Pravilnik o katastru emisija u okoliš

NN 36/1996 (8.5.1996.), Pravilnik o katastru emisija u okoliš

DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA

Na osnovi članka 40. stavak 2. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", br. 82/94.) ravnatelj Državne uprave za zaštitu okoliša donosi

PRAVILNIK

O KATASTRU EMISIJA U OKOLIŠ

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuje obvezni sadržaj, metodologija i način vođenja katastra emisija u okoliš, način i rokovi prikupljanja i dostavljanja podataka, davanje ovlaštenja pravnim osobama za obavljanje poslova vođenja katastra emisija u okoliš te kaznene odredbe za povredu odredaba ovoga propisa.

(2) Katastar emisija u okoliš sastavni je dio katastra onečišćavanja okoliša.

(3) Katastar emisija u okoliš skup je podataka o izvorima, vrsti, količini, načinu i mjestu ispuštanja, istjecanja ili odlaganja štetnih tvari iz određenog izvora u okoliš, koji se prikupljaju za period kalendarske godine.

Članak 2.

U smislu ovoga Pravilnika izvori emisija u okoliš su pojedinačni i kolektivni.

1. Pojedinačni izvori emisija u okoliš su:

- energetska postrojenja: termoelektrane, termoelektrane-toplane, toplane, industrijske kotlovnice, procesne peći i kotlovnice snage iznad 100 kW,

- industrijska postrojenja: rafinerije nafte, čeličane, ljevaonice, valjaonice, tvornice za proizvodnju i preradu obojenih metala, tvornice kemijskih i petrokemijskih proizvoda, cementare, asfaltne baze, spaljivaonice otpada, tvornice papira, tvornice prehrambenih i duhanskih proizvoda, tvornice kože, uređaji za pročišćavanje otpadnih voda naselja.

2. Kolektivni izvori emisija u okoliš su skupovi izvora emisija koji izdvojeno imaju relativno male emisije u okoliš na prostoru naselja, a nisu obuhvaćeni pojedinačnim izvorima.

Članak 3.

U ovom su Pravilniku u uporabi pojmovi sa sljedećim značenjem:

- emisijski faktor - broj koji daje količinu emisije određene tvari po jedinici aktivnosti (mjerene količinom proizvoda, količinom potrošenog energenta ili sirovne, ili veličinom obavljenog posla) za određenu djelatnost, tehnološki proces ili određene postupke zaštite okoliša. Iskazuje se u jedinicama mase onečišćavajuće tvari - po jedinici aktivnosti izvora (npr. kg/t proizvoda, kg/t sirovine, kg/t potrošenog goriva, kg/GJ proizvedene energije, kg/km prijeđenog puta, kg/stanovniku i sl.),

- materijalna bilanca - zbirni prikaz udjela svih bitnih tvari koje ulaze i nastaju u nekom tehnološkom procesu,

- ispust - mjesto ispuštanja, istjecanja ili odlaganja štetnih tvari iz određenog izvora u okoliš,

- onečišćivač - pravna osoba koja u okviru svoje djelatnosti ima u vlasništvu ili koristi pojedinačni izvor emisije i/ili proizvodi, skuplja ili obrađuje otpad,

- naselje - prostorna jedinica koja ima ime određeno u skladu sa zakonom i vlastiti sistem obilježavanja ulica,

- male kotlovnice - kotlovnice u naselju, snage ispod 100 kW.

II. SADRŽAJ, METODOLOGIJA I NAČIN VOĐENJA KATASTRA EMISIJA U OKOLIŠ

Članak 4.

Katastar emisija u okoliš sadrži podatke:

1. o onečišćivaču (za pojedinačne izvore) i o naselju (za kolektivne izvore),

2. o vrsti emisije u zrak i vode/more, pokazateljima onečišćenja vode i vrstama otpada,

3. o izvoru emisije,

4. o ispustu, odnosno području nastanka emisije (popisni krug, dionica ceste, dio naselja),

5. o količini emisije za svaki ispust kod pojedinačnog izvora, odnosno količini emisije za određeno područje nastanka emisije kod kolektivnog izvora te količini otpada,

6. o uređajima i opremi za zaštitu okoliša te procesima koji se koriste za zaštitu okoliša.

Članak 5.

(1) Podaci o emisijama u zrak, emisijama u vode/more i podaci o vrstama i količinama otpada iz pojedinačnih i kolektivnih izvora emisija u okoliš prikupljaju se i unose odvojeno u katastar emisija u okoliš.

