Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu

NN 47/1996 (12.6.1996.), Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu

MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA

Na osnovi članka 75. Zakona o osnovnom školstvu ("Narodne novine", broj 59/90, 27/93 i 7/96) ministar prosvjete i športa donosi

PRAVILNIK

O STRUČNOJ SPREMI I PEDAGOŠKO-PSIHOLOŠKOM OBRAZOVANJU UČITELJA I STRUČNIH SURADNIKA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuje vrsta stručne spreme učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi.

Članak 2.

Učitelji i stručni suradnici u razrednoj i predmetnoj nastavi moraju imati sljedeću vrstu stručne spreme:

1. Razredna nastava - učitelj razredne nastave

- diplomirani defektolog - učitelj razredne nastave

- diplomirani pedagog - učitelj razredne nastave

2. Hrvatski jezik - profesor hrvatskog jezika i književnosti

- profesor jugoslavenskih jezika i književnosti, koji je diplomirao do 1991. godine, s temeljnim studijem hrvatskog jezika i književnosti

3. Engleski jezik - profesor engleskog jezika i književnosti

- diplomirani anglist

4. Francuski jezik - profesor francuskog jezika i književnosti

5. Njemački jezik - profesor njemačkog jezika i književnosti

6. Ruski jezik - profesor ruskog jezika i književnosti

7. Talijanski jezik - profesor talijanskog jezika i književnosti

8. Španjolski jezik - profesor španjolskog jezika i književnosti

9. Latinski jezik - profesor latinskog jezika i rimske književnosti

- profesor klasične filologije

- diplomirani latinist

- diplomirani klasični filolog

10. Grčki jezik - profesor grčkog jezika i grčke književnosti

- profesor klasične filologije

- diplomirani grecist

11. Ostali jezici - profesor odgovarajućeg jezika i književnosti

12. Matematika - profesor matematike

- diplomirani inženjer matematike

13. Fizika - profesor fizike

- diplomirani inženjer fizike

14. Priroda i biologija - profesor biologije

- diplomirani inženjer biologije

- diplomirani inženjer molekularne biologije

- diplomirani inženjer ekologije

15. Kemija - profesor kemije

- diplomirani inženjer kemije

- diplomirani inženjer kemijske tehnologije

- diplomirani inženjer prehrambene tehnologije

16. Povijest - profesor povijesti

- diplomirani povjesničar

17. Zemljopis - profesor geografije

- diplomirani geograf

- diplomirani inženjer geografije

18. Tehnička kultura - profesor tehničkog obrazovanja

- profesor proizvodno-tehničkog obrazovanja

- profesor politehnike i fizike

- diplomirani inženjer tehničke struke

19. Tjelesna i zdravstvena kultura - profesor tjelesne i zdravstvene kulture

20. Glazbena kultura - profesor glazbene kulture

- profesor teoretskih glazbenih predmeta

- diplomirani muzikolog

- profesor crkvene glazbe

21. Likovna kultura - profesor likovne kulture

- diplomirani ili akademski slikar

- diplomirani ili akademski slikar grafičar,

- diplomirani ili akademski kipar

22. Školski vjeronauk - diplomirani teolog

- diplomirani kateheta, odnosno visoka stručna sprema, uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

- vjeroučitelj s visokom, a najmanje srednjom religiozno-pedagoškom (katehetskom) spremom, uz pismenu suglasnost vjerske zajednice (za učenike I. do IV. razreda)

- vjeroučitelj s visokom, a najmanje višom religiozno-pedagoškom (katehetskom) spremom, uz pismenu suglasnost vjerske zajednice (za učenike V. do VIII. razreda)

23. Stručni suradnik - pedagog - profesor pedagogije

- diplomirani pedagog

24. Stručni suradnik - profesor psihologije

- psiholog - diplomirani psiholog

25. Stručni suradnik - profesor defektologije

- defektolog - diplomirani defektolog

- diplomirani defektolog - učitelj razredne nastave

26. Stručni suradnik - diplomirani defektolog - logoped

- logoped -profesor defektolog - smjer oštećenja govora

- profesor defektolog, smjer logopedija

27. Stručni suradnik - dipl. defektolog - socijalni pedagog

- socijalni pedagog - prof. defektolog, smjer poremećaji u ponašanju

28. Školski knjižničar - diplomirani bibliotekar

- profesor hrvatskog jezika i književnosti, s tim da u roku 2 godine položi stručni ispit za bibliotekara

- profesor komparativne književnosti ili diplomirani komparatist, s tim da u roku od 2 godine položi stručni ispit za bibliotekara

- profesor s više od 5 godina iskustva u školi, s tim da u roku 4 godine završi dodiplomski studij za bibliotekara

- profesor s više od 10 godina radnog iskustva u školi, s tim da u roku 2 godine položi ispit za bibliotekara

- učitelj ostalih struka, prema posebnom odobrenju Ministarstva prosvjete i športa

29. Stručni suradnik - učitelji i stručni suradnici osposobljeni za rad s računalom

- voditelj informatičke učionice - profesor informatologije

- profesor informatik

- diplomirani informatičar

- profesor matematike i informatike

- diplomirani inženjer računarstva

Članak 3.

