Odluka o proglašenju "Dana bijelog štapa"

NN 54/1996 (8.7.1996.), Odluka o proglašenju "Dana bijelog štapa"

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 80. Ustava Republike Hrvatske, Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 28. lipnja 1996. godine, donio je

ODLUKU

O PROGLAŠENJU "DANA BIJELOG ŠTAPA"

I.

Dan 15. listopada proglašava se "Danom bijelog štapa".

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 007-01/96-01/44
Zagreb, 28. lipnja 1996.

ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.