Zakon o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva

NN 43/1996 (31.5.1996.), Zakon o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PRAVIMA SAMOSTALNIH UMJETNIKA I POTICANJU KULTURNOG I UMJETNIČKOG STVARALAŠTVA

Proglašavam Zakon o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 17. svibnja 1996.

Broj: 01-96-999/1
Zagreb, 21. svibnja 1996.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

O PRAVIMA SAMOSTALNIH UMJETNIKA I POTICANJU KULTURNOG I UMJETNIČKOG STVARALAŠTVA

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Zakonom uređuju se prava samostalnih umjetnika, osnivanje i djelovanje umjetničkih organizacija i mjere za poticanje kulturnog i umjetničkog stvaralaštva.

Članak 2.

Samostalni umjetnici u smislu ovoga Zakona su umjetnici izvan radnog odnosa kojima je umjetničko stvaralaštvo i djelovanje jedino i glavno zanimanje.

Članak 3.

Prema područjima umjetničkog stvaralaštva i djelovanja umjetnici se, zbog ostvarivanja zajedničkih interesa, mogu udruživati u umjetničke strukovne udruge sukladno propisima o udrugama.

Područja umjetničkog stvaralaštva su: književno, književno--prijevodno, kazališno, filmsko, glazbeno, glazbeno-scensko, baletno, plesno, uključujući umjetničko izvođenje autorskih djela u tim područjima, likovno i primijenjeno likovno (slikarsko, kiparsko, arhitektonsko), umjetničko oblikovanje, umjetnička fotografija, multimedijalno stvaralaštvo i sl.

Članak 4.

Zbog umjetničkog stvaralaštva i djelovanja umjetnici mogu osnivati umjetničke organizacije.

2. PRAVA SAMOSTALNIH UMJETNIKA

Članak 5.

Samostalni umjetnici na temelju svoga umjetničkog rada imaju pravo na mirovinsko i invalidsko te zdravstveno osiguranje, pod uvjetima iz ovoga Zakona.

Samostalni umjetnik ima pravo podnijeti zahtjev da mu se doprinosi za mirovinsko i invalidsko te zdravstveno osiguranje plaćaju iz sredstva proračuna Republike Hrvatske.

O zahtjevu iz prethodnog stavka rješava Stručno povjerenstvo uz naknadno odobrenje ministra kulture, u postupku i prema uvjetima propisanim Pravilnikom iz članka 7. ovoga Zakona.

Članak 6.

Stručno povjerenstvo čine po jedan predstavnik Ministarstva kulture i udruge samostalnih umjetnika te tri člana, od kojih je jedan samostalni umjetnik, što ih kao predstavnike iz reda svojih članova umjetnika imenuje umjetnička strukovna udruga iz čijeg je područja djelovanja podnositelj zahtjeva.

Način i postupak imenovanja članova Stručnog povjerenstva i njegova rada određuje se Pravilnikom iz članka 7. ovoga Zakona.

Članovi povjerenstva imenuju se na četiri godine.

Članak 7.

Pravilnik o postupku i uvjetima za priznavanje prava samostalnih umjetnika na uplatu doprinosa za mirovinsko i invalidsko te zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Pravilnik) donosi ministar kulture na prijedlog većine postojećih umjetničkih strukovnih udruga uključujući i udrugu samostalnih umjetnika.

Članak 8.

Stručno povjerenstvo će najmanje jednom u pet godina po službenoj dužnosti izvršiti reviziju priznatih prava samostalnih umjetnika na uplatu doprinosa za mirovinsko i invalidsko te zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske.

Članak 9.

Obavljanje stručnih i administrativnih poslova u postupku po zahtjevima iz članka 5. ovoga Zakona te poslova vezanih za rad Stručnog povjerenstva, obavlja Ministarstvo kulture koje može njihovo obavljanje povjeriti jednoj od umjetničkih strukovnih udruga, odnosno udruzi samostalnih umjetnika, i osigurati joj sredstva za to.

Članak 10.

Umjetnik koji ne ostvaruje pravo na uplatu doprinosa za mirovinsko i invalidsko te zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske, ima pravo sam uplaćivati te doprinose.

3. UMJETNIČKE ORGANIZACIJE

Članak 11.

Umjetničke organizacije su neprofitne pravne osobe i mogu obavljati samo umjetničku djelatnost za koju su registrirane.

Umjetničke organizacije osnivanju umjetnici.

Članak 12.

