupnim polikloriranim bi- i terfenilima iznad 30 mg/kg i plamištem ispod 550C moraju se spaljivati u pećima za spaljivanje opasnog otpada minimalne djelotvornosti 99,99%.

IV. kategorija – poliglikoli, otpadna ulja na bazi poliglikola koja se radi nemiješanja s ostalim uljima I. i II. kategorije i posebnih zahtjeva u postupku odstranjivanja moraju skupljati i obrađivati odvojeno.

Članak 13.

(1) Proizvođači otpadnih ulja su dužni, ovisno o području primjene svježih ulja, skupiti dio otpadnih ulja.

(2) Količina otpadnih ulja koju su dužni skupiti proizvođači otpadnih ulja, umnožak je količine upotrijebljenih svježih ulja i obveznog faktora skupljanja za određeno područje primjene.

(3) Područja primjene svježih ulja i obvezni faktori skupljanja određeni su u Tablici:

ISO
OZNAKA
   (ISO norma   
6743/0)

PODRUČJE
PRIMJENE

OBVEZNI
FAKTOR
   SKUPLJA-   
NJA

1.

A

Protočno podmazivanje

do 0.2

2.

B

Premazivanje - odvajanje kalupa

-

3.

C

Zupčasti prijenosnici

0.75

4.

D

Kompresori (i rashladni strojevi)

0.5

5.

E

Motori s unutarnjim izgaranjem

0.45

6.

F

Ležajevi vretena i odgovarajući
prijenosnici

0.7

7.

G

Klizne staze

do 0.2

8.

H

Hidraulički sustavi

0.75

9.

M

Obrada metala

0.5(1)

10.

N

Električne instalacije

0.8

11.

P

Pneumatski alat

-

12.

Q

Prijenos topline

0.7

13.

R

Privremena zaštita od korozije

-

14.

T

Turbine

0.8

15.

U

Toplinska obrada

0.6

16.

X

Primjena mazivnih masti

-

17.

Y

Ostala primjena

-

18.

Z

Cilindri za parne strojeve

-

(1) Napomena: - predstavlja ujedno i prosječni faktor skupljanja za emulzijska ulja

Članak 14.

Proizvođači otpadnih ulja dužni su voditi evidenciju o nabavljenim količinama svježeg ulja i voditi očevidnik o količinama prikupljenoga otpadnog ulja i načinima postupanja s otpadnim uljima.

Članak 15.

Zabranjeno je miješanje otpadnih ulja različitih kategorija kao i miješanje s drugim tvarima.

Članak 16.

Proizvođači otpadnih ulja, koji provode djelomičnu obradu otpadnih ulja, dužni su nastale nusprodukte odstraniti u skladu s važećim propisima.

Članak 17.

Spremnici za prikupljanje otpadnog ulja moraju, uz zakonom propisane oznake, nositi i oznaku kategorije otpadnog ulja.

Članak 18.

Pravne i fizičke osobe, koje stavljaju u promet opasne tvari, dužne su na vlastiti trošak organizirati odvojeno skupljanje i korištenje vrijednih svojstava otpadne ambalaže od tih tvari.

IV. DOSTAVA PODATAKA O POSTUPANJU S OTPADOM

Članak 19.

(1) Proizvođač tehnološkog i opasnog otpada dužan je uz svaku pošiljku priložiti ispunjeni obrazac Pratećeg lista.

(2) Obrazac Pratećeg lista sastoji se od izvornika i četiri kopije.

(3) Sudionici u postupanju s otpadom popunjavaju obrazac Pratećeg lista i postupaju s tim obrascem prema uputama koje su navedene na poleđini obrasca.

Članak 20.

(1) Pravna ili fizička osoba koja proizvodi otpad, ili postupa s otpadom, podatke o vrstama, količinama, mjestu nastanka, načinu i mjestu skladištenja, obrađivanja i odlaganja otpada unosi na odgovarajući obrazac i to:

1. Obrazac PI-Oo-1 -   Prijavni list za proizvođača opasnog otpada

2. Obrazac PI-Oo-2 -   Prijavni list za skupljača opasnog otpada

3. Obrazac PI-Oo-3 -   Prijavni list za obrađivača opasnog otpada

(2) Podaci iz stavka 1. ovoga članka za tehnološki otpad unose se na odgovarajući obrazac i to:

1. Obrazac PI-Ot-1 -   Prijavni list za proizvođača neopasnoga tehnološkog otpada

2. Obrazac PI-Ot-2 -   Prijavni list za skupljača neopasnoga tehnološkog otpada

3. Obrazac PI-Ot-3 -   Prijavni list za obrađivača neopasnoga tehnološkog otpada

(3) Podaci za komunalni otpad iz stavka 1. ovoga članka unose se na odgovarajući obrazac i to:

1. Obrazac KI-Ok-1   Prijavni list za skupljača komunalnog otpada

2. Obrazac KI-Ok-2   Prijavni list za obrađivača komunalnog otpada

(4) Kopiju prijavnog lista zadržava podnositelj prijave.

Članak 21.

(1) Prijavne listove o proizvodnji i postupanju s opasnim otpadom podnositelj je dužan čuvati najmanje pet godina.

(2) Pravna ili fizička osoba, koja proizvodi otpad ili postupa s otpadom, dužna je očevidnik staviti na uvid inspektoru zaštite okoliša na njegov zahtjev.

V. ISPITIVANJE
FIZIKALNO-KEMIJSKIH SVOJSTAVA OPASNOG OTPADA

Članak 22.

Za redovite pošiljke opasnog otpada istog porijekla, istoga kemijskog sastava i fizikalnih osobina, namijenjene kemijsko-fizikalnoj ili termičkoj obradi, analiza iz članka 23. ili 24. ovoga Pravilnika provodi se jednom godišnje, ako vlasnik uređaja za obradu ne zatraži češće.

Članak 23.

(1) Opasnom otpadu namijenjenom kemijsko-fizikalnoj obradi mora se odrediti svojstvo prema oznakama određenim u Tablici i to:

ZA OTPAD
ORGANSKOG
PORIJEKLA

ZA OTPAD
ANORGANSKOG
PORIJEKLA


1.
2.
3.
4.
5
.
6
7.
8.
9.10.

izgled
pH vrijednost
udio ulja
suha tvar
PAH, policiklički
aromatski ugljikovodici
fenoli
ukupni halogeni
poliklorirani bifenili PCB
lako oslobodivi
cijanidi samo u slučaju
pH>7

teški metali: Cr, Cd, Hg,
Ni, Pb
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.
izgled
pH vrijednost
vodljivost
udio ulja
suha tvar

nitriti
lako oslobodivi cijanidi,
samo u slučaju pH > 7
kromati, Cr6+
teški metali: Cr, Cd,
Hg, Ni, Pb,
Napomena: vlasnik uređaja za
kemijsko-fizikalnu obradu
otpada može zahtijevati i dodatna
ispitivanja, kao što su - EOX, nitriti,
saponifikacijski broj
Napomena: vlasnik uređaja za
kemijsko-fizikalnu obradu otpada
može zahtijevati i dodatna ispitivanja,
kao što su - ukupni halogeni, fosfati,
ukupni ugljikovodici ...

