Pravilnik o unutarnjem redu u Parku prirode "Telašćica"

NN 38/1996 (14.5.1996.), Pravilnik o unutarnjem redu u Parku prirode "Telašćica"

DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE I PRIRODNE BAŠTINE

Na temelju članka 30. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine" br. 30/94 i 72/94), a u svezi s člankom 37. stavak 1. točka 8. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i državnih upravnih organizacija ("Narodne novine" br. 72/94), ravnatelj Državne uprave za zaštitu kulturne i prirodne baštine donosi

P R A V I L N I K

O UNUTARNJEM REDU U PARKU PRIRODE "TELAŠĆICA"

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se pitanja zaštite, unapređenja i korištenja parka prirode "Telašćica" (u daljnjem tekstu: Park prirode), te propisuju prekršaji i određuju upravne mjere za nepoštivanje odredaba ovoga Pravilnika.

Članak 2.

Zaposlenici Javne ustanove "Park prirode Telašćica" (u daljnjem tekstu: Ustanova), fizičke i pravne osobe koje na području Parka prirode obavljaju dopuštene djelatnosti, te stanovnici, vlasnici ili ovlaštenici prava na nekretninama na području Parka prirode, i posjetitelji Parka prirode dužni su se pridržavati odredaba ovoga Pravilnika.

Članak 3.

Ustanova je dužna skrbiti o zaštiti, održavanju i promicanju Parka prirode.

II. UNUTARNJI RED U NACIONALNOM PARKU

1. Plovidba i privez plovila

Članak 4.

Stalni privez plovila mogu imati službena plovila Ustanove i vlasnici i ovlaštenici prava na nekretninama na području Parka prirode.

Privremeni privez plovila dozvoljen je samo u posebno označenim i za to određenim lučicama i sidrištima.

Članak 5.

Izvan označenih prostora zabranjen je privez ili sidrenje plovila bez posebnog odobrenja Ustanove.

Članak 6.

Kretanje plovila u Parku prirode dozvoljeno je uz dopuštanje Ustanove.

Članak 7.

Radi onemogućavanja nedozvoljene plovidbe u području Parka prirode Ustanova može postaviti vidljive zapreke i oznake na moru.

Članak 8.

Od crte koja spaja krajnje točke rt "Pod Poljica" i rt "Gubac" pa prema dnu uvale Telašćica brzina plovila ne smije biti veća od 10 NM.

Brzina kojom plove plovila u uvalama u kojima se zadržava veći broj plovila (Mir, Tripuljak, Krševica, Kučimul, Magrovica, Pod Dugo polje, Pasjak i Jaz) ne smije biti veća od 5 NM.

Članak 9.

Ustanova će na vidna mjesta postaviti oznake o ograničenju brzine.

2. Kupanje i obavljanje podvodnih aktivnosti

Članak 10.

Na području Parka prirode dozvoljeno je kupanje.

Članak 11.

Zabranjeno je obavljanje podvodnih aktivnosti (športsko - rekreacijsko ronjenje, podvodno snimanje, podvodna natjecanja i podučavanje ronjenju) na području Parka prirode bez odobrenja Državne uprave za zaštitu kulturne i prirodne baštine (u daljnjem tekstu: Državna uprava).

Za ronjenje uz upotrebu ronilačke opreme plaća se naknada koju određuje ravnatelj Državne uprave.

3. Istraživanje mora, morskog dna i morskog podzemlja

Članak 12.

Pravne ili fizičke osobe mogu u Parku prirode obavljati istraživanja mora, morskog dna i morskog podzemlja na temelju posebnog odobrenja Državne uprave.

4. Ribolov

Članak 13.

Na području Parka prirode ribolov je dozvoljen samo pod uvjetima i na način propisan ovim Pravilnikom.

Sukladno stavku 1. ovoga članka dozvoljen je ribolov na području Parka prirode na temelju dozvole, uz uporabu slijedećih ribolovnih alata po jednom plovilu:

- jednostruke mreže stajačice ukupne dužine 200 m, veličine oka najmanje 10 mm;

- trostruke mreže stajačice (poponice) ukupne dužine 100 m i veličine oka na središnjem zastoru (mahi) najmanje 40 mm;

- kogol veličine oka najmanje 12 mm;

- najviše 5 vrša za lov riba i rakova širine oka najmanje 30 mm;

- povraz s kukom za lov liganja sa i bez uporabe osvjetljenja;

- parangal do 150 udica;

- lov ostima sa i bez osvjetljenja;

- najviše 2 naprave (trapule) za lov velikog crva;

- povraz (odmet, kančenica, povlačni povraz-panula) najviše 3 komada;

- plivajući povraz (samica) najviše 10 komada.

