Zakon o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika

NN 43/1996 (31.5.1996.), Zakon o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA POMORSKOG ZAKONIKA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 17. svibnja 1996.

Broj: 01-96-1000/1
Zagreb, 21. svibnja 1996.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA POMORSKOG ZAKONIKA

Članak 1.

U Pomorskom zakoniku ("Narodne novine", br. 17/94. i 74/94.) u članku 50. stavku 2. riječi: "Državni hidrometeorološki zavod" zamjenjuju se riječima: "Državni hidrografski institut".

Stavak 6. mijenja se i glasi:

"U slučaju dvojbe da li određeno dobro predstavlja pomorsko dobro, odluku donosi Vlada Republike Hrvatske, uz prethodno pribavljeno mišljenje državnog pravobranitelja."

Članak 2.

Članak 57. mijenja se i glasi:

"Sredstva ostvarena od naknada za koncesije iz članka 62. stavka 2. i 3. ovoga Zakona prihod su državnog proračuna.

Sredstva ostvarena od naknada za koncesije iz članka 62. stavka 1. i za obavljanje djelatnosti iz članka 72a. stavka 2. točke 2. ovoga Zakona prihod su županijskog proračuna.

Sredstva ostvarena od naknada za obavljanje djelatnosti iz članka 72a. stavka 2. točke 1. ovoga Zakona prihod su gradskog, odnosno općinskog proračuna.

Sredstva iz stavka 2. ovoga članka, na temelju odluke županijske skupštine, koriste se za održavanje, upravljanje i zaštitu pomorskog dobra.

Sredstva iz stavka 3. ovoga članka na temelju odluke gradskog, odnosno općinskog poglavarstva, koriste se za održavanje i zaštitu morske obale."

Članak 3.

U članku 58. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

"Vlasnici brodica kojima nadležno tijelo izda koncesijsko odobrenje na temelju članka 72a. i 72b. ne plaćaju naknadu za uporabu pomorskog dobra iz stavka 1. ovoga članka."

Članak 4.

Iza članka 72. dodaje se naslov i članci 72a. i 72b. koji glase:

"KONCESIJSKO ODOBRENJE

Članak 72a.

Fizičkim i pravnim osobama za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru koje ne isključuju niti ograničuju opću uporabu pomorskog dobra daje se koncesijsko odobrenje.

Koncesijsko odobrenje daje se za obavljanje djelatnosti na:

1. morskoj obali,

2. unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske.

Koncesijsko odobrenje iz stavka 2. točke 1. ovoga članka za održavanje morskih plaža može se dati općini, odnosno gradu.

Članak 72b.

Koncesijsko odobrenje daje na zahtjev, Vijeće za koncesije na rok od jedne godine.

Vijeće iz stavka 1. ovoga članka ima pet članova koje imenuje ministar i djeluje pri županijskom uredu za pomorstvo.

Troškovi Vijeća, naknada za rad i troškovi članova Vijeća podmiruju se iz županijskog proračuna.

Ministar će propisati način, uvjete i naknadu za davanje koncesijskog odobrenja te Poslovnik o radu Vijeća iz stavka 1. ovoga članka u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 5.

U članku 180. stavku 2. iza riječi: "brodostrojarski" dodaje se riječ: "brodograđevni".

Članak 6.

U članku 181. stavku 1. iza točke 9) dodaje se nova točka 10) koja glasi:

"10) uvjetima života i rada pomoraca na brodovima,"

Članak 7.

U članku 182. stavku 1. iza točke 4) dodaje se točka 5) koja glasi:

"5) Međunarodna konvencija o baždarenju brodova."

Članak 8.

U članku 1014. stavku 1. riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti od 800 do 2.500 DEM" zamjenjuju se riječima: "od 2.000 do 6.000 kuna".

U stavku 2. i 3. riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti od 800 do 2.000 DEM" zamjenjuju se riječima: "od 2.000 do 5.000 kuna".

Članak 9.

U članku 1015. stavku 1. riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti od 800 do 2.500 DEM" zamjenjuju se riječima: "od 2.000 do 6.000 kuna".

U stavku 2. i 3. riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti od 800 do 1.200 DEM" zamjenjuju se riječima: "od 2.000 do 3.000 kuna".

Članak 10.

U članku 1016. stavku 1. riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti od 650 do 2.500 DEM" zamjenjuju se riječima: "od 1.500 do 6.000 kuna", a riječ: "pojedinac" zamjenjuje se riječima: "fizička osoba".

U stavku 2. riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti od 1.200 DEM" zamjenjuju se riječima: "od 2.500 kuna".

Članak 11.

U članku 1017. stavku 1. riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti od 1.000 do 15.000 DEM" zamjenjuju se riječima: "od 2.500 do 40.000 kuna".

U stavku 2. riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti od 500 do 5.000 DEM" zamjenjuju se riječima: "od 1.000 do 10.000 kuna".

Članak 12.