(2) Otpadu koji ostane nakon kemijsko-fizikalne obrade određuje se drugi naziv i ključni broj.

Članak 24.

(1) Opasnom otpadu namijenjenom termičkoj obradi obvezno je odrediti:

- izgled

- točku paljenja,

- toplinsku vrijednost,

- udio halogena, vode, sumpora, pepela, polikloriranih bifenila PCB i teških metala: Cr, Cd, Hg, Pb, Ni, V.

(2) Vlasnik uređaja za termičku obradu opasnog otpada može zahtijevati dodatna ispitivanja, kao što su - viskoznost, neutralizacijski broj, mehanička onečišćenja.

(3) Otpadu koji ostane nakon termičke obrade određuje se drugi naziv i ključni broj.

(4) Izvješće o ispisivanju kemijsko-fizikalnih svojstava otpada za termičku i kemijsko-fizikalnu obradu izrađuje se na propisanom obrascu. Za pojedine postupke obrade na obrascu se ispunjavaju samo bijela polja.

Članak 25.

(1) Opasnom otpadu namijenjenom odlaganju obvezno je odrediti kemijsko-fizikalna svojstva i načiniti analizu eluata, prema Tablici i to:

ANALIZA OTPADA
ZA ODLAGANJE
ANALIZA
ELUATA
1.
2.
3.
4.
5.
6.


zapaljivost
izgled, opisno
miris
udio suhe tvari, 1050C
gubitak žarenjem, 6000C
reakcija s vodom, na pr.:
razvijanje plinova,
oslobađenje topline ...
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

pH
vodljivost
KPK
fenoli
ukupni ugljikovodici
fluoridi
nitriti
cijanidi
kromati, Cr+6
teški metali: As, Cd,
Cr, Pb, Hg, Ni
Napomena: vlasnik odlagališta može zahtijevati i dodatna ispitivanja eluata, kao što su - amonijak, tenzidi, sulfati ...

(2) Izvješće o ispitivanju fizikalnih i kemijskih svojstava otpada za trajno odlaganje i o analizi eluata izrađuje se na propisanom obrascu.

Članak 26.

(1) Mjerodavne metode ispitivanja kemijsko-fizikalnih svojstava opasnoga otpada navedenih u člancima 23., 24. i 25. ovoga Pravilnika određene su u sljedećoj Tablici:
_______________________________________________

      PARAMETAR                          METODA
_______________________________________________

1.   Gustoća                                       HRN B.H8.015
                                                          ISO 3675
      Nasipna težina                              HRN B.H8.354
                                                          ISO 1013

2.    pH-vrijednost                              HRN H.21.111
                                                          DIN 38414 -5
                                                          DIN 38404 -5

3.    Točka paljenja                            HRN B.H8.048
                                                          ISO 2592
                                                          ISO 2719
                                                          DIN 51794

4.    Toplinska vrijednost                    DIN 51900 -1,-2,-3
                                                         ASTM D 4809
                                                         ASTM D 240

5.    PCB – poliklorirani bifenili          DIN 51527 -1

6.    Ukupni klor                                DIN 51408 -1,-2

       Ukupni halogeni

7.    Organski klor                             DIN 38409 -14
       Organski halogeni                       ISO 9562
                                                        ASTM D 4744
                                                        ASTM D- 5320

8.    Udio sumpora                            ISO 4935
                                                        ASTM D 2785

9.    Udio vode                                 HRN B.H8.039
                                                        ISO 3733
                                                        ISO 3734
                                                        DIN 38414 -2

10.   Udio pepela                             HRN B.H8.041
                                                        ISO 3987
                                                        DIN 38409 -1
                                                        DIN 38414 -3

11.   Udio suhe tvari                         DIN 38414 -2
        Ostatak žarenjem                     DIN 38409 -1

12.   Vodljivost                                ISO 7888
                                                       DIN EN 27888

13.   Udio ugljikovodika                  DIN 38409 -18

14.   Udio ulja                                 Standard Methods (1)
                                                       503 A,B

15.  PAH – policiklički aromatski    DIN 38409 -13
       ugljikovodici

16.  Fenoli/Fenol indeks                  ISO 6439
                                                       ISO 8165-1
                                                       DIN 38409 -16

17.   EOX – organski halogeni         DIN 38409 -8
        spojevi koji se daju
        ekstrahirati

18.   Viskozitet                               HRN B.H8.022
                                                      ISO 3104
                                                      ISO 3105

19.   Saponifikacijski broj               ISO 3657

20.   Lako hlapiva otapala              DIN 38407 -4

21.   KPK                                     HRN H.Z1.165
                                                     DIN 38409 -41,-43

22.   Fluoridi                                 DIN 38405 -4

23.   Kromati (Cr6+)                     DIN 38405 -24

24.   Cijanidi, ukupni i lako           ISO 6703
        oslobodivi                            DIN 38405 -13,-14

25.   Neutralizacijski broj              ISO 6618
                                                   ASTM D 974

26.   Mehanička onečišćenja        ISO 3734
        i voda (BS&W)                  ASTM D 96

27.   Priprema eluata                   DIN 38414 -4

28.   Nitriti                                   ISO 6777
                                                   DIN EN 26777

29.   Tenzidi                                ISO 7875
                                                  DIN 38409 -20,-23

30.   Fosfati                                DIN 38405 -11

31.   Teški metali
        Priprema uzorka                 DIN 38414 -7

         As                                     DIN 38405 -18
                                                  DIN EN 26595
                                                  ISO 6595

         Cd                                    ISO 8288
                                                  ISO 5961
                                                  DIN 38406 -21
                                                  DIN EN ISO 5961

         Co                                    DIN 38406 -21
                                                  ISO 8288

          Cr                                   DIN 38406 -10

          Hg                                  DIN 38406 -12
                                                 ISO 5666 -1,-2

          Pb                                  DIN 38406 -6,-21
                                                ISO 8288

           Ni                                 DIN 38406 -11,-21
                                                ISO 8288

            Cu                               DIN 38406 -7,-21
                                                ISO 8288

              V                                DIN 38406 -21

              Zn                               DIN 38406 -8,-21
                                                 ISO 8288

(1) Napomena: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 17th Edition, APHA – AWWA – WPCF, 1989.

(2) Dopušteno je koristiti i druge metode, ali se one moraju provjeriti s mjerodavnom metodom na istom uzorku.

VI. UZORKOVANJE OTPADA

Članak 27.