Članak 14.

Ribolov iz članka 13. ovoga Pravilnika može se obavljati uz istovremenu upotrebu do tri različita navedena ribolovna alata.

Članak 15.

U obavljanju ribolova ostima uz uporabu osvjetljenja smije se upotrebljavati samo:

- osvjetljenje jačine do 1000 kandela (Cd),

- plovilo koje se u ribolovu kreće samo uz upotrebu vesala.

U obavljanju ribolova iz stavka 1. ovoga članka zabranjena je uporaba plovila sa ugrađenim staklom na dnu plovila.

Članak 16.

Dozvolu za obavljanje ribolova izdaje Ustanova.

Dozvola se izdaje za dnevni ribolov ili za duže vrijeme, a najduže za godinu dana.

Visina naknade ovisi o duljini trajanja dozvole.

Za dozvolu se plaća naknada koju utvrđuje ravnatelj Ustanove.

Članak 17.

Na području Parka prirode može se obavljati i rekreacijski ribolov na temelju dozvole, uz uporabu najviše 3 komada povraza (odmeta, kančenica, povlačni povraz-panula).

Članak 18.

Za rekreacijski ribolov na području Parka prirode mora se dobiti dozvola koju izdaje Ustanova. Za dozvolu se plaća propisana naknada.

Dozvola se izdaje najmanje za jedan dan, a najviše za godinu dana.

Ovisno o duljini važenja dozvole plaća se iznos naknade.

Iznos naknade za obavljanje rekreacijskog ribolova utvrđuje ravnatelj Ustanove.

Članak 19.

U rekreacijskom ribolovu dozvoljen je dnevni ulov do 3 kg ribe po dozvoli.

Količina ulova iz stavka 1. ovoga članka može biti i veća ako se radi o ulovu jedne ribe teže od 3 kg.

Članak 20.

Zabranjena je upotreba ribolovnih alata koji nisu navedeni u članku 13., 15. i 17. ovoga Pravilnika.

Članak 21.

Zabranjen je lov, sakupljanje i vađenje školjkaša i drugih morskih organizama na području Parka prirode.

Dozvoljen je lov, sakupljanje i vađenje školjkaša i drugih morskih organizama u znanstvene i obrazovne svrhe na temelju dopuštenja Državne uprave.

5. Lov

Članak 22.

Na području Parka prirode dozvoljen je lov životinja na temelju dozvole.

Dozvolu za lov izdaje Ustanova.

Za dozvolu se plaća naknada koju propisuje ravnatelj Ustanove.

Lov životinja obavlja se na temelju lovnogospodarske osnove i uvjeta koje utvrđuje Državna uprava.

Za ulovljenu životinju plaća se naknada koju utvrđuje ravnatelj Ustanove.

6. Zaštita živog i neživog svijeta kopna

Članak 23.

Na području Parka prirode zabranjeno je sjeći šume ili pošumljavati bez dopuštenja Državne uprave.

Članak 24.

Na području Parka prirode zabranjeno je branje, sječa i oštećivanje biljnog pokrova, osim na postojećim ratarskim i pašnjačkim površinama.

Članak 25.

Zabranjeno je unošenje stranih (alohtonih) životinjskih i biljnih vrsta na području Parka prirode bez dopuštenja Državne uprave.

Članak 26.

Zabranjeno je loženje vatre izvan naselja i mjesta koja su posebno označena i određena za tu namjenu.

Članak 27.

Zabranjeno je iskorištavanje mineralnih sirovina, mijenjanja krajolika, kao i bilo koje drugo korištenje prirodnih izvora.

Članak 28.

Na području Parka prirode zabranjeno je:

- graditi i postavljati objekte bez dopuštanja Državne uprave,

- odlaganje građevinskog materijala,

- odlaganje industrijskog i kućnog otpada,

- ispuštanje tekućina i upotreba kemijskih sredstava kojima se može ugroziti izvornost biljnog i životinjskog svijeta.

