Zakon o normizaciji

NN 55/1996 (10.7.1996.), Zakon o normizaciji

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O NORMIZACIJI

Proglašavam Zakon o normizaciji, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 28. lipnja 1996.

Broj: 01-96-1252/1
Zagreb, 2. srpnja 1996.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON O NORMIZACIJI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom uređuju sustav normizacije, temeljni zahtjevi za proizvode, procese i usluge, sustav ocjenjivanja sukladnosti, isprave koje moraju imati proizvodi u prometu, donošenje propisa za provedbu ovoga Zakona te nadzor nad njegovom primjenom.

(2) Sustavi, temeljni zahtjevi, propisi i norme iz stavka 1. ovoga članka uređuju se i donose radi:

1. razvoja hrvatskoga tržišta i otklanjanja prepreka u prometu proizvoda i usluga s inozemstvom te uključivanja u međunarodnu suradnju, osobito gospodarske tijekove,

2. zaštite života i zdravlja ljudi, zaštite okoliša te drugih prirodnih i radom stvorenih vrijednosti,

3. zaštite potrošača,

4. tipizacije i ujednačenja proizvoda, procesa i usluga i razumnog iskorištavanja prirodnih dobara i energije,

5. obradbe, brzog, točnog i lako razumljivog priopćavanja i prijenosa podataka.

Članak 2.

(1) Sustav normizacije u smislu ovoga Zakona jest izradba, izdavanje, objava i primjena normi u Republici Hrvatskoj.

(2) Norma je isprava namijenjena općoj i opetovanoj uporabi kojom se određuju pravila, odrednice ili značajke proizvoda, procesa i usluga radi postizanja najpovoljnije razine uređenosti, ako ovim Zakonom nije drukčije propisano.

Članak 3.

U smislu ovoga Zakona:

1. proizvodi su sirovine, poluproizvodi, dijelovi, sklopovi, gotovi industrijski i obrtnički proizvodi, poljoprivredni i prehrambeni proizvodi, bezalkoholna i alkoholna pića, pridodane tvari, začini, sjeme i sadni materijal poljoprivrednoga i šumskoga bilja, objekti, postrojenja, uređaji, oprema i druga sredstva rada,

2. usluge su radnje koje obavljaju pravne i fizičke osobe u okviru uslužnih djelatnosti,

3. procesi su skup međuzavisnih sredstava i radnji koji se upotrebljavaju pri postavljanju, tehničkoj zaštiti, popravcima, prepravcima i tehničkom nadzoru, kao i u industriji, energetici, graditeljstvu, rudarstvu, poljoprivredi, prometu, vezama i telekomunikacijama, te skup međuzavisnih sredstava i radnji koje se izvode radi zaštite života i zdravlja ljudi, zaštite okoliša i razumnog iskorištavanja prirodnih dobara i energije,

4. dobavljač je pravna ili fizička osoba u Republici Hrvatskoj, odgovorna za proizvod, proces ili uslugu; to mogu biti: proizvođači, raspodjelivači, uvoznici, predstavnici ili zastupnici stranih tvrtki, izvođači, uslužne djelatnosti i ovlašteni predstavnici proizvođača u Republici Hrvatskoj.

Članak 4.

(1) Zahtjevi koje mora zadovoljiti proizvod, proces ili usluga da bi se postigla zaštita života i zdravlja ljudi, zaštita okoliša i potrošača nazivaju se temeljnim zahtjevima.

(2) Sukladnost s temeljnim zahtjevima iz stavka 1. ovog članka je obvezatna.

Članak 5.

(1) Sustav ocjenjivanja sukladnosti provodi se radi utvrđivanja sukladnosti proizvoda, procesa i usluga s temeljnim zahtjevima. On obuhvaća ispitivanje, potvrđivanje (certifikaciju), dobavljačevu izjavu o sukladnosti, tehnički nadzor i ovlašćivanje (akreditaciju) laboratorija i pravnih osoba za provedbu potvrđivanja te pravnih osoba za provedbu tehničkog nadzora.

(2) Ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo (u daljnjem tekstu: ravnatelj Zavoda) propisuje opće uvjete koje moraju zadovoljiti pravne osobe i laboratoriji kojima se daje ovlast za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo (u daljnjem tekstu: Zavod) obavlja poslove nacionalne službe za ovlašćivanje, tako da ravnatelj Zavoda rješenjem utvrđuje koje pravne osobe i laboratoriji ispunjavaju propisane uvjete, osim ako drugim Zakonom nije drugačije propisano.

(4) Protiv rješenja ravnatelja Zavoda iz stavka 3. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se protiv njega može pokrenuti upravni spor.

(5) Uvjeti u propisima iz stavka 2. ovoga članka moraju biti sukladni sa zahtjevima sadržanim u odgovarajućim hrvatskim normama.

Članak 6.

(1) Radi usklađivanja djelatnosti u razvoju sustava ovlašćivanja te radi planiranja i programiranja u području ovlašćivanja, osniva se Nacionalno vijeće za ovlašćivanje (u daljnjem tekstu: Vijeće).

(2) Zadaci Vijeća su ovi:

- ocjenjuje stanje ovlašćivanja u Republici Hrvatskoj,

- raspravlja o pitanjima ovlašćivanja važnim za gospodarski razvoj Republike Hrvatske,

- razmatra i po potrebi predlaže ravnatelju Zavoda mjere za razvoj i unapređenje ovlašćivanja.

(3) Vijeće ima petnaest članova, koje imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ravnatelja Zavoda za razdoblje od četiri godine.

(4) Način rada Vijeća određuje se poslovnikom.

(5) Stručno-tehničke poslove za Vijeće obavlja Zavod.

Članak 7.