Učitelji i stručni suradnici u posebnim ustanovama odgoja, obrazovanja i rehabilitacije učenika s većim teškoćama u razvoju moraju imati sljedeću vrstu stručne spreme:

1. Učitelj za mentalno retardirane učenike - diplomirani defektolog - učitelj razredne nastave

i učenike s drugim utjecajnim teškoćama u razvoju - profesor defektolog, smjer mentalna retardacija

(u nastavi i produženom stručnom postupku) - profesor defektolog, smjer opći, odgojno-obrazovni i rehabilitacija

2. Učitelj za učenike s oštećenjima vida i - dipl. defektolog - učitelj razredne nastave

drugim utjecajnim teškoćama u razvoju - profesor defektolog, smjer oštećenje vida

(u nastavi i produženom stručnom postupku) - profesor defektolog, smjer opći, odgojno-obrazovni i rehabilitacija

3. Učitelj za učenike s oštećenjima sluha i - dipl. defektolog - učitelj razredne nastave

drugim utjecajnim teškoćama u razvoju - profesor defektolog, smjer oštećenje sluha

(u nastavi i produženom stručnom postupku) - profesor defektolog, smjer opći, odgojno-obrazovni i logopedija

4. Učitelj za tjelesno invalidne učenike i učenike - dipl. defektolog - učitelj razredne nastave

s drugim utjecajnim teškoćama u razvoju (u nastavi - profesor defektolog, smjer tjelesna invalidnost

i produženom stručnom postupku) - profesor defektolog, smjer opći, odgojno-obrazovni i rehabilitacija

5. Učitelj za autističnu djecu i djecu s drugim utjecajnim - dipl. defektolog - učitelj razredne nastave

teškoćama u razvoju (u nastavi i produženom - profesor defektolog, smjer mentalna retardacija

stručnom postupku ) - profesor defektolog, smjer opći, odgojno-obrazovni i rehabilitacija

6. Učitelj za učenike s organski uvjetovanim - dipl. defektolog - socijalni pedagog

poremećajima u ponašanju i drugim utjecajnim - profesor defektolog, smjer poremećaji u ponašanju

teškoćama u razvoju (u produženom -dipl. defektolog - učitelj razredne nastave

stručnom postupku i rehabilitacijskim programima)

7. Rehabilitator glasovno-govorne komunikacije - dipl. defektolog - logoped

- profesor defektolog, smjer oštećenja sluha i govora

-profesor defektolog, smjer logopedija

8. Učitelj stručnih predmeta sa zadaćom razvoja glasovnog - visoka, viša ili srednja stručna sprema i potrebno dopunsko defektološko obrazovanje

govora (glasovne stimulacije i stimulacije pokretom) za učenike s oštećenjem sluha i drugim utjecajnim teškoćama u razvoju

9. Učitelj predmetne nastave - odgovarajuća stručna sprema iz članka 2. ovog pravilnika, uz dopunsko defektološko obrazovanje

10. Učitelj za učenike s većim teškoćama u - dipl. defektolog - učitelj razredne nastave

razvoju s produženim stručnim postupcima i - profesor defektolog odgovarajuće specijalnosti

rehabilitacijskim programima - profesor defektolog

11. Stručni suradnik defektolog - profesor defektolog

- u ulozi pedagoga -dipl. defektolog - učitelj razredne nastave

- u ulozi rehabilitatora - profesor defektolog odgovarajuće specijalnosti prema vrsti učenikove teškoće

12. Voditelj odgojne grupe - dipl. defektolog - učitelj razredne nastave

- odgojitelj - profesor defektolog odgovarajućeg smjera, ovisno o vrsti učenikove teškoće

13. Stručni suradnik - profesor psihologije

- psiholog - diplomirani psiholog

14. Kineziterapeut - prof. tjelesne i zdravstvene kulture, smjer kineziterapija

15. Socijalni djelatnik - dipl. socijalni radnik

- dipl. ing. socijalnog rada

16. Liječnik - liječnik specijalist školske medicine

- liječnik sa završenim postdiplomskim studijem školske medicine

Članak 4.