Članak 29.

Kretanje pasa dozvoljeno je samo na šetnim stazama uz pratnju vlasnika i uz obavezno nošenje brnjice.

7. Posjetitelji

Članak 30.

Posjetitelji Parka prirode mogu u njega ući na mjestima koja su određena kao ulaz u Park prirode.

Članak 31.

Za ulaz u Park prirode plaća se naknada Ustanovi.

Iznos naknade za ulaz u Park prirode utvrđuje ravnatelj Ustanove.

Za vrijeme svog boravka, kretanja i razgledavanja Parka prirode posjetitelji su se dužni pridržavati uputa koje su otisnute na ulaznici, informativnim pločama te drugim oznakama u Parku prirode.

Članak 32.

Ustanova određuje pravce kretanja i mjesta koji se mogu posjećivati.

Pravci kretanja i mjesta koji se mogu posjećivati moraju biti odgovarajuće označeni.

Članak 33.

Unutar granica Parka prirode dozvoljeno je kretanje posjetitelja samo na područjima i stazama koje su označene i namijenjene razgledavanju i posjećivanju.

Kretanje posjetitelja izvan područja i staza iz stavka 1. ovog članka dozvoljeno je samo uz pratnju zaposlenika Ustanove.

Članak 34.

Ustanova će vlasnicima nekretnina izdati iskaznicu za nesmetano kretanje do nekretnina.

Članak 35.

Zabranjeno je kretanje osobama s vatrenim oružjem na području Parka prirode.

Vatreno oružje na području Parka prirode mogu nositi samo službene i ovlaštene osobe u skladu sa zakonom.

8. Obavljanje djelatnosti

Članak 36.

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti na području Parka prirode dužne su postupati u skladu sa zakonom, provedbenim propisima donesenim na temelju zakona i ovim Pravilnikom.

Za obavljanje djelatnosti na području Parka prirode potrebno je odobrenje Ustanove.

Za izdavanje odobrenja plaća se naknada čiji iznos utvrđuje ravnatelj Ustanove.

Zabranjeno je snimanje u Nacionalnom parku u komercijalne svrhe bez odobrenja Ustanove.

III. PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

Članak 37.

Protupožarnu zaštitu Parka prirode Ustanova provodi i u cilju preventivnih protupožarnih mjera koja osigurava i organizira:

1. stalnu osmatračno-dojavnu službu, koju obavljaju djelatnici protupožarne zaštite Ustanove,

2. stalnu prohodnost puteva i staza kroz šume i šumsko zemljište,

3. ispravnost uređaja za gašenje požara i njihovo stalno tehničko osuvremenjivanje,

4. zabranu loženja vatre izvan naselja i mjesta koja su posebno označena za tu namjenu.

Mjere protupožarne zaštite Parka prirode djelatnici Ustanove provode u skladu s općim aktom i operativnim programom Ustanove.

IV. NADZOR I UPRAVNE MJERE

Članak 38.

Nadzor nad provođenjem ovoga Pravilnika obavlja Ustanova te nadležna tijela državne uprave u skladu sa svojim djelokrugom.

Članak 39.

Neposrednu zaštitu u Parku prirode obavljaju nadzornici.

Članak 40.

Nadzornik Parka prirode ima službenu iskaznicu .

Sadržaj i oblik iskaznice propisuje ravnatelj Državne uprave.

Članak 41.

Nadzornik Parka prirode ima propisanu odoru na kojoj je istaknut znak Parka prirode.

Izgled i boju odore i znaka propisuje ravnatelj Državne uprave.

Članak 42.

Nadzornik Parka prirode smije za vrijeme obavljanja službe nositi oružje.

Vrstu, uvjete i vrijeme nošenja oružja za vrijeme obavljanja službe određuje ravnatelj Ustanove, u skladu sa zakonom.

Članak 43.

Protiv fizičke ili pravne osobe koja obavlja radnje protivne odredbama ovoga Pravilnika nadzornik Parka prirode je ovlašten podnijeti prekršajnu prijavu, ili je kazniti na licu mjesta.

Članak 44.