(1) Proizvodi za koje je to određeno odredbama ovoga Zakona i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona moraju imati propisane isprave, tehničke upute ili upute za uporabu proizvoda, jamčevni list, propisane oznake, podatke i deklaracije te moraju biti na propisan način upakirani.

(2) Isprave, tehničke upute, upute za uporabu proizvoda, jamčevni list i deklaracije iz stavka 1. ovoga članka moraju biti ispisane na hrvatskom jeziku i latiničnim pismom.

Članak 8.

(1) Odredbe ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona primjenjuju se na domaće proizvode, procese i usluge kao i na proizvode iz uvoza i proizvode uzete u zakup iz inozemstva radi uporabe u Republici Hrvatskoj.

(2) Odredbe ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona koje se odnose na jamčevni list, servis, osiguranje rezervnih dijelova i potvrđivanje ne primjenjuju se na robu carinskog podrijetla, proizvode amaterske samogradnje te na proizvode koji se pojedinačno uvoze na zahtjev i za potrebe fizičkih osoba, osim ako propisom donesenim na temelju ovoga Zakona ili drugim zakonom, odnosno propisom donesenim na temelju toga zakona nije drukčije propisano.

II. NORME

Članak 9.

(1) Hrvatske norme priprema, izdaje i objavljuje Zavod.

(2) Oznaka je hrvatske norme HRN.

(3) Hrvatske norme mogu se izdavati i na način da se prihvate međunarodne norme, europske norme ili norme normizacijskih ustanova drugih država.

(4) Hrvatske vojne norme s oznakom "HRVN" izdaje Zavod uz prethodnu suglasnost ministra obrane.

(5) Propise o načinu izdavanja i objave hrvatskih vojnih normi, sadržaju, uvjetima i načinu primjene hrvatskih vojnih normi te postupku za utvrđivanje sukladnosti i obavljanja nadzora u području proizvodnje vojnog naoružanja i opreme utvrđuje i donosi ministar obrane.

(6) Propisom donesenim na temelju ovoga Zakona, utvrđuje se način izradbe, izdavanja i objave hrvatskih normi.

(7) Primjena hrvatskih normi nije obvezatna.

(8) Propisom donesenim na temelju ovoga ili drugog Zakona mogu se hrvatske norme utvrditi obvezatnim.

(9) Ako podzakonski akti koje donese druga tijela državne uprave upućuju na hrvatske norme, on se donosi uz prethodno mišljenje ravnatelja Zavoda.

(10) Propis iz stavka 6. ovoga članka donosi ravnatelj Zavoda.

(11) Propis iz stavka 8. ovoga članka donosi ravnatelj Zavoda, osim ako drugim zakonom odnosno propisom donesenim na temelju tog Zakona nije drukčije propisano.

Članak 10.

(1) Za pripremu prijedloga hrvatskih normi osnivaju se tehnički odbori.

(2) Tehnički su odbori stručna radna tijela ravnatelja Zavoda, a njihovi su članovi priznati stručnjaci koje predlažu pravne osobe iz gospodarstva, mjerodavna tijela državne uprave, gospodarske komore, obrtničke komore, zainteresirane ustanove i druge pravne osobe.

(3) Ravnatelj Zavoda propisom donesenim na temelju ovoga Zakona utvrđuje način osnivanja i rada tehničkih odbora.

Članak 11.

Zavod izdaje hrvatske norme prema godišnjim i višegodišnjim programima normizacije koje donosi ravnatelj Zavoda te potrebama hrvatskog gospodarstva i društvenih djelatnosti.

Članak 12.

(1) Hrvatske se norme izdaju kao posebno izdanje Zavoda.

(2) Obavijest o izdanim hrvatskim normama objavljuje se u glasilu Zavoda.

(3) Hrvatske vojne norme po potrebi objavljuje Ministarstvo obrane.

(4) Cijenu posebnog izdanja iz stavka 1. ovoga članka određuje ravnatelj Zavoda.

(5) Zabranjeno je umnožavanje hrvatskih normi ili njihovih dijelova koje su namijenjene tržištu bez suglasnosti ravnatelja Zavoda.

III. SUSTAV OCJENJIVANJA
SUKLADNOSTI

Članak 13.

(1) Radi utvrđivanja sukladnosti s temeljnim zahtjevima za proizvode, procese i usluge uspostavlja se sustav ocjenjivanja sukladnosti u okviru kojeg se donose propisi kojima se utvrđuju one značajke koje bitno utječu na život, sigurnost, zdravlje ljudi, na okoliš i na zaštitu potrošača te osigurava njegovo provođenje.

(2) Propise iz stavka 1. ovoga članka donosi ravnatelj Zavoda, osim ako drugim zakonom, odnosno propisom donesenim na temelju toga zakona nije drukčije propisano.

1. POTVRĐIVANJE

Članak 14.

(1) Potvrđivanje je postupak kojim se potvrđuje sukladnost s propisanim zahtjevima, a u smislu ovoga Zakona on obuhvaća potvrđivanje proizvoda, procesa i usluga, ocjenjivanje i potvrđivanje sustava kakvoće dobavljača te ocjenjivanje osposobljenosti osoba koje obavljaju radnje u svezi s ispitivanjem, potvrđivanjem i ocjenjivanjem sustava kakvoće dobavljača.

(2) Potvrđivanje kojim se potvrđuje sukladnost cestovnih vozila, traktora, strojeva za poljodjelstvo i šumarstvo i njihovih dijelova sa zahtjevima propisa o obvezatnoj homologaciji donesenih na temelju ovoga Zakona i propisa koji su sastavni dio međunarodnih ugovora koji obvezuju Republiku Hrvatsku naziva se homologacija.

1. Potvrđivanje proizvoda, procesa i usluga

Članak 15.

