Zakon o upravnim pristojbama u području prava industrijskog vlasništva

NN 55/1996 (10.7.1996.), Zakon o upravnim pristojbama u području prava industrijskog vlasništva

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O UPRAVNIM PRISTOJBAMA U PODRUČJU PRAVA INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA

Proglašavam Zakon o upravnim pristojbama u području prava industrijskog vlasništva, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 28. lipnja 1996.

Broj: 01-96-1251/1
Zagreb, 2. srpnja 1996.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

O UPRAVNIM PRISTOJBAMA U PODRUČJU PRAVA INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Za spise i radnje u upravnom postupku kao i za druge predmete i radnje u ostvarivanju i održavanju prava industrijskog vlasništva (u daljnjem tekstu: zahtjev) po Zakonu o industrijskom vlasništvu, plaćaju se upravne pristojbe (u daljnjem tekstu: pristojbe) određene Tarifom upravnih pristojbi (u daljnjem tekstu: Pristojbena tarifa) koja je sastavni dio ovoga Zakona.

1. PRISTOJBENI OBVEZNIK

Članak 2.

Pristojbeni obveznik po ovome Zakonu je pravna i fizička osoba (u daljnjem tekstu: stranka) na zahtjev koje se pokreće postupak, odnosno obavljaju radnje za koje je u Pristojbenoj tarifi propisano plaćanje pristojbe.

Ako više stranaka podnosi zajednički zahtjev, plaća se jedna pristojba.

2. PRISTOJBENA OBVEZA

Članak 3.

Pristojbena obveza nastaje u trenutku predaje zahtjeva ili dospijećem roka za plaćanje pristojbe za održavanje prava ili na temelju odluke Državnog zavoda za patente (u daljnjem tekstu: Zavod).

Članak 4.

Pristojbe se plaćaju u trenutku nastanka pristojbene obveze i u propisanom roku, ako za pojedine slučajeve ovim Zakonom nije drukčije propisano.

II. OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA PRISTOJBI

Članak 5.

Oslobođeni su od plaćanja pristojbi:

1. Republika Hrvatska i tijela državne vlasti s pravnom osobnošću, jedinice lokalne samouprave i uprave te njihova tijela,

2. ustanove iz oblasti predškolskog uzrasta, zaštite kulture i prirodne baštine, socijalne skrbi i humanitarne organizacije u obavljanju svoje djelatnosti,

3. invalidi i njihove udruge u obavljanju svoje djelatnosti,

4. građani Republike Hrvatske čiji dohodak, uključujući i dohodak bračnoga druga, u godini nastanka pristojbene obveze i godini rješavanja zahtjeva, ne prelazi iznos neoporezivog dohotka i koji nemaju druge značajnije imovine (nekretnine, štednju, motorna vozila i plovila), čija ukupna vrijednost ne prelazi 30.000,00 kuna, o čemu se daje pisani iskaz,

5. invalidi domovinskog rata,

6. bračni drugovi i djeca branitelja poginulih, zatočenih i nestalih u domovinskom ratu,

7. prognanici i izbjeglice,

8. doseljenici na područja od posebne državne srbi,

9. umirovljenici,

10. nezaposleni.

III. POVRATAK PRISTOJBE

Članak 6.

Stranka koja je platila pristojbu koju nije bila obvezna platiti ili je pristojbu platila u iznosu većem od propisanog ili za radnju koju Zavod iz bilo kojih razloga nije izvršio, ima pravo na povrat plaćene pristojbe, odnosno više plaćene pristojbe, u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva za povrat pristojbe.

Postupak za povrat pristojbe pokreće se na zahtjev stranke.

O zahtjevu za povrat pristojbe rješava Zavod.

IV. ZASTARA

Članak 7.

Pravo stranke na povrat pristojbe zastarijeva za dvije godine nakon isteka godine u kojoj je pristojba više plaćena.

V. PLAĆANJE PRISTOJBI

Članak 8.