(2) Emisije u zrak, emisije u vodu/more i vrsta i količina otpada za pojedinačne i kolektivne izvore utvrđuju se za ispust izvora emisija u okoliš.

Članak 6.

(1) Količina emisije iz pojedinačnog izvora emisije određuje se prema podacima iz očevidnika o provedenim mjerenjima emisije u okoliš.

(2) Ukoliko se količina emisije iz pojedinačnog izvora emisije ne može utvrditi primjenom stavka 1. ovoga članka, proračunava se iz materijalne bilance ili primjenom emisijskih faktora.

Članak 7.

(1) Količina emisije u okoliš iz kolektivnog izvora emisije proračunava se iz karakterističnih statističkih podataka za određeno područje i podataka o ukupnoj aktivnosti na tom području te primjenom emisijskih faktora.

(2) Ukoliko se emisija u okoliš iz kolektivnog izvora emisije mjeri, količina emisije određuje se na temelju podataka iz očevidnika o provedenim mjerenjima emisije u okoliš.

Članak 8.

(1) Količina emisije u zrak iz malih kotlovnica i kućnih ložišta proračunava se iz utvrđenih podataka o strukturi i količini goriva koja se godišnje utroši na zagrijavanje svih stambenih i poslovnih prostorija određenoga statističkoga popisnog kruga naselja uz primjenu emisijskih faktora.

(2) Količina emisije u zrak od vozila u cestovnom prometu proračunava se iz podataka o strukturi vozila i prometnoj aktivnosti vozila na određenom području uz primjenu emisijskih faktora.

Članak 9.

Količina emisije u vode/more od otpadnih voda iz domaćinstva određuje se na temelju podataka iz očevidnika o izmjerenoj količini i sastavu otpadne vode na ispustu u prirodni recipijent ili se proračunava iz broja stanovnika područja na koje se odnosi taj ispust i/ili količine potrošene vode za piće za isto područje, uz primjenu emisijskih faktora.

Članak 10.

Količina opasnog otpada određuje se prema podacima iz očevidnika o provedenim mjerenjima količine opasnog otpada.

Članak 11.

(1) Količina tehnološkog otpada određuje se prema podacima iz očevidnika o provedenim mjerenjima količine tehnološkog otpada.

(2) Ukoliko nema izmjerenih podataka o količini tehnološkog otpada, količina se izračunava iz materijalne bilance ili primjenom emisijskih faktora, a iznimno prosudbom.

Članak 12.

Količina komunalnog otpada određuje se na temelju podataka iz očevidnika o provedenim mjerenjima količine komunalnog otpada ili se proračunava iz podataka o broju stanovnika na određenom području uz primjenu emisijskih faktora.

Članak 13.

Ukoliko je za određivanje količine emisije neophodno koristiti emisijske faktore, uzimaju se vrijednosti emisijskih faktora Europske Unije za izradu integralnog katastra emisija.

Članak 14.

(1) Emisije iz pojedinačnih izvora iskazuju se za sljedeće razine: ispust, tehnološka jedinica onečišćivača, onečišćivač u cjelini, naselje, općina ili grad i županija, a za emisije iz kolektivnih izvora: dio naselja, naselje, općina ili grad i županija.

(2) Ukupna količina emisije određene razine iz prethodnog stavka ovog članka zbroj je količina emisija nižih razina.

Članak 15.

Podaci iz članka 4. ovoga Pravilnika prikupljaju se na obrascima, posebno za pojedinačne, a posebno za kolektivne izvore. Obrasci za pojedinačne izvore imaju oznaku PI, a za kolektivne izvore KI.

Članak 16.

(1) Podaci o onečišćivaču prikupljaju se na:

1. Obrascu PI-1 - Podaci o onečišćivaču;

(2) Podaci o tehnološkoj jedinici u sastavu onečišćivača prikupljaju se na:

2. Obrascu PI-2 - Podaci o tehnološkoj jedinici;

(3) Podaci o naselju prikupljaju se na:

3. Obrascu KI-1 - Podaci o naselju.

Članak 17.

Podaci o emisiji u zrak iz pojedinačnih izvora prikupljaju se na:

1. Obrascu PI-Z-1 - Emisije u zrak iz industrijskih postrojenja (neenergetski izvori);

2. Obrascu PI-Z-2 - Emisije u zrak iz energetskih postrojenja-direktno izgaranje za potrebe procesne tehnologije;

3. Obrascu PI-Z-3 - Emisije u zrak iz energetskih postrojenja za potrebe grijanja prostorija, pripreme tople vode, pare, tehnološke pare i dr.;

4. Obrascu PI-Z-4 - Emisije u zrak iz termoelektrane.

Članak 18.

