Pravilnik o normi neposrednog odgojno-obrazovnog rada po nastavnim predmetima i načinu utvrđivanja broja izvršitelja na odgojno-obrazovnim poslovima u osnovnoj školi

NN 63/1996 (26.7.1996.), Pravilnik o normi neposrednog odgojno-obrazovnog rada po nastavnim predmetima i načinu utvrđivanja broja izvršitelja na odgojno-obrazovnim poslovima u osnovnoj školi

MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA

Na temelju članka 75. Zakona o osnovnom školstvu ("Narodne novine", broj 59/90, 27/93 i 7/96) ministar prosvjete i športa donosi

PRAVILNIK

O NORMI NEPOSREDNOG ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA PO NASTAVNIM PREDMETIMA
I NAČINU UTVRĐIVANJA BROJA IZVRŠITELJA NA ODGOJNO-OBRAZOVNIM POSLOVIMA U OSNOVNOJ ŠKOLI

Članak 1.

Ovim pravilnikom utvrđuju se norma neposrednog odgojno--obrazovnog rada po nastavnim predmetima, način utvrđivanja broja izvršitelja na odgojno-obrazovnim poslovima u osnovnoj školi te ostali poslovi koji proizlaze iz naravi i količine odgojno--obrazovnog rada.

Članak 2.

Pojedini pojmovi u ovom pravilniku znače:

1. "Pedagoški normativi rada" su vrste i vrijeme rada iskazani u satima rada učitelja te potreban broj izvršitelja na odgojno- -obrazovnim poslovima u školi;

2."Neposredni odgojno-obrazovni rad" je rad učitelja u redovitoj i izbornoj nastavi u razrednom odjelu iz predmeta utvrđenih nastavnim planom i programom;

3. "Dodatna nastava" je nastava s darovitim učenicima, izvedba programa školskog športskog kluba, te kulturnih i drugih školskih klubova učenika;

4. "Dopunska nastava" je nastava namijenjena djeci koja teže svladavaju nastavni program;

5. "Razredništvo" je skupina poslova razrednika na izvedbi odgojno-obrazovnog programa rada razrednog odjela;

6. "Stručno-metodička priprema" obuhvaća poslove učitelja na planiranju, programiranju i pripremanju nastave;

7. "Ostali poslovi učitelja" su poslovi pripreme početka i završetka školske godine, popravni ispiti, analiza izvješća o rezultatima rada, razredna evidencija i administracija, stručno usavršavanje učitelja, dežurstvo, izvannastavne aktivnosti (literarne, dramsko-scenske, lutkarske, ekološke, likovne) i druge radne obveze utvrđene godišnjim planom i programom rada škole.

I. NORMA RADA UČITELJA

Članak 3.

Ukupne tjedne obveze učitelja u nastavi i ostalim oblicima rada utvrđuju se godišnjim planom i programom rada škole u skladu sa zakonom i normativima utvrđenim ovim pravilnikom, u okviru radnog tjedna utvrđenog zakonom odnosno kolektivnim ugovorom.

Članak 4.

Tjedna norma neposrednog odgojno-obrazovnog rada u nastavi je:

1. Za učitelje razredne nastave - prema nastavnom planu i programu za pojedini razredni odjel

2. Za učitelje hrvatskog jezika i matematike                                                                                      20 sati

3. Za učitelje stranog jezika                                                                                                              21 sat

4. Za učitelje ostalih predmeta                                                                                                          22 sata

5. Za učitelje tjelesne i zdravstvene kulture i u umjetničkim školama                                                  24 sata.

U tjednoj normi neposrednog odgojno-obrazovnog rada u nastavi učitelju glazbene kulture vođenje pjevačkog zbora ili orkestra, te učitelju tjelesne i zdravstvene kulture vođenje školskog športskog kluba utvrđuje se s dva sata.

Ako učitelj izvodi više oblika rada ili nastavnih predmeta za koji je ovim člankom pravilnika utvrđena različita tjedna norma rada, škola utvrđuje prosječnu normu neposrednog odgojno-obrazovnog rada u visini srednje vrijednosti normi utvrđenih za oblike rada ili predmeta koje učitelj izvodi.

Članak 5.

Norma iz članka 4. stavka 1. ovoga pravilnika, učiteljima predmetne nastave koji su u neposrednom odgojno-obrazovnom radu s učenicima proveli

- 25 do 30 godina radnog staža umanjuje se za 2 sata,

- 30 do 35 godina radnog staža umanjuje se za 4 sata,

- 35 do 40 godina radnog staža umanjuje se za 6 sati.

Umanjenje norme iz stavka 1. ovog članka ne primjenjuje se na učitelje razredne nastave.

Članak 6.