Odluka o osnivanju umjetničke organizacije obvezatno sadrži podatke o osnivačima i članovima umjetničke organizacije, naziv umjetničke organizacije, njezino sjedište, umjetničko područje kojim će se baviti i osnovne odredbe o načinu obavljanja djelatnosti te potpise osnivača.

Statutom se pobliže, sukladno s odlukom o osnivanju umjetničke organizacije, uređuju pitanja iz stavka 1. ovoga članka, a osobito predstavljanje i zastupanje organizacije, stjecanje i prestanak članstva u umjetničkoj organizaciji, način upravljanja, prava i obveze, te međusobni odnosi članova, odgovornost za obveze umjetničke organizacije, prestanak njezina rada i raspodjela njezine imovine, kao i druga pitanja važna za rad umjetničke organizacije.

Naziv umjetničke organizacije sadržava pobližu oznaku umjetničkog područja, oblik djelovanja (ansambl, umjetnička radionica, atelier, studio, multimedijalna radionica, i drugo) te druge oznake i podatke koji određuju tu umjetničku organizaciju.

Članak 13.

Umjetničke organizacije stječu imovinu obavljanjem svoje djelatnosti, darovima, sponzorstvima, nasljeđivanjem, prihodima iz proračuna Republike Hrvatske i jedinica lokalne uprave i samouprave, te na drugi dopušteni način.

Umjetničke organizacije odgovaraju za obveze svojom imovinom.

Odlukom o osnivanju ili posebnim ugovorom određuje se povrat imovine koju su njezini osnivači ili članovi unijeli u organizaciju u slučaju prestanka njihova članstva u umjetničkoj organizaciji.

Članak 14.

Umjetničku organizaciju predstavlja i zastupa jedan od njezinih članova, koji je odgovorna osoba (ravnatelj, direktor, umjetnički voditelj ili sl), koja ima prava i dužnosti, te položaj voditelja ustanove, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

Odgovorna osoba iz stavka 1. ovoga članka bira se na način predviđen statutom umjetničke organizacije. Statutom umjetničke organizacije pobliže se uređuju prava i obveze odgovorne osobe.

Članak 15.

Umjetnička organizacija stječe pravnu osobnost i počinje radom upisom u Registar umjetničkih organizacija pri Ministarstvu kulture.

Sadržaj i način vođenja Registra iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar kulture.

Članak 16.

Rješenje o upisu umjetničke organizacije u Registar umjetničkih organizacija donosi Ministarstvo kulture na zahtjev osnivača.

Zahtjevu za upis prilaže se odluka o osnivanju umjetničke organizacije, njezin statut i popis osnivača i članova s njihovim osobnim podacima i potvrdom odgovarajuće umjetničke strukovne udruge da su umjetnici, te popis osoba ovlaštenih za zastupanje umjetničke organizacije.

Članak 17.

Umjetnička organizacija dužna je Ministarstvu kulture prijaviti svaku promjenu odluke o osnivanju i o izmjeni statuta, promjenu osoba ovlaštenih za zastupanje, te svaku promjenu glede stjecanja ili prestanka članstva pojedinih umjetnika, u roku od 15 dana od dana nastanka promjene, odnosno stjecanja ili prestanka članstva.

Članak 18.

Umjetnička organizacija prestaje postojati kada se sukladno odredbama akta o osnivanju i odredbama statuta, odluči o prestanku njezina rada ili izostanku zakonom predviđenih pretpostavki za njezino osnivanje, a poglavito kada se utvrdi:

- da umjetnička organizacija obavlja neku djelatnost za koju nije registrirana,

- da umjetnička organizacija djeluje suprotno zakonu, odluci o osnivanju ili statutu,

- da je njezino djelovanje pravomoćno zabranjeno.

Rješenje o prestanku postojanja umjetničke organizacije donosi Ministarstvo kulture.

Rješenjem o prestanku postojanja umjetničke organizacije određuje se i njezino brisanje iz Registra umjetničkih organizacija.

Članak 19.

Na rad, poslovanje, prestanak postojanja i druga pitanja u svezi s umjetničkim organizacijama koja nisu uređena ovim Zakonom, odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona i drugih propisa o udrugama.

Nadzor nad radom umjetničkih organizacija obavlja Ministarstvo kulture.

4. FINANCIJSKE MJERE ZA POTICANJE KULTURNOG I UMJETNIČKOG STVARALAŠTVA

Članak 20.

Dohotkom samostalnih umjetnika ne smatraju se iznosi primljeni prema članku 21. ovoga Zakona do iznosa od 20.000,00 kuna godišnje.

