Pravilnik o unutarnjem redu u Nacionalnom parku "Kornati"

NN 38/1996 (14.5.1996.), Pravilnik o unutarnjem redu u Nacionalnom parku "Kornati"

DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE I PRIRODNE BAŠTINE

Na temelju članka 30. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine" br. 30/94 i 72/94), a u svezi s člankom 37. stavak 1. točka 8. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i državnih upravnih organizacija ("Narodne novine" br. 72/94), ravnatelj Državne uprave za zaštitu kulturne i prirodne baštine donosi

P R A V I L N I K

O UNUTARNJEM REDU U NACIONALNOM PARKU "KORNATI"

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se pitanja zaštite, unapređenja i korištenja Nacionalnog parka "Kornati" (u daljnjem tekstu: Nacionalni park), te propisuju prekršaji i određuju upravne mjere za nepoštivanje odredaba ovoga Pravilnika.

Članak 2.

Zaposlenici Javne ustanove "Nacionalni park Kornati" (u daljnjem tekstu: Ustanova), fizičke i pravne osobe koje na području Nacionalnog parka obavljaju dopuštene djelatnosti, stanovnici, vlasnici i ovlaštenici prava na nekretninama na području Nacionalnog parka, te posjetitelji Nacionalnog parka dužni su se pridržavati odredaba ovoga Pravilnika.

Članak 3.

Ustanova je dužna skrbiti o zaštiti, održavanju i promicanju Nacionalnog parka.

II. UNUTARNJI RED U NACIONALNOM PARKU

1. Plovidba i privez plovila

Članak 4.

Stalni privez plovila mogu imati stanovnici, vlasnici i ovlaštenici prava na nekretninama na području Nacionalnog parka.

Privremeni privez plovila dozvoljen je samo u posebno označenim i za to određenim lučicama i sidrištima.

Članak 5.

Izvan označenih prostora zabranjen je privez ili sidrenje plovila bez posebnog odobrenja Ustanove.

Članak 6.

Kretanje plovila u Nacionalnom parku dozvoljeno je uz dopuštenje Ustanove.

Članak 7.

Radi onemogućavanja nedozvoljene plovidbe u području Nacionalnog parka postavljaju se vidljive zapreke i oznake na moru.

2. Kupanje i obavljanje podvodnih aktivnosti

Članak 8.

Dozvoljeno je kupanje na području Nacionalnog parka, osim u području otočića Purare te hridi Klint i Volić.

Članak 9.

Na području Nacionalnog parka zabranjeno je obavljanje podvodnih aktivnosti (športsko - rekreacijsko ronjenje, podvodno snimanje, podvodna natjecanja i podučavanje ronjenju) bez odobrenja Državne uprave za zaštitu kulturne i prirodne baštine (u daljnjem tekstu: Državna uprava).

Za ronjenje uz upotrebu ronilačke opreme plaća se naknada koju odredi ravnatelj Državne uprave.

3. Istraživanje mora i morskog dna

Članak 10.

Pravne ili fizičke osobe mogu u Nacionalnom parku obavljati istraživanja mora, morskog dna i morskog podzemlja na temelju posebnog odobrenja Državne uprave.

4. Ribolov

Članak 11.

Na području Nacionalnog parka ribolov je zabranjen.

Iznimno na području Nacionalnog parka dozvoljen je rekreacijski ribolov pod uvjetima propisanim ovim Pravilnikom.

Članak 12.

Vlasnici nekretnina i ovlaštenici prava na prirodnom dobru na području Nacionalnog parka, mogu obavljati ribolov na temelju dozvole, uz uporabu slijedećih ribolovnih alata:

- jednostruke mreže stajačice ukupne dužine 150 m, veličine oka najmanje 10 mm;

- trostruke mreže stajačice (poponice) u dužini od 100 m i veličine oka na središnjem zastoru (mahi) najmanje 40 mm;

- kogol veličine oka najmanje 12 mm;

- najviše 3 vrše za lov riba i rakova, širine oka najmanje 30 mm;

- lov liganja povrazom sa kukom bez uporabe osvjetljenja;

- parangal do najviše 150 udica.

Veličina oka mrežnog tega mjeri se u mokrom stanju od sredine do sredine uzla dužinom stranice oka.

Veličina oka vrši mjeri se najkraćom širinom otvora oka.

Uporaba kogola dozvoljena je od zalaza do izlaza sunca od 1. listopada do 30. travnja, uz upotrebu motora do najviše tri cilindra.