Novčanom kaznom u vrijednosti od 400 do 2.000 kuna kaznit će se vlasnik brodice upisane u očevidnik brodica ako ne plati naknadu za uporabu pomorskog dobra iz članka 58. Pomorskog zakonika.

Članak 13.

U članku 1018. stavku 1. riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti od 500 do 2.000 DEM" zamjenjuju se riječima: "od 1.000 do 4.000 kuna".

U stavku 2. riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti od 250 do 1.200 DEM" zamjenjuju se riječima: "od 500 do 3.000 kuna".

Članak 14.

U članku 1019. stavku 1. riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti od 200 do 950 DEM" zamjenjuju se riječima: "od 400 do 2.500 kuna".

Članak 15.

U članku 1020. riječi "u dinarskoj protuvrijednosti od 120 do 400 DEM" zamjenjuju se riječima: "od 250 do 1.000 kuna".

Članak 16.

U članku 1021. stavku 1. riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti od 400 do 2.000 DEM" zamjenjuju se riječima: "od 1.000 do 5.000 kuna", a riječ: "građanin" zamjenjuje se riječima: "fizička osoba".

Članak 17.

U članku 1022. riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti od 300 do 2.500 DEM" zamjenjuju se riječima: "od 600 do 6.000 kuna".

Članak 18.

U članku 1023. stavku 1. riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti od 300 do 2.500 DEM" zamjenjuju se riječima: "od 600 do 6.000 kuna".

U stavku 2. riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti od 300 do 1.200 DEM" zamjenjuju se riječima: "od 600 do 3.000 kuna".

Članak 19.

U članku 1024. riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti od 300 do 2.500 DEM" zamjenjuju se riječima: "od 600 do 6.000 kuna".

Članak 20.

U članku 1025. riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti od 300 do 2.500 DEM" zamjenjuju se riječima: "od 600 do 6.000 kuna".

Članak 21.

U članku 1026. riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti od 300 do 2.500 DEM" zamjenjuju se riječima: "od 600 do 6.000 kuna".

Članak 22.

U članku 1027. riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti od 300 do 2.500 DEM" zamjenjuju se riječima: "od 600 do 6.000 kuna".

Članak 23.

U članku 1028. riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti od 300 do 2.500 DEM" zamjenjuju se riječima: "od 600 do 6.000 kuna".

Članak 24.

U članku 1029. riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti od 300 do 2.500 DEM" zamjenjuju se riječima: "od 600 do 6.000 kuna".

Članak 25.

U članku 1030. riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti od 300 do 2.000 DEM" zamjenjuju se riječima: "od 600 do 5.000 kuna".

Članak 26.

U članku 1031. riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti od 300 do 2.000 DEM" zamjenjuju se riječima: "od 600 do 5.000 kuna".

Članak 27.

U članku 1032. stavku 1. točki 1) riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti od 300 do 2.500 DEM" zamjenjuju se riječima: "od 600 do 6.000 kuna", a riječ: "pojedinac" zamjenjuje se riječima: "fizička osoba".

U točki 2) riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti od 300 do 2.500 DEM" zamjenjuju se riječima: "od 600 do 6.000 kuna".

Članak 28.

U članku 1035. stavku 1. riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti od 650 do 19.000 DEM" zamjenjuju se riječima: "od 1.200 do 50.000 kuna".

U stavku 2. riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti od 650 do 1.200 DEM" zamjenjuju se riječima: "1.200 do 3.000 kuna".

Članak 29.

U članku 1036. stavku 1. riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti od 650 do 19.000 DEM" zamjenjuju se riječima: "od 1.200 do 50.000 kuna".

U stavku 2. riječi "u dinarskoj protuvrijednosti od 300 do 1.200 DEM" zamjenjuju se riječima: "od 600 do 2.500 kuna".

Članak 30.

U članku 1037. stavku 1. riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti od 500 do 15.000 DEM" zamjenjuju se riječima: "od 1.000 do 40.000 kuna".

U stavku 2. riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti od 300 do 1.200 DEM" zamjenjuju se riječima: "od 600 do 2.500 kuna".

Članak 31.

Vlada Republike Hrvatske u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona propisat će nacionalni plan traganja i spašavanja ljudskih života u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske.

Članak 32.

Ministar će najkasnije u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti propise:

1. o postupku i načinu pregleda nad domaćim i stranim brodovima, brodicama, plutajućim objektima, lukama, pomorskim dobrom, objektima sigurnosti plovidbe, plovnim putovima, pomorskom radio i meteorološkom službom, uvjetima života i rada pomoraca na brodovima, te zaštitom mora od onečišćenja s plovnih i plutajućih objekata,

2. o načinu, uvjetima i visini naknada za izdavanje koncesijskih odobrenja,

3. o evidenciji i obilježavanju pojasa pomorskog dobra.

Članak 33.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 342-01/94-01/03
Zagreb, 17. svibnja 1996.

ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.