Za zahtjeve po ovom Zakonu pristojbe se uplaćuju izravno u državni proračun.

Članak 9.

U rješenju ili drugoj ispravi za koju je pristojba plaćena, naznačuje se da je pristojba plaćena, u kojem iznosu i prema kojem tarifnom broju.

Kad se pristojba uplaćuje izravno u državni proračun, u spisu Zavoda mora biti dokaz o obavljenoj uplati pristojbe.

U ispravama koje se izdaju bez naplate pristojbi mora se naznačiti na osnovi kojih su odredbi ovoga Zakona oslobođene od plaćanja pristojbe.

Članak 10.

Za zahtjeve za koje nije plaćena pristojba u trenutku predaje zahtjeva ili nije plaćena u dostatnom iznosu, Zavod će pozvati pisanom opomenom stranku da u roku od 30 dana od dana primitka opomene plati propisanu tj. redovitu pristojbu i pristojbu za opomenu.

Ako stranka uplati pristojbu iz stavka 1. ovoga članka, smatra se da je pristojba uredno plaćena od početka.

Ako stranka ne uplati pristojbu iz stavka 1. ovoga članka, zahtjev će se zaključkom odbaciti, osim ako ovim Zakonom i Zakonom o industrijskom vlasništvu nije drukčije određeno.

VI. PRIPADNOST PRIHODA OD PRISTOJBI

Članak 11.

Pristojbe uplaćene po ovom Zakonu prihod su državnog proračuna.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Zahtjev za upis prava priznatog odlukom nadležnog tijela do 8. listopada 199. godine, smatrat će se ujedno i zahtjevom za održavanje važenja prava, za sve vrijeme od izdavanja rješenja o upisu u registar Zavoda, ako je to za stranku povoljnije.

Ukoliko je obveza za održavanje prava dospijevala nakon 8. listopada 1991. godine, a zahtjev za upis iz stavka 1. ovoga članka podnesen je nakon dospijeća, smatrat će se da je podnesen u roku.

Članak 13.

Ukoliko pristojbe za održavanje prava koje su dospijevale u razdoblju od 8. listopada 1990. do 8. listopada 1991. godine nisu plaćene po propisima koji su važili do 8. listopada 1991. godine, priznat će se važenje prava ako se te pristojbe za održavanje plate prema odredbama ovoga Zakona.

Članak 14.

Za zahtjeve za koje pristojbena obveza nije plaćena do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, naplatit će se prema odredbama ovoga Zakona.

Pristojbene obveze nastale na temelju odluka Zavoda, a prije stupanja na snagu ovoga Zakona, naplatit će se prema odredbama zakona koji je važio do dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 15.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o upravnim pristojbama u području prava industrijskog vlasništva ("Narodne novine", br. 27/93).

Članak 16.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 412-02/93-01/02
Zagreb, 28. lipnja 1996.

ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić,
v. r.

TARIFA UPRAVNIH PRISTOJBI

1. PATENTI

Tar. br. 1.

Plaća se

kuna:

Za prijavu patenta 200,00

Napomena:

1. Fizičke osobe - podnositelji prijave koji su ujedno i izumitelji, plaćaju pristojbu iz ovoga tarifnog broja u iznosu umanjenom za 75%.

Tar. br. 2.

Za zahtjev za potpuno ispitivanje prijave patenta 3.000,00

Napomena:

Fizičke osobe - podnositelji prijave koji su ujedno i izumitelji, plaćaju pristojbu iz ovoga tarifnog broja u iznosu umanjenom za 75%.

Tar. br. 3.

