Uredba o standardima kakvoće mora na morskim plažama

NN 33/1996 (30.4.1996.), Uredba o standardima kakvoće mora na morskim plažama

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 23. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, broj 82/94) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. travnja 1996. godine donijela

UREDBU

O STANDARDIMA KAKVOĆE MORA NA MORSKIM PLAŽAMA

Članak 1.

Ovom se Uredbom određuju standardi kakvoće mora na morskim plažama i kontrola mora na morskim plažama za vrijeme sezone kupanja.

Članak 2.

Morska plaža je uređena plaža ili prirodna plaža.

Područje obale i mora koje se smatra uređenom morskom plažom odnosno prirodnom morskom plažom određuje nadležno tijelo, sukladno uvjetima određenim posebnim propisima.

Članak 3.

Sezona kupanja na morskim plažama je razdoblje od 15. svibnja do 30. rujna, ako ovisno o vremenskim prilikama i mjesnim običajima predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave ne odluči da sezona kupanja traje duže.

Kontrola kakvoće mora na morskim plažama obavlja se od 1. svibnja do kraja sezone kupanja.

Poslove kontrole kakvoće mora na morskim plažama obavlja pravna osoba kojoj taj posao povjeri županijska skupština.

Članak 4.

Uzorci mora na morskim plažama uzimaju se najmanje svakih 15 dana. U slučaju iznenadnog onečišćenja mora uzorci se uzimaju odmah.

Uzorci mora na morskim plažama ne smiju se uzimati za vrijeme jake kiše, jakog vjetra ili velikih valova.

Članak 5.

Točke uzimanja uzoraka mora na morskoj plaži određuju se:

- na pješčanoj ili šljunkovitoj plaži po jedna točka na svakih 100 m dužine,

- na ostalim plažama po jedna točka na svakih 200 m dužine,

- na ušću vodotoka u more, priobalnog izvora i vrulja po jedna točka.

Na pješčanoj i šljunkovitoj morskoj plaži uzorci se uzimaju na mjestima gdje dubina mora iznosi 100-120 cm.

Na ostalim morskim plažama (kamene obale, hridi i dr.) uzorci se uzimaju na udaljenosti od 5 metara od obale.

Uzorci mora se uzimaju i na mjestima gdje je najviša prosječna dnevna gustoća kupača.

Članak 6.

Uzorci mora za analizu se uzimaju u sterilne bočice 30-35 cm ispod površine mora.

Uzorci se uzimaju na način koji je uobičajen za uzimanje uzoraka površinske vode.

Prijenos uzoraka do laboratorija, te ispitivanje uzoraka obavlja se prema uobičajenim metodama za ispitivanje mora. Uzorci se moraju obraditi u roku od 6 sati od trenutka uzimanja uzoraka.

Kakvoća mora na morskim plažama se utvrđuje primjenom graničnih vrijednosti određenih u Tablici P-1.

Članak 7.

Kakvoća mora na morskoj plaži se utvrđuje i opažanjem, kako je to određeno u Tablici P-2.

Za svaku točku uzorkovanja prema Tablici P-2 mora se navesti:

1. mjesto i naziv morske plaže;

2. oznaka stalne točke uzimanja uzorka;

3. datum uzimanja uzorka;

4. sat uzimanja uzorka;

5. meteorološke uvjete;

6. vizualni pregled mora.

Članak 8.

Ako uzorak mora ne odgovara utvrđenoj graničnoj vrijednosti u Tablici P-1, mora se odmah odrediti izvor onečišćenja i uzeti određeni broj dodatnih uzoraka ovisno o mjestu i vrsti onečišćenja.

Članak 9.

More na morskoj plaži udovoljava propisanom standardu kakvoće ako bakteriološke vrijednosti (ukupni koliformi, fekalni koliformi i fekalni streptokoki) ne prelaze granične vrijednosti određene u Tablici P-1.

Podaci o kakvoći mora na morskoj plaži moraju se istaknuti na vidnom mjestu.