Posjetitelji Nacionalnog parka mogu obavljati ribolov na temelju dozvole, uz uporabu sljedećih ribolovnih alata:

- tri povraza (odmeta ili kančenice) s najviše 5 udica;

- povraz s kukom, bez upotrebe svjetla za lov liganja.

Članak 13.

Za ribolov u Nacionalnom parku mora se dobiti dozvola koju izdaje Ustanova. Za dozvolu se plaća propisana naknada.

Dozvola se izdaje najmanje za jedan dan, a najviše do godine dana.

Ovisno o duljini važenja dozvole plaća se naknada.

Visinu naknade za obavljanje ribolova utvrđuje ravnatelj Ustanove.

Članak 14.

U ribolovu uz korištenje ribolovnog alata prema stavku 1. članka 12. dozvoljen je dnevni ulov do 7 kg ribe po dozvoli, a uz uporabu alata iz stavka 5. istog članka do 3 kg ribe po dozvoli.

Količina ulova iz stavka 1. ovoga članka može biti i veća ako se radi o ulovu jedne ribe teže od 3 kg.

Za ulov iz stavka 1. i 2. ovoga članka plaća se posebna naknada koju svojim aktom utvrđuje ravnatelj Ustanove.

Članak 15.

Ulovljene ribe ne smiju se stavljati u promet.

Članak 16.

Zabranjena je upotreba ribolovnih alata koji nisu navedeni u članku 12. ovoga Pravilnika.

Članak 17.

Zabranjen je lov, sakupljanje i vađenje školjkaša i drugih morskih organizama na području Nacionalnog parka.

Dozvoljen je lov, sakupljanje i vađenje školjkaša i drugih morskih organizama u znanstvene i obrazovne svrhe na temelju dopuštenja Državne uprave.

5. Lov

Članak 18.

Na području Nacionalnog parka zabranjen je lov, hvatanje, proganjanje, ozljeđivanje ili ubijanje životinja, oštećivanje njihovih razvojnih oblika, gnijezda ili legla i obitavališta..

Zabranjeno je loviti, hvatati i uznemiravati ptice u preletu.

Iznimno na području Nacionalnog parka dozvoljeno je hvatanje ili ubijanje životinja u znanstveno - istraživačke svrhe, radi provođenja sanitarnih mjera te uspostave prirodne ravnoteže, uz dopuštenje Državne uprave.

6. Zaštita živog i neživog svijeta kopna

Članak 19.

Na području Nacionalnog parka zabranjeno je sjeći šume ili pošumljavati bez dopuštenja Državne uprave.

Članak 20.

Na području Nacionalnog parka zabranjeno je branje, sječa ili oštećivanje biljnog pokrova, osim na postojećim ratarskim i pašnjačkim površinama.

Obavljanje tradicionalne poljoprivrede je dozvoljeno.

Članak 21.

Zabranjen je boravak posjetitelja na otočiću Purari te hridi Klint i Volić kao i kupanje u pojasu od 500 metara od njihovih obala, osim uz pratnju ovlaštenih zaposlenika Ustanove.

Članak 22.

Zabranjeno je unošenje stranih (alohtonih) životinjskih i biljnih vrsta na području Nacionalnog parka bez dopuštenja Državne uprave.

Članak 23.

Posjetiteljima je zabranjeno loženje vatre izvan naselja i mjesta koja su posebno označena za tu namjenu.

Članak 24.

Zabranjeno je iskorištavanje mineralnih sirovina, mijenjanja krajolika, kao i bilo koje drugo korištenje prirodnih izvora.

Strojevi i uređaji koji stvaraju veliku buku moraju biti propisno zvučno izolirani.

Članak 25.

Na području Nacionalnog parka zabranjeno je:

- graditi i postavljati objekte bez dopuštenja Državne uprave,

- odlaganje građevinskog materijala,

- odlaganje industrijskog i kućnog otpada,

- ispuštanje tekućina i upotreba kemijskih sredstava kojima se može ugroziti izvornost biljnog i životinjskog svijeta.

7. Posjetitelji

Članak 26.

Nacionalni park kao prostor naročite kulturne, znanstvene, odgojne, obrazovne, turističke i rekreativne vrijednosti namijenjen je posjećivanju.

Posjetitelji Nacionalnog parka mogu u njega ući samo na mjestima koja su određena kao ulazi u Nacionalni park.

Članak 27.

Za ulaz u Nacionalni park plaća se naknada Ustanovi.

Visinu naknade za ulaz u Nacionalni park utvrđuje ravnatelj Ustanove.

