Izmjene i dopune Javnobilježničkog poslovnika

NN 37/1996 (10.5.1996.), Izmjene i dopune Javnobilježničkog poslovnika

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

Na temelju članka 169. stavka 2. Zakona o javnom bilježništvu ("Narodne novine" br. 78/93 i 29/94), donosim

IZMJENE I DOPUNE

JAVNOBILJEŽNIČKOG POSLOVNIKA

Članak 1.

U Javnobilježničkom poslovniku ("Narodne novine" br. 38/94 i 82/94) u članku 7. stavak (4) briše se.

U istom članku stavak (5) postaje stavak (4).

Članak 2.

U članku 11. stavku (3) iza riječi "javnobilježnički akti" dodaju se riječi "potvrde (solemnizacije) privatnih isprava".

Članak 3.

Iza članka 18. dodaje se novi članak 18a. koji glasi:

Članak 18a.

(1) Upisnici iz članaka 11, 12, 13. i 14, knjiga iz članka 16, imenici iz članaka 15, 17. i 19, te druge evidencije iz ovoga Poslovnika kao i naplatu nagrada i troškova javni bilježnici mogu voditi na osobnom računalu ili drugom sredstvu elektronskom metodom.

(2) Upisnici, knjiga, imenici i druge evidencije iz stavka (1) ovoga članka, vode se po jedinstvenoj metodi za sve javne bilježnike, kojom se osigurava svakodnevni ispis svih dokumenata sukladno ovomu Poslovniku. Elektronsko vođenje propisat će se posebnim pravilnikom.

(3) Za elektronsko vođenje evidencija iz stavka (1) ovoga članka potrebno je odobrenje Ministarstva pravosuđa.

(4) Javnobilježnički ured kojemu se odobri elektronsko vođenje evidencija dužan je usporedno voditi odgovarajuće evidencije ručno, najmanje jednu godinu.

(5) Svaki javni bilježnik i Hrvatska javnobilježnička komora odgovaraju za primjenu jedinstvene metodologije elektronski vođenih upisnika, knjige, imenika i drugih evidencija, kao i čuvanje takvih podataka."

Članak 4.

U članku 28. u stavku (2) iza riječi "na omotu spisa" dodaje se nova rečenica koja glasi "Spisi, koji se sastoje od jednog ili dva pismena, stavljaju se u omote od običnog papira."

U istom članku iza stavka (4) dodaje se novi stavak (5) koji glasi:

"(5) Odredbe stavaka (2), (3) i (4) ovoga članka ne odnose se na zahtjeve stranaka koji se upisuju u upisnik ovjera i potvrda."

Članak 5.

U članku 41. u stavku (2) na kraju briše se "točka" i dodaju riječi "ako se pišu rukom ili pisaćim strojem." U istom stavku dodaje se nova rečenica koja glasi: "Ako se javnobilježnički akt piše na računalu može se pisati na slobodnim listovima veličine A4, koji se, ako ih je više u jednom javnobilježničkom aktu, moraju jamstvenikom prošiti i pečatom pričvrstiti."

Članak 6.

U članku 55. stavku 2. u obrascima štambilja pod rednim brojem 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24 i 25 mijenja se i dopunjuje sadržaj.

Izmjenjeni i dopunjeni obrasci štambilja iz stavka 1. ovoga članka daju se u prilogu ovih Izmjena i dopuna Javnobilježničkog poslovnika i čine njegov sastavni dio.

Članak 7.

Članak 84. i naslov iznad njega brišu se.

Članak 8.

U članku 87. stavku (3) riječi "spis o sastavljenim javnobilježničkim aktima" zamjenjuju se riječima "svi javnobilježnički akti i potvrđene (solemnizirane) isprave koje se odnose na nekretnine".

U istom članku iza stavka (3) dodaju se novi stavci (4), (5) i (6). koji glase:

"(4) Spisi ovjera i potvrda čuvaju se tri (3) godine.

(5) Spisi povjerenih poslova kao i spisi o čijim se predmetima vodi postupak pred sudom ili tijelom druge vlasti čuvaju se toliko vremena koliko i istovrsni spisi suda odnosno tijela druge vlasti.

(6) Ostali spisi, koji se ne odnose ni na jedan od prethodnika stavaka, čuvaju se pet (5) godina."

Dosadašnji stavci (4) i (5) brišu se.

Članak 9.

Izmjene i dopune Javnobilježničkog poslovnika stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 701-01/94-01/11
Urbroj: 514-05-04-96-5
Zagreb, 3. svibnja 1996.

Ministar
Miroslav Šeparović, v. r.