Pravilnik o unutarnjem redu u Nacionalnom parku "Plitvička jezera"

NN 38/1996 (14.5.1996.), Pravilnik o unutarnjem redu u Nacionalnom parku "Plitvička jezera"

DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE I PRIRODNE BAŠTINE

Na temelju članka 30. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine" br. 30/94 i 72/94), a u svezi s člankom 37. stavak 1. točka 8. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i državnih upravnih organizacija ("Narodne novine" br. 72/94), ravnatelj Državne uprave za zaštitu kulturne i prirodne baštine donosi

P R A V I L N I K

O UNUTARNJEM REDU U NACIONALNOM PARKU "PLITVIČKA JEZERA"

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se pitanja zaštite, unapređenja i korištenja Nacionalnog parka "Plitvička jezera" (u daljnjem tekstu: Nacionalni park), te propisuju prekršaji i određuju upravne mjere za nepoštivanje odredaba ovoga Pravilnika.

Članak 2.

Zaposlenici Javne ustanove "Nacionalni park Plitvička jezera" (u daljnjem tekstu: Ustanova), stanovnici Nacionalnog parka, vlasnici i ovlaštenici prava na nekretninama, te fizičke i pravne osobe koje na području Nacionalnog parka obavljaju dopuštenu djelatnost i posjetitelji Nacionalnog parka dužni su se pridržavati odredaba ovoga Pravilnika.

Članak 3.

Ustanova je dužna skrbiti o zaštiti, održavanju i promicanju Nacionalnog parka.

II. UNUTARNJI RED U NACIONALNOM PARKU

1. Kupanje, obavljanje podvodnih aktivnosti i istraživanja

Članak 4.

U jezerima i potocima na području Nacionalnog parka zabranjeno je kupanje.

Članak 5.

Na području Nacionalnog parka zabranjeno je obavljanje podvodnih aktivnosti (športsko - rekreacijsko ronjenje, podvodno snimanje, podvodna natjecanja i podučavanje ronjenju) bez odobrenja Državne uprave za zaštitu kulturne i prirodne baštine (u daljnjem tekstu: Državna uprava).

Za dopuštene podvodne aktivnosti plaća se naknada koju određuje ravnatelj Državne uprave.

Članak 6.

Pravne i fizičke osobe mogu u Nacionalnom parku obavljati istraživanja na temelju odobrenja Državne uprave.

2. Zaštita živog i neživog svijeta

Članak 7.

Na području Nacionalnog parka ribolov je zabranjen.

Iznimno, na području Nacionalnog parka dozvoljen je ribolov u znanstveno-istraživačke svrhe, uz dopuštenje Državne uprave.

Članak 8.

Na području Nacionalnog parka zabranjen je lov, hvatanje, proganjanje, ozljeđivanje ili ubijanje životinja, oštećivanje njihovih razvojnih oblika, gnijezda ili legla i obitavališta.

Zabranjeno je loviti, hvatati i uznemiravati ptice i u preletu.

Iznimno, na području Nacionalnog parka dozvoljeno je hvatanje životinja u znanstveno-istraživačke svrhe, radi provođenja sanitarnih mjera i uspostave prirodne ravnoteže, uz dopuštenje Državne uprave.

Članak 9.

Na području Nacionalnog parka zabranjeno je nošenje vatrenog oružja ili drugog oružja pogodnog za lov.

Vatreno oružje na području Nacionalnog parka mogu nositi samo službene i ovlaštene osobe u skladu sa zakonom.

Članak 10.

Na području Nacionalnog parka zabranjeno je slobodno kretanje pasa.

Psi se mogu držati vezani ili u ograđenom prostoru, te voditi na uzici.

Članak 11.

Na području Nacionalnog parka zabranjeno je sjeći šume ili pošumljavati bez dopuštenja Državne uprave.

Zabranjeno je branje, sakupljanje, uklanjanje sa staništa i oštećivanje biljki bez dopuštenja Državne uprave.

Obavljanje tradicionalne poljoprivrede je dozvoljeno.

Članak 12.

Zabranjuje se ispaša stoke na području Nacionalnog parka bez dopuštenja Ustanove.

Članak 13.