Za održavanje patenta:

1. I. godina     200,00

2. II. godina     240,00

3. III. godina     280,00

4. IV. godina     320,00

5. V. godina     360,00

6. VI. godina     440,00

7. VII. godina     540,00

8. VIII. godina     640,00

9. IX. godina     800,00

10. X. godina   1.000,00

11. XI. godina  1.5000,00

12. XII. godina   1.600,00

13. XIII. godina   1.700,00

14. XIV. godina   1.800,00

15. XV. godina   2.000,00

16. XVI. godina   2.500,00

17. XVII. godina   3.000,00

18. XVIII. godina   4.000,00

19. XIX. godina   5.000,00

20. XX godina   6.000,00

Napomena:

1. Fizičke osobe - podnositelji prijave koji su ujedno i izumitelji, plaćaju pristojbe iz ovoga tarifnog broja, do uključivo 10. godine, u iznosu umanjenom za 75%.

2. Godišnje pristojbe iz ovoga tarifnog broja odnose se na 12 mjesečna razdoblja od kojih prvo počinje teći danom podnošenja prijave patenta.

3. Prvo plaćanje po osnovi ovoga tarifnog broja, obavlja se odjednom u roku od 30 dana od dana primitka poziva Zavoda, u propisanom iznosu. Poziv za plaćanje dostavlja Zavod po utvrđivanju postojanja uvjeta za priznanje patenta kao i postojanju uvjeta za upis u registar patenta priznatog odlukom tijela nadležnog do 8. listopada 1991. godine, a prije donošenja rješenja o priznanju tj. rješenja o upisu.

4. Daljnje pravovremeno plaćanje godišnjih pristojbi iz ovoga tarifnog broja koje se odnosi na one godine održavanja patenta koje slijede nakon donošenja rješenja o priznanju kao i rješenja o upisu priznatog prava u registar, obavlja se prije početka 12 mjesečnog razdoblja na koje se odnosi i podnositelj prijave obavlja ga samostalno bez prethodnog poziva Zavoda.

5. Ako godišnja pristojba iz točke 4. ovih Napomena nije plaćena u roku, može se platiti u naknadnom 6-mjesečnom roku i to u dvostrukom iznosu redovne pristojbe.

Tar. br. 4.

Za rješenje po zahtjevu:

1. za upis u registar prijenosa prava ili licence 200,00

2. za upis u registar svake druge promjene  50,00

Tar. br. 5.

Za zahtjev za upis u registar patenta priznatog odlukom tijela nadležnog do 8. listopada 1991. godine:

1. ako je zahtjev podnesen do 6. listopada

1993. godine  50,00

2. ako je zahtjev podnesen 6. listopada

1993. godine 320,00

Tar. br. 6.

1. Za zahtjev za prestanak patenta u slučaju ne-

korištenja      600,00

2. Za prijedlog za proglašenje ništavim rješenja

o priznanju patenta 1.500,00

3. Za prijedlog na rješenje o priznanju patenta   200,00

Napomena:

Fizičke osobe - podnositelji prijave koji su ujedno i izumitelji, plaćaju pristojbu iz ovoga tarifnog broja u iznosu umanjenom za 75%.

Tar. br. 7.

1. Za prijedlog za utvrđivanje da je dopunska

prijava postala osnovna prijava patenta 160,00

2. Za prijedlog za utvrđivanje da je dopunski

patent postao osnovni patent 160,00

Tar. br. 8.

Za zahtjev za izdavanje obvezne licence 600,00

Tar. br. 9.

Za zahtjev za pretvaranje prijave patenta

u prijavu modela 60,00

Tar. br. 10.

Za potvrdu o pravu prvenstva:

a) osnovna pristojba - do tri primjerka 200,00

b) dodatna pristojba za svaki daljnji primjerak

više od tri, po 50,00

Napomena:

Fizičke osobe - podnositelji prijave koji su ujedno i izumitelji, plaćaju pristojbu iz ovoga tarifnog broja u iznosu umanjenom za 75%.

Tar. br. 11.

Za zahtjev za prekoredno ispitivanje 1.000,00

Napomena:

Fizičke osobe - podnositelji prijave koji su ujedno i izumitelji, plaćaju pristojbu iz ovoga tarifnog broja u iznosu umanjenom za 75%.

Tar. br. 12.