Za vrijeme boravka, kretanja i razgledavanja Nacionalnog parka posjetitelji su se dužni pridržavati uputa koje su otisnute na ulaznici, informativnim pločama te drugim oznakama u Nacionalnom parku.

Naknadu iz stavka 1. ovoga članka plaćaju i vlasnici ili korisnici plovila koja uplovljavaju, odnosno imaju privremeni ili stalni privez u marini "Piškera" na otoku Panitula, kao i gosti turističko-ugostiteljskih objekata.

Članak 28.

Ustanova određuje pravce kretanja i mjesta koji se mogu posjećivati.

Pravci kretanja i mjesta koji se mogu posjećivati moraju biti odgovarajuće označeni.

Članak 29.

Unutar granica Nacionalnog parka dozvoljeno je kretanje posjetiteljima samo na područjima i stazama koje su označene i namijenjene razgledavanju i posjećivanju.

Kretanje posjetitelja izvan područja i staza iz stavka 1. ovog članka dozvoljeno je samo uz pratnju zaposlenika Ustanove.

Članak 30.

Odredbe članka 27., 28. i 29. ne odnose se na stanovnike, vlasnike i ovlaštenike prava na nekretninama na području Nacionalnog parka.

Osobama iz stavka 1. ovoga članka Ustanova će izdati iskaznicu za nesmetano kretanje do nekretnina.

Članak 31.

Zabranjeno je kretanje osobama s vatrenim oružjem na području Nacionalnog parka.

Vatreno oružje na području Nacionalnog parka mogu nositi samo službene i ovlaštene osobe u skladu sa zakonom.

Članak 32.

Na području Nacionalnog parka dozvoljeno je noćenje, odnosno vez brodova u slijedećim uvalama (sidrištima): - Stiniva, Statival, Lupeška, Tomasovac - Suha punta, Šipnata, Lučica, Kravljačica, Strižnja, Vrulje, Gujak, Opat, Smokvica, Ravni Žakan, Lavsa, Piškera - Punitula i uvala Anica na otoku Levrnaka.

8. Obavljanje djelatnosti

Članak 33.

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti na području Nacionalnog parka dužne su postupati u skladu sa zakonom, provedbenim propisima donesenim na temelju zakona i ovim Pravilnikom.

Za obavljanje djelatnosti na području Nacionalnog parka potrebno je i odobrenje Ustanove.

Za izdavanje odobrenja plaća se naknada čiji iznos utvrđuje ravnatelj Ustanove.

Zabranjeno je snimanje u komercijalne svrhe u Nacionalnom parku bez odobrenja Ustanove.

Ustanova će, sukladno uvjetima o namjeni, načinu korištenja i upravljanja područjem marine ACI CLUB MARINA - poduzeće za nautički turizam, Opatija, ACI CLUB PIŠKERA, koju utvrđuje Državna uprava, s istom zaključiti poseban ugovor s kojim će urediti međusobna prava i obveze koje proizlaze iz korištenja područja Nacionalnog parka.

III. PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

Članak 34.

Mjere protupožarne zaštite Nacionalnog parka djelatnici Ustanove provode u skladu s općim aktom i operativnim programom Ustanove.

IV. NADZOR I UPRAVNE MJERE

Članak 35.

Nadzor nad provođenjem ovoga Pravilnika obavlja Ustanova te nadležna tijela državne uprave u skladu sa svojim djelokrugom.

Članak 36.

Neposrednu zaštitu u Nacionalnom parku obavljaju nadzornici.

Članak 37.

Nadzornik Nacionalnog parka ima službenu iskaznicu.

Sadržaj i oblik iskaznice propisuje ravnatelj Državne uprave.

Članak 38.

Nadzornik Nacionalnog parka ima propisanu odoru na kojoj je istaknut znak Nacionalnog parka.

Izgled i boju odore i znaka propisuje ravnatelj Ustanove.

Članak 39.

Nadzornik Nacionalnog parka smije za vrijeme obavljanja službe nositi oružje.

Vrstu, uvjete i vrijeme nošenja oružja za vrijeme obavljanja službe određuje ravnatelj Ustanove, u skladu sa zakonom.

Članak 40.

Protiv fizičke ili pravne osobe koja počini prekršaj iz ovoga Pravilnika nadzornik Nacionalnog parka ovlašten je podnijeti prekršajnu prijavu.

Članak 41.