Zabranjeno je loženje vatre izvan naselja i mjesta koja su posebno označena za tu namjenu.

Članak 14.

Zabranjeno je vađenje mineralnh sirovina i mijenjanje pejzaža, kao i bilo koja druga eksploatacija prirodnih izvora.

Strojevi i uređaji koji stvaraju veliku buku moraju biti propisno zvučno izolirani.

Članak 15.

Na području Nacionalnog parka, zabranjeno je:

- graditi ili postaviti objekt bez dopuštenja Državne uprave,

- odlaganje građevinskog otpadnog materijala,

- odlaganje industrijskog i kućnog otpada,

- ispuštanje tekućina i upotreba kemijskih sredstava kojima se može ugroziti izvornost biljnog i životinjskog svijeta, odnosno onečistiti voda.

Članak 16.

Na području Nacionalnog parka zabranjeno je kampiranje.

Članak 17.

Zabranjeno je izgrađivati pristupe obali i pristaništa na obalama jezera na području Nacionalnog parka, osim za to Prostornim planom predviđenim mjestima.

3. Plovidba i privez plovila

Članak 18.

Na jezeru Kozjak i Prošćanskom jezeru dozvoljena je plovidba brodova na elektropogon za prijevoz posjetitelja u organizaciji Ustanove.

Dozvoljena je plovidba plovilima na vesla u rekreativne svrhe na jezeru Kozjak i Prošćanskom jezeru.

Članak 19.

Privez plovila dozvoljen je samo na posebno označenim i uređenim pristaništima.

Članak 20.

Izvan označenih prostora zabranjeno je pristajanje i privez plovila bez dopuštenja Ustanove.

4. Prometovanje i parkiranje

Članak 21.

Zabranjeno je prometovanje na području Nacionalnog parka osim za službena vozila Ustanove, vatrogasce, kola hitne pomoći, vozila snabdijevanja i odvoza smeća na sljedećim prometnicama:

1. Velika Poljana - Labudovac - Plitvički Ljeskovac

2. Velika Poljana - Rapainka - Kozjački mostovi

3. Selo Poljanak - Kozjačka draga.

Članak 22.

Posjetitelji koji dolaze vozilima dužni su vozilo parkirati na za to uređenim parkiralištima: Medveđak (ulaz I) i Velika Poljana (ulaz II).

Vožnju posjetitelja oko jezera organizira Ustanova.

Članak 23.

Gosti hotela "Bellevue", "Plitvice" i "Jezero" dužni su parkirati vozila na parkiralištima tih hotela.

Članak 24.

Brzina kretanja vozila na motorni pogon, osim na glavnoj prometnici, na putevima Nacionalnog parka je:

- za izletnički vlak do 25 km/sat

- za autobuse, teretna i kombi vozila do 30 km/sat

- za osobna vozila do 40 km/sat.

Fizičke i pravne osobe koje imaju trajnu potrebu za prometovanjem s motornim vozilom po cestama na kojima je prometovanje ograničeno moraju za prometovanje imati odobrenje Ustanove.

Iznimno u slučaju da fizičke i pravne osobe imaju potrebu za jednokratnim prometovanjem po cestama gdje je prometovanje ograničeno, ovlaštena osoba Ustanove može im usmeno odobriti prometovanje.

5. Boravak gostiju - korisnika ugostiteljsko-turističkih usluga i posjetitelja-izletnika

Članak 25.

Na područje Nacionalnog parka dolaze osobe koje obavljaju odgovarajuće poslove i radne zadaće (zaposlenici i dr.); poslovni suradnici; gosti-korisnici ugostiteljskih i turističkih usluga i posjetitelji-izletnici.

Članak 26.

Rezervaciju smještaja korisnika usluga u objektima Nacionalnog parka obavlja, i o njoj se brine, služba prodaje u suradnji s recepcijama hotela.

Članak 27.

O boravku i usluživanju gostiju u objektima Nacionalnog parka skrbe zaposlenici Ustanove.

Pored uobičajenih usluga smještaja i prehrane, korisnicima ugostiteljsko-turističkih usluga u Nacionalnom parku pružaju se i usluge razgledavanja Nacionalnog parka panoramskim vozilom (vlak), biciklom, elektrobrodom i kočijom.