Potvrđivanje proizvoda provodi se:

1. potvrđivanjem sukladnosti proizvoda s propisima,

2. potvrđivanjem sukladnosti proizvoda sa zahtjevima koji proizlaze iz međunarodnih ugovora koji obvezuju Republiku Hrvatsku, ispravama i znacima predviđenim tim međunarodnim ugovorima.

Članak 16.

(1) Potvrđivanje proizvoda u smislu ovoga Zakona obavlja ovlaštena pravna osoba koja zadovoljava propisane uvjete ili Zavod.

(2) Zavod može ispitivanje određenih proizvoda ili određene vrste ispitivanja proizvoda za koje sam osigurava izdavanje potvrda o sukladnosti te obavljanje tehničkih i administrativnih poslova u svezi s tim ispitivanjima povjeriti i laboratorijima, ispitnim stanicama i drugim stručnim institucijama koje nemaju svojstvo pravne osobe ako zadovoljavaju ostale uvjete iz članka 24. i 25. ovoga Zakona.

(3) Ako potvrđivanje proizvoda osigurava Zavod, ispitivanja u okviru postupka potvrđivanja mogu se obaviti kod proizvođača, pri čemu nadzor nad tim ispitivanjima obavlja ovlašteni stručni djelatnik ili stručno povjerenstvo Zavoda.

Članak 17.

(1) Za proizvode koji podliježu potvrđivanju propisom se određuju načini ocjenjivanja sukladnosti proizvoda s temeljnim zahtjevima, norme ako se primjenjuju pri potvrđivanju tih proizvoda te posebni uvjeti za potvrđivanje određenih proizvoda.

(2) Propise iz stavka 1. ovoga članka donosi ravnatelj Zavoda, osim ako drugim zakonom odnosno propisom donesenim na temelju toga zakona nije drukčije propisano.

Članak 18.

Dobavljač je dužan pribaviti potvrdu o sukladnosti za proizvode koji podliježu potvrđivanju prema odredbama ovoga Zakona prije stavljanja proizvoda u promet ili držanja pripravljenog za stavljanje u promet u Republici Hrvatskoj.

Članak 19.

(1) Potvrda o sukladnosti isprava je kojom se na temelju izvještaja o ispitivanju ovlaštenog laboratorija i provedenoga postupka potvrđuje da je proizvod sukladan propisima, odnosno međunarodnim ugovorima koji obvezuju Republiku Hrvatsku.

(2) Potvrdu o sukladnosti izdaje ovlaštena pravna osoba ili Zavod.

(3) Oblik i sadržaj potvrde o sukladnosti propisuje ravnatelj Zavoda.

(4) Potvrđeni proizvodi označuju se znakovima sukladnosti (potvrdbeni znak, homologacijska oznaka i dr.), kojima se označuje da je proizvod na propisani način ispitan te da je sukladan propisima, odnosno odredbama međunarodnih ugovora koji obvezuju Republiku Hrvatsku.

(5) Izgled i uporabu znaka sukladnosti propisuje ravnatelj Zavoda.

Članak 20.

Na proizvodima za koje je izdana potvrda o sukladnosti ne smiju se obavljati nikakve izmjene gradiva i konstrukcije niti druge izmjene koje mogu utjecati na promjenu onih svojstava i značajki na temelju kojih je potvrda o sukladnosti izdana.

2. Potvrđivanje dobavljačeva sustava kakvoće

Članak 21.

(1) Pod potvrđivanjem dobavljačeva sustava kakvoće u smislu ovoga Zakona razumijeva se postupak kojim se utvrđuje da je dobavljačev sustav kakvoće sukladan sa zahtjevima sadržanim u odgovarajućim normama za sustave kakvoće.

(2) Dobavljačev sustav kakvoće ocjenjuje i potvrđuje ovlaštena pravna osoba.

(3) Ovlaštena pravna osoba izdaje potvrdu o sukladnosti za sustav kakvoće za kojeg utvrdi da zadovoljava zahtjeve iz stavka 1. ovoga članka i o tome vodi evidenciju.

3. Ocjenjivanje osposobljenosti osoba

Članak 22.

(1) Pod ocjenjivanjem osposobljenosti osoba koje obavljaju radnje u vezi s ispitivanjem, potvrđivanjem i ocjenjivanjem sustava kakvoće razumijeva se postupak kojim se utvrđuje osposobljenost osoba za stručno obavljanje određenih zadataka sukladno zahtjevima sadržanim u odgovarajućim normama.

(2) Osposobljenost osoba iz stavka 1. ovoga članka ocjenjuje ovlaštena pravna osoba.

(3) Ovlaštena pravna osoba iz stavka 2. ovoga članka izdaje potvrdu o osposobljenosti osobi za koju utvrdi da zadovoljava zahtjeve iz stavka 1. ovoga članka.

2. ISPITIVANJE

Članak 23.

(1) Pod ispitivanjem u smislu ovoga Zakona razumijeva se tehnička radnja koja se sastoji u određivanju jednog ili više svojstava određenoga proizvoda, procesa ili usluge u skladu s propisanim ili drugim utvrđenim postupkom te uz primjenu određenih metoda ispitivanja.

(2) Rezultati ispitivanja i drugi podaci važni za to ispitivanje utvrđuju se i prikazuju izvještajem o ispitivanju.

(3) Pod metodom ispitivanja u smislu ovoga Zakona razumijeva se provođenje određenih ispitnih radnji kojima se obavlja ispitivanje.

(4) Postupke i metode ispitivanja iz stavka 1. ovoga članka propisuje ravnatelj Zavoda, osim ako drugim zakonom, odnosno propisom donesenim na temelju toga zakona nije drukčije propisano.

3. OVLAŠĆIVANJE LABORATORIJA

Članak 24.