U obavljanju nadzora po ovome Pravilniku nadzornik Nacionalnog parka ima ovlaštenje:

- zatražiti od posjetitelja osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na temelju koje se može utvrditi identitet posjetitelja,

- pregledati prtljagu i prijevozno sredstvo osobe,

- pregledati osobu ako se osnovano pretpostavlja da nosi vatreno oružje,

- zatražiti predočenje posebnog odobrenja za obavljanje određene djelatnosti ili kretanja po Nacionalnom parku, kada je to propisano ovim Pravilnikom,

- zabraniti plovidbu pravnoj ili fizičkoj osobi ako ne posjeduje propisano ovlaštenje ili ulaznicu za kretanje Nacionalnim parkom,

- narediti uklanjanje objekata koji su izgrađeni ili postavljeni bez odobrenja ili protivno odobrenju, odnosno odredbama ovoga Pravilnika,

- narediti izvršenje obveza ako u postupku nadzora utvrdi da se one ne obavljaju prema odredbama ovoga Pravilnika,

- poduzimati i druge radnje i mjere potrebne za provođenje unutarnjeg reda propisanog ovim Pravilnikom.

Ako fizičke ili pravne osobe ne postupe po rješenju nadzornika u obavljanju nadzora, nadzornik može, u opravdanim slučajevima i kada je to po prirodi obveze, narediti izvršenje obveze putem trećih osoba i u skladu sa zakonom provesti postupak naplate troškova od osobe koja je bila dužna postupiti po rješenju.

Članak 42.

U obavljanju nadzora po ovom Pravilniku, nadzornik Nacionalnog parka ovlašten je:

- privremeno oduzeti ribolovni alat, i oduzeti ulov, ako je osoba zatečena u ribolovu bez dozvole,

- privremeno oduzeti opremu ako je osoba zatečena u obavljanju podvodnih aktivnosti bez odobrenja,

- privremeno oduzeti oružje koje nosi osoba bez odobrenja,

- oduzeti i drugi protupravno prisvojeni dio živog i neživog svijeta koji pripada Nacionalnom parku, te privremeno oduzeti sredstva kojima je izvršeno protupravno prisvajanje,

- zabraniti prodaju i privremeno oduzeti robu koja se na području Nacionalnog parka prodaje suprotno odredbama ovoga Pravilnika.

- izreći mandatnu kaznu.

Članak 43.

Nadzornik Nacionalnog parka ovlašten je izreći kaznu na mjestu prekršaja u slučajevima propisanim ovim Pravilnikom.

O naplaćenoj kazni na mjestu prekršaja izdaje se potvrda.

Ako prekršitelj iz bilo kojeg razloga ne plati kaznu na mjestu prekršaja, može to učiniti u toku od osam (8) dana od dana kad je učinjen prekršaj.

Članak 44.

U postupku provođenja nadzora nadzornik donosi rješenje.

Žalba protiv rješenja nadzornika može se izjaviti Državnoj upravi.

Članak 45.

Na vođenje upravnog postupka, kao i na druge radnje u postupku nadzora nad provođenjem reda propisanog ovim Pravilnikom primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

V. OZNAKE UNUTAR NACIONALNOG PARKA

Članak 46.

Označavanja na području Nacionalnog parka obavljaju se sukladno prostornom planu i ovom Pravilniku.

Jezično označavanje obvezno je na hrvatskom i engleskom jeziku.

Jezično označavanje može biti i na nekom drugom svjetskom jeziku o čemu odlučuje ravnatelj Ustanove uz prethodnu suglasnost Državne uprave.

VI. KAZNENE ODREDBE

Članak 47.

Novčanom kaznom od 2.000,00 do 15.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

- ako plovilo drži na mjestu koje nije označeno za privez (članak 4.);

- ako plovilo drži na privezu bez odobrenja Ustanove (članak 5.);

- ako se kreće plovilom unutar područja Nacionalnog parka bez dopuštenja (članak 6.);

- ako na području Nacionalnog parka obavlja podvodne aktivnosti bez odobrenja Državne uprave (članak 9.);

- ako obavlja istraživanje u moru, morskom dnu i morskom podzemlju bez odobrenja Državne uprave (članak 10.);

- ako obavlja lov školjkaša ili vadi druge morske organizme bez dopuštenja Državne uprave (članak 17.);

- ako obavlja lov, hvatanje, proganjanje, ozljeđivanje ili ubijanje životinja, oštećivanje njihovih razvojnih oblika, gnjezda ili legla i obitavališta (članak 18.);

- ako obavlja sječu ili pošumljavanje bez dopuštenja Državne uprave (članak 19.);

- ako bere, siječe i oštećuje biljni pokrov (članak 20.);

- ako unosi strane životinjske i biljne vrste na područje Nacionalnog parka bez dopuštenja Državne uprave (članak 22.);