U postupku uzorkovanja pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

– nasumce uzeti uzorak je uzorak uzet slučajnim izborom,

– pojedinačni uzorak je uzorak iz jedne posude ili spremnika,

– sveslojni uzorak je uzorak zahvaćen prolazom posude kroz sve slojeve tvari u spremniku,

– reprezentativni uzorak ili zajednički mješoviti uzorak je homogenizirana mješavina pojedinačnih uzoraka,

– zahvat je količina otpadne tvari uzeta jednim zahvatom uređaja za uzimanje uzoraka,

– šarža je određena količina istovrsnog otpada s istim mjestom i vremenom nastanka,

– pošiljka je određena količina otpada uz koju stoji jedan prateći list.

Članak 28.

(1) Ovlaštene stručne institucije, koje vrše uzorkovanje, obvezne su primjenjivati postupke uzorkovanja utvrđene ovim Pravilnikom, pravilima struke te cjelokupni tijek postupka uzorkovanja dokumentirati.

(2) Ovlaštena stručna institucija koja izdaje izvješće o ispitivanju kemijsko-fizikalnih svojstava otpada odgovorna je i za ispravnost uzorkovanja i točnost podataka o uzorkovanju.

Članak 29.

Nakon uzimanja uzoraka, sve posude ili spremnici u kojima je uskladišten predmetni otpad moraju se nepropusno zatvoriti i zapečatiti, tako da se osigura nepromijenjeno stanje do pražnjenja.

Članak 30.

(1) Za svaku pošiljku se priređuje jedan reprezentativni uzorak, a ako pošiljka sadrži više šarži, reprezentativni uzorak se priređuje za svaku šaržu posebno. Količina otpadne tvari u reprezentativnom uzorku iznosi najmanje 1 kg.

(2) Broj pojedinačnih uzoraka iz kojih se priređuje reprezentativni uzorak određuje se prema veličini pošiljke, odnosno broju posuda ili spremnika kako je određeno u Tablici i to:

Broj posuda
ili
spremnika

Najmanji broj posuda ili spremnika
od jedne šarže ili pošiljke iz kojih
se uzima pojedinačni uzorak
1. 1 do 3

sve

2. 4 do 64

4

3. 65 do 125

5

4. 126 do 216

6

5. 217 do 343

7

6. 344 do 512

8

7. 513 do 729

9

8. 730 do 1000

10

9. 1001 do 1300

11

10. više od 1301

na svakih 300 posuda ili sprem-
nika po jedan dopunski uzorak

(2) Reprezentativni uzorak priređuje se miješanjem svih pojedinačnih uzoraka i četvrtanjem po pravilima struke.

Članak 31.

Za homogeni kruti otpad pojedinačni uzorak predstavlja jedan nasumce uzeti uzorak iz jedne posude ili spremnika.

Članak 32.

(1) Za nehomogeni kruti otpad pojedinačni uzorak se priređuje iz šest zahvata i to: po jedan zahvat sa dna, trećine visine i dvije trećine visine i po jedan zahvat s vanjskog donjeg, srednjeg i gornjeg dijela hrpe u spremniku.

(2) Ako je spremnik tako napunjen da nasipana tvar nema oblik hrpe u spremniku, onda se prva tri zahvata uzimaju po istim visinama iz sredine spremnika, a druga tri također po istim visinama uz jednu stijenku spremnika.

(3) Iz ovih šest zahvata priređuje se miješanjem i četvrtanjem pojedinačni uzorak od najmanje 1 kg, a daljnjim miješanjem pojedinačnih i četvrtanjem, reprezentativni uzorak kao i za homogeni otpad.

Članak 33.

(1) Za svaku pošiljku se priređuje jedan reprezentativni uzorak, a ako pošiljka sadrži više šarži, reprezentativni uzorak se priređuje za svaku šaržu posebno.

(2) Reprezentativni se uzorak priređuje miješanjem svih pojedinačnih uzoraka, čiji se broj određuje na način dan u Tablici, u članku 30. ovoga Pravilnika.

Članak 34.

(1) Ako kod tekućeg otpada dolazi do odvajanja po slojevima, pojedinačni uzorak se uzima kao sveslojni uzorak, a kod priređivanja reprezentativnog uzorka, uzorak se uzima po istom pravilu.

(2) Pojedinačni uzorci pastoznog nehomogenog otpada, čvrstog na ubod, uzimaju se i priređuju kao uzorci krutog nehomogenog otpada.

Članak 35.

Posude ili spremnici iz jedne pošiljke ili šarže iz kojih se uzima pojedinačni uzorak određuje se slučajnim izborom.

Članak 36.

(1) Uređaji prikladni za uzimanje uzoraka krutog otpada su:

_ bušilica za uzorkovanje,

_ igla za uzorkovanje,

_ žlica,

_ lopatica,

_ grabilica.

(2) Uređaji prikladni za uzimanje uzoraka tekućeg i pastoznog, žitkog optada su:

_ otvorena sonda,

_ sonda sa zatvaračem,

_ boca za uranjanje,

_ crpka.

(3) Uređaji prikladni za uzimanje uzoraka pastoznog otpada, čvrstog na ubod su:

_ bušilica za uzorkovanje,

_ igla za uzorkovanje,

_ lopatica,

_ grabilica.

Članak 37.

(1) Posude za uzorke moraju biti izrađene na način da se mogu nepropusno zatvoriti, označiti i osigurati pečatom.

(2) Materijal iz kojeg su izrađene posude i zatvarači posuda mora biti otporan na moguće agresivno djelovanje sastojaka otpada.

VII. KAZNENE ODREDBE

Članak 38.

(1) Za prekršaj kaznit će se pravna osoba u iznosu od 5.000 do 15.000 kuna koja:

_ ne skupi dio otpadnih ulja (članak 13. stavak 1.),

_ ne vodi evidenciju o nabavljenim količinama svježih ulja i očevidnik o količinama prikupljenoga otpadnog ulja i načinima postupanja s otpadnim uljima (članak 14.),

_ ne osigura na vlastiti trošak odvojeno skupljanje i korištenje vrijednih svojstava otpadne ambalaže (članak 18.),

_ ne čuva najmanje 5 godina prijavne listove o proizvodnji i postupanju s opasnim otpadom (članak 21. stavak 1.),

_ ne stavi na uvid nadležnoj inspekciji na njen zahtjev očevidnik (članak 21. stavak 2.),

_ ne izradi posude za uzorke na takav način da se mogu nepropusno zatvoriti, označiti i osigurati pečatom (članak 37.),

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi u iznosu od 2.000 do 4.000 kuna.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba u iznosu od 3.000 do 5.000 kuna.

Članak 39.

