Pravilnik o znaku zaštite okoliša

NN 64/1996 (30.7.1996.), Pravilnik o znaku zaštite okoliša

DRŽAVNA  UPRAVA  ZA  ZAŠTITU OKOLIŠA

Na temelju članka 43. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 82/94), ravnatelj Državne uprave za zaštitu okoliša donosi

PRAVILNIK

O ZNAKU ZAŠTITE OKOLIŠA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i postupak za dobivanje znaka zaštite okoliša, način njegove dodjele, izgled i uporaba znaka, sastav i način rada Komisije, sudjelovanje institucija, društava, udruga i pojedinaca u postupku dodjele znaka zaštite okoliša te kaznene odredbe za povredu odredaba ovoga Pravilnika.

Članak 2.

Znak zaštite okoliša dodjeljuje se proizvođačima proizvoda široke potrošnje, osim namirnicama, pićima i farmaceutskim proizvodima za:

- proizvode koji u usporedbi s drugim istovrsnim ili srodnim proizvodima tijekom proizvodnje, stavljanja u promet i/ili uporabe i postupanja s njima nakon uporabe, kad postanu otpad, bitno manje opterećuju okoliš,

- proizvode koji su višekratno upotrebljivi,

- proizvode koji sadrže zamjenjive dijelove,

- proizvode čijom uporabom se smanjuju štetne emisije u okoliš,

- proizvode pri čijoj se proizvodnji racionalno iskorištavaju prirodni izvori.

Članak 3.

Znak zaštite okoliša ne smije se dodijeliti proizvođačima za proizvode koji sadrže opasne tvari.

Iznimno, znak zaštite okoliša može se dodijeliti i proizvođačima za proizvode koji sadrže opasne tvari, ako prema propisima, koncentracije opasnih tvari nisu opasne za okoliš.

Članak 4.

Proizvođač u pisanom obliku podnosi zahtjev za dodjelu znaka zaštite okoliša (u daljnjem tekstu: zahtjev).

Zahtjev mora sadržavati:

- ime/naziv i adresu proizvođača,

- naziv proizvoda za koji se traži dodjela znaka zaštite okoliša,

- razloge i podatke koje su osnova za dobivanje znaka zaštite okoliša.

Članak 5.

Odluku o dodjeli znaka zaštite okoliša donosi Komisija za dodjelu znaka zaštite okoliša (u daljnjem tekstu: Komisija).

Članak 6.

Komisija ima pet članova.

Mandat članova Komisije traje dvije godine.

Članove Komisije imenuje ravnatelj od predstavnika:

- Državne uprave za zaštitu okoliša,

- Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo,

- industrije, trgovine ili potrošača stručnih u zaštiti okoliša,

- nevladinih udruga za zaštitu okoliša.

Članak 7.

Predsjednika Komisije i njegova zamjenika određuje ravnatelj.

Administrativno-tehnički poslovi za rad Komisije obavljaju se u Državnoj upravi za zaštitu okoliša.

Članak 8.

Komisija radi i odlučuje na sjednicama.

Članovi Komisije odlučuju o dodjeli znaka zaštite okoliša javnim glasovanjem.

Odluke Komisije valjane su ako za njih glasuje većina članova.

Član Komisije koji se ne suglasi s odlukom Komisije može tražiti da se njegovo izdvojeno mišljenje s obrazloženjem unese u zapisnik sjednice Komisije.

O radu Komisije vodi se zapisnik.

Komisija donosi poslovnik o svom radu.

Članak 9.

Ako zahtjev ne sadrži sve podatke iz članka 4., stavka 2. ovoga Pravilnika, Komisija može zatražiti od proizvođača dopunu u roku od osam dana od dana primitka zahtjeva.

Članak 10.

U tijeku postupka za dobivanje znaka zaštite okoliša Komisija može zatražiti stručno mišljenje od jedne ili više stručnih institucija.