- ako iskorištava mineralne sirovine, mijenja krajolik ili ako obavlja bilo koje drugo korištenje prirodnih izvora (članak 24.);

- ako gradi ili postavi objekt bez dopuštenja Državne uprave (članak 25.);

- ako odlaže građevinski materijal, industrijski i kućni otpad, te ispušta tekućine i upotrebljava kemijska sredstva kojima se može ugroziti izvornost biljnog i životinjskog svijeta (članak 25.);

- ako obavlja djelatnost na području Nacionalnog parka bez odobrenja Ustanove (članak 33.);

- ako snima ili fotografira u Nacionalnom parku u komercijalne svrhe bez odobrenja Ustanove (članak 33. stavak 4.).

Za prekršaje iz ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 500,00 do 4.000,00 kn.

Članak 48.

Novčanom kaznom od 500,00 do 5.000,00 kn kaznit će se za prekršaj fizička osoba:

- ako plovilo drži na privezu na mjestima koja nisu označena za privez (članak 4.);

- ako plovilo drži na privezu bez odobrenja Ustanove (članak 5.);

- ako se plovilom kreće unutar područja Nacionalnog parka bez dopuštenja Ustanove (članak 6.);

- ako se kupa na mjestima gdje kupanje nije dozvoljeno (članak 8.);

- ako gradi ili postavi objekt bez dopuštenja Državne uprave (članak 25.);

- ako obavlja podvodne aktivnosti bez odobrenja Državne uprave (članak 9.);

- ako obavlja rekreacijsko-športski ribolov bez odobrenja Ustanove i sa alatom koji nije dozvoljen (članak 13. i 16.);

- ako lovi, sakuplja i vadi školjkaše i druge morske organizme bez dopuštenja Državne uprave (članak 17.);

- ako obavlja lov, hvatanje, proganjanje, ozljeđivanje ili ubijanje životinja, oštećivanje njihovih razvojnih oblika, gnjezda ili legla i obitavališta (članak 18.);

- ako obavlja sječu ili pošumljavanje na području Nacionalnog parka bez dopuštenja Državne uprave (članak 19.);

- ako bere, siječe i oštećuje biljni pokrov na području Nacionalnog parka (članak 20.);

- ako se kreće i boravi 500 metara od obale otočića Purare, te hridi, Klinti i Volić bez pratnje ovlaštenih zaposlenika Ustanove (članak 21.);

- ako unosi strane životinjske i biljne vrste na području Nacionalnog parka bez dopuštenja Državne uprave (članak 22.);

- ako loži vatru izvan naselja i mjesta koja su posebno označena i određena za tu namjenu (članak 23.);

- ako iskorištava mineralne sirovine, mijenja krajolik ili ako obavlja bilo koje drugo korištenje prirodnih izvora (članak 24.);

- ako odlaže građevinski otpadni materijal, industrijski i kućni otpad, ispušta tekućine i upotrebljava kemijska sredstva kojima se može ugroziti izvornost biljnog i životinjskog svijeta (članak 25.);

- ako se zatekne u Nacionalnom parku bez ulaznice (članak 27.);

- ako se kreće izvan područja namijenjenih za razgledavanje i posjećivanje (članak 29.);

- ako se kreće s vatrenim oružjem na području Nacionalnog parka (članak 31.);

- ako obavlja djelatnost na području Nacionalnog parka bez pismenog odobrenja Ustanove (članak 33.);

- ako snima ili fotografira u Nacionalnom parku u komercijalne svrhe bez odobrenja Ustanove (članak 33. stavak 4.).

Za prekršaje iz ovoga članka nadzornik može izricati i naplaćivati mandatnu kaznu u iznosu od 400,00 kn.

Članak 49.

Prihodi ostvareni od naknada i mandatnih kazni, prihod su Ustanove i koriste se za promicanje i unapređenje Nacionalnog parka.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠENE ODREDBE

Članak 50.

Ravnatelj Državne uprave i ravnatelj Ustanove donijet će provedbene propise, prema odredbama ovoga Pravilnika, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Ustanova će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika obaviti označavanja u području Nacionalnog parka sukladno ovom Pravilniku.

Članak 51.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Odluka o unutarnjem redu u Nacionalnom parku "Kornati" (Službeni vjesnik općina Drniš, Knin i Šibenik", br. 20/86).

Članak 52.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-04/96-04/14

Urbroj: 532/1-10-3/6-96-1

Zagreb, 2. svibnja 1996.

Ravnatelj
Ferdinand Meder, prof., v. r.