(1) Za prekršaj kaznit će se pravna osoba u iznosu od 4.000 do 12.000 kuna ako:

– posude za skladištenje opasnog otpada nisu propisno izvedene (članak 5.),

– miješa otpadna ulja različitih kategorija ili miješa otpadna ulja s drugim tvarima (članak 16.),

– spremnik za prikupljanje otpadnog ulja ne nosi oznaku kategorije otpadnog ulja (članak 17.).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se pravna osoba u odgovornoj osobi u iznosu od 2.000 do 4.000 kuna.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba u iznosu od 3.000 do 5.000 kuna.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 40.

Katalog otpada, obrasci propisani ovim Pravilnikom s odgovarajućim sadržajem tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 41.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 351-01/96-03/02
Urbroj: 542-03-96-2
Zagreb, 2. travnja 1996.

V.d. ravnatelja
mr. Nenad Mikulić, v. r.UPUTA ZA POPUNJAVANJE PRATEĆEG LISTA ZA OPASNI OTPAD
(Za svaku vrstu otpada proizvođač otpada popunjava zasebni list)

I. PODACI O PROIZVOĐAČU OTPADA _ upisati naziv tvrtke, punu adresu i matični broj;

Ključni broj otpada _ upisati ključni broj otpada prema Katalogu otpada, a ispred ključnog broja staviti zvjezdicu;

Količina otpada _ upisati ukupnu količinu otpada koja se predaje skupljaču u volumnim ili masenim jedinicama;

Karakteristike otpada _ u kvadratiće koji odgovaraju karakteristikama otpada staviti križić;

Agregatno stanje otpada _ u kvadratić koji odgovara agregatnom stanju otpada staviti križić;

Opis otpada _ pobliže opisati otpad koristeći ponuđen pregled svojstava;

Proces u kojem je otpad nastao _ upisuje se naziv tehnološkog postupka u kojem je otpad nastao;

Vrsta prijevoznog sredstva _ u kvadratić koji odgovara prijevoznom sredstvu staviti križić;

Predviđeni načini postupanja _ u kvadratić koji odgovara predviđenom načinu postupanja staviti križić. (isto vrijedi i za način pakiranja otpada);

Potpis odgovorne osobe _ upisati ime osobe odgovorne za točnost podataka;

Odgovorna osoba stavlja i svoj potpis.

II. PODACI O SKUPLJAČU/PRIJEVOZNIKU OTPADA _ upisuje se ime tvrtke, adresa i matični broj

Prilikom preuzimanja otpada od proizvođača prateći list potpisuje odgovorna osoba skupljača.

Podaci o prijevozniku i registraciji transportnog vozila upisuju se u dio obrasca namijenjenog za podatke o prijevozniku.

III. PODACI O OBRAĐIVAČU OTPADA _ upisati naziv tvrtke (objekta), adresu;

Datum preuzimanja otpada (godina, mjesec i dan prema normi ISO 8601), broj dozvole za rad (izdaje DUZO) i matični broj objekta u kojem će se obraditi/odložiti otpad;

Prilikom preuzimanja otpada od skupljača/prijevoznika prateći list potpisuje odgovorna osoba obrađivača;

Potpis odgovorne osobe _ upisati ime i prezime odgovorne osobe štampanim slovima. Odgovorna osoba stavlja i svoj potpis.

Izvornik obrasca (list br. 1.) obrađivač šalje u DUZO.

Prvu kopiju (list br. 2.) obrasca zadržava obrađivač.

Drugu (list br. 3.) kopiju obrasca obrađivač vraća proizvođaču otpada.

Treću (list br. 4.) kopiju obrasca (nakon potpisa obrađivača) zadržava skupljač.

Četvrtu (list br. 5.) kopiju obrasca (s potpisom skupljača/prijevoznika) zadržava proizvođač otpada.


UPUTA ZA POPUNJAVANJE PRATEĆEG LISTA ZA NEOPASNI TEHNOLOŠKI OTPAD
(Za svaku vrstu otpada proizvođač otpada popunjava zasebni list)

I. PODACI O PROIZVOĐAČU OTPADA _ upisati naziv tvrtke, punu adresu i matični broj;

Ključni broj otpada _ upisati ključni broj otpada prema Katalogu otpada;

Količina otpada _ upisati ukupnu količinu otpada koja se predaje skupljaču u volumnim ili masenim jedinicama;

Agregatno stanje otpada _ u kvadratić koji odgovara agregatnom stanju otpada staviti križić;

Opis otpada _ pobliže opisati otpad koristeći ponuđen pregled svojstava;

Proces u kojem je otpad nastao _ upisuje se naziv tehnološkog postupka u kojem je otpad nastao;

Vrsta prijevoznog sredstva _ u kvadratić koji odgovara prijevoznom sredstvu staviti križić;

Predviđeni načini postupanja _ u kvadratić koji odgovara predviđenom načinu postupanja staviti križić (isto vrijedi i za način pakiranja otpada);

Potpis odgovorne osobe _ upisati ime osobe odgovorne za točnost podataka;

Odgovorna osoba stavlja i svoj potpis.

II. PODACI O SKUPLJAČU/PRIJEVOZNIKU OTPADA _ upisuje se ime tvrtke, adresa i matični broj;

Prilikom preuzimanja otpada od proizvođača prateći list potpisuje odgovorna osoba skupljača;

Podaci o prijevozniku i registraciji transportnog vozila upisuju se u dio obrasca namijenjenog za podatke o prijevozniku.

III. PODACI O OBRAĐIVAČU OTPADA _ upisati naziv tvrtke (objekta), adresu, datum preuzimanja otpada (godina, mjesec i dan prema normi ISO 8601), broj dozvole za rad (izdaje DUZO) i matični broj objekta u kojem će se obraditi/odložiti otpad;

Prilikom preuzimanja otpada od skupljača/prijevoznika prateći list potpisuje odgovorna osoba obrađivača;

Potpis odgovorne osobe _ upisati ime i prezime odgovorne osobe štampanim slovima. Odgovorna osoba stavlja i svoj potpis.

Izvornik (list br. 1.) obrasca obrađivač šalje u županijski ured.

Prvu (list br. 2.) kopiju obrasca zadržava obrađivač.

Drugu (list br. 3.) kopiju obrasca obrađivač vraća proizvođaču otpada.

Treću (list br. 4.) kopiju obrasca (nakon potpisa obrađivača) zadržava skupljač.