Učitelji u osnovnim glazbenim školama moraju imati sljedeću vrstu stručne spreme

1. Solfeggio - prof. teoretskih glazbenih predmeta

- profesor glazbene kulture

- dipl. glazbenik - kompozitor (skladatelj)

- dipl. glazbenik - dirigent

- dipl. glazbenik - muzikolog

2. Teorija glazbe - profesor teoretskih glazbenih predmeta

- dipl. glazbenik - kompozitor (skladatelj)

- profesor glazbene kulture

- dipl. glazbenik - dirigent

- dipl. glazbenik - muzikolog

3. Glasovir - profesor glasovira (prof. klavira)

- dipl. glazbenik - glasovirač

- dipl. glazbenik - orguljaš

4. Harfa - profesor harfe

- dipl. glazbenik - harfist

5. Violina - profesor violine

- dipl. glazbenik - violinist

6. Violončelo - profesor violončela

- dipl. glazbenik - violončelist

7. Kontrabas - profesor kontrabasa

- dipl. glazbenik - kontrabasist

8. Gitara - profesor gitare

- dipl. glazbenik - gitarist

- profesor glazbe, neovisno o smjeru, uz uvjet da je završio program gitare

na razini srednje stručne spreme

- dipl. glazbenik, uz uvjet da je završio program gitare na razini srednje

stručne spreme

9. Oboa - profesor oboe

- dipl. glazbenik - oboist

10. Flauta i blokflauta - profesor flaute

- dipl. glazbenik - flautist

11. Klarinet - profesor klarineta

- dipl. glazbenik - klarinetist

12. Saksofon - profesor saksofona

- dipl. glazbenik - saksofonist

13. Fagot - profesor fagota

- dipl. glazbenik - fagotist

14. Korno (rog) - profesor korna (roga)

- dipl. glazbenik - kornist

15. Trublja - profesor trublje

- dipl. glazbenik - trubač

16. Trombon - profesor trombona (pozaune)

- dipl. glazbenik - trombonist

- dipl. glazbenik (limeno puhaće glazbalo), uz uvjet da svira i trombon

17. Tuba (bariton, helikon) - profesor tube

- dipl. glazbenik - tubist

- dipl. glazbenik (limeno puhaće glazbalo), uz uvjet da svira i tubu

18. Udaraljke - profesor udaraljki

- profesor glazbenik bilo koje glazbene struke, uz uvjet da je završio

program udaraljki na razini srednje

stručne spreme

- dipl. glazbenik - udaraljkaš

- dipl. glazbenik bilo koje glazbene struke, uz uvjet da je završio program udaraljki na

razini srednje stručne spreme

19. Harmonika - profesor harmonike

- profesor glazbe, koji je program harmonike završio na razini srednje stručne spreme

- dipl. glazbenik, neovisno o smjeru, koji je program harmonike završio na razini

srednje stručne spreme

- profesor glazbe (neovisno o smjeru) koji je imao harmoniku kao predmet u sklopu studija

- dipl. glazbenik, koji je imao harmoniku kao predmet u sklopu studija

20. Tambure - profesor glazbe, koji je imao tambure kao predmet u sklopu studija

- dipl. glazbenik, koji je imao tambure kao predmet u sklopu studija

- profesor glazbene kulture, koji se praksom ističe na tom području

21. Skupno muziciranje - prof. teoretskih glazbenih predmeta

- Zbor - profesor glazbene kulture

- dipl. glazbenik - kompozitor (skladatelj)

- dipl. glazbenik - dirigent

- profesor pjevanja

- Orkestar - prof. glazbe (gudač, duhač ili harmonikaš, ovisno o vrsti orkestra)

(gudački, duhački, harmonikaški) - dipl. glazbenik (gudač, duhač ili harmonikaš, ovisno o vrsti orkestra)

- dipl. glazbenik - dirigent

22. Komorna glazba - profesor glazbe (struka ovisno o vrsti komornog sastava)

- dipl. glazbenik (struka ovisno o vrsti komornog sastava)

23. Stručni suradnik, - profesor glasovira

korepetitor - dipl. glazbenik - glasovirač

- dipl. glazbenik - orguljaš

- dipl. glazbenik - dirigent

24. Stručni suradnik, - dipl. glazbenik - muzikolog s položenim ispitom za bibliotekara

knjižničar i voditelj zbirke glazbala - profesor teoretskih glazbenih predmeta ili profesor glazbene kulture s položenim ispitom za bibliotekara

- profesor glazbe ili dipl. glazbenik, neovisno o smjeru, s položenim ispitom za bibliotekara

25. Stručni suradnik, - profesor psihologije ili dipl. psiholog uz uvjet da je završio neki smjer srednje glazbene škole

psiholog

26. Stručni suradnik, - profesor pedagogije ili dipl. pedagog uz uvjet da je završio neki smjer srednje glazbene škole

pedagog

Članak 5.

Osim uvjeta utvrđenih u članku 4. ovog pravilnika, nastavnim se programom mogu utvrditi i dodatni uvjeti ako to zahtijeva posebnost određenog programa (glazbene škole koje rade po funkcionalnoj metodi, waldorfske škole i sl.).

Članak 6.

