Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim pristojbama

NN 57/1996 (12.7.1996.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim pristojbama

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKIM PRISTOJBAMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim pristojbama, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 28. lipnja 1996.

Broj: 01-96-1257/1
Zagreb, 2. srpnja 1996.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKIM PRISTOJBAMA

Članak 1.

U Zakonu o sudskim pristojbama ("Narodne novine", br. 74/95.) u članku 9. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:

"Ako stranka ne plati pristojbu ni u roku iz članka 39. ovoga Zakona sud će izvijestiti ispostavu Područnoga ureda Porezne uprave Ministarstva financija radi naplate pristojbe prisilnim putem.

U slučaju iz stavka 2. ovoga članka, sud će postupiti po aktu iz stavka 1. ovoga članka kada od nadležne ispostave Područnoga ureda Porezne uprave Ministarstva financija primi izvješće da je naplaćena sudska pristojba, ili ako u međuvremenu stranka plati pristojbu."

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 4.

Članak 2.

Članak 15. mijenja se i glasi:

"Sud će osloboditi od plaćanja sudskih pristojbi stranku koja prema svom općem imovnom stanju ne može podmiriti sudsku pristojbu bez štetnih posljedica za nužno uzdržavanje sebe i svoje obitelji.

Stranka je dužna uz prijedlog za oslobođenje od plaćanja pristojbe priložiti potvrdu o imovnom stanju iz članka 14. ovoga Zakona, te dati izjavu na sudski zapisnik o svom imovnom stanju i imovnom stanju svoga supružnika.

Pri donošenju odluke o oslobođenju od plaćanja pristojbe sud će ocijeniti sve okolnosti, a osobito vrijednost predmeta spora, broj osoba koje stranka uzdržava i prihode koje imaju stranka i članovi njezine obitelji."

Članak 3.

U članku 16. stavku 1. točki 8. iza riječi: "svoj status i" dodaju se riječi "umirovljenici koji primaju zaštitni dodatak i,".

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

"Odredba stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na tijela općina i gradova, osim ako sukladno posebnom zakonu na njih nije preneseno obavljanje javnih ovlasti."

Članak 4.

U članku 19. stavku 3. iza riječi: "plati pristojbu" dodaju se riječi: "koju je sud sukladno zakonu isplatio iz svojih sredstava (postavljanje privremenog zastupnika odsutnoj stranci, postupanje po privatnoj tužbi u kaznenom postupku, u slučaju obavezne obrane i sl.)", a riječi: "isplaćenu iz sredstava suda" brišu se.

Članak 5.

Za nenaplaćene pristojbene obveze nastale do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, pristojba se plaća prema odredbama ovoga Zakona.

Članak 6.

U Tarifi sudskih pristojbi u Tar. br. 1. stavak 1. mijenja se i glasi:

"(1) Za tužbu i protutužbu plaća se prema vrijednosti predmeta spora sljedeća sudska pristojba (u daljnjem tekstu: pristojba):

       iznad                                          do kuna                                            kuna

   0                                                   1.000,00                                        100,00

   1.000,00                                       3.000,00                                        300,00

   3.000,00                                       6.000,00                                        600,00

   6.000,00                                       9.000,00                                        900,00

   9.000,00                                      12.000,00                                      1.200,00

Preko 12.000,00 kuna do 100.000,00 kuna plaća se pristojba u iznosu od 1.200,00 kuna i još 2% na svakih započetih 1.000,00 kuna.

Preko 100.000,00 kuna plaća se pristojba u iznosu od 2.900,00 kuna i još 2% na svakih započetih 1.000,00 kuna, ali ne više od 10.000,00 kuna."

Članak 7.

U Tar. br. 12. stavak 1. mijenja se i glasi:

"(1) Za raspravljanje ostavine ukoliko je postupak završen rješenjem o nasljeđivanju, plaća se paušalna pristojba prema čistoj vrijednosti ostavine, i to:

   iznad                                      do kuna                                      kuna

   0                                           25.000,00                                 100,00

   25.000,00                             35.000,00                                  150,00

   35.000,00                             60.000,00                                  200,00

Ako vrijednost ostavine prelazi iznos od 60.000,00 kuna, plaća se pored pristojbe od 200 kuna i još 100 kuna na svakih započetih 10.000,00 kuna, ali ne više od 2.500,00 kuna."

Članak 8.

U Tar. br. 15. u Napomeni u točki 2. iza riječi: "plaća se jedna pristojba" stavlja se točka, a riječi: "prema ukupnoj vrijednosti tih prava" brišu se.

Članak 9.

U Tar. br. 16. u Napomeni u točki 2. riječi: "po ukupnoj vrijednosti svih prava u trenutku upisivanja" zamjenjuju se riječima: "za upis svakog prava posebno".

U Napomeni u točki 9. u podstavku 4. iza riječi: "u korist iste osobe" umjesto točke stavlja se zarez i dodaju se riječi: "osim ako je vrijednost ponovno upisanog prava veća", a druga rečenica u istom podstavku briše se.

Članak 10.

U Tar. br. 20. u stavku 1. brojka: "1.000,00" zamjenjuje se brojkom: "500,00", a u stavku 2. brojka: "500,00" zamjenjuje se brojkom: "300,00".

Članak 11.

U Tar. br. 21. u stavku 1. brojka: "2.000,00" zamjenjuje se brojkom: "1.000,00".

Članak 12.

U Tar. br. 22. u stavku 1. brojka: "2.000,00" zamjenjuje se brojkom: "1.000,00".

Članak 13.

U Tar. br. 26. u stavku 6. brojka: "300,00" zamjenjuje se brojkom: "100,00".

Članak 14.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 412-03/95-01/01
Zagreb, 28. lipnja 1996.

ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.