Četvrtu (list br. 5.) kopiju obrasca (s potpisom skupljača/prijevoznika) zadržava proizvođač otpada.UPUTA ZA ISPUNJAVANJE OBRASCA PI-Oo-1
PRIJAVNI LIST ZA PROIZVOĐAČA OPASNOG OTPADA
(Za svaku vrstu otpada proizvođač ispunjava zasebni obrazac)

I. PODACI O PROIZVOĐAČU OTPADA

Naziv proizvođača otpada _ upisuje se naziv (tvrtka) pod kojim proizvođač djeluje;

Djelatnost/ podskupina _ upisuje se šifra djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD);

Adresa _ upisuje se puna adresa sjedišta proizvođača, odnosno njegove tehnološke jedinice, grad ili općina i županija;

Matični broj _ upisuje se matični broj proizvođača otpada. Ako se prijavni list dostavlja za tehnološku jedinicu upisuje se također matični broj proizvođača otpada;

Redni broj tehnološke jedinice _ upisuje se redni broj koji proizvođač otpada sam pridruži tehnološkoj jedinici ali jednom utvrđen broj mora ostati stalan i može se mijenjati samo uz suglasnost županijskog ureda;

Identifikacijski broj _ ovaj broj dodjeluje, u postupku uspostave katastra opasnog otpada, županijski ured i upisuje se tako dodijeljeni broj;

Kontakt osoba _ upisuje se ime i prezime kontakt osobe proizvođača te broj telefona i telefaksa iste;

Tehnologija _ upisuje se šifra procesa iz Kataloga jediničnih operacija i procesa iz Pravilnika o katastru u okoliš, a pod postupak upisuje se naziv tehnološkog postupka u kojem je otpad nastao.

II. PODACI O OTPADU

Godina _ upisuje se godina za koju se podnosi izvješće (obrazac);

Izvješće za _ upisuju se mjeseci tromjesečja za koje se, sukladno Zakonu o otpadu, podnosi izvješće (obrazac).

1. Vrsta otpada _ upisuje se puni naziv i ključni broj opasnog otpada iz Kataloga otpada;

2. Ukupna količina _ upisuje se ukupno nastala (proizvedena) količina opasnog otpada u izvještajnom razdoblju, u tonama, a pod osnova određivanja upisuje se isključivo broj (1) _ izmjereno;

3. Postupanje s otpadom na mjestu nastanka (3.1. _ 3.7.) _ upisuje se križić u kvadrat za primijenjenu vrstu obrade, izmjerena količina za svaku vrstu obrade u tonama te ukupna količina u tonama za svaki od načina obrade;

4. Ukupna količina obrađenog otpada _ upisuje se ukupna količina obrađenog otpada zbrajanjem onih količina kod kojih nakon obrada otpad mijenja ključni broj, iskorištava se radi vrijednih svojstava ili se trajno odlaže;

5. Mjesto obrade _ upisuju se Gauss-Krügerove koordinate glavnih ulaza objekata koji se koriste za skladištenje, obradu ili odlaganje otpada;

6., 7. i 8. Ukupno predano skupljaču, obrađivaču ili izvezena količina _ upisuje se naziv i adresa skupljača, obrađivača, odnosno primatelja otpada za izvoz te količina istog u tonama. U slučaju većeg broja skupljača, obrađivača ili primatelja upisuju se podaci za svakog zasebno.

Napomena!

Na kraju obrasca upisuje se mjesto i datum ispunjavanja (godina, mjesec i dan prema ISO 8601 normi) te čitljivo ime i prezime rukovoditelja proizvođača otpada i osobe odgovorne za točnost podataka, potpisi istih te pečat proizvođača otpada.

Svi podaci upisuju se štampanim slovima rukom, strojno ili putem računala.UPUTA ZA ISPUNJAVANJE OBRASCA PI-Oo-2
PRIJAVNI LIST ZA SKUPLJAČA OPASNOG OTPADA
(Za svaku vrstu otpada skupljač ispunjava zasebni obrazac)

I. PODACI O SKUPLJAČU OTPADA

Naziv skupljača otpada _ upisuje se naziv (tvrtka) pod kojim skupljač djeluje;

Djelatnost/podskupina _ upisuje se šifra djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD);

Adresa _ upisuje se puna adresa sjedišta skupljača, odnosno njegove tehnološke jedinice, grad ili općina i županija;

Matični broj _ upisuje se matični broj skupljača. Ako se prijavni list dostavlja za tehnološku jedinicu upisuje se također matični broj skupljača otpada;

Redni broj tehnološke jedinice _ upisuje se redni broj koji skupljač otpada sam pridruži tehnološkoj jedinici, ali jednom utvrđen broj mora ostati stalan i može se mijenjati samo uz suglasnost županijskog ureda;

Identifikacijski broj _ ovaj broj dodjeljuje, u postupku uspostave katastra opasnog otpada, županijski ured i upisuje se tako dodijeljeni broj;

Kontakt osoba _ upisuje se ime i prezime kontakt osobe skupljača te broj telefona i telefaksa iste.

II. PODACI O OTPADU

Godina _ upisuje se godina za koju se podnosi izvješće (obrazac);

Izvješće za _ upisuju se mjeseci tromjesečja za koje se, sukladno Zakonu o otpadu, podnosi izvješće (obrazac).

1. Vrsta otpada _ upisuje se puni naziv i ključni broj opasnog otpada iz Kataloga otpada;

2. Preuzeta količina otpada od proizvođača ukupno _ upisuje se ukupno preuzeta količina otpada za izvještajno razdoblje, u tonama. U slučaju većeg broja proizvođača upisuje se njihov naziv, adresa i količina u tonama, za svakog proizvođača zasebno;

3. Ukupan promet otpada _ upisuje se ukupna količina u tonama prevezenog i/ili privremeno skladištenog otpada kod skupljača;

4. Mjesto obrade _ upisuju se Gauss-Krügerove koordinate glavnih ulaza objekata koji se koriste za obradu otpada;

5. i 6. Ukupno predano obrađivaču ili izvezena količina _ upisuje se naziv i adresa obrađivača otpada ili primatelja izvezenog otpada te količina otpada u tonama. U slučaju većeg broja obrađivača ili primatelja upisuju se podaci za svakog zasebno.

Napomena!

Na kraju obrasca upisuje se mjesto i datum ispunjavanja (godina, mjesec i dan prema ISO 8601 normi) te čitljivo ime i prezime rukovoditelja skupljača otpada i osobe odgovorne za točnost podataka, potpisi istih te pečat skupljača otpada.

Svi podaci upisuju se štampanim slovima rukom, strojno ili putem računala.UPUTA ZA ISPUNJAVANJE OBRASCA PI-Oo-3
PRIJAVNI LIST ZA OBRAĐIVAČA OPASNOG OTPADA
(Za svaku vrstu otpada obrađivač ispunjava zasebni obrazac)

I. PODACI O OBRAĐIVAČU OTPADA

Naziv obrađivača otpada _ upisuje se naziv (tvrtka) pod kojim obrađivač djeluje;

Djelatnost/podskupina _ upisuje se šifra djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD);

Adresa _ upisuje se puna adresa sjedišta obrađivača, odnosno njegove tehnološke jedinice, grad ili općina i županija;

Matični broj _ upisuje se matični broj obrađivača otpada. Ako se prijavni list dostavlja za tehnološku jedinicu upisuje se također matični broj obrađivača otpada;

Redni broj tehnološke jedinice _ upisuje se redni broj koji obrađivač sam pridruži tehnološkoj jedinici, ali jednom utvrđen broj mora ostati stalan i može se mijenjati samo uz suglasnost županijskog ureda;

Identifikacijski broj _ ovaj broj dodjeljuje, u postupku uspostave katastra opasnog otpada, županijski ured i upisuje se tako dodijeljeni broj;

Kontakt osoba _ upisuje se ime i prezime kontakt osobe obrađivača te broj telefona i telefaksa iste.

