Statutarna odluka o izmjenama Statuta Hrvatske javnobilježničke komore

NN 32/1996 (26.4.1996.), Statutarna odluka o izmjenama Statuta Hrvatske javnobilježničke komore

HRVATSKA JAVNOBILJEŽNIČKA KOMORA

Na temelju članka 133. stavka 1. točke 1. Zakona o javnom bilježništvu ("Narodne novine" 78/93 i 29/94) izvanredna Skupština Hrvatske javnobilježničke komore na sjednici održanoj 1. srpnja 1995. godine donijela je

STATUTARNU ODLUKU

O IZMJENAMA STATUTA HRVATSKE JAVNOBILJEŽNIČKE KOMORE

Članak 1.

U Statutu Hrvatske javnobilježničke komore u članku 4. stavku 3. briše se druga rečenica.

Članak 2.

U članku 11. stavku 1. točka 4) briše se, a točke 5), 6), 7), 8) i 9) postaju točkama 4), 5), 6), 7). i 8).

Članak 3.

U članku 11. stavku 3. briše se zarez iza riječi "odbora" i riječi "Povjerenstva za unapređenje javnobilježničke etike, Povjerenstva za međunarodnu suradnju i Povjerenstva za stalno stručno usavršavanje".

Članak 4.

U članku 15. stavku 1. točka 2) briše se zarez iza riječi "Komore" i riječi "u skladu s Pravilnikom o stručnoj službi Komore".

Članak 5.

Ovlašćuje se Upravni odbor Komore za izradu pročišćenog teksta Statuta Hrvatske javnobilježničke komore.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Narodnim novinama".

Predsjednik
Hrvatske javnobilježničke komore
Ante Ilić, v. r.