Članak 28.

Zaposlenici Ustanove preporučuju gostima hotela:

1. da pri dolasku u objekte Nacionalnog parka mogu:

- pohraniti novac i dragocjenosti u blagajni recepcije,

- za vrijeme boravka u Nacionalnom parku primati posjete uz prethodnu najavu recepciji objekta, te

- u svemu ostalom da se pridržavaju kućnog reda objekta u kojem borave;

2. da pri boravku u Nacionalnom parku nije dozvoljeno:

- lovljenje, hranjenje i uznemiravanje životinja,

branje, gaženje, odnošenje i na drugi način oštećivanje bi

ljnog svijeta Nacionalnog parka,

- oštećenje i odnošenje prirodne ili spomeničke baštine.

Članak 29.

Nacionalni park kao prostor naročite kulturne, znanstvene, odgojne, obrazovne, turističke i rekreativne vrijednosti namijenjen je posjećivanju.

Posjetitelji Nacionalnog parka mogu u njega ući samo na mjestima koja su određena kao ulazi u Nacionalni park.

Članak 30.

Posjetitelji dolaze na područje Nacionalnog parka u organiziranim grupama, a mogu i pojedinačno.

Prihvat osoba i stvari iz prednjeg stavka pri dolasku, organizira odgovarajuća služba Ustanove.

Članak 31.

Vodiči Ustanove, prilikom prihvata osoba iz prednjeg članka preporučit će i voditi računa o tome da izletnici-posjetitelji:

- ne izostaju iz grupe sa kojom su došli,

- ne puše, osim na za to određenim mjestima,

- ne oštećuju i uznemiravaju živi svijet Nacionalnog parka,

- ne oštećuju dijelove prirode i kulturna dobra.

Članak 32.

Na ulazu u Nacionalni park plaća se naknada Ustanovi.

Visinu naknade za ulaz u Nacionalni park utvrđuje ravnatelj Ustanove.

Za vrijeme boravka unutar Nacionalnog parka posjetitelji su dužni sačuvati ulaznicu.

Članak 33.

Pravce kretanja i mjesta koja se mogu posjećivati utvrđuje Ustanova.

Pravci kretanja i mjesta koja se mogu posjećivati moraju biti odgovarajuće označena.

Članak 34.

Unutar granica Nacionalnog parka dozvoljeno je kretanje posjetiteljima samo na područjima i stazama koje su označene i namijenjene razgledavanju i posjećivanju.

Kretanje posjetitelja izvan područja i staza iz stavka 1. ovog članka dozvoljeno je samo uz pratnju zaposlenika Ustanove.

Ustanova će stanovnicima, vlasnicima odnosno ovlaštenicima prava na nekretninama na području Nacionalnog parka izdati iskaznicu za nesmetano kretanje do nekretnina.

6. Obavljanje djelatnosti

Članak 35.

Ugostiteljsko-turističke usluge na području Nacionalnog parka obavlja Ustanova.

Djelatnost iz stavka 1. ovoga članka Ustanova obavlja u skladu sa zakonom, provedbenim propisima donesenim na temelju zakona i ovim Pravilnikom.

Iznimno, Ustanova može odobriti, na za to posebno određenim i uređenim mjestima, prodaju domaćih proizvoda iz kućne radinosti (sir, mliječni proizvodi i domaći kolači), te prodaju suvenira, novina, duhana, razglednica i sl., drugim pravnim ili fizičkim osobama.

Za obavljanje djelatnosti na području Nacionalnog parka potrebno je odobrenje Ustanove.

Za izdavanje odobrenja plaća se naknada čiji iznos utvrđuje ravnatelj Ustanove.

Članak 36.

Radi prodaje domaćih proizvoda iz kućne radinosti, te prodaje suvenira, novina, duhana, razglednica i sl. na području Nacionalnog parka mogu se postavljati kiosci, štandovi, automati za prodaju sladoleda i slične naprave (privremeni objekti).

Mjesto, vrstu, uvjete i korisnike prava za postavljanje privremenih objekata određuje Ustanova.

Dozvolu za postavljanje privremenih objekata izdaje Državna uprava.