II. PODACI O OTPADU

Godina _ upisuje se godina za koju se podnosi izvješće (obrazac);

Izvješće za _ upisuju se mjeseci tromjesečja za koje se sukladno Zakonu o otpadu podnosi izvješće (obrazac).

1. Vrsta otpada _ upisuje se puni naziv i ključni broj opasnog otpada iz Kataloga otpada;

2. Preuzeta količina otpada od proizvođača/skupljača ukupno _ upisuje se ukupno preuzeta količina otpada za izvještajno razdoblje u tonama. U slučaju većeg broja proizvođača/skupljača upisuju se podaci za svakog proizvođača/skupljača zasebno;

3. Primijenjeni postupci obrade (3.1.-3.7.) _ upisuje se križić u kvadrat za primijenjenu vrstu obrade, izmjerena količina za svaku vrstu obrade u tonama te ukupna količina u tonama za svaki od načina obrade;

4. Ukupna količina obrađenog otpada _ upisuje se ukupna količina u tonama obrađenog otpada zbrajanjem svih količina kod kojih nakon obrade otpad mijenja ključni broj, iskorištava se radi vrijednih svojstava ili se trajno odlaže;

5. Mjesto obrade _ upisuju se Gauss-Krügerove koordinate glavnih ulaza objekata u kojima je provedena obrada otpada;

6. Ukupno izvezena količina otpada _ upisuje se naziv i adresa primatelja izvezenog otpada te količina otpada u tonama. U slučaju većeg broja primatelja podaci se ispunjavaju za svakog zasebno.

Napomena!

Na kraju obrasca upisuje se mjesto i datum ispunjavanja (godina, mjesec i dan prema ISO 8601 normi) te čitljivo ime i prezime rukovoditelja obrađivača otpada i osobe odgovorne za točnost podataka, potpisi istih te pečat obrađivača otpada.

Svi podaci upisuju se štampanim slovima rukom, strojno ili putem računala.UPUTA ZA ISPUNJAVANJE OBRASCA PI-Ot-1
PRIJAVNI LIST ZA PROIZVOĐAČA NEOPASNOGA TEHNOLOŠKOG OTPADA
(Za svaku vrstu otpada proizvođač ispunjava zasebni obrazac)

I. PODACI O PROIZVOĐAČU OTPADA

Naziv proizvođača otpada _ upisuje se naziv (tvrtka) pod kojim proizvođač djeluje;

Djelatnost/podskupina _ upisuje se šifra djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD);

Adresa _ upisuje se puna adresa sjedišta proizvođača, odnosno njegove tehnološke jedinice, grad ili općina i županija;

Matični broj _ upisuje se matični broj proizvođača otpada. Ako se prijavni list dostavlja za tehnološku jedinicu upisuje se također matični broj proizvođača otpada;

Redni broj tehnološke jedinice _ upisuje se redni broj koji proizvođač otpada sam pridruži tehnološkoj jedinici, ali jednom utvrđen broj mora ostati stalan i može se mijenjati samo uz suglasnost županijskog ureda;

Identifikacijski broj _ ovaj broj dodjeljuje, u postupku uspostave katastra emisija za okoliš, županijski ured i upisuje se tako dodijeljeni broj;

Kontakt osoba _ upisuje se ime i prezime kontakt osobe proizvođača te broj telefona i telefaksa iste;

Tehnologija _ upisuje se šifra procesa iz Kataloga jediničnih operacija i procesa iz Pravilnika o katastru u okoliš, a pod postupak upisuje se naziv tehnološkog postupka u kojem je otpad nastao.

II. PODACI O OTPADU

Godina _ upisuje se godina za koju se podnosi izvješće (obrazac);

Izvješće za _ upisuju se mjeseci tromjesečja za koje se, sukladno Zakonu o otpadu, podnosi izvješće (obrazac).

1. Vrsta otpada _ upisuje se puni naziv i ključni broj otpada iz Kataloga otpada;

2. Ukupna količina _ upisuje se ukupno nastala (proizvedena) količina otpada u izvještajnom razdoblju, u tonama. Osnova određivanja količine _ (1) izmjereno, (2) prosudba, (3) proračun uporabom emisijskih faktora;

3. Postupanje s otpadom na mjestu nastanka (3.1.-3.7.) _ upisuje se križić u kvadrat za primijenjenu vrstu obrade, izmjerena količina za svaku vrstu obrade u tonama te ukupna količina u tonama za svaki od načina obrade;

4. Ukupna količina obrađenog otpada _ upisuje se ukupna količina obrađenog otpada zbrajanjem onih količina kod kojih nakon obrada otpad mijenja ključni broj, iskorištava se radi vrijednih svojstava ili se trajno odlaže;

5. Mjesto obrade _ upisuju se Gauss-Krügerove koordinate glavnih ulaza objekata koji se koriste za skladištenje, obradu ili odlaganje otpada;

6., 7. i 8. Ukupno predano skupljaču, obrađivaču ili izvezena količina _ upisuje se naziv i adresa skupljača, obrađivača odnosno primatelja otpada za izvoz te količina istog u tonama. U slučaju većeg broja skupljača, obrađivača ili primatelja upisuju se podaci za svakog zasebno.

Napomena!

Na kraju obrasca upisuje se mjesto i datum ispunjavanja (godina, mjesec i dan prema ISO 8601 normi) te čitljivo ime i prezime rukovoditelja proizvođača otpada i osobe odgovorne za točnost podataka, potpisi istih te pečat proizvođača otpada.

Svi podaci upisuju se štampanim slovima rukom, strojno ili putem računala.UPUTA ZA ISPUNJAVANJE OBRASCA PI-Ot-2
PRIJAVNI LIST ZA SKUPLJAČA NEOPASNOG TEHNOLOŠKOG OTPADA
(Za svaku vrstu otpada skupljač ispunjava zasebni obrazac)

I. PODACI O SKUPLJAČU OTPADA

Naziv skupljača otpada _ upisuje se naziv (tvrtka) pod kojim skupljač djeluje;

Djelatnost/podskupina _ upisuje se šifra djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD);

Adresa _ upisuje se puna adresa sjedišta skupljača, odnosno njegove tehnološke jedinice, grad ili općina i županija;

Matični broj _ upisuje se matični broj skupljača. Ako se prijavni list dostavlja za tehnološku jedinicu, upisuje se također matični broj skupljača otpada;

Redni broj tehnološke jedinice _ upisuje se redni broj koji skupljač otpada sam pridruži tehnološkoj jedinici, ali jednom utvrđen broj mora ostati stalan i može se mijenjati samo uz suglasnost županijskog ureda;

Identifikacijski broj _ ovaj broj dodjeljuje, u postupku uspostave katastra emisija u okoliš, županijski ured i upisuje se tako dodijeljeni broj;

Kontakt osoba _ upisuju se ime i prezime kontakt osobe skupljača te broj telefona i telefaksa iste.