Ovlašćivanje je laboratorija postupak kojim se utvrđuje sposobnost i opremljenost laboratorija za provedbu određenih ispitivanja uz uvjete i na način koji su propisani za rad laboratorija i metode ispitivanja proizvoda te prema pravilima međunarodnih sustava ispitivanja i normama koje se primjenjuju u tim sustavima ako su prihvaćeni u Republici Hrvatskoj.

Članak 25.

(1) Pod laboratorijem u smislu ovoga Zakona razumijeva se pravna osoba ili dio pravne osobe te fizička osoba koja se bavi obrtom koja provede ispitivanja u postupku potvrđivanja u smislu ovoga Zakona.

(2) Ovlašteni je laboratorij onaj laboratorij za koji se nakon provedenog postupka utvrdi da ispunjava propisane uvjete za provođenje određenih ispitivanja.

Članak 26.

(1) Zavod nadzire ovlaštene pravne osobe iz članka 16. stavka 1., članka 21. stavka 2. i članka 22. stavka 2. ovoga Zakona i ovlaštene laboratorije iz članka 25. ovoga Zakona s obzirom na njihovo zadovoljavanje propisanih uvjeta za obavljanje poslova za koje su te pravne osobe i laboratoriji ovlašteni, daje im upute za obavljanje tih poslova i vodi o njima evidenciju.

(2) Ovlaštena pravna osoba nadzire osposobljenost i zakonitost rada osoba iz članka 22. stavka 1. ovoga Zakona, daje im upute za obavljanje tih poslova i vodi o njima evidenciju.

Članak 27.

(1) Ovlaštene pravne osobe i ovlašteni laboratoriji dužni su Zavodu omogućiti nesmetano obavljanje nadzora iz članka 26. ovoga Zakona.

(2) Ako Zavod u obavljanju nadzora utvrdi da ovlaštena pravna osoba ili ovlašteni laboratorij ne zadovoljava neke od propisanih uvjeta, utvrdit će nedostatke i odrediti rok u kojem se ti nedostaci moraju otkloniti, odnosno rok u kojem mora zadovoljiti propisane uvjete.

(3) Ako ovlaštena pravna osoba ili ovlašteni laboratorij u određenom roku ne postupi u skladu s odredbom iz stavka 2. ovoga članka ili ako Zavod u obavljanju nadzora utvrdi da ovlaštena pravna osoba ili ovlašteni laboratorij ne obavlja poslove za koje je ovlašten u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona, rješenjem će toj pravnoj osobi ili ovlaštenom laboratoriju oduzeti dano ovlaštenje i brisati je iz evidencije.

(4) Ako ovlaštena pravna osoba iz članka 22. stavka 2. ovoga Zakona u obavljanju nadzora utvrdi da osoba kojoj je izdana potvrda o osposobljenosti iz članka 22. stavka 3. ovoga Zakona ne zadovoljava uvjete iz članka 22. stavka 1. ovoga Zakona, rješenjem će poništiti izdanu potvrdu o osposobljenosti i brisati je iz evidencije.

(5) Protiv rješenja iz stavka 4. ovoga članka osoba iz članka 22. stavka 1. ovoga Zakona može uložiti prigovor Zavodu u roku od 15 dana od dana primitka rješenja.

Članak 28.

(1) Pravna ili fizička osoba koja proizvodi, uvozi ili stavlja u promet potvrđene proizvode dužna je ovlaštenoj pravnoj osobi, odnosno Zavodu omogućiti nesmetani nadzor proizvoda koji podliježu potvrđivanju.

(2) Ako se nadzorom utvrdi da proizvod ne zadovoljava propisane uvjete, ovlaštena pravna osoba, odnosno Zavod rješenjem utvrđuje u čemu i u kojoj mjeri proizvod ne zadovoljava propisane uvjete i određuje rok u kojem se ti nedostaci moraju otkloniti.

(3) Ako pravna ili fizička osoba iz stavka 1. ovoga članka ne postupi po rješenju iz stavka 2. ovoga članka, ovlaštena pravna osoba, odnosno Zavod rješenjem će poništiti potvrdu o sukladnosti toga proizvoda.

(4) Pravna ili fizička osoba iz stavka 1. ovoga članka dužna je omogućiti ovlaštenoj pravnoj osobi, odnosno Zavodu nesmetani nadzor nad proizvodnjom tih proizvoda ako je to predviđeno propisom donesenim na temelju ovoga Zakona.

(5) Na nadzor nad proizvodnjom iz stavka 4. ovoga članka na odgovarajući način primjenjuju se odredbe stavka 1., 2. i 3. ovoga članka.

Članak 29.

Popis pravnih osoba ovlaštenih za potvrđivanje i ovlaštenih laboratorija kao i popis onih pravnih osoba i ovlaštenih laboratorija kojima je to ovlaštenje oduzeto objavljuje se u "Narodnim novinama".

Članak 30.

(1) Zabranjena je uporaba potvrde o sukladnosti i označavanje proizvoda znacima sukladnosti suprotno odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona.

(2) Odredbe ovoga Zakona koje se odnose na potvrđivanje proizvoda na odgovarajući se način primjenjuju na potvrđivanje procesa i usluga.

Članak 31.

(1) Troškove postupka iz članka 16., 18., 21. i 24. ovoga Zakona snose podnositelji zahtjeva.

(2) Pod troškovima iz stavka 1. ovoga članka razumijevaju se troškovi ispitivanja proizvoda i obavljanja radnji u postupku.

(3) Visinu naknade troškova iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje ravnatelj Zavoda uz prethodno mišljenje ministra financija.

4. DOBAVLJAČEVA IZJAVA O SUKLADNOSTI

Članak 32.

(1) Izjava o sukladnosti pismeno je jamstvo dobavljača izdano na njegovu vlastitu odgovornost da proizvod, proces ili usluga odgovaraju propisima, odnosno normama.