Podaci o emisiji u vode/more iz pojedinačnih izvora prikupljaju se na:

1. Obrascu PI-V-1 - Ispusti u vode/more;

2. Obrascu PI-V-2 - Emisije u vode/more - rashladna voda;

3. Obrascu PI-V-3 - Emisije u vode/more - procesna voda;

4. Obrascu PI-V-4 - Emisije u vode/more - sanitarna voda;

5. Obrascu PI-V-5 - Emisije u vode/more - mješovita voda;

6. Obrascu PI-V-6 - Emisije u vode/more - oborinska voda;

7. Obrascu PI-V-7 - Emisije u vode/more - procjedna voda.

Članak 19.

Podaci o emisiji u zrak iz kolektivnih izvora prikupljaju se na:

1. Obrascu KI-Z-1 - Način zagrijavanja stambenog prostora;

2. Obrascu KI-Z-1-1 - Emisije u zrak iz kućnih ložišta i malih kotlovnica stambenog prostora;

3. Obrascu KI-Z-2 - Način zagrijavanja poslovnog prostora;

4. Obrascu KI-Z-2-1 - Emisije u zrak iz kućnih ložišta i malih kotlovnica poslovnog prostora;

5. Obrascu KI-Z-3 - Emisije iz cestovnog prometa.

Članak 20.

Podaci o emisiji u vode/more iz kolektivnih izvora prikupljaju se na:

1. Obrascu KI-V-1 - Ispusti u vode/more;

2. Obrascu KI-V-2 - Emisije u vode/more - komunalne otpadne vode.

Članak 21.

Podaci o vrsti i količini opasnog otpada, o vrsti i količini tehnološkog otpada te o vrsti i količini komunalnog otpada, prikupljaju se na obrascima koji su propisani Pravilnikom o vrstama otpada (NN, br. 27/96).

Članak 22.

(1) Podaci prikupljeni putem obrazaca unose se u računalo korištenjem programske opreme za izradu i vođenje katastra emisija u okoliš, koju određuje Državna uprava za zaštitu okoliša.

(2) Programska oprema iz stavka 1. ovoga članka mora omogućiti unos, obradu i prikazivanje svih podataka iz članka 4. ovoga Pravilnika.

(3) Obrasci iz članka 16. stavak 1. i 2., članka 17. i 18., kao i obrasci o opasnom i tehnološkom otpadu iz članka 21. ulažu se u Obrazac "O" - Omotnicu i čuvaju se najmanje 5 godina.

Članak 23.

U obrasce propisane na temelju ovoga Pravilnika podaci se unose uporabom oznaka iz kataloga:

1. Katalog jediničnih operacija i jediničnih procesa,

2. Katalog onečišćenja zraka,

3. Katalog onečišćenja vode,

4. Katalog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Članak 24.

(1) U katastar emisija u okoliš koji vodi županijski ured nadležan za zaštitu okoliša unose se i podaci o kolektivnim izvorima emisija iz katastra koji vodi u gradu upravno tijelo nadležno za zaštitu okoliša.

(2) U katastar emisija u okoliš, koji vodi u gradu upravno tijelo nadležno za zaštitu okoliša, unose se i podaci o pojedinačnim izvorima emisija za područje grada iz katastra kojeg vodi županijski ured nadležan za zaštitu okoliša.

III. NAÈIN I ROKOVI PRIKUPLJANJA I DOSTAVLJANJA PODATAKA

Članak 25.

(1) Obrasce iz stavka 1. i 2. članka 16., članka 17. i 18. ovoga Pravilnika popunjava i dostavlja onečišćivač.

(2) Onečišćivač koji ima podružnice koje se razumijevaju izvorom emisija, a nalaze se na području iste županije ili na području drugih županija, dužan je prikupljati podatke i za te podružnice, pojedinačno i objedinjeno.

(3) Obrasci iz stavka 1. ovoga članka dostavljaju se do 31. ožujka tekuće godine za proteklu godinu županijskom uredu, odnosno gradskom uredu Grada Zagreba nadležnom za poslove zaštite okoliša.

Članak 26.

(1) Gradski ured Grada Zagreba nadležan za zaštitu okoliša i upravno tijelo grada nadležno za zaštitu okoliša prikuplja podatke i unosi ih u obrazac iz članka 16. stavak 3.

(2) Gradski ured Grada Zagreba nadležan za zaštitu okoliša i upravno tijelo grada nadležno za zaštitu okoliša osigurava prikupljanje podatka i ispunjava obrasce iz članka 19. i 20. ovoga Pravilnika.