Tjedna norma učitelja za poslove priprema i praćenja neposrednog odgojno-obrazovnog rada iz članka 4. ovog pravilnika iznosi:

- za hrvatski jezik i matematiku                                                    12 sati

- za strani jezik                                                                            11 sati

- za ostale predmete                                                                    11 sati

- za tjelesnu i zdravstvenu kulturu i umjetničke škole                     10 sati

- za razrednu nastavu                                                                   10 sati

Članak 7.

Tjedni poslovi razrednika:

- sat razrednika                                                                             1 sat

- rad s roditeljima i nastavnicima razrednog vijeća                          1 sat

- rad na razrednoj evidenciji i administraciji                                    1 sat

- ostali poslovi                                                                              1 sat

Pripravnici do položenog stručnog ispita u pravilu nisu razrednici.

Članak 8.

Iznimno i pod uvjetima utvrđenim ovim pravilnikom škola može odstupiti od normativa utvrđenih u članku 4. ovoga pravilnika i to:

1. Učitelju se može rasporediti tjedno najviše do 3, i uz njegov pristanak 6 nastavnih sati iznad norme utvrđene u članku 4. ovoga pravilnika, ako je to potrebno radi nesmetanog odvijanja nastave, što može trajati samo dok se, sukladno propisima iz područja radnih odnosa, ne osigura odvijanje nastave na redovit način.

2. Ostala odstupanja od normi utvrđenih u članku 4. ovoga pravilnika moguća su samo kad je to utvrđeno zakonom ili podzakonskim aktom, odnosno kolektivnim ugovorom.

Članak 9.

Ostali poslovi učitelja do 40 sati tjedno su:

- dodatna nastava

- dopunska nastava

- slobodne aktivnosti i drugi poslovi predviđeni godišnjim planom

- izborna nastava koja nije utvrđena nastavnim planom i programom

- izrada rasporeda sati

- drugi poslovi navedeni u točki 7. članka 2. ovog pravilnika

- voditeljstvo smjene i područnih razrednih odjela.

Članak 10.

Ukupne obveze učitelja utvrđuju se godišnjim planom i programom rada škole na način da se temeljem članaka 4., 5., 6., 7., 8. i 9. ovog pravilnika odrede u pravilu sljedeće strukture i količine rada:

Prosječno po učitelju tijekom 40-satnog tjednog radnog vremena:

VRSTA POSLA

TJEDNO

1.

NASTAVA
- izvedba (članak 4.)
- priprema i praćenje nastave
(članak 6.)


20

12


21

11


22

11


24

10

Ukupno:

32

32

33

34

2.


3.

RAZREDNIŠTVO ILI DRUGI
ODGOJNO-OBRAZOVNI
POSLOVI (članak 7.)
OSTALI POSLOVI (članak 9.)


4

4


4

4


4

3


4

2

Sveukupno tjedno:

40

40

40

40

Učitelji razredne nastave zadužuju se s 32 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada u nastavi te pripremama i praćenjem neposrednog odgojno-obrazovnog rada tjedno, a do 40 sati sukladno članku 9. ovog pravilnika.

Ako jednom od dva ili više učitelja istog nastavnog predmeta nedostaje 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada u nastavi, nadopunit će ih ostalim oblicima odgojno-obrazovnog rada.

U tjednima kad nema nastave učitelj izvodi dio ostalih poslova utvrđenih člankom 9. ovog pravilnika.

U sklopu normativa iz stavka 1. ovoga članka može se mijenjati tjedna struktura radnog vremena kad to nalaže potreba izvedbe godišnjeg plana i programa rada škole, o čemu odlučuje ravnatelj škole, tako da se ne narušava struktura radnoga vremena osim pod uvjetima utvrđenim ovim pravilnikom.

II. NORMA RADA STRUČNIH SURADNIKA I OSTALIH DJELATNIKA ŠKOLE

Članak 11.

Norma rada stručnih suradnika i ostalih djelatnika u organizacijsko-razvojnoj službi utvrđuje se u školi po vrstama poslova sukladno veličini, vrsti i ustrojstvu škole te obujmu poslova potrebnih za ostvarivanje programa škole te prema odredbama ovoga pravilnika na način da svaki djelatnik ostvaruje tjednu normu radnih sati utvrđenih zakonom.

Radom zasebnih dijelova škole (područne škole i slično) koordiniraju voditelji utvrđeni statutom škole ili godišnjim programom rada škole, odnosno drugim aktom škole.

Članak 12.

Organizacijsko-razvojnu službu čine:

1. - ravnatelj škole,

2.- voditelj područne škole na drugoj lokaciji (odnosno pedagoški samostalnih dijelova škole) te pročelnici umjetničkih škola,

3. - stručni suradnici (pedagog ili psiholog, knjižničar, defektolog-logoped).