(2) Propisom donesenim na osnovi ovoga Zakona utvrđuju se uvjeti pod kojima dobavljač može izdati izjavu o sukladnosti.

(3) Dobavljač može izdati izjavu o sukladnosti u smislu stavka 2. ovoga čanka ako osigura dokaz da ispunjava propisane uvjete.

5. PRIZNAVANJE ISPRAVA O SUKLADNOSTI IZDANIH U INOZEMSTVU

Članak 33.

(1) Potvrda o sukladnosti, izvještaj o ispitivanju proizvoda i druge odgovarajuće isprave izdane u inozemstvu koje su osnova za dobivanje potvrde o sukladnosti priznaju se u Republici Hrvatskoj:

1. ako su te isprave izdane na temelju međunarodnih i međudržavnih sporazuma koje je Republike Hrvatska sklopila ili im je pristupila,

2. ako su te isprave izdane u okviru međunarodnih sustava ovlašćivanja, potvrđivanja, priznavanja rezultata ispitivanja ili drugih međunarodnih sustava, uz uvjet da je Zavod ili ovlaštena pravna osoba članica tih sustava,

3. ako je izvještaj o ispitivanju izdao laboratorij u inozemstvu koji ispunjava uvjete propisane za odgovarajuće laboratorije u Republici Hrvatskoj.

(2) Isprave iz stavka 1. ovoga članka priznaje Zavod.

(3) Priznavanje isprava iz stavka 1. ovoga članka ne isključuje provjeru sukladnosti i ispitivanje proizvoda u Republici Hrvatskoj.

6. TEHNIČKI NADZOR

Članak 34.

Tehničkom nadzoru u proizvodnji, prometu i uporabi u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona podliježu postrojenja, uređaji, oprema i druga sredstva za rad u objektima i prostorijama ugroženim eksplozivnim i zapaljivim smjesama plinova, pare i prašine i drugim opasnostima koje mogu izazvati velike materijalne štete, ugroziti život i zdravlje ljudi, okoliš i druge prirodne i radom stvorene vrijednosti te gradiva, dijelovi i sklopovi za njihovu izradbu (u daljnjem tekstu: posebna oprema).

Članak 35.

(1) Poslove tehničkog nadzora u proizvodnji, prometu i uporabi postrojenja, uređaja, opreme i drugih sredstava za rad u objektima i prostorijama ugroženim ekspolozivnim i zapaljivim smjesama plinova, pare i prašine i drugim opasnostima koje mogu izazvati velike materijalne štete, ugroziti život i zdravlje ljudi, okoliš i druge prirodne i radom stvorene vrijednosti te gradiva, dijelova i sklopova za njihovu izradbu, kao i potvrđivanje električnih proizvoda i uređaja namijenjenih za rad u prostorijama ugroženim od eksplozivne atmosfere obavlja javna ustanova koju osnivaju zainteresirane pravne osobe i koja mora ispunjavati propisane uvjete.

(2) Vlada Republike Hrvatske u ime Republike Hrvatske može biti osnivač ustanove iz stavka 1. ovoga članka.

Ustanova iz stavka 1. ovoga članka u obavljanju tehničkog nadzora i potvrđivanja dužna je:

- ocjenjivati ispitivanje i potvrđivati električne uređaje i proizvode namijenjene za rad u eksplozivnoj atmosferi,

- provoditi tehnički nadzor proizvodnje i uporabe proizvoda namijenjenih za rad u prostorijama ugroženim eksplozivnom atmosferom,

- davati stručno mišljenje o promjeni propisa o potvrđivanju uređaja i proizvoda namijenjenih za rad u prostorijama ugroženim eksplozivnom atmosferom.

(3) Nadzor nad radom ustanove iz stavka 1. ovoga članka provodi Zavod.

Članak 36.

(1) Propisima o tehničkom nadzoru određuju se osobito: posebna oprema nad kojom se obavlja tehnički nadzor, vrste, sadržaj, postupak i način obavljanja tehničkog nadzora, odnosno pojedinih poslova tehničkog nadzora, opseg tehničkog nadzora, ovisno o vrsti posebne opreme i uvjetima uz koje se ona upotrebljava, rokovi u kojima se obavljaju pojedini poslovi tehničkog nadzora, sastavljanje i dostava zapisnika o izvršenom tehničkom nadzoru, podaci koje zapisnik mora sadržavati te dobavljačeva obveza podnošenja prijave u vezi sa posebnom opremom.

(2) Propisima iz stavka 1. ovoga članka može se odrediti i način vođenja evidencije i obavljanja stručnih i tehničkih poslova u vezi s tehničkim nadzorom.

(3) Propise iz stavka 1. ovoga članka donosi ravnatelj Zavoda u suglasnosti s nadležnim ministrom za područje za koje se propisuje tehnički nadzor.

Članak 37.

(1) Na nadzor nad radom ovlaštene pravne osobe iz članka 35. ovoga Zakona na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članka 26. i 27. ovoga Zakona.

(2) Troškove rada stručnih djelatnika ovlaštene pravne osobe iz članka 35. ovoga Zakona koji obavljaju tehnički nadzor snosi proizvođač, izvođač procesa, uvoznik, investitor odnosno korisnik opreme.

(3) Visinu naknade troškova iz stavka 2. ovoga članka utvrđuje ravnatelj Zavoda uz prethodno mišljenje ministra financija.

IV. TEHNIČKE UPUTE, UPUTE ZA UPORABU, SERVIS, REZERVNI DIJELOVI I JAMČEVNI LIST

Članak 38.

(1) Tehnički složeni proizvodi moraju imati tehničke upute, a proizvodi čija određena svojstva mogu pri uporabi izazvati opasnost za korisnika, druge osobe i okoliš moraju imati upute za uporabu, sastavljene tako da su korisniku lako razumljive.