Za korištenje privremenog objekta plaća se naknada Ustanovi, čiji iznos utvrđuje ravnatelj Ustanove.

Članak 37.

Zabranjeno je snimanje u Nacionalnom parku u komercijalne svrhe bez odobrenja Ustanove.

Članak 38.

Na području Nacionalnog parka mogu se postavljati reklamne ploče i natpisi vodeći računa o estetskom izgledu prostora, uz dopuštenje Državne uprave.

III. PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

Članak 39.

Protupožarnu zaštitu Nacionalnog parka Ustanova provodi i u cilju preventivnih protupožarnih mjera koja organizira i osigurava:

1. stalnu osmatračno-dojavnu službu, koju obavljaju djelatnici protupožarne zaštite Ustanove,

2. stalnu prohodnost puteva i staza kroz šume i šumsko zemljište,

3. ispravnost uređaja za gašenje požara i njihovo stalno tehničko osuvremenjivanje,

4. zabranu loženja vatre izvan naselja i mjesta koja su posebno označena za tu namjenu.

Mjere protupožarne zaštite Nacionalnog parka djelatnici Ustanove provode u skladu s općim aktom i operativnim programom Ustanove.

IV. NADZOR I UPRAVNE MJERE

Članak 40.

Nadzor nad provođenjem ovog Pravilnika obavlja Ustanova te nadležna tijela Državne uprave u skladu sa svojim djelokrugom.

Članak 41.

Neposrednu zaštitu u Nacionalnom parku obavljaju nadzornici.

Članak 42.

Nadzornik Nacionalnog parka ima službenu iskaznicu.

Sadržaj i oblik iskaznice propisuje ravnatelj Državne uprave.

Članak 43.

Nadzornik Nacionalnog parka ima propisanu odoru i znak.

Izgled i boju odore i znaka propisuje ravnatelj Državne uprave.

Članak 44.

Nadzornik Nacionalnog parka smije za vrijeme obavljanja službe nositi oružje.

Vrstu, uvjete i vrijeme nošenja oružja za vrijeme obavljanja službe određuje ravnatelj Ustanove, u skladu sa zakonom.

Članak 45.

Protiv fizičke ili pravne osobe koja obavlja radnje protivne odredbama ovoga Pravilnika nadzornik Nacionalnog parka je ovlašten podnijeti prekršajnu prijavu, ili je kazniti na licu mjesta.

Članak 46.

U obavljanju nadzora nadzornik Nacionalnog parka ovlašten je:

- zatražiti od posjetitelja osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na temelju koje se može utvrditi identitet posjetitelja;

- pregledati prtljagu i prijevozno sredstvo posjetitelja;

- zatražiti predočenje posebnog odobrenja za obavljanje određene djelatnosti ili za kretanje po Nacionalnom parku kada je to propisano ovim Pravilnikom;

- zabraniti na licu mjesta kopanje odnosno odvoženje kamena, šljunka, pijeska, zemlje te sječu šume ili oštećivanje drugih zaštićenih dijelova prirode odnosno kulturnih dobara;

- narediti uklanjanje objekata koji su postavljeni bez odobrenja ili protivno odobrenju odnosno suprotno odredbama ovoga Pravilnika;

- narediti izvršenje obveze, ako u postupku kontrole utvrdi da se one ne obavljaju prema odredbama ovoga Pravilnika;

- pregleda osobu ako se osnovano sumnja da nosi oružje na području Nacionalnog parka protivno odredbama ovoga Pravilnika;

- poduzimati i druge radnje i mjere potrebne za provođenje reda propisanog ovim Pravilnikom;

- zabraniti prodaju robe koja se na području Nacionalnog parka prodaje bez odobrenja Ustanove.

Ako fizičke ili pravne osobe ne postupe po rješenju nadzornika Nacionalnog parka u obavljanju nadzora, nadzornik može, u opravdanim slučajevima i kada je to po prirodi obveze, narediti izvršenje obveze putem trećih osoba i u skladu sa zakonom provesti postupak naplate troškova od osobe koja je bila dužna postupiti po rješenju.

Članak 47.