II. PODACI O OTPADU

Godina _ upisuje se godina za koju se podnosi izvješće (obrazac);

Izvješće za _ upisuju se mjeseci tromjesečja za koje se, sukladno Zakonu o otpadu, podnosi izvješće (obrazac).

1. Vrsta otpada _ upisuje se puni naziv i ključni broj otpada iz Kataloga otpada;

2. Preuzeta količina otpada od proizvođača ukupno _ upisuje se ukupno preuzeta količina otpada za izvještajno razdoblje, u tonama. U slučaju većeg broja proizvođača upisuje se njihov naziv, adresa i količina u tonama, za svakog proizvođača zasebno;

3. Ukupan promet otpada _ upisuje se ukupna količina u tonama prevezenog i/ili privremeno skladištenog otpada kod skupljača;

4. Mjesto obrade _ upisuju se Gauss-Krügerove koordinate glavnih ulaza objekata koji se koriste za obradu otpada;

5. i 6. Ukupno predano obrađivaču ili izvezena količina _ upisuje se naziv i adresa obrađivača otpada ili primatelja izvezenog otpada te količina otpada u tonama. U slučaju većeg broja obrađivača ili primatelja upisuju se podaci za svakog zasebno.

Napomena!

Na kraju obrasca upisuje se mjesto i datum ispunjavanja (godina, mjesec i dan prema ISO 8601 normi) te čitljivo ime i prezime rukovoditelja skupljača otpada i osobe odgovorne za točnost podataka, potpisi istih te pečat skupljača otpada.

Svi podaci upisuju se štampanim slovima rukom, strojno ili putem računala.UPUTA ZA ISPUNJAVANJE OBRASCA PI-Ot-3
PRIJAVNI LIST ZA OBRAĐIVAČA NEOPASNOGA TEHNOLOŠKOG OTPADA
(Za svaku vrstu otpada obrađivač ispunjava zasebni obrazac)

I. PODACI O OBRAĐIVAČU OTPADA

Naziv obrađivača otpada _ upisuje se naziv (tvrtka) pod kojim obrađivač djeluje;

Djelatnost/podskupina _ upisuje se šifra djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD);

Adresa _ upisuje se puna adresa sjedišta obrađivača odnosno njegove tehnološke jedinice, grad ili općina i županija;

Matični broj _ upisuje se matični broj obrađivača otpada. Ako se prijavni list dostavlja za tehnološku jedinicu, upisuje se također matični broj obrađivača otpada;

Redni broj tehnološke jedinice _ upisuje se redni broj koji obrađivač sam pridruži tehnološkoj jedinici, ali jednom utvrđen broj mora ostati stalan i može se mijenjati samo uz suglasnost županijskog ureda;

Identifikacijski broj _ ovaj broj dodjeluje, u postupku uspostave katastra emisija u okoliš, županijski ured i upisuje se tako dodijeljeni broj;

Kontakt osoba _ upisuju se ime i prezime kontakt osobe obrađivača te broj telefona i telefaksa iste.

II. PODACI O OTPADU

Godina _ upisuje se godina za koju se podnosi izvješće (obrazac);

Izvješće za _ upisuju se mjeseci tromjesečja za koje se, sukladno Zakonu o otpadu, podnosi izvješće (obrazac);

1. Vrsta otpada _ upisuje se puni naziv i ključni broj otpada iz Kataloga otpada;

2. Preuzeta količina otpada od proizvođača/skupljača ukupno_ upisuje se ukupno preuzeta količina otpada za izvještajno razdoblje u tonama. U slučaju većeg broja proizvođača/skupljača upisuju se podaci za svakog proizvođača/skupljača zasebno.

3. Primijenjeni postupci obrade (3.1._3.7.) _ upisuje se križić u kvadrat za primijenjenu vrstu obrade, izmjerena količina za svaku vrstu obrade u tonama te ukupna količina, za svaki od načina obrade također u tonama;

4. Ukupna količina obrađenog otpada _ upisuje se ukupna količina u tonama obrađenog otpada zbrajanjem svih količina kod kojih nakon obrade otpad mijenja ključni broj, iskorištava se radi vrijednih svojstava ili se trajno odlaže;

5. Mjesto obrade _ upisuju se Gauss-Krügerove koordinate glavnih ulaza objekata u kojima je provedena obrada otpada;

6. Ukupno izvezena količina otpada _ upisuje se naziv i adresa primatelja izvezenog otpada te količina otpada u tonama. U slučaju većeg broja primatelja podaci se ispunjavaju za svakog zasebno.

Napomena!

Na kraju obrasca upisuje se mjesto i datum ispunjavanja (godina, mjesec i dan prema ISO 8601 normi) te čitljivo ime i prezime rukovoditelja obrađivača otpada i osobe odgovorne za točnost podataka, potpisi istih te pečat obrađivača otpada.

Svi podaci upisuju se štampanim slovima rukom, strojno ili putem računala.UPUTA ZA ISPUNJAVANJE OBRASCA KI-Ok-1
PRIJAVNI LIST ZA SKUPLJAČA KOMUNALNOG OTPADA

I. PODACI O SKUPLJAČU KOMUNALNOG OTPADA

Naziv skupljača otpada _ upisuje se naziv (tvrtka) pod kojim skupljač djeluje;

Djelatnost/podskupina _ upisuje se šifra djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD);

Adresa _ upisuje se puna adresa sjedišta skupljača, grad ili općina i županija;

Matični broj _ upisuje se matični broj skupljača. Ako se prijavni list dostavlja za tehnološku jedinicu upisuje se također matični broj skupljača otpada;

Redni broj tehnološke jedinice _ upisuje se redni broj koji skupljač otpada sam pridruži tehnološkoj jedinici, ali jednom utvrđen broj mora ostati stalan i može se mijenjati samo uz suglasnost županijskog ureda;

Identifikacijski broj _ ovaj broj dodjeluje, u postupku uspostave katastra emisija u okoliš, županijski ured i upisuje se tako dodijeljeni broj.