(2) Tehničke upute i upute za uporabu moraju biti ispisane na hrvatskom jeziku i latiničnim pismom.

(3) Koji se proizvodi smatraju tehnički složenim proizvodima, a koji proizvodima čija određena svojstva mogu pri uporabi izazvati opasnost za korisnika, druge osobe i okoliš te sadržaj tehničkih uputa, odnosno uputa za uporabu proizvoda iz stavka 1. ovoga članka, propisat će ravnatelj Zavoda, osim ako drugim zakonom, odnosno propisom donesenim na temelju toga zakona nije drukčije propisano.

Članak 39.

(1) Za tehnički složene proizvode proizvođač, uvoznik, predstavnik ili zastupnik strane tvrtke dužan je utvrditi te u tehničkoj uputi i deklaraciji navesti rok osiguranog servisiranja i opskrbe tržišta rezervnim dijelovima, priborom i drugim proizvodima bez kojih se taj proizvod ne može upotrebljavati prema svojoj namjeni.

(2) Rok iz stavka 1. ovoga članka ne može biti kraći od tri godine za kućanske aparate, odnosno pet godina za druge tehnički složene proizvode, ako propisom donesenim na temelju ovoga Zakona nije drukčije određeno.

(3) Ako proizvođač, uvoznik, predstavnik ili zastupnik strane tvrtke nema vlastiti servis u Republici Hrvatskoj, dužan je tehnički složene proizvode opskrbiti i popisom pravnih i fizičkih osoba koje je ovlastio za obavljanje tih usluga u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: ovlašteni serviseri).

(4) Proizvođač, uvoznik, predstavnik ili zastupnik strane tvrtke dužan je svoje servise, odnosno ovlaštene servisere i tržište redovito opskrbljivati potrebnom vrstom i količinom rezervnih dijelova, pribora i drugih proizvoda bez kojih se tehnički složen proizvod ne može upotrebljavati prema svojoj namjeni.

(5) Za određene proizvode mogu se odrediti rokovi osiguranog servisiranja i opskrbe rezervnim dijelovima, priborom i drugim proizvodima bez kojih se oni ne mogu upotrebljavati prema svojoj namjeni, rokovi u kojima se servis, odnosno ovlašteni serviser mora odazvati zahtjevu korisnika proizvoda za usluge održavanja, odnosno popravka proizvoda i rokovi u kojima se te usluge moraju obaviti.

(6) Propise iz stavka 5. ovoga članka donosi ravnatelj Zavoda, osim ako drugim zakonom, odnosno propisom donesenim na temelju toga zakona nije drukčije propisano.

Članak 40.

(1) Propisom se utvrđuju proizvodi koji moraju imati jamčevni list, sadržaj jamčevnog lista i obveze proizvođača, uvoznika ili zastupnika strane tvrtke kao davatelja jamstva.

(2) Jamčevni list mora biti ispisan na hrvatskom jeziku i latiničnim pismom.

(3) Troškove po osnovi jamstva snosi davatelj jamstva.

(4) Propis iz stavka 1. ovoga članka donosi ravnatelj Zavoda, osim ako drugim zakonom, odnosno propisom donesenim na temelju toga zakona nije drukčije propisano.

(5) Visinu naknade troškova iz stavka 3. ovoga članka određuje ravnatelj Zavoda uz prethodno mišljenje ministra financija.

V. DEKLARIRANJE, OZNAČIVANJE, OBILJEŽAVANJE I PAKIRANJE PROIZVODA

Članak 41.

(1) Pod deklariranjem proizvoda u smislu ovoga Zakona, razumijeva se navođenje na proizvodu ili ambalaži, ili na koji drugi način, podataka kojima se identificiraju proizvodi, njihova sukladnost s propisanim uvjetima, značajke i podaci o proizvođaču i pravnoj ili fizičkoj osobi koja stavlja proizvod u promet.

(2) Deklaracija kao isprava o deklariranju u smislu stavka 1. ovoga članka obvezatna je za svaki proizvod i mora sadržavati najmanje ove podatke:

- naziv proizvoda,

- tip proizvoda,

- naziv i adresu proizvođača i uvoznika.

(3) Deklaracija mora biti ispisana na hrvatskom jeziku i latiničnim pismom.

(4) Pod označivanjem, odnosno obilježavanjem proizvoda u smislu ovoga Zakona razumijeva se nanošenje na proizvod ili ambalažu, ili na koji drugi način, znakova sukladnosti ili drugih znakova i oznaka propisanih ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, oznaka određenih tehničkih značajki i drugih značajki proizvoda, oznaka i simbola za opasnost, upozorenja, oznaka i simbola za način rukovanja pošiljkama pri prijenosu ili prijevozu i rukovanju proizvodima pri skladištenju i čuvanju te stavljanje na proizvod pločica s priopćenjem o značajkama, opasnostima, upozorenjima na opasnost i postupku u slučaju nezgode.

Članak 42.

(1) Propisom o deklariranju ili drugim propisom donesenim na temelju ovoga Zakona mogu se za određene proizvode podrobnije odrediti način deklariranja i dodatni elementi deklaracije.

(2) Propisom o označivanju, odnosno obilježavanju proizvoda ili drugim propisom donesenim na temelju ovoga Zakona utvrđuje se za određene proizvode način označivanja ili obilježavanja proizvoda, kao i tehnički uvjeti i zahtjevi koji se odnose na nanošenje tih oznaka ili obilježja na proizvode, ambalažu i dr. te način njihova nanošenja.

(3) Propise iz stavka 1. i 2. ovoga članka donosi ravnatelj Zavoda, osim ako drugim zakonom, odnosno propisom donesenim na temelju tog zakona nije drukčije propisano.

Članak 43.