U obavljanju nadzora po ovom Pravilniku nadzornik Nacionalnog parka ovlašten je:

- privremeno oduzeti ribolovni alat ili oružje za lov, te oduzeti ulov ako je osoba zatečena u ribolovu ili lovu,

- privremeno oduzeti opremu ako je osoba zatečena u obavljanju podvodnih aktivnosti bez odobrenja,

- privremeno oduzeti oružje koje nosi osoba bez odobrenja,

- oduzeti i drugi protupravno prisvojeni dio živog i neživog svijeta koji pripadaju Nacionalnom parku, te privremeno oduzeti sredstva kojima je izvršeno protupravno prisvajanje,

- privremeno oduzeti robu koja se na području Nacionalnog parka prodaje suprotno odredbama ovoga Pravilnika,

- izreći mandatnu kaznu.

Članak 48.

Nadzornik Nacionalnog parka ovlašten je izreći kaznu na mjestu prekršaja u slučajevima propisanim ovim Pravilnikom.

O naplaćenoj kazni na mjestu prekršaja izdaje se potvrda.

Ako prekršitelj iz bilo kojeg razloga ne plati kaznu na mjestu prekršaja, može to učiniti u roku od osam dana od dana kad je učinjen prekršaj.

Članak 49.

U postupku provođenja nadzora nadzornik Nacionalnog parka donosi rješenje.

Žalba protiv rješenja nadzornika može se izjaviti Državnoj upravi.

Članak 50.

Na vođenje upravnog postupka, kao i na druge radnje u postupku nadzora nad provođenjem reda propisanog ovim Pravilnikom, primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

V. OZNAKE UNUTAR NACIONALNOG PARKA

Članak 51.

Označavanja na području Nacionalnog parka obavljaju se sukladno prostornom planu i ovom Pravilniku.

Jezično označavanje obvezno je na hrvatskom i engleskom jeziku.

Jezično označavanje može biti i na nekom drugom svjetskom jeziku o čemu odlučuje ravnatelj Ustanove uz prethodnu suglasnost Državne uprave.

VI. KAZNENE ODREDBE

Članak 52.

Novčanom kaznom od 2.000,00 do 15.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

- ako na području Nacionalnog parka obavlja podvodne aktivnosti bez odobrenja Državne uprave (članak 5.);

- ako obavlja istraživanje na području Nacionalnog parka bez odobrenja Državne uprave (članak 6.);

- ako obavlja ribolov (članak 7.);

- ako obavlja ribolov u znanstveno-istraživačke svrhe, radi provođenja sanitarnih mjera te radi uspostave prirodne ravnoteže bez dopuštenja Državne uprave (članak 7.);

- ako lovi, hvata, proganja, ozljeđuje ili ubija životinje, na području Nacionalnog parka, oštećuje njihove razvojne oblike, gnijezda ili legla i obitavališta (članak 8.);

- ako obavlja sječu ili pošumljavanje bez dopuštenja Državne uprave (članak 11.);

- ako bere, sakuplja, uklanja sa staništa i oštećuje biljke bez dopuštenja Državne uprave (članak 11.);

- ako vadi mineralne sirovine, mijenja pejzaž ili ako na bilo koji drugi način eksploatira prirodne izvore (članak 14.);

- ako gradi ili postavi objekt bez dopuštenja Državne uprave (članak 15.);

- ako odlaže građevinski otpadni materijal, industrijski i kućni otpad, te ispušta tekućine i upotrebljava kemijska sredstva kojima se može ugroziti izvornost biljnog i životinjskog svijeta, odnosno onečistiti voda (članak 15.);

- ako gradi pristupe obali i pristaništa na obalama jezera unutar područja Nacionalnog parka na mjestima koja Prostornim planom nisu predviđena za to (članak 17.);

- ako obavlja prometovanje na prometnicama Velika Poljana - Labudovac - Plitvički Ljeskovac, Velika Poljana - Rapanka - Kozjački mostovi i Selo Poljanak-Kozjačka draga (članak 21.);

- ako postavlja objekte bez uvjeta i dozvole Ustanove odnosno Državne uprave (članak 36.);

- ako obavlja snimanje ili fotografiranje u komercijalne svrhe bez odobrenja Ustanove (članak 37.).

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 500,00 do 4.000,00 kn.