Iznosi iz stavka 1. ovoga članka primaju se na žiro račun. Za izdatke iz članka 21. ovoga Zakona i primitke iz stavka 1. ovoga članka davatelji i primatelji trebaju imati uredne isprave.

Dohotkom se ne smatra naknada koju na ime dnevnica i troškova službenog putovanja primaju suradnici ustanova kulture i druge osobe koje obavljaju kulturnu i umjetničku djelatnost, radi obavljanja tih djelatnosti a do iznosa kojeg utvrdi ministar financija.

Članak 21.

Kod fizičkih i pravnih osoba koje nisu u pretežitom vlasništvu, odnosno u kojima pretežiti dio dionica ili udjela ne drži država, jedinice lokalne samouprave i uprave i javna poduzeća, a porezni su obveznici poreza na dohodak i dobit, u izdatke koji umanjuju poreznu osnovicu spadaju svi odljevi dobara s novčanom vrijednošću (novac, stvari i usluge) izvršeni bez naknade osobama koje se bave umjetničkom i kulturnom djelatnošću radi obavljanja tih djelatnosti.

Izdaci iz stavka 1. ovoga članka priznaju se obveznicima poreza na dohodak godišnje do iznosa od 5.000,00 kuna, a obveznicima poreza na dobit godišnje do iznosa od 15.000 kuna, a preko tog iznosa uz potvrdu ministra kulture da će sredstva biti utrošena za ostvarivanje kulturnih i umjetničkih programa. Potvrda će se izdati na zahtjev poreznog obveznika iz stavka 1. ovoga članka.

Potvrda ministra kulture iz stavka 2. ovoga članka nije upravni akt.

Članak 22.

Neoporezivi dio umjetničkog autorskog honorara za umjetničko djelo određuje se u visini 25%.

Umjetničko djelo određuje se potvrdom nadležne strukovne umjetničke udruge ili ovlaštene agencije prilikom naplate autorskog honorara.

5. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 23.

Radne zajednice samostalnih umjetnika koje su osnovane i djeluju na temelju Zakona o samostalnim umjetnicima ("Narodne novine", br. 48/79. i 55/84.) nastavljaju radom kao umjetničke organizacije, prema odredbama ovoga Zakona, s tim da su dužne svoje ustrojstvo, djelatnost i akte uskladiti s ovim Zakonom u roku od dva mjeseca od dana njegova stupanja na snagu, a zahtjev za upis u Registar umjetničkih organizacija podnijeti u roku od mjesec dana od dana stupanja na snagu Pravilnika iz članka 15. stavak 2. ovoga Zakona.

Ako radne zajednice ne postupe prema stavku 1. ovoga članka ili im je pravomoćno odbijen zahtjev za upis u Registar umjetničkih organizacija, nadležno upravno tijelo pri kojem se nalazi Registar donijet će rješenje o njihovu prestanku.

Članak 24.

Zajednica samostalnih umjetnika osnovana Zakonom o samostalnim umjetnicima, nastavlja radom kao udruga pod nazivom Hrvatska zajednica samostalnih umjetnika.

Poslove iz članka 9. ovoga Zakona obavljat će Hrvatska zajednica samostalnih umjetnika. Sredstva potrebna za obavljanje tih poslova osiguravat će Zajednici Ministarstvo kulture.

Članak 25.

Ministar kulture donijet će Pravilnik iz članka 7. ovoga Zakona u roku od mjesec dana nakon što mu umjetničke udruge predlože njegovo donošenje.

Članak 26.

Ministar kulture će u roku od mjesec dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti Pravilnik iz članka 15. stavka 2. ovoga Zakona. Do stupanja na snagu Pravilnika primjenjivat će se Uputstvo o vođenju registra radnih zajednica samostalnih umjetnika ("Narodne novine", br. 1/80.).

Ministar kulture, strukovne umjetničke udruge i Hrvatska zajednica samostalnih umjetnika dužni su u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika iz članka 7. ovoga Zakona, imenovati svoje predstavnike za članove Stručnog povjerenstva.

Članak 27.

Samostalni umjetnici kojima je do dana stupanja na snagu ovoga Zakona priznato pravo na uplatu doprinosa za mirovinsko i invalidsko, te zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske, zadržavaju to pravo do kraja 1996. godine. O daljnjem ostvarivanju tog prava odlučit će se po odredbama ovoga Zakona na temelju postavljenih zahtjeva samostalnih umjetnika.

Članak 28.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o samostalnim umjetnicima ("Narodne novine", br. 48/79. i 55/84.).

Članak 29.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 612-01/95-01/03
Zagreb, 17. svibnja 1996.

ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.