Zakon o izmjenama Zakona o obnovi

NN 54/1996 (8.7.1996.), Zakon o izmjenama Zakona o obnovi

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O OBNOVI

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o obnovi, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 28. lipnja 1996.

Broj: 01-96-1258/1
Zagreb, 2. srpnja 1996.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman,
v. r.


ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O OBNOVI

Članak 1.

U Zakonu o obnovi ("Narodne novine", br. 24/96.) članak 48. mijenja se i glasi:

"HBOR odobrava kredite vlasnicima oštećenih poljoprivrednih gospodarskih zgrada radi obnove tih zgrada, a u okviru raspoloživih sredstava.

Pobliže uvjete i postupak dodjele kredita iz stavka 1. ovoga članka propisuje HBOR uz suglasnost Ministarstva poljoprivrede i šumarstva."

Članak 2.

U članku 49. stavak 2. mijenja se i glasi:

"Pobliže uvjete i postupak dodjele kredita iz stavka 1. ovoga članka propisuje HBOR uz suglasnost Ministarstva poljoprivrede i šumarstva."

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 361-08/96-01/01
Zagreb, 28. lipnja 1996.

ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić,
v. r.