Članak 53.

Novčanom kaznom od 500,00 do 5.000,00 kn kaznit će se za prekršaj fizička osoba:

- ako se kupa na mjestima gdje kupanje nije dozvoljeno (članak 4.);

- ako obavlja podvodne aktivnosti bez odobrenja Državne uprave (članak 5.);

- ako obavlja istraživanja na području Nacionalnog parka bez odobrenja Državne uprave (članak 6.);

- ako obavlja ribolov (članak 7.);

- ako lovi, hvata, proganja, ozljeđuje ili ubija životinje, na području Nacionalnog parka, oštećuje njihove razvojne oblike, gnijezda ili legla i obitavališta (članak 8.);

- ako nosi vatreno oružje, odnosno drugo oružje pogodno za lov (članak 9.);

- ako pusti psa da se slobodno kreće na području Nacionalnog parka (članak 10.);

- ako obavlja sječu ili pošumljavanje bez odobrenja Državne uprave (članak 11.);

- ako bere, sakuplja, uklanja sa staništa i oštećuje biljke bez dopuštenja Državne uprave (članak 11.);

- ako obavlja ispašu stoke na području Nacionalnog parka bez dopuštenja Ustanove (članak 12.);

- ako loži vatru izvan naselja i mjesta koja su posebno označena i određena za tu namjenu (članak 13.);

- ako vadi mineralne sirovine, mijenja pejzaž ili na bilo koji drugi način eksploatira prirodne izvore (članak 14.);

- ako gradi ili postavi objekt bez dopuštenja Državne uprave (članak 15.);

- ako odlaže građevinski otpadni materijal, industrijski i kućni otpad, te ispušta tekućine i upotrebljava kemijska sredstva kojima se može ugroziti izvornost biljnog i životinjskog svijeta (članak 15.);

- ako se kampira na području Nacionalnog parka (članak 16.);

- ako gradi pristupe obali i pristaništa na obalama jezera unutar područja Nacionalnog parka, osim na mjestima koja su Prostornim planom predviđena za to (članak 17.);

- ako obavlja privez plovila na mjestima koja nisu označena i uređena za tu namjenu (članak 19.);

- ako obavlja prometovanje na prometnicama: Velika Poljana - Labudovac - Plitvički Ljeskovac, Velika Poljana - Rapanka - Kozjački mostovi i Selo Poljanak - Kozjačka draga (članak 21.);

- ako parkira vozilo na mjestima koja nisu uređena za tu namjenu (članak 22. i 23.);

- ako se vozilom na motorni pogon kreće nedozvoljenom brzinom (članak 24.);

- ako se na području Nacionalnog parka zatekne bez ulaznice (članak 32.);

- ako se na području Nacionalnog parka kreće izvan područja namijenjenih za razgledavanje i posjećivanje (članak 34.);

- ako obavlja djelatnost na području Nacionalnog parka bez odobrenja Ustanove (članak 35.);

- ako postavlja kioske, za prodaju suvenira, novina, duhana i sl. bez utvrđenih uvjeta i dozvole Ustanove odnosno Državne uprave (članak 36.);

- ako obavlja snimanje ili fotografiranje u Nacionalnom parku u komercijalne svrhe bez odobrenja Ustanove (članak 37.).

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka nadzornik Nacionalnog parka ovlašten je na licu mjesta naplatiti novčanu kaznu od 400,00 kn.

Članak 54.

Prihodi ostvareni od naknade i mandatnih kazni, prihod su Ustanove i koriste se za zaštitu i promicanje Nacionalnog parka.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 55.

Ravnatelj Državne uprave i ravnatelj Ustanove donijet će provedbene propise, prema odredbama ovoga Pravilnika, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga pravilnika.

Ustanova će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika obaviti označavanja u području Nacionalnog parka sukladno ovom Pravilniku.

Članak 56.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Odluka o unutrašnjem redu na području Nacionalnog parka "Plitvička jezera" ("Službeni vjesnik Like").

Članak 57.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-04/96-01/36

Urbroj: 532/1-10-3/6-96-1

Zagreb, 2. svibanj 1996.

Ravnatelj
Ferdinand Meder, prof., v. r.