Pravilnik o postupanju s ambalažnim otpadom

NN 53/1996 (3.7.1996.), Pravilnik o postupanju s ambalažnim otpadom

DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA

Temeljem članka 16. stavka 2. Zakona o otpadu ("Narodne novine", br. 34/95), ravnatelj Državne uprave za zaštitu okoliša donosi

PRAVILNIK

O POSTUPANJU S AMBALAŽNIM OTPADOM

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se propisuje način i uvjeti skupljanja ambalažnog otpada, vrste oznaka za označavanje ambalaže ovisno o vrsti materijala, način obrađivanja i odlaganja ambalažnog otpada, te kaznene odredbe za povredu odredbi ovog Pravilnika.

Odredbe ovog Pravilnika ne odnose se na ambalažu s ostacima opasnih tvari kao što su ostaci sredstava za zaštitu bilja, dezinfekciju, dezinsekciju, deratizaciju, ostaci otpada, lužina, kiselina, boja, lakova, mineralnih ulja i drugih opasnih tvari.

Članak 2.

Pojmovi navedeni u ovom Pravilniku imaju slijedeće značenje:

"Ambalaža" je proizvod u obliku kutija, omota, posuda i u drugim oblicima, koji služe držanju drugog proizvoda u svrhu njegove zaštite, rukovanja i prodaje;

"Ambalažni materijal" je svaki materijal od kojeg se proizvodi ambalaža kao što su: staklo, plastika, papir, karton, drvo, metal, višeslojni miješani materijali i drugi materijali;

"Ambalažni otpad" je ambalaža koja ostane nakon što se proizvod otpakira;

"Ambalaža prihvatljiva za okoliš" je ambalaža za koju su osigurani uvjeti za odvojeno skupljanje i obrađivanje kada postane ambalažni otpad;

"Odvojeno skupljanje ambalažnog otpada" je skup organiziranih djelatnosti skupljanja, razvrstavanja i prijevoza ambalažnog otpada, organiziranih izvan ili u sklopu mjera postupanja s otpadom u okviru Programa zaštite okoliša;

"Obrađivanje ambalažnog otpada" je iskorištavanje vrijednih svojstava ambalažnog otpada u materijalne i energetske svrhe, smanjivanje količine i obujma ambalažnog otpada, djelomično ili potpuno uklanjanje njegovih opasnih svojstava;

"Ambalažer" je pravna ili fizička osoba koja proizvodi ili uvozi ambalažu;

"Proizvođač" je pravna ili fizička osoba koja pakira proizvod u ambalažu, uvozi proizvod u ambalaži i stavlja ga u promet;

"Distributer" je pravna ili fizička osoba koja prodaje potrošaču proizvod u ambalaži;

"Potrošač" je pravna ili fizička osoba koja odvaja proizvod od ambalaže ili koja koristi proizvod za krajnju potrošnju;

"Povratna ambalaža" je ona za koju su, nakon što je proizvod otpakiran, osigurani uvjeti za ponovnu uporabu u istu svrhu.

Članak 3.

Ambalažni otpad proizvođač skuplja odvojeno po vrstama ambalažnog materijala.

Ambalažni otpad skuplja se unutar poslovnog prostora, u neposrednoj blizini poslovnog prostora i u naselju na za to određenim mjestima.

Ambalažni otpad skuplja se u spremnike postavljene za tu namjenu.

Članak 4.

O količini i vrsti ambalaže koju je stavio u promet i količini i vrsti ambalažnog otpada čije odvojeno skupljanje i obradu osigurava, proizvođač vodi evidenciju.

Proizvođač osigurava skupljanje i obrađivanje ambalažnog otpada proizvoda koje je stavio u promet.

Članak 5.

Postavljanje spremnika za sakupljanje ambalažnog otpada osigurava proizvođač.

Spremnici se postavljaju unutar poslovnih prostora površine veće od 200 m˛.

Spremnici se postavljaju na javnim površinama uz odobrenje nadležnog tijela jedinice lokalne samouprave.

Članak 6.

Ambalažni otpad se skuplja ovisno o vrstama ambalaže u spremnike koji nose slijedeće oznake:

- zelena boja RAL 6001 - za otpadnu obojenu staklenu ambalažu;

- bijela boja RAL 9001 - za otpadnu bezbojnu staklenu ambalažu;

- plava boja RAL 5015 - za otpadnu papir-kartonsku ambalažu;

- siva boja RAL 7001 - za otpadnu metalnu ambalažu;

- žuta boja RAL 1021 - za otpadnu plastičnu ambalažu;

- plava/žuta/siva boja RAL 5015/1021/7001 - za otpadnu višeslojnu ambalažu;

- smeđa boja RAL 8001 - za otpadnu ambalažu iz drva.

Članak 7.

Na spremnike se stavlja oznaka o vrsti ambalažnog otpada koji se u njih sprema i uputa potrošaču o načinu spremanja ambalažnog otpada.

Članak 8.

Distributer preuzima povratnu ambalažu proizvoda koje stavlja u promet.

Članak 9.

Ambalažer mora vidljivo označiti plastičnu i višeslojnu ambalažu.

