Pravilnik o minimalno-tehničkim uvjetima i načinu pružanja usluga putničkih agencija

NN 62/1996 (24.7.1996.), Pravilnik o minimalno-tehničkim uvjetima i načinu pružanja usluga putničkih agencija

MINISTARSTVO TURIZMA

Na temelju članka 11. stavka 2. i članka 21. stavka 5. Zakona o turističkoj djelatnosti ( "Narodne novine" br. 8/96), ministar turizma, donosi

PRAVILNIK

O MINIMALNO-TEHNIČKIM UVJETIMA I NAČINU PRUŽANJA USLUGA PUTNIČKIH AGENCIJA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se minimalno-tehnički uvjeti koje, prema vrsti usluga koje pružaju trebaju ispunjavati putničke agencije, način na koji mogu pružati svoje usluge, te minimalni uvjeti koje mora ispunjavati poslovnica za pojedinu vrstu putničke agencije.

Članak 2.

Putničke agencije obavljaju svoju djelatnost u odgovarajućem poslovnom prostoru, koji udovoljava minimalno-tehničkim uvjetima propisanim ovim Pravilnikom.

Članak 3.

Osoblje zaposleno u putničkoj agenciji treba se prema korisniku usluge odnositi uljudno, profesionalno, stručno i korektno.

Osoblje iz stavka 1. ovoga članka treba biti uredno i primjereno odjeveno.

Članak 4.

Poslovnica, u smislu ovoga Pravilnika, je poslovni prostor putničke agencije u kojem putnička agencija neposredno pruža putniku svoje usluge, a ispunjava uvjete propisane Zakonom turističkoj djelatnosti i ovim Pravilnikom za određenu vrstu putničke agencije.

Članak 5.

Veličina poslovnog prostora u poslovnici u kojem se obavlja prodaja usluga putničke agencije utvrđuje se prema vrsti putničke agencije i prema načinu na koji putnička agencija pruža svoje usluge.

U poslovnici u kojoj rade više od dva zaposlena, veličina poslovnog prostora utvrđena ovim Pravilnikom povećava se za svako radno mjesto za daljnjih 4 m˛.

Članak 6.

Ako u poslovnici na šalterima radi više od pet zaposlenika, za obavljanje administrativnih i drugih poslova treba se osigurati posebni poslovni prostor odvojen od prostora u kojem se obavlja prodaja usluga putničke agencije.

Članak 7.

Ako u poslovnici na šalterima radi više od tri zaposlenika, na pojedinim šalterima poslovnice mora se na vidljiv način označiti naziv usluge putničke agencije koja se na tom šalteru pruža (npr. prodaja avionskih karata, prodaja turističkih aranžmana, usluge mjenjačnice i dr.).

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, poslovnica u prostoru ispred šaltera treba imati sjedeću garnituru za stranke, osim ako sjedala za stranke nisu postavljena neposredno ispred pojedinih šalterskih mjesta.

Članak 8.

Prostor poslovnice, kao i prostorija u kojoj se nalazi poslovni prostor putničke agencije moraju biti kroz cijelo radno vrijeme dobro osvijetljene prirodnim ili umjetnim svjetlom i zračene prirodnim ili umjetnim putem. U zimskom razdoblju te prostorije trebaju imati temperaturu zraka od najmanje +18,50C.

Članak 9.

Putnička agencija iz članka 2. ovoga Pravilnika treba imati najmanje jedan direktni priključak na telefonsku mrežu i jedan telefaks aparat, te raspolagati i odgovarajućom minimalnom informatičkom opremom (najmanje jedno računalo s pisačem).

Poslovnica putničke agencije treba imati najmanje jedan direktni priključak na telefonsku mrežu i jedan telefaks aparat.

Ako u putničkoj agenciji ili njenoj poslovnici ima više od dva radna mjesta tada treba postojati telefonski aparat za prespajanje i na svaka dva radna mjesta po jedan priključni telefonski aparat.