Stručno mišljenje udovoljava li proizvod propisanim uvjetima za dobivanje znaka zaštite okoliša izrađuje se na osnovi analize utjecaja proizvoda na okoliš u svim fazama njegove proizvodnje, uporabe i odlaganja.

Pri donošenju odluke o dodjeli znaka zaštite okoliša Komisija mora voditi računa o utjecaju proizvoda na okoliš u svim fazama njegove proizvodnje, pri njegovoj uporabi i odlaganju te o stručnom mišljenju ako ga je zatražila.

Članak 11.

Komisija može zatražiti od proizvođača dodatne podatke ako su potrebni za donošenje odluke o dodjeli znaka zaštite okoliša.

Članak 12.

Ako proizvođač procjenjuje da su pojedini podaci o proizvodu poslovna tajna, može uz obrazloženje, zatražiti da budu dostupni samo Komisiji i stručnoj instituciji.

Na temelju obrazloženja iz stavka 1. ovoga članka, Komisija će odlučiti može li udovoljiti zahtjevu i o tome će obavijestiti proizvođača.

Komisija i stručna institucija dužne su čuvati poslovnu tajnu koja im je povjerena tijekom postupka za dobivanje znaka zaštite okoliša.

Članak 13.

Odluka o dodjeli znaka zaštite okoliša mora biti obrazložena u pisanom obliku.

Članak 14.

Znak zaštite okoliša dodjeljuje se najdulje na rok od tri godine.

Članak 15.

Znak zaštite okoliša sastoji se od dvije koncentrične kružnice. Najmanji promjer kružnice je 15 mm. U unutarnjem krugu je stiliziran prikaz ptice i ribe.

U prostoru između kružnica, u gornjoj polovici, istaknuta je poruka "prijatelj okoliša". U donjoj polovici ispisuje se tekst koji sastavlja Komisija, kojim se objašnjava razlog dodjele znaka zaštite okoliša.

Stilizirani prikaz ptice i ribe tiska se na jednobojnoj podlozi.

Grafički prikaz znaka zaštite okoliša otisnut je u Prilogu 1. ovoga Pravilnika.

Članak 16.

Znak zaštite okoliša smije biti otisnut samo na ambalaži proizvoda za koji je dodijeljen.

Znak zaštite okoliša smije se isticati za promidžbu samo onog proizvoda kojemu je dodijeljen.

Članak 17.

Jednom dodijeljeni znak zaštite okoliša ne isključuje pravo na ponovno podnošenje zahtjeva za dodjelu znaka.

Članak 18.

Komisija može u tijeku uporabe znaka zaštite okoliša provjeravati udovoljava li proizvod kojemu je dodijeljen znak zaštite okoliša i dalje uvjetima na osnovi kojih je znak zaštite okoliša dodijeljen.

Članak 19.

Ako proizvod za koje je znak dodijeljen, unutar roka na koji je dodijeljen, prestane udovoljavati uvjetima na osnovi kojih je dodijeljen, Komisija donosi odluku o oduzimanju znaka zaštite okoliša.

Članak 20.

Odluku o oduzimanju znaka zaštite okoliša donosi Komisija po postupku koji je predviđen za dodjelu znaka zaštite okoliša.

Članak 21.

Komisija izvješćuje javnost o dodjeli i oduzimanju znaka zaštite okoliša u sredstvima javnog priopćavanja.

Članak 22.

Za prekršaj kaznit će se pravna osoba iznosom od 5.000 do 15.000 kuna ako:

- upotrebljava znak zaštite okoliša u promidžbene svrhe, na proizvodima koji nisu dobili taj znak (članak 16. stavak 2.).

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi iznosom od 2.000 do 4.000 kuna.

Članak 23.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 351-04/96-01/05
Urbroj: 542-03-96-3
Zagreb, 15. srpnja 1996.

Prilog 1.

GRAFIČKI PRIKAZ ZNAKA

Ravnatelj
dr. Ante Kutle