(3) Gradski ured Grada Zagreba nadležan za zaštitu okoliša i upravno tijelo grada nadležno za zaštitu okoliša dužno je obrađene podatke iz stavka 1. i 2. ovoga članka, i podatke o vrsti i količini komunalnog otpada prenijeti u katastar emisija u okoliš koji vodi županijski ured nadležan za zaštitu okoliša do 31. ožujka tekuće godine za proteklu godinu.

Članak 27.

(1) Propisani obrasci popunjavaju se čitljivo rukom, pisaćim strojem ili kompjutorskim ispisom.

(2) Obrađene podatke iz članka 4. nadležna tijela za vođenje katastra dostavljaju:

1. u obliku magnetskog zapisa (disketa),

2. izravnom komunikacijskom vezom.

Članak 28.

U obrasce koji se popunjavaju na temelju ovog Pravilnika moraju se unositi točni podaci.

IV. DAVANJE OVLAŠTENJA PRAVNIM
OSOBAMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA VOĐENJA KATASTRA EMISIJA U OKOLIŠ

Članak 29.

(1) Pravne osobe obavljaju poslove izrade i vođenja katastra emisija u okoliš kad im to povjere tijela nadležna za vođenje katastra emisija u okoliš.

(2) Poslovi izrade i vođenja katastra emisija u okoliš iz stavka 1. ovoga članka su:

- unos i obrada podataka,

- izračunavanje količine emisija,

- provjera točnosti podataka,

- izrada prostorne raspodjele emisija.

(3) Poslovi iz stavka 2. ovoga članka mogu se povjeriti pravnoj osobi:

- ako je zaposlila najmanje 2 djelatnika VII. stupnja stručne spreme i s radnim iskustvom od tri godine na poslovima zaštite okoliša i stručno osposobljena za izradu i vođenje katastra emisija u okoliš,

- ako ima programsku opremu iz članka 22. stavak 1. i 2. ovoga Pravilnika i odgovarajuću tehničku opremu.

(4) U obavljanju poslova iz stavka 2. ovoga članka koriste se emisijski faktori iz članka 13. ovoga Pravilnika.

V. KAZNENE ODREDBE

Članak 30.

(1) Za prekršaj kaznit će se pravna osoba u iznosu od 9.000 do 14.000 kuna:

- ako u određenom roku ne dostavi popunjene obrasce tijelu nadležnom za poslove zaštite okoliša (članak 25.)

- ako u obrascima nisu upisani točni podaci (članak 28.)

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi kaznom od 2.500 do 4.000 kuna.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 31.

(1) Obrasci iz članka 16., 17., 18., 19. i 20. ovoga Pravilnika s odgovarajućim sadržajem tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

(2) Katalozi iz članka 23. tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 32.

(1) Podaci o emisijama u okoliš iz kolektivnih izvora, od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika prikupljaju se samo za naselja koja imaju više od 40.000 stanovnika.

(2) U katastar emisija u okoliš unose se i raspoloživi podaci za 1995. godinu, ako je njihovo prikupljanje propisano ovim Pravilnikom.

Članak 33.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 351-01/95-01/107

Urbroj: 542-02/4-96-3

Zagreb, 18. travnja 1996.

V.d. ravnatelja
mr. Nenad Mikulić, v. r.


UPUTE ZA ISPUNJAVANJE OBRASCA
"O" - OMOTNICA

U obrazac O - Omotnica upisuju se osnovni podaci o onečišćivaču, ukupan broj ispusta u zrak, ukupan broj ispusta i vrsta otpadnih voda, ukupan broj vrsta proizvedenog tehnološkog otpada, odnosno broj vrsta skupljenog ili obrađenoga opasnog otpada te o osobama na koje se može obratiti u postupku prikupljanja podataka za izradu i vođenje katastra emisija u okoliš.

Na osnovi obrađenih osnovnih podataka o onečišćivaču istom se daju upute o obvezi dostave podataka na propisanim obrascima. Obrasci se ulažu u Omotnicu i čuvaju najmanje 5 godina.

Podatke u obrazac O - Omotnica upisuje osoba određena za vođenje katastra emisija u okoliš u županijskom uredu i gradskom uredu Grada Zagreba nadležnom za poslove zaštite okoliša.

U Obrazac O - Omotnica upisuju se podaci iz obrazaca PI-1 - Podaci o onečišćivaču i PI-2 - Podaci o tehnološkoj jedinici koje županijskom uredu, odnosno gradskom uredu Grada Zagreba dostavlja onečišćivač.