Članak 10.

More na morskoj plaži ne odgovara propisanom standardu kakvoće ako više od 20% analiziranih uzoraka prelazi granične vrijednosti određene Tablicom P-1 i ako kod uzoraka koji ne odgovaraju utvrđenim vrijednostima, numerička vrijednost bakterioloških određivanja prelazi utvrđene vrijednosti za više od 100%.

Zabranjeno je kupanje na morskoj plaži na kojoj more ne odgovara propisanom standardu kakvoće iz stavka 1. ovoga članka. U slučaju iz ovog članka na morskoj plaži se mora postaviti ploča na kojoj je ispisano »Zabranjeno kupanje«.

Članak 11.

Pravna osoba ovlaštena za utvrđivanje kakvoće mora na morskim plažama dostavlja izvješće o kakvoći mora županijskom uredu nadležnom za poslove zaštite okoliša u roku od 7 dana od dana utvrđene kakvoće i konačno izvješće odmah nakon 30. rujna, odnosno prestanka sezone kupanja tekuće godine.

Županijski ured nadležan za poslove zaštite okoliša podatke o kakvoći mora dostavlja Državnoj upravi za zaštitu okoliša.

Članak 12.

O kakvoći mora na morskoj plaži ovlaštena pravna osoba za utvrđivanje kakvoće mora na morskoj plaži i Državna uprava za zaštitu okoliša obavještavaju građane putem sredstava javnog informiranja.

U slučaju onečišćenja mora na morskoj plaži, pravna osoba ovlaštena za utvđivanje kakvoće mora dužna je odmah obavijestiti javnost, neposredno ili preko nadležnih tijela županije.

Članak 13.

Morska plaža ucrtava se na kartu tako da na karti bude jasno ucrtano:

- granica morske plaže;

- ispust i količina otpadne vode (Q dnevni);

- podmorski ispusti s naznakom profila, dužine te dubine mora na ispustu;

- uređaj za pročišćavanje otpadnih voda s oznakom vrste uređaja;

- priobalni izvori, vrulje, dotoci slatkih voda i dotoci bujičnih voda;

- točke (geografske širine i dužine) uzimanja uzoraka koje se određuju na osnovi prirodnih osobina, izgrađenosti obale, načina ispuštanja otpadnih voda i namjeni obale.

Za područje općine odnosno grada, kartografski prikazi se izrađuju na hrvatskoj osnovnoj karti mjerila 1:5000 i topografskoj karti ili pomorskoj karti mjerila 1:25000.

Za područje županije kartografski se prikazi izrađuju na pomorskoj karti mjerila 1:100000.

Članak 14.

Kontrolu kakvoće mora na morskoj plaži prema odredbama ove Uredbe i izradu karata iz članka 13. ove Uredbe osigurava županijska skupština.

Sredstva za kontrolu kakvoće mora na morskoj plaži i izradu karata iz članka 13. ove Uredbe se osiguravaju sukladno Pomorskom zakoniku i drugim zakonima.

Članak 15.

Za prekršaj kaznit će se pravna osoba iz članka 3. stavka 3. u iznosu od 3.000 do 5.000 kuna:

- ako točke uzimanja uzoraka mora ne određuje prema članku 5.;

- ako kakvoću mora ne utvrdi primjenom graničnih vrijednosti određenih u Tablici P-1 (članak 6);

- ako kakvoću mora ne odredi opažanjem prema Tablici P-2 (članak 7.);

- ako u slučaju onečišćenja mora ne obavijesti javnost (članak 12. stavak 2.).

Za prekršaj iz stavka 1. kaznit će se u iznosu od 1.000 do 3.000 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak 16.

Tablica P-1 i Tablica P-2 s odgovarajućim sadržajem otiskana je uz ovu Uredbu i čini njen sastavni dio.

Članak 17.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/96-02/11
Urbroj: 5030105-96-1
Zagreb, 25. travnja 1996.

Potpredsjednica
dr. Ljerka Mintas Hodak, v. r.