Zakon o dopunama Zakona o cestama

NN 48/1996 (18.6.1996.), Zakon o dopunama Zakona o cestama

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O CESTAMA

Proglašavam Zakon o dopunama Zakona o cestama, koji je Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske donio na sjednici 7. lipnja 1996.

Broj: 01-96-1129/1
Zagreb, 11. lipnja 1996.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

O DOPUNAMA ZAKONA O CESTAMA

Članak 1.

U Zakonu o cestama ("Narodne novine", br. 56/91., 61/91., 26/93., 109/93., 29/94., 52/94. i 36/95.), iza članka 24. dodaju se slijedeći članci koji glase:

"Članak 24a.

Građenje i održavanje javnih cesta u interesu je Republike Hrvatske.

Stupanje u posjed nekretnina koje se izvlašćuju radi građenja ceste iz stavka 1. ovoga članka moguće je kada korisnik izvlaštenja uz zahtjev podnese dokaz da je prijašnjem vlasniku isplaćena naknada utvrđena sukladno članku 33. stavku 1. i članku 35. Zakona o izvlaštenju ("Narodne novine", br. 9/94. i 35/94.), odnosno dokaz da je prijašnji vlasnik odbio primiti naknadu.

U slučaju izvlaštenja stambene ili poslovne zgrade radi građenja ceste iz stavka 1. ovoga članka, stupanje u posjed je moguće kada korisnik izvlaštenja uz zahtjev podnese dokaz da je prijašnjem vlasniku osigurana druga odgovarajuća nekretnina iste funkcije ili vrijednosti, koja prelazi u vlasništvo izvlaštenog vlasnika.

O stupanju u posjed nekretnina u slučajevima iz stavka 2. i 3. ovoga članka županijski ured nadležan za imovinsko-pravne poslove donosi rješenje.

Žalba protiv rješenja iz stavka 4. ovoga članka ne odgađa provedbu rješenja.

Članak 24b.

Za građenje cesta iz članka 24a. stavka 1. ovoga Zakona, kada su investitor Hrvatske ceste, ne plaća se naknada za zemljište u smislu Zakona o izvlaštenju, ako je zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske.

Vlasniku nekretnine koja se izvlašćuje radi građenja ceste iz članka 24a. stavka 1. ovoga Zakona može se na ime naknade za nekretninu koja se izvlašćuje dati druga odgovarajuća nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske.

Članak 24c.

U postupku izdvajanja šuma i šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske iz šumskogospodarskoga područja radi građenja ceste iz članka 24a, stavka 1. ovoga Zakona ne plaća se naknada za prava prenesena u slučajevima i po postupku propisanom člankom 15. Zakona o šumama.

Za građenje cesta iz članka 24a. stavka 1. ovoga Zakona ne plaća se naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta koja se plaća po Zakonu o poljoprivrednom zemljištu.

Članak 24d.

Za slučajeve izvlaštenja iz članka 24a. ovoga Zakona neće se primjenjivati odredbe članka 28. Zakona o izvlaštenju."

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 340-01/94-01/13
Zagreb, 7. lipnja 1996.

ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.