U obavljanju nadzora nadzornik Parka prirode ima ovlaštenje:

- zatražiti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na temelju koje se može utvrditi identitet osobe,

- pregledati prtljagu i prijevozno sredstvo osobe,

- pregledati osobu ako se osnovano pretpostavlja da nosi vatreno oružje,

- zatražiti predočenje posebnog odobrenja za obavljanje određene djelatnosti ili kretanja Parkom prirode, kada je to propisano ovim Pravilnikom,

- zabraniti plovidbu pravnoj ili fizičkoj osobi ako ne posjeduje propisano ovlaštenje ili ulaznicu za kretanje Parkom prirode,

- narediti uklanjanje privremenih objekata koji su postavljeni bez odobrenja ili protivno odobrenju, odnosno odredbama ovoga Pravilnika,

- narediti izvršenje obveza ako u postupku nadzora utvrdi da se one ne obavljaju prema odredbama ovoga Pravilnika,

- poduzimati i druge radnje i mjere potrebne za provođenje unutarnjeg reda propisanog ovim Pravilnikom.

Ako fizičke ili pravne osobe ne postupe po rješenju nadzornika u obavljanju nadzora, nadzornik može, u opravdanim slučajevima i kada je to po prirodi obveze, narediti izvršenje obveze putem trećih osoba i u skladu sa zakonom provesti postupak naplate troškova od osobe koja je bila dužna postupiti po rješenju.

Članak 45.

U obavljanju nadzora po ovom Pravilniku, nadzornik Parka prirode ovlašten je:

- privremeno oduzeti ribolovni alat, i oduzeti ulov, ako je osoba zatečena u ribolovu bez dozvole,

- privremeno oduzeti opremu ako je osoba zatečena u obavljanju podvodnih aktivnosti bez odobrenja,

- privremeno oduzeti oružje koje osoba nosi bez odobrenja,

- oduzeti i drugi protupravno prisvojeni dio živog i neživog svijeta koji pripadaju Parku prirode, te privremeno oduzeti sredstva kojima je izvršeno protupravno prisvajanje,

- zabraniti prodaju i privremeno oduzeti robu koja se na području Parka prirode prodaje suprotno odredbama ovoga Pravilnika,

- izreći mandatnu kaznu.

Članak 46.

Nadzornik Parka prirode ovlašten je izreći kaznu na mjestu prekršaja u slučajevima propisanim ovim Pravilnikom.

O naplaćenoj kazni na mjestu prekršaja izdaje se potvrda.

Ako prekršitelj iz bilo kojeg razloga ne plati kaznu na mjestu prekršaja, može to učiniti u roku od osam (8) dana od dana kad je učinjen prekršaj.

Članak 47.

U postupku provođenja nadzora nadzornik donosi rješenje.

Žalba protiv rješenja nadzornika može se izjaviti Državnoj upravi.

Članak 48.

Na vođenje upravnog postupka, kao i na druge radnje u postupku nadzora nad provođenjem reda propisanog ovim Pravilnikom primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

V. OZNAKE UNUTAR NACIONALNOG PARKA

Članak 49.

Označavanja na području Nacionalnog parka obavljaju se sukladno prostornom planu i ovom Pravilniku.

Jezično označavanje obvezno je na hrvatskom i engleskom jeziku.

Jezično označavanje može biti i na nekom drugom svjetskom jeziku o čemu odlučuje ravnatelj Ustanove uz prethodnu suglasnost Državne uprave.

VI. KAZNENE ODREDBE

Članak 50.

Novčanom kaznom od 2.000,00 do 15.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

- ako plovilo drži na mjestu koje nije označeno za privez (članak 4.);

- ako plovilo drži na privezu bez odobrenja Ustanove (članak 5.);

- ako se kreće plovilom unutar područja Parka prirode bez dopuštenja (članak 6.);

- ako se plovilo kreće nedozvoljenom brzinom (članak 8.);

- ako na području Parka prirode obavlja podvodne aktivnosti bez odobrenja Državne uprave (članak 11.);

- ako obavlja istraživanje u moru, morskom dnu i morskom podzemlju bez odobrenja Državne uprave (članak 12.);

- ako obavlja lov školjkaša ili vadi druge morske organizme bez dopuštenja Državne uprave (članak 21.);

- ako obavlja lov bez dozvole Ustanove (članak 22.);

- ako obavlja sječu i pošumljavanje na području Parka prirode bez uvjeta i suglasnosti Državne uprave (članak 23.);

- ako bere, siječe i oštećuje biljni pokrov na području Parka prirode (članak 24.);

