Uredba o osnivanju Javne ustanove "Park prirode Lonjsko Polje"

NN 36/1996 (8.5.1996.), Uredba o osnivanju Javne ustanove "Park prirode Lonjsko Polje"

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 17. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine", br. 30/94 i 72/94) i članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama ("Narodne novine", broj 76/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. svibnja 1996. godine donijela

UREDBU

O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE "PARK PRIRODE LONJSKO POLJE"

Članak 1.

Ovom Uredbom osniva se javna ustanova pod nazivom Javna ustanova "Park prirode Lonjsko Polje".

Sjedište Javne ustanove "Park prirode Lonjsko Polje" je u Lonji, Gušće 102.

Članak 2.

Osnivač Javne ustanove "Park prirode Lonjsko Polje" (u daljnjem tekstu: Ustanova) je Republika Hrvatska.

Članak 3.

Djelatnost Ustanove je zaštita, održavanje i promicanje parka prirode "Lonjsko Polje".

Ustanova može obavljati i druge djelatnosti utvrđene statutom, koje služe obavljanju djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 4.

Tijela Ustanove su Upravno vijeće i ravnatelj.

Članak 5.

Ustanovom upravlja Upravno vijeće.

Upravno vijeće donosi:

- godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja parka prirode "Lonjsko Polje",

- odluku o raspolaganju kapitalom Ustanove,

- statut Ustanove,

- plan razvoja Ustanove i godišnji financijski plan,

- akt o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ustanove,

- akt o stegovnoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih,

- akt o raspodjeli plaća zaposlenih,

- odluku o imenovanju i razrješenju službenika, određenih statutom Ustanove.

Akti iz stavka 2. alineja 1., 2. i 3. donose se uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Upravno vijeće obavlja i druge poslove određene statutom Ustanove i zakonom.

Članak 6.

Upravno vijeće ima predsjednika i 8 članova.

U Upravno vijeće imenuju se:

- dva predstavnika Državne uprave za zaštitu kulturne i prirodne baštine,

- jedan predstavnik Državne uprave za vode,

- jedan predstavnik Uprave za veterinarstvo Ministarstva poljoprivrede i šumarstva,

- jedan predstavnik Javnog poduzeća Hrvatske šume,

- jedan predstavnik Županije Brodsko-Posavske,

- jedan predstavnik Županije Sisačko-Moslavačke,

- jedan predstavnik privatnih i ostalih vlasnika zemljišta unutar parka prirode "Lonjsko Polje",

- dva člana iz reda stručnih djelatnika Ustanove.

Članove Upravnog vijeća imenuje i razrješava ravnatelj Državne uprave za zaštitu kulturne i prirodne baštine.

Upravno vijeće bira i razrješuje predsjednika Upravnog vijeća.

Mandat predsjednika i članova Upravnog vijeća je 4 godine.

Članak 7.

Postupak predlaganja i imenovanja članova Upravnog vijeća, te način rada i odlučivanja uređuje se statutom Ustanove i poslovnikom o radu Upravnog vijeća.

Članak 8.

Voditelj Ustanove je ravnatelj.

Ravnatelja imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske na temelju provedenog natječaja.

Ravnatelj predstavlja i zastupa Ustanovu, organizira i vodi poslovanje, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Ustanove i zastupa je u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima, te pravnim osobama s javnim ovlastima, izvršava odluke Upravnog vijeća, odgovoran je za zakonitost rada Ustanove te obavlja i druge poslove utvrđene ovom Uredbom i statutom Ustanove.

Članak 9.

Ravnatelj ima zamjenika kojeg imenuje Upravno vijeće, na prijedlog ravnatelja.

Zamjenik zamjenjuje ravnatelja u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti, u sklopu ovlasti ravnatelja, i na njega se odgovarajuće primjenjuje odredba članka 8. stavka 3. ove Uredbe.

Članak 10.

Ravnatelj može dati punomoć drugoj osobi da zastupa Ustanovu u pravnom prometu i to u granicama svojih ovlasti, a sukladno odredbama zakona kojima se uređuju obvezni odnosi.

Članak 11.

Ravnatelj ne može bez suglasnosti Upravnog vijeća sklapati poslove o stjecanju, otuđenju ili opterećenju nekretnina.

Ravnatelj ne može bez suglasnosti ravnatelja Državne uprave za zaštitu kulturne i prirodne baštine steći, otuđiti ili opteretiti nekretnine ili drugu imovinu, niti ugovoriti drugi posao, ako vrijednost pojedinačnog ugovora prelazi iznos od 150.000,00 kuna.

Članak 12.

Stručni rad Ustanove vodi stručni voditelj.

Stručnog voditelja Ustanove imenuje ravnatelj.

Za stručnog voditelja može biti imenovana osoba koja ima visoku stručnu spremu biološkog, šumarskog ili zemljopisnog smjera.

Prava, dužnosti i odgovornosti stručnog voditelja utvrđuju se statutom Ustanove.

Članak 13.

Sredstva za osnivanje i početak rada Ustanove osigurava osnivač u iznosu od 206.100,00 kuna.

Članak 14.

Sredstva za djelatnost Ustanove osiguravaju se iz sredstava proračuna Republike Hrvatske.

Sredstva ostvarena obavljanjem djelatnosti Ustanove prihod su državnog proračuna.

Članak 15.

Za obveze u poslovanju Ustanova odgovara cijelom svojom imovinom.

Republika Hrvatska solidarno i neograničeno odgovara za obveze Ustanove.

Članak 16.

Statutom se pobliže uređuje ustrojstvo, ovlasti, način rada i odlučivanje pojedinih tijela Ustanove, međusobna prava i obveze osnivača i Ustanove, način raspolaganja dobiti, te druga pitanja od značaja za obavljanje poslova Ustanove.

Članak 17.

Statut Ustanove donijet će Upravno vijeće u roku od 30 dana od dana upisa Ustanove u sudski registar ustanova.

Članak 18.

Rad Ustanove je javan.

O javnosti rada Ustanove skrbi ravnatelj.

Upravno vijeće Ustanove dužno je najmanje jedanput godišnje podnijeti izvješće o radu Državnoj upravi za zaštitu kulturne i prirodne baštine.

Članak 19.

Ustanova počinje s radom danom upisa u sudski registar ustanova.

Članak 20.

Vlada Republike Hrvatske imenovat će privremenog ravnatelja Ustanove, koji će obaviti pripreme za početak rada Ustanove te podnijeti prijavu za upis u sudski registar ustanova, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 21.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 351-02/95-03/01
Urbroj: 5030116-96-2
Zagreb, 3. svibnja 1996.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.