Pravilnik o registru umjetničkih organizacija

NN 53/1996 (3.7.1996.), Pravilnik o registru umjetničkih organizacija

MINISTARSTVO KULTURE

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva ("Narodne novine", br. 42/96) ministar kulture donosi

PRAVILNIK

O REGISTRU UMJETNIČKIH ORGANIZACIJA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom određuje se sadržaj i način vođenja Registra umjetničkih organizacija (u daljnjem tekstu: Registar) prema odredbama Zakona o pravima samostalnih umjetnika i poticanju umjetničkog stvaralaštva ("Narodne novine", br. 43/96, u daljnjem tekstu: Zakon).

Članak 2.

Zahtjev za upis u Registar podnosi osnivač umjetničke organizacije, odnosno onaj od osnivača kojega ovlaste ostali.

Članak 3.

Zahtjevu za upis u Registar podnositelj zahtjeva prilaže: odluku o osnivanju umjetničke organizacije, statut umjetničke organizacije, ugovor iz članka 13. stavka 3. Zakona, ako je takav ugovor sklopljen, popis osnivača i članova umjetničke organizacije s njihovim osobnim podacima (ime i prezime, adresa i jedinstveni matični broj građana) i potpisima ovjerenim od javnog bilježnika, potvrdu odgovarajuće umjetničke strukovne udruge da su umjetnici, ime i prezime odgovorne osobe u umjetničkoj organizaciji i popis osoba ovlaštenih za zastupanje umjetničke organizacije.

Radne zajednice samostalnih umjetnika koje prema članku 23. stavku 1. Zakona nastavljaju s radom kao umjetničke organizacije, zahtjevu za upis prilažu: odluku o podnošenju zahtjeva za upis umjetničke organizacije u Registar, pravni akt kojim je osnovana radna zajednica, a ako je došlo do promjene tog pravnog akta i odluku o promjeni, rješenje nadležnog upravnog tijela temeljem kojeg je radna zajednica bila upisana u odgovarajući registar, popis osnivača i članova umjetničke organizacije s njihovim osobnim podacima (ime i prezime, adresa i jedinstveni matični broj građana) i potpisima, ime i prezime odgovorne osobe u umjetničkoj organizaciji i popis osoba ovlaštenih za zastupanje umjetničke organizacije.

Prilozi uz zahtjev podnose se u dva primjerka.

Članak 4.

Prilikom prijave promjena u umjetničkoj organizaciji prema članku 17. Zakona, umjetnička organizacija dostavlja pravni akt koji je promijenjen, te promjene njezina članstva, ako su nastale, s potrebitim podacima.

Prilozi uz prijavu promjene podnose se u dva primjerka.

Članak 5.

Registar se vodi u posebnoj, uvezanoj knjizi s numeriranim stranicama (upisnim listovima).

Sastavni dio Registra čini i abecedni popis (Imenik) registriranih umjetničkih organizacija, koji se vodi odvojeno i koji sadrži naziv umjetničke organizacije, njezino sjedište, registarski broj i datum registracije, te priloge podnesene uz zahtjev za registraciju umjetničke organizacije ili uz prijavu za promjenu u umjetničkoj organizaciji, koji prilozi čine zbirku isprava.

Registarski broj je redni broj upisa u godini u kojoj je umjetnička organizacija prvi puta upisana u Registar i sastoji se od oznake UO i rednog broja upisa odvojenih kosom crtom.

Kasnijim upisima promjena ne mijenja se registarski broj umjetničke organizacije.

Prilikom kasnijih upisa popunjava se cijeli upisni list s novim podacima, kao i onima koji se ne mijenjaju, te na taj list upisuje registarski broj s podbrojem koji se upisuje iza rednog broja odvojen crticom, redom promjena koje se upisuju.

U upisni list upisuje se, u rubrici Kasniji upisi, i rješenje o prestanku umjetničke organizacije kojim je određeno njezino brisanje iz Registra.

Za svaku upisanu umjetničku organizaciju vodi se zbirka isprava. Prilozi koji čine zbirku isprava stavljaju se u poseban omot. Na omotu se upisuje registarski broj umjetničke organizacije s podbrojem upisa promjena.

Članak 6.

Upisni list sadrži:

- broj i datum rješenja o upisu umjetničke organizacije u Registar,

- naziv umjetničke organizacije,

- registarski broj umjetničke organizacije i podbrojevi upisa promjena,

- umjetničko područje kojim se umjetnička organizacija bavi,

- sjedište umjetničke organizacije,

- ime i prezime i jedinstveni matični broj odgovorne osobe,

- ime i prezime i jedinstveni matični broj osoba ovlaštenih za zastupanje,

- podatke o svim kasnijim upisima promjena u umjetničkoj organizaciji,

- datum upisa, potpis osobe koja je izvršila upis i službeni pečat.

Upisni list ima izgled propisan tiskanicom koja je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 7.

Upis ili brisanje iz Registra obavljaju se na temelju rješenja.

Članak 8.

Nakon upisa u Registar, umjetničkoj se organizaciji izdaje izvod iz Registra, te ovjereni primjerak odluke o osnivanju i statuta umjetničke organizacije.

Nakon svake promjene odluke o osnivanju i statuta, ovjerava se pročišćeni tekst tih akata.

Članak 9.

Registar umjetničkih organizacija, zajedno sa zbirkom isprava pristupačan je svim zainteresiranim osobama, koje mogu zatražiti i izvod iz tog Registra. Osobe koje za to imaju pravni interes mogu zatražiti i stare izvode iz Registra.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 612-01/96-01-144
Urbroj: 532-03-3/1-96-01
Zagreb, 1. srpnja 1996.

Ministar
mr. Božo Biškupić, v. r.