II. PODACI O OTPADU

Godina _ upisuje se godina za koju se podnosi izvješće (obrazac);

Izvješće za _ upisuju se mjeseci tromjesečja za koje se sukladno Zakonu o otpadu podnosi izvješće (obrazac);

1. Vrsta otpada _ upisuje se puni naziv i ključni broj otpada iz Kataloga otpada;

2. Način prikupljanja komunalnog otpada _ upisuje se križić u kvadrat koji odgovara načinu prikupljanja komunalnog otpada;

3. Ukupno skupljena količina otpada _ upisuje se ukupno skupljena količina otpada u izvještajnom razdoblju, u tonama;

4. Razvrstavanje otpada kod skupljača _ upisuje se ključni broj, naziv i količina otpada koji se razvrstava kod skupljača te se upisuje križić u kvadrat koji odgovara otpadu koji je privremeno uskladišten kod skupljača, a ukoliko je otpad predan obrađivaču/korisniku, upisuje se njegov naziv;

5. Ukupno predano obrađivačima/korisnicima _ upisuje se ukupna količina otpada koja je predana obrađivačima/korisnicima, u tonama;

6. Ukupno privremeno uskladišteno _ upisuje se ukupna količina otpada privremeno usladištena kod skupljača, u tonama;

7. Mjesto privremenog skladišta _ upisuju se Gauss-Krügerove koordinate glavnih ulaza objekata koji se koriste za privremeno skladištenje.

Napomena!

Na kraju obrasca upisuje se mjesto i datum ispunjavanja (godina, mjesec i dan prema ISO 8601 normi) te čitljivo ime i prezime rukovoditelja skupljača otpada i osobe odgovorne za točnost podataka, potpisi istih te pečat skupljača komunalog otpada.

Svi podaci upisuju se štampanim slovima rukom, strojno ili putem računala.UPUTA ZA ISPUNJAVANJE OBRASCA KI-Ok-2
PRIJAVNI LIST ZA OBRAĐIVAČA KOMUNALNOG OTPADA

I. PODACI O OBRAĐIVAČU KOMUNALNOG OTPADA

Naziv obrađivača otpada _ upisuje se naziv (tvrtka) pod kojim obrađivač djeluje;

Djelatnost/podskupina _ upisuje se šifra djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD);

Adresa _ upisuje se puna adresa sjedišta obrađivača, grad ili općina i županija;

Matični broj _ upisuje se matični broj obrađivača. Ako se prijavni list dostavlja za tehnološku jedinicu upisuje se također matični broj obrađivača otpada;

Redni broj tehnološke jedinice _ upisuje se redni broj koji skupljač otpada sam pridruži tehnološkoj jedinici, ali jednom utvrđen broj mora ostati stalan i može se mijenjati samo uz suglasnost županijskog ureda;

Identifikacijski broj _ ovaj broj dodjeluje, u postupku uspostave katastra emisija u okoliš, županijski ured i upisuje se tako dodijeljeni broj.

II. PODACI O OTPADU

Godina _ upisuje se godina za koju se podnosi izvješće (obrazac);

Izvješće za _ upisuju se mjeseci tromjesečja za koje se, sukladno Zakonu o otpadu, podnosi izvješće (obrazac);

1. Vrsta otpada _ upisuje se puni naziv i ključni broj otpada iz Kataloga otpada;

2. Ukupno preuzeta količina otpada _ upisuje se ukupno preuzeta količina otpada za izvještajno razdoblje u tonama;

3. Razvrstavanje otpada kod obrađivača _ u slučaju razvrstavanja otpada kod obrađivača, upisuje se ključni broj, naziv i količina otpada koji se razvrstava, a ukoliko je otpad predan korisniku, upisuje se njegov naziv;

4. Ukupno predano korisnicima _ upisuje se ukupna količina otpada koja je predana korisnicima, u tonama;

5. Postupci i mjesto obrade i količina obrađenog otpada _ za odgovarajući način obrade upisuju se Gauss-Krügerove koordinate glavnih ulaza objekata u kojima je obrađen otpad te količina obrađenog otpada, u tonama;

6. Ukupna količina obrađenog otpada _ upisuje se ukupna količina obrađenog otpada u tonama;

7. Sastav trajno odloženog otpada _ upisuje se ključni broj, naziv i količina trajno odloženog otpada u tonama te pripadajući udio od ukupne količine trajno odloženog otpada u postocima.

Napomena!

Na kraju obrasca upisuje se mjesto i datum ispunjavanja (godina, mjesec i dan prema ISO 8601 normi) te čitljivo ime i prezime rukovoditelja obrađivača otpada i osobe odgovorne za točnost podataka, potpisi istih te pečat obrađivača komunalnog otpada.

Svi podaci upisuju se štampanim slovima rukom, strojno ili putem računala.KATALOG OTPADA
POPIS DJELATNOSTI KOJE GENERIRAJU OTPAD

01 00 00 Otpad koji nastaje kod istraživanja, kopanja, obogaćivanja i daljnjeg obrađivanja ruda i od iskopavanja i drobljenja kamenja;

02 00 00 Otpad iz poljodjelske, vrtlarske, lovačke, ribarske i primarne proizvodnje vodenih kultura, pripremanja hrane i prerade;

03 00 00 Otpad od prerade drveta i proizvodnje papira, kartona, celuloze, ploča i namještaja;

04 00 00 Otpad iz kožarske i tekstilne industrije;

05 00 00 Otpad od prerade nafte, pročišćavanja prirodnog plina i pirolitičke obrade ugljena;

06 00 00 Otpad iz anorganskih kemijskih procesa;

07 00 00 Otpad iz organskih kemijskih procesa;

08 00 00 Otpad od proizvodnje, formulacija, prodaje i primjene premaza (boje, lakovi i staklasti emajli), ljepila, sredstva za brtvljenje i tiskarskih boja;

09 00 00 Otpad iz fotografske industrije;

10 00 00 Anorganski otpad iz termičkih procesa;

11 00 00 Anorganski otpad koji sadrži metale, a potječe od obrade i zaštite metala; hidrometalurgija obojenih metala;

12 00 00 Otpad od oblikovanja i površinske obrade metala i plastike;

13 00 00 Otpadna ulja (osim jestivog ulja, 05 00 00 i 12 00 00);

14 00 00 Otpad od organskih tvari koje se koriste kao otapala (osim 07 00 00 i 08 00 00);

15 00 00 Ambalaža; apsorbensi, materijali za upijanje, filtarski materijali i zaštitna odjeća koja nije specificirana na drugi način;

16 00 00 Otpad koji nije drugdje specificiran u katalogu;

17 00 00 Građevinski otpad i otpad od rušenja objekata (uključujući otpad od izgradnje cesta);

18 00 00 Otpad koji nastaje kod zaštite zdravlja ljudi i životinja i/ili srodnih istraživanja (isključujući otpad iz domaćinstava i restorana koji ne potječe iz neposredne zdravstvene zaštite);

19 00 00 Otpad iz uređaja za obradu otpada, gradskih otpadnih voda i pripremu pitke vode;

20 00 00 Komunalni otpad i slični otpad iz industrijskih i zanatskih pogona, uključujući odvojeno prikupljene frakcije.