Za prijavu patenta u svezi PCT (Ugovora o suradnji

na području patenata) 200,00

2. ŽIGOVI

Tar. br. 13.

1. Za prijavu žiga:

a) osnovna pristojba 400,00

b) dodatna pristojba za svaki razred proizvoda i

usluga više od ukupno tri razreda, po 40,00

Napomena:

Za kolektivni žig pristojba iz ovoga tarifnog broja plaća se u dvostrukom iznosu.

Tar. br. 14.

Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žiga:

a) zahtjev za međunarodnu registraciju 200,00

b) prigovor protiv registracije 200,00

Tar. br. 15.

Za uređenje popisa proizvoda i usluga ako nisu

uopće ili nisu pravilno svrstani u razrede, po

razredu 100,00

Tar. br. 16.

Za održavanje važenja žiga, za razdoblje od 10 godina:

1. osnovna pristojba 1.500,00

2. dodatna pristojba za svaki razred proizvoda ili

usluga više od ukupno tri razreda, po 150,00

Napomena:

1. Za kolektivni žig pristojba iz ovoga tarifnog broja plaća se u dvostrukom iznosu.

2. Ako pristojba iz ovoga tarifnog broja nije plaćena u roku, može se platiti u naknadnom 6-mjesečnom roku i to u dvostrukom iznosu redovne pristojbe.

3. Točka 2. Napomene iz ovoga tarifnog broja ne primjenjuje se na zahtjeve za upis prava priznatih od strane tijela nadležnog do 8. listopada 1991. godine.

Tar. br. 17.

Za rješenje po zahtjevu:

1. za upis u registar prijenosa prava ili licence 200,00

2. za upis u registar svake druge promjene 50,00

Tar. br. 18.

Za zahtjev za upis u registar žiga priznatog odlukom tijela nadležnog do 8. listopada 1991. godine:

1. ako je zahtjev podnesen do 6. listopada

1993. godine 50,00

2. ako je zahtjev podnesen nakon 6. listopada

1993. godine 320,00

Tar. br. 19.

1. Za zahtjev za prestanak važenja žiga zbog ne-

korištenja 800,00

2. Za prijedlog za proglašenje ništavim rješenja

o priznanju prava na žig 1.500,00

Tar. br. 20.

Za zahtjev za ponovni upis žiga u registar 1.200,00

Tar. br. 21.

Za zahtjev za povrat u prijašnje stanje 150,00

Tar. br. 22.

Za potvrdu o pravu prvenstva:

a) osnovna pristojba - do tri primjerka 200,00

b) dodatna pristojba za svaki daljnji primjerak

više od tri, po 50,00

Tar. br. 23.

Za zahtjev za prekoredno ispitivanje 1.000,00

3. MODELI ILI UZORCI

Tar. br. 24.

Za prijavu modela ili uzorka:

1. osnovna pristojba 200,00

2. dodatna pristojba za svaki sljedeći model ili

uzorak kod višestruke prijave, po 50,00

Napomena:

Fizičke osobe - podnositelji prijave koji su ujedno i autori, plaćaju pristojbu iz ovoga tarifnog broja u iznosu umanjenom za 75%.

Tar. br. 25.

1. Za održavanje važenja modela ili uzorka za razdoblje od 10 godina:

a) za jedan model ili uzorak 750,00

b) za svaki sljedeći model ili uzorak kod višestruke

registracije po 175,00

2. Za održavanje važenja modela ili uzorka za razdoblje od 5-te do 10-te godine važenja prava priznatih odlukom nadležnog tijela do 8. listopada 1991. godine 300,00

Napomena:

1. Fizičke osobe - podnositelji prijave koji su ujedno i autori, plaćaju pristojbu iz ovoga tarifnog broja u iznosu umanjenom za 75%.

2. Točka 1. Napomene odnosi se i na nositelje priznatih prava na model, odnosno uzorak iz odluke nadležnog tijela do 8. listopada 1991. godine koji uplaćuju pristojbu po točki 2. ovoga tarifnog broja.