Učitelji u osnovnim plesnim školama (balet, ritmika i ples) moraju imati sljedeću vrstu stručne spreme:

1. Klasični balet (osnove klasičnog baleta) - plesač klasičnog baleta s umjetničkom plesačkom scenskom praksom

2. Povijesni plesovi - plesač klasičnog baleta s umjetničkom plesačkom scenskom praksom

3. Karakterni plesovi - plesač klasičnog baleta s umjetničkom plesačkom scenskom praksom

4. Suvremeni balet - plesač klasičnog baleta s umjetničkom plesačkom scenskom praksom

5. Ritmika - plesač suvremenog plesa

6. Ples - plesač suvremenog plesa

7. Funkcionalna tjelesna tehnika - plesač suvremenog plesa

8. Scenska postava - plesač klasičnog baleta s umjetničkom plesačkom scenskom praksom

9. Glazbena kultura (solfeggio) - profesor teoretskih glazbenih predmeta

- profesor glazbene kulture

- dipl. glazbenik - dirigent

- dipl. glazbenik - kompozitor (skladatelj)

10. Glasovir - profesor glasovira (prof. klavira)

- dipl. glazbenik - glasovirač

- dipl. glazbenik - ogruljaš

11. Stručni suradnik, - prof. glasovira

korepetitor - dipl. glazbenik - glasovirač

- dipl. glazbenik - orguljaš

12. Stručni suradnik, knjižničar i voditelj fonoteke - dipl. glazbenik - muzikolog s položenim ispitom za bibliotekara

- profesor teoretskih glazbenih predmeta ili profesor glazbene kulture s položenim ispitom za bibliotekara

- profesor glazbe ili dipl. glazbenik, neovisno o smjeru, s položenim ispitom za bibliotekara

13. Stručni suradnik, psiholog - profesor psihologije ili dipl. psiholog uz uvjet da je završio neki smjer srednje glazbene škole

14. Stručni suradnik, pedagog - profesor pedagogije ili dipl. pedagog uz uvjet da je završio neki smjer srednje glazbene škole

Članak 7.

Odgovarajućom stručnom spremom učitelja iz članka 2. i 3. ovog pravilnika smatra se završen odgovarajući jednopredmetni ili dvopredmetni studij ili smjer za stjecanje visoke stručne spreme.

Članak 8.

Potrebnim pedagoško-psihološkim obrazovanjem učitelja u osnovnim školama smatra se pedagoško-psihološko obrazovanje koje obuhvaća obrazovna područja opće pedagogije, didaktike, metodike i psihologije odgoja i obrazovanja.

Nastavni plan i program te organizaciju pedagoško-psihološkog obrazovanja učitelja, koji izvode nastavu predmeta iz članka 2. ovog pravilnika, utvrđuju Ministarstvo prosvjete i športa i odgovarajući nastavnički fakultet.

Članak 9.

Učitelj i stručni suradnici, koji imaju stručnu spremu utvrđenu ovim pravilnikom, a nemaju potrebno pedagoško, psihološko i metodičko obrazovanje, dužni su to obrazovanje steći u roku godine dana od dana zasnivanja radnog odnosa.

Učitelji predmetne nastave u posebnim ustanovama, koji nemaju defektološku spremu, dužni su je steći u roku godine dana od zasnivanja radnog odnosa.

Članak 10.

Ministarstvo prosvjete i športa rješenjem utvrđuje što se smatra potrebnom stručnom spremom učitelja u slučajevima koji nisu propisani ovim pravilnikom (promjena naziva nastavnog predmeta, akademskog ili stručnog naziva nastavnog plana i programa i sl.).

Članak 11.

U osnovnoj školi s nastavom na jeziku etničke i nacionalne zajednice ili manjine, osim stručne spreme iz članka 2. i 3. ovog pravilnika, učitelji i stručni suradnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene posebnim zakonskim odredbama kojima se uređuje odgoj i obrazovanje na jeziku etničke i nacionalne zajednice ili manjine.

Članak 12.

Učitelji i stručni suradnici, koji su stekli odgovarajući stupanj stručne spreme na području bivše SFRJ prije 8. listopada 1991., a njezina vrsta nije utvrđena ovim pravilnikom, mogu obavljati poslove učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi uz uvjet da je vrsta njihove stručne spreme utvrđena Pravilnikom o vrsti stručne spreme koju moraju imati odgajatelj, nastavnik, stručni suradnik i suradnik u odgojno-obrazovnom radu ("Narodne novine", broj 1/84).

Članak 13.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o vrsti stručne spreme koju moraju imati učitelji i stručni suradnici u osnovnom školstvu ("Narodne novine", broj 57/93).

Članak 14.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 602-02/96-01/794
Urbroj: 532-02-01/5-96-1
Zagreb, 23. svibnja 1996.

Ministar
Ljilja Vokić, prof. v. r.