- ako unosi strane životinjske i biljne vrste na područje Parka prirode bez dopuštenja Državne uprave (članak 25.);

- ako iskorištava mineralne sirovine ili na bilo koji način eksploatira prirodne izvore ili mijenja pejsaž (članak 27.);

- ako gradi ili postavi objekt bez dopuštenja Državne uprave (članak 28.);

- ako odlaže građevinski materijal, industrijski i kućni otpad, te ispušta tekućine i upotrebljava kemijska sredstva kojima se može ugroziti izvornost biljnog i životinjskog svijeta (članak 28.);

- ako obavlja djelatnost na području Parka prirode bez odobrenja Ustanove (članak 36.);

- ako snima ili fotografira u komercijalne svrhe bez odobrenja Ustanove (članak 36. stavak 1.).

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 500,00 do 4.000,00 kn.

Članak 51.

Novčanom kaznom od 500,00 do 5.000,00 kn kaznit će se za prekršaj fizička osoba:

- ako plovilo drži na privezu na mjestima koja nisu označena za privez (članak 4.);

- ako plovilo drži na privezu bez odobrenja Ustanove (članak 5.);

- ako se plovilom kreće unutar područja Parka prirode bez dopuštenja Ustanove (članak 6.);

- ako se plovilom kreće nedozvoljenom brzinom (članak 8.);

- ako obavlja podvodne aktivnosti bez odobrenja Državne uprave (članak 11.);

- ako obavlja ribolov s alatom koji nije dozvoljen i bez dozvole (članak 13., 15. i 16.);

- ako obavlja rekreacijsko-športski ribolov s alatom koji nije dozvoljen i bez dozvole (članak 17. i 18.);

- ako lovi školjkaše i druge morske organizme bez dopuštenja Državne uprave (članak 21.);

- ako obavlja lov bez dozvole Ustanove (članak 22.);

- ako obavlja sječu ili pošumljavanje na području Parka prirode bez odobrenja Državne uprave (članak 23.);

- ako bere, siječe i oštećuje biljni pokrov na području Parka prirode (članak 24.);

- ako unosi strane životinjske i biljne vrste na području Parka prirode bez dopuštenja Državne uprave (članak 25.);

- ako loži vatru izvan naselja i mjesta koja su posebno označena i određena za tu namjenu (članak 26.);

- ako iskorištava mineralne sirovine ili na bilo koji drugi način eksploatira prirodne izvore ili mijenja pejsaž (članak 27.);

- ako gradi ili postavi objekt bez dopuštenja Državne uprave (članak 28.);

- ako odlaže građevinski otpadni materijal, industrijski i kućni otpad, ispušta tekućine i upotrebljava kemijska sredstva kojima se može ugroziti izvornost biljnog i životinjskog svijeta (članak 28.);

- ako vodi psa van šetnih staza i bez brnjice (članak 29.);

- ako se zatekne u Parku prirode bez ulaznice (članak 31.);

- ako se kreće izvan područja namijenjenih za razgledavanje i posjećivanje (članak 33.);

- ako se kreće s vatrenim oružjem na području Parka prirode (članak 35.);

- ako obavlja djelatnost na području Parka prirode bez odobrenja Ustanove (članak 36.);

- ako snima ili fotografira u komercijalne svrhe bez odobrenja Ustanove (članak 36. stavak 1.).

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka nadzornik može izricati i naplaćivati mandatnu kaznu u iznosu od 400,00 kn.

Članak 52.

Prihodi ostvareni od naknada i mandatnih kazni, prihod su Ustanove i koriste se za zaštitu i promicanje Parka prirode.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠENE ODREDBE

Članak 53.

Ravnatelj Državne uprave i ravnatelj Ustanove donijet će provedbene propise, prema odredbama ovoga Pravilnika, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Ustanova će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika obaviti označavanja u području Parka prirode sukladno ovom Pravilniku.

Članak 54.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Odluka o unutarnjem redu u Parku prirode "Telašćica" (Službeni vjesnik općina Benkovac, Biograd, Obrovac i Zadar", br. 23/86).

Članak 55.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objavljivanja u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-04/96-04/17

Urbroj: 532/1-10-3/6-96-1

Zagreb, 2. svibnja 1996.

Ravnatelj
Ferdinand Meder, prof., v. r.