3. Ako pristojba po točki 2. iz ovoga tarifnog broja, za održavanje prava (5 - 10 godina važenja) nije plaćena u roku, može se platiti u naknadnom 6-mjesečnom roku.

Tar. br. 26.

1. za upis u registar prijenosa prava ili licence 200,00

2. za upis u registar svake druge promjene 50,00

Tar. br. 27.

Za zahtjev za upis u registar modela ili uzorka priznatog odlukom tijela nadležnog do 8. listopada 1991. godine:

1. ako je zahtjev podnesen do 6. listopada

1993. godine 50,00

2. ako je zahtjev podnesen nakon 6. listopada

1993. godine 320,00

Tar. br. 28.

Za prijedlog za proglašenje ništavim rješenja

o priznanju prava na model ili uzorak 1.500,00

Napomena:

Fizičke osobe - podnositelji prijave koji su ujedno i autori, plaćaju pristojbu iz ovoga tarifnog broja u iznosu umanjenom za 75%.

Tar. br. 29.

Za zahtjev za promjenu prijave modela u prijavu

patenta 60,00

Tar. br. 30.

Za potvrdu o pravu prvenstva:

a) osnovna pristojba - do tri primjerka 200,00

b) dodatna pristojba za svaki daljnji primjerak više

od tri, po 50,00

Napomena:

Fizičke osobe - podnositelji prijave koji su ujedno i autori, plaćaju pristojbu iz ovoga tarifnog broja u iznosu umanjenom za 75%.

Tar. br. 31.

Za zahtjev za povrat u prijašnje stanje 150,00

Tar. br. 32.

Za zahtjev za prekoredno ispitivanje 1.000,00

Napomena:

Fizičke osobe - podnositelji prijave koji su ujedno i autori, plaćaju pristojbu iz ovoga tarifnog broja u iznosu umanjenom za 75%.

4. OZNAKA PODRIJETLA PROIZVODA

Tar. br. 33.

Za upis u registar te održavanje prava korištenja oznake podrijetla proizvoda:

1. za 5 godina od dana upisa ovlaštenog koris-

nika u registar korisnika 1.600,00

2. za svako sljedeće petogodišnje produženje

važenja 1.600,00

Napomena:

1. Ako pristojba po ovom tarifnom broju nije plaćena u roku, može se platiti u naknadnom 6-mjesečnom roku i to u dvostrukom iznosu redovne pristojbe.

2. Točka 1. Napomene iz ovoga tarifnog broja ne primjenjuje se na zahtjeve za upis prava priznatih od strane tijela nadležnog do 8. listopada 1991.

Tar. br. 34.

Za zathjev za upis u registar korisnika oznake podrijetla proizvoda priznatog odlukom tijela nadležnog do 8. listopada 1991. odine:

1. ako je zahtjev podnesen do 6. listopada

1993. godine 50,00

2. ako je zahtjev podnesen nakon 6. listopada

1993. godine 320,00

5. OSTALO

Tar. br. 35.

Za upis u registar zastupnika, uključivo

godišnju pristojbu 5.000,00

Tar. br. 36.

Za obnovu upisa u registar zastupnika plaća

se godišnja pristojba 2.500,00

Tar. br. 37.

Za opomenu kojom se stranka poziva da plati

redovnu pristojbu 50,00

Tar. br. 38.

Za zahtjev za produljenje roka:

1. za prvi zahtjev 150,00

2. za svaki sljedeći zahtjev 300,00

Tar. br. 39.

Za izvadak iz registra, za jedan zahtjev 40,00

Tar. br. 40.

Za zahtjeve, prijedloge i druge podneske, ako

ovom Tarifom nije propisana druga pristojba 40,00

Napomena:

Pristojba po ovom tarifnom broju ne plaća se za naknade podneske kojima stranka zahtijeva samo brži postupak po ranije podnesenom zahtjevu.