(1) Propisom o pakiranju proizvoda ili drugim propisom donesenim na temelju ovoga Zakona određuju se proizvodi koji moraju biti na propisan način upakirani, uvjeti i zahtjevi pakiranja, nazivna količina punjenja pakovine, znak kojim se prepoznaje pravna ili fizička osoba koja proizvodi ili stavlja proizvod u promet, gradiva za pakiranje, njihove značajke, oblici i mjere te uvjeti i zahtjevi tipizacije sredstava za pakiranje i ambalažu.

(2) Propis iz stavka 1. ovoga članka donosi ravnatelj Zavoda, osim ako drugim zakonom, odnosno propisom donesenim na temelju toga zakona nije drukčije propisano.

VI. MEĐUNARODNA SURADNJA I OBAVJEŠĆIVANJE

Članak 44.

(1) Zavod zastupa Republiku Hrvatsku u međunarodnim organizacijama za normizaciju, ovlašćivanje i potvrđivanje (ISO, IEC i dr.), surađuje s međunarodnim i drugim stranim organizacijama i udrugama s područja normizacije, ovlašćivanja i potvrđivanja, po potrebi postaje njihovim članom te imenuje stručne predstavnike koji sudjeluju u radu tih organizacija i udruga ili prate njihov rad.

(2) Zavod ispunjava obveze proistekle iz međunarodnih ugovora s područja normizacije, ovlašćivanja i potvrđivanja koje je sklopila Republika Hrvatska.

Članak 45.

(1) Zavod osigurava obavješćivanje u području normizacije i potvrđivanja:

1. izdavanjem glasila Zavoda,

2. davanjem podataka o izdanim hrvatskim normama, međunarodnim normama i normama drugih država,

3. dokumentacijskim sustavom,

4. prikupljanjem, obradbom i davanjem obavijesti na zahtjev korisnika obavijesti.

(2) Korisnici obavijesti i obavijesnih sredstava iz stavka 1. ovoga članka plaćaju naknadu.

(3) Visinu naknade iz stavka 2. ovoga članka određuje ravnatelj Zavoda uz prethodno mišljenje ministra financija.

VII. FINANCIRANJE

Članak 46.

Sredstva za rad Zavoda osiguravaju se u proračunu Republike Hrvatske i vlastitom djelatnošću, a upotrebljavaju se za poslove normizacije, potvrđivanja i ovlašćivanja, članarinu u međunarodnim organizacijama za normizaciju, potvrđivanje i ovlašćivanje, pretplatu na odgovarajuća službena glasila i stručne časopise, uspostavljanje i rad dokumentacijsko-informacijskog sustava, njegovo povezivanje s međunarodnim sustavima i troškove sudjelovanja djelatnika Zavoda i od Zavoda imenovanih predstavnika u tijelima međunarodnih organizacija i udruga.

VIII. INSPEKCIJSKI NADZOR I MJERE

Članak 47.

Inspekcijski nadzor nad primjenom odredaba ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona obavlja nadležno tijelo inspekcije u skladu sa zakonom.

Članak 48.

(1) Ako pri inspekcijskom nadzoru nadležno tijelo iz članka 47. ovoga Zakona utvrdi da nisu primijenjene odredbe ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona, naredit će rješenjem pravnoj ili fizičkoj osobi koja nije primijenila te odredbe da u određenom roku uskladi obavljanje svoje djelatnosti.

(2) Ako pri inspekcijskom nadzoru nadležno tijelo iz članka 47. ovoga Zakona utvrdi da proizvodi, procesi i usluge ne odgovaraju odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona i da zbog toga postoji opasnost za život i zdravlje ljudi i okoliš ili mogućnost nastanka znatne materijalne štete, donijet će rješenje kojim će odmah zabraniti proizvodnju, uvoz ili uporabu takvih proizvoda, odnosno daljnje provođenje procesa ili obavljanje usluga.

Članak 49.

(1) Ako pri nadzoru nadležno tijelo tržišne inspekcije utvrdi da proizvodi koji su stavljeni u promet ne odgovaraju odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona, da nisu na propisan način upakirani, deklarirani, označeni, odnosno obilježeni, da nemaju propisane isprave, da za njih, suprotno odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona nije osiguran servis, rezervni dijelovi, pribor i drugi proizvodi bez kojih se tehnički složeni proizvodi ne mogu upotrebljavati prema svojoj namjeni, da nemaju tehničke upute za uporabu ili da imaju netočne oznake, podatke ili znakove sukladnosti, u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona donijet će rješenje kojim će odrediti otklanjanje utvrđenih nedostataka, odnosno nepravilnosti u određenom roku i odmah zabraniti promet takvih proizvoda dok se ti nedostaci i nepravilnosti ne otklone.

(2) Žalba protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka ne odgađa njegovo izvršenje.

Članak 50.

(1) Djelatnicima Zavoda za nadzor iz članka 26. i 27. ovoga Zakona i djelatnicima pravne osobe iz članka 35. ovoga Zakona, izdaje se službena iskaznica za obavljanje nadzora.

(2) Službenu iskaznicu iz stavka 1. ovoga članka izdaje ravnatelj Zavoda.

(3) Oblik, sadržaj, način izdavanja i uporabu iskaznice iz stavka 1. ovoga članka kao i način vođenja evidencije o tim iskaznicama propisuje ravnatelj Zavoda.

IX. KAZNENE ODREDBE

Članak 51.