Oznaka mora biti vidljiva i kad ambalaža postane otpad.

Na plastičnu ambalažu otiskava se slijedeća brojčana i slovna oznaka:


O označava ostale plastične materijale

Članak 10.

Proizvođač osigurava obradu ambalažnog otpada postupcima i tehnologijama koje omogućuju ponovno korištenje ambalaže u istu svrhu ili u svrhu proizvodnje istog ili drugog materijala ili u svrhu proizvodnje energije.

Pri izboru postupaka i tehnologija prednost imaju gospodarski isplativi postupci uz uvjet poštivanja graničnih vrijednosti emisija u okoliš.

Članak 11.

Ukupni sadržaj metala, olova, kadmija, žive i kroma VI u ambalažnom materijalu ne smije prelazi po kilogramu mase:

600 mg nakon 30. lipnja 1998.

250 mg nakon 30. lipnja 1999.

100 mg nakon 30. lipnja 2000.

Članak 12.

Odložiti se smiju samo ostaci nakon obrade ambalažnog otpada ili ambalažni otpad koji se ne može obraditi gospodarski isplativim postupcima uz propisane granične vrijednosti emisija u okoliš.

Članak 13.

Proizvođači obavještavaju javnost i potrošače o načinu odvojenog skupljanja i obrađivanja ambalažnog otpada u sredstvima javnog priopćavanja.

Članak 14.

Za prekršaj kaznit će se pravna osoba u iznosu od 5.000-15.000 kuna ako:

- ne skuplja ambalažni otpad odvojeno po vrstama ambalažnog materijala (čl. 3. st. 1.)

- ne vodi evidenciju iz čl. 4. st. 1. ovoga Pravilnika

- ne osigura skupljanje i obrađivanje ambalažnog otpada proizvoda koje je stavio u promet (čl. 4. st. 2.)

- ne osigura postavljanje spremnika za odvojeno sakupljanje ambalažnog otpada (čl. 5. st. 1.)

- postavi spremnik na javne površine bez odobrenja nadležnog tijela jedinica lokalne samouprave (čl. 5. st. 3.)

- na spremnike ne stavi oznaku o vrsti ambalažnog materijala koji se u njih sprema i uputu potrošaču o načinu spremanja ambalažanog otpada (čl. 7.)

- ne preuzima povratnu ambalažu proizvoda koje stavlja u promet (čl. 8.)

- vidljivo ne označi plastičnu i višeslojnu ambalažu (čl. 9. st. 1.)

- pakira proizvod u ambalažu proizvedenu od ambalažnog materijala čiji ukupni sadržaj metala, olova, kadmija, žive i kroma VI prelazi propisane vrijednosti (čl. 11.) .

Za prekršaj iz st. 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi u iznosu od 2.000-4.000 kuna.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i fizička osoba u iznosu od 3.000-5.000 kuna.

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 351-01/96-03/09
Urbroj: 542-03-96-1
Zagreb, 20. lipnja 1996.

Ravnatelj
dr. Ante Kutle, v. r.


OBRAZLOŽENJE

Na temelju odredbe članka 16. stavak 2. Zakona o otpadu ("Narodne novine", broj 34/95) ravnatelj Državne uprave za zaštitu okoliša donosi Pravilnik o postupanju s ambalažnim otpadom.

Razlog za donošenje predmetnog Pravilnika je smanjivanje nastajanja ambalažnog otpada, odnosno smanjivanje ukupne mase otpada u Hrvatskoj, kroz odvojeno skupljanje ambalažnog otpada i njegovu ponovu uporabu kao vrijedne sekundarne sirovine.

Primjenom predmetnog Pravilnika promijenit će se dosadašnja praksa nenadziranog postupanja s ambalažnim otpadom i gomilanje otpada.

Ovim Pravilnikom propisani su način i uvjeti skupljanja ambalažnog otpada, vrste oznaka za označavanje ambalaže ovisno o vrsti materijala, način obrađivanja i odlaganja ambalažnog otpada, te kaznene odredbe za povredu odredbi ovog Pravilnika.

Propisana je obveza proizvođača koji stavljaju u promet proizvode u ambalaži da ambalažni otpad skupljaju odvojeno po vrstama ambalažnog materijala. Distributeri proizvoda u ambalaži, moraju preuzimati povratnu ambalažu proizvoda koje stavljaju u promet. Odvojeno skupljanje ambalažnog otpada vrši se unutar poslovnog prostora i u naselju na za to određenim mjestima.

Obrađivanje ambalažnog otpada vrši se postupcima i tehnologijama koje omogućuju ponovno korištenje ambalaže u istu svrhu ili u svrhu proizvodnje istog ili drugog materijala ili u svrhu proizvodnje energije.

Odlaganje je dopušteno za ostatke obrade ambalažnog otpada ili ambalažni otpad koji se ne može obraditi gospodarski isplativim postupcima uz najmanji mogući štetan utjecaj na okoliš.

Pravilnikom su propisane i kazne za prekršaje.

Završnim odredbama propisan je rok stupanja na snagu ovog Pravilnika.