Članak 10.

Poslovnica treba imati najmanje jedan zahod na ispiranje s tekućom vodom s predprostorom u kojem se nalazi umivaonik.

Zahod i predprostor zahoda treba imati pod od materijala koji ne propušta vodu, a zidovi moraju do visine od 1,50 m od poda biti obloženi keramičkim pločicama ili odgovarajućim drugim materijalom.

Članak 11.

Iznimno od odredbe članka 10. ovoga Pravilnika, ukoliko se poslovnica nalazi u objektima namijenjenim trgovačkim aktivnostima (robne kuće), u bankama, hotelima, sajamskim prostorijama, na kolodvorima ili terminalima za javne usluge kopnenog, pomorskog ili zračnog prijevoza ili kiosku, poslovnica ne treba imati vlastiti zahod, ali zaposlenicima treba biti omogućeno korištenje zahoda u blizini.

Članak 12.

Putnička agencija organizator putovanja koja neposredno pruža usluge putniku mora za pružanje svojih usluga imati poslovnicu.

Veličina poslovnog prostora u poslovnici u kojem se obavlja prodaja usluga putničke agencije organizatora putovanja ne može biti manja od 16m˛.

Članak 13.

Putnička agencija organizator putovanja, koja putniku ne pruža usluge neposredno nego putem putničke agencije posrednika, mora imati poslovni prostor veličine najmanje 10 m˛., s najmanje jednom uvedenom direktnom telefonskom linijom, te mora posjedovati telefaks aparat i odgovarajuću minimalnu informatičku opremu (najmanje jedno računalo s pisačem).

Članak 14.

Putnička agencija posrednik mora za pružanje svojih usluga imati poslovnicu.

Veličina poslovnog prostora u poslovnici u kojem se obavlja prodaja usluga putničke agencije posrednika, ne može biti manja od 16 m˛.

Iznimno od stavka 2. ovoga članka, veličina poslovnog prostora u poslovnici, koja nije jedina iz koje putnička agencija pruža svoje usluge, a smještena je u staroj gradskoj jezgri turističkog mjesta, može biti i manja od 16 m˛, ali ne manja od 10 m˛.

Članak 15.

Iznimno od odredbe članka 14. ovoga Pravilnika, ukoliko putnička agencija posrednik pruža samo usluge posredovanja u pružanju usluga turističke asistencije, ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, prodaje karata za izlete i priredbe, usluge mjenjačnice ili pružanja turističkih informacija, tada svoje usluge može pružati i iz kioska, veličina poslovnog prostora kojeg može biti manja od 16 m˛.

Članak 16.

Postojeće putničke agencije dužne su se uskladiti s odredbama ovoga Pravilnika u roku od jedne godine od dana njegove primjene.

Članak 17.

Danom početka primjene ovoga Pravilnika prestaju važiti: Pravilnik o minimalnim tehničkim uvjetima prostorija u kojima se obavlja turistička djelatnost i o potrebnoj opremi za obavljanje te djelatnosti ("Narodne novine" br. 22/89) i Pravilnik o minimalnim tehničkim uvjetima i opremi poslovnih prostorija organizacija u kojima obavljaju poslove u vezi usluga koje građani prodaju turistima i putnicima ("Narodne novine", br. 22/89.).

Članak 18.

Dok se ne usuglase s odredbama ovoga Pravilnika na postojeće putničke agencije primjenjivat će se odredbe Pravilnika o minimalnim tehničkim uvjetima prostorija u kojima se obavlja turistička djelatnost i o potrebnoj opremi za obavljanje te djelatnosti ("Narodne novine", broj 22/89.).

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. siječnja 1997. godine.

Klasa: 011-01/76-01/16
Urbroj: 529-02-96-1
Zagreb, 30. lipnja 1996.

Ministar
mr. Niko Bulić, v.r.