(1) Novčanom kaznom od 15.000 do 70.000 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba:

1. ako ne primjenjuje odredbe ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona na domaće proizvode, procese i usluge, kao i na proizvode iz uvoza i proizvode uzete u zakup iz inozemstva radi uporabe u Republici Hrvatskoj (članak 8. stavak 1.),

2. ako umnožava hrvatske norme ili njihove dijelove, koji se izdaju kao posebna izdanja Zavoda (članak 12. stavak 5.),

3. ako izdaje potvrde o sukladnosti bez ovlaštenja ravnatelja Zavoda (članak 16. stavak 1.),

4. ako potvrđeni proizvod ne označi znakom sukladnosti (članak 19. stavak 4.),

5. ako ne pribavi potvrdu o sukladnosti za proizvod koji podliježe potvrđivanju prema odredbama ovoga Zakona (članak 18.),

6. ako na proizvodima za koje je izdana potvrda o sukladnosti učini izmjene gradiva, konstrukcije ili druge izmjene koje utječu na promjenu svojstava i značajki na temelju kojih je izdana potvrda o sukladnosti (članak 20.),

7. ako upotrebljava potvrdu o sukladnosti i označuje proizvod znacima sukladnosti suprotno odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona (članak 30. stavak 1.),

8. ako dobavljač izda izjavu o sukladnosti suprotno odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona (članak 32. stavak 1.),

9. ako postupa suprotno propisima o tehničkom nadzoru (članak 36. stavak 1.),

10. ako tehnički složen proizvod ne opskrbi tehničkim uputama, ako proizvod čija određena svojstva mogu pri uporabi izazvati opasnost za korisnika, druge osobe i okoliš ne opskrbi uputama za uporabu (članak 38. stavak 1.),

11. ako za tehnički složene proizvode ne utvrdi i u tehničkoj uputi ili deklaraciji ne navede rok osiguranog servisiranja i ako svoje servise, odnosno ovlaštene servisere i tržište ne opskrbljuje redovito potrebnom vrstom i količinom rezervnih dijelova, pribora i drugih proizvoda bez kojih se tehnički složen proizvod ne može upotrebljavati prema svojoj namjeni (članak 39.),

12. ako za proizvode za koje je to određeno propisom donesenim na temelju ovoga Zakona ne izda jamčevni list ili ako jamčevni list nema propisani sadržaj te ako davatelj jamstva postupi suprotno obvezama utvrđenim propisom donesenim na temelju ovoga Zakona (članak 40.).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 5.000 do 15.000 kuna.

Članak 52.

(1) Novčanom kaznom od 3.000 do 10.000 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba:

1. ako proizvodi nemaju propisane isprave, tehničke upute, upute za uporabu proizvoda, jamčevni list, propisane oznake, podatke i deklaracije, ako nisu na propisan način upakirani te ako nisu ispisane na hrvatskom jeziku i latiničnim pismom (članak 7. stavak 1. i 2.),

2. ako Zavodu ne omogući nesmetano obavljanje nadzora iz članka 26. ovoga Zakona (članak 27. stavak 1.),

3. ako Zavodu, odnosno ovlaštenoj pravnoj osobi ne omogući nesmetani nadzor proizvoda koji podliježu potvrđivanju (članak 28. stavak 1.),

4. ako Zavodu, odnosno ovlaštenoj pravnoj osobi ne omogući nesmetani nadzor nad proizvodnjom proizvoda koji podliježu potvrđivanju, ako je to predviđeno propisom donesenim na temelju ovoga Zakona (članak 28. stavak 4.),

5. ako djelatniku pravne osobe iz članka 35. ovoga Zakona ne omogući nesmetano obavljanje tehničkog nadzora (članak 36. stavak 1.),

6. ako ne provede rješenje o otklanjanju nedostataka utvrđenih provedenim inspekcijskim nadzorom (članak 49. stavak 1.).

(2) Za radnju iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 3.000 do 10.000 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 53.

(1) Propise na temelju ovlaštenja iz ovoga Zakona donijet će ravnatelj Zavoda u roku od tri godine od dana njegovog stupanja na snagu.

(2) Ovlašćuje se ravnatelj Zavoda da propisima iz stavka 1. ovoga članka može odrediti prekršaje i propisati kazne za te prekršaje.

(3) Do donošenja propisa iz stavka 1. ovoga članka, osim odredaba koje su u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona, ostaju na snazi propisi doneseni na temelju Zakona o standardizaciji ("Narodne novine", br. 53/91., 26/93., 29/94. i 25/96.).

(4) U propisima iz stavka 3. ovoga članka naziv preuzetih normi s oznakom "JUS" mijenja se u naziv "Hrvatska norma" s oznakom "HRN", a slovna i brojčana oznaka ostaju iste.

(5) U propisima iz stavka 3. ovoga članka odredbe kojima je utvrđeno da je primjena hrvatskih normi u cijelosti ili djelimično obvezatna ostaju na snazi do 31. prosinca 1996.

Članak 54.

(1) Javna ustanova iz članka 35. ovoga Zakona osnovat će se u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Do početka rada javne ustanove iz članka 35. ovoga Zakona, tehnički nadzor obavljat će se prema propisima koji su bili na snazi do stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 55.

(1) Ovlaštenja za atestiranje i ispitivanje dana na temelju odredaba propisa koji su bili na snazi do stupanja na snagu ovoga Zakona, na snazi su za pojedine pravne osobe, odnosno laboratorije do dobivanja odgovarajućih isprava prema odredbama ovoga Zakona, a najkasnije do 31. prosinca 1997.

(2) Atesti izdani na temelju ovlaštenja iz stavka 1. ovoga članka vrijede do isteka valjanosti tog atesta.

Članak 56.

(1) Postupci za privredne prijestupe i prekršaje koji su pokrenuti do dana stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema odredbama propisa koji su bili na snazi do stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Postupak u smislu stavka 1. ovoga članka smatra se pokrenutim danom inspekcijskog pregleda.

Članak 57.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o standardizaciji ("Narodne novine", br. 53/91., 26/93., 29/94. i 25/96.).

Članak 58.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 383-01/95-01/03
Zagreb, 28. lipnja 1996.

ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.