Članak 13.

Voditelj izvodi nastavu i obavlja poslove voditelja utvrđene statutom škole u skladu s ovim pravilnikom, i to:

- priprema, organizira, raspoređuje i prati izvedbu cjelokupnog odgojno-obrazovnog rada u smjeni na drugoj lokaciji, u pedagoški samostalnom odjelu škole ili cijeloj školi (u daljnjem tekstu: organizacijski poslovi) i obavlja dio stručno-razvojnih poslova u skladu sa stručnom spremom koju ima ako je raspoređen na te poslove.

Članak 14.

Stručni suradnik škole su pedagog ili psiholog, defektolog-logoped te knjižničar.

U sklopu ukupnih radnih obveza, stručni suradnik na radnom mjestu pedagoga ili psihologa koji je i voditelj smjene te defektologa-logopeda, radi u nastavi ili je obvezan držati predavanja i konzultacije skupinama učenika, učitelja i roditelja 10 sati tjedno, zavisno od veličine škole i odgojno-obrazovnih i socijalnih problema u školi, što se utvrđuje godišnjim planom i programom rada škole u okviru neposrednog odgojno-obrazovnog dnevnog rada od 6 sati.

Ukupan broj djelatnika za stručno-razvojne poslove na radnim mjestima pedagoga ili psihologa i defektologa-logopeda u svim školama, osim specijalnih škola, utvrđuju se u skladu sa sljedećim normativima sati rada tjedno:

- u školi do 400 učenika - 20 sati stručno-razvojnih poslova;

- u školi do 600 učenika - 30 sati stručno-razvojnih poslova;

- u školi do 900 učenika - 40 sati stručno-razvojnih poslova.

Iznimno, pojedine škole koje imaju više učenika mogu uz posebnu suglasnost Ministarstva utvrditi i veći broj djelatnika.

Članak 15.

U školama koje imaju knjižnicu utvrđuje se radno mjesto knjižničara u skladu sa sljedećim normativima sati u okviru 40 satnog radnog tjedna

- u školi do 400 učenika - 10 sati rada knjižničara;

- u školi do 600 učenika - 20 sati rada knjižničara;

- u školi do 800 učenika - 30 sati rada knjižničara;

- u školi s više od 800 učenika - 40 sati rada knjižničara.

Iznimno, pojedine škole koje raspolažu s iznadstandardnim fondom knjiga i opreme mogu, uz posebnu suglasnost Ministarstva, utvrditi i veći broj sati rada knjižničara od normativa utvrđenih u ovom članku pravilnika.

Članak 16.

Odredbe ovoga pravilnika primjenjuju se i u umjetničkim školama sa sljedećim posebnostima:

1. U glazbenim i plesnim školama pročelniku odjela s 10 nastavnika norma se umanjuje za 2 sata tjedno te po 1 sat tjedno za svakih daljnjih 5 nastavnika;

2. Glazbene i plesne škole utvrđuju poslove u knjižnici, nototeci, fonoteci i zbirci glazbala tako da utvrđuju do 6 sati tjedno za rad knjižničara u školama do 200 učenika i 2 sata na svakih 50 iznad 200 učenika;

3. Glazbene i plesne škole utvrđuju poslove i radna mjesta stručnih suradnika u skladu sa člankom 14. i 15. ovoga pravilnika tako da primjenjuju dvostruko umanjen normativ broja učenika;

4. U glazbenim i plesnim školama ravnatelj će raditi u nastavi 4-8 nastavnih sati tjedno, ovisno o broju učenika i složenosti škole.

Članak 17.

Odredbe ovoga pravilnika primjenjuju i škole za učenike s teškoćama u razvoju s time da se stručno-razvojna služba osniva na način da se na svakih 10 razrednih odjela, odnosno 100 učenika utvrđuju tri radna mjesta i to za pedagoga ili psihologa, te dva defektologa.

III. PRIJELAZNE I Z AVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Osnovne škole dužne su u roku od 60 dana od objave ovoga pravilnika uskladiti broj izvršitelja na odgojno-obrazovnim poslovima prema odredbama ovoga pravilnika.

Članak 19.

Stupanjem na snagu ovoga pravilnika prestaje važiti Pravilnik o normi neposrednog odgojno-obrazovnog rada po nastavnim predmetima i načinu utvrđivanja broja izvršitelja na odgojno- -obrazovnim i drugim poslovima u osnovnoj školi ("Narodne novine", broj 52/95 i 89/95).

Članak 20.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 602-02/96-01/1247
Urbroj: 532-07/96-1
Zagreb, 24. srpnja 1996.

Ministar
Ljilja Vokić, prof., v. r.