Uputa u svezi plaćanja članarine turističkim zajednicama

NN 69/1996 (16.8.1996.), Uputa u svezi plaćanja članarine turističkim zajednicama

MINISTARSTVO TURIZMA

Na temelju članka 25. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama ("Narodne novine", broj 35/95.-pročišćeni tekst), ministar turizma, donosi

UPUTU

U SVEZI PLAĆANJA ČLANARINE TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA

Zakonom o članarinama u turističkim zajednicama ("Narodne novine", broj 35/95. - pročišćeni tekst) propisani su, između ostalog, obveznici plaćanja članarine, osnovica za obračun članarine, skupine gospodarskih djelatnosti i stope po kojima se obračunava i plaća članarina turističkoj zajednici.

Pravne i fizičke osobe iz članka 10. cit. Zakona i obveznici plaćanja članarine prema članku 24. cit: Zakona, dužni su, u skladu s člankom 19. cit. Zakona, nadležnoj ispostavi područnog ureda Porezne uprave dostaviti podatke o osnovici za obračun članarine na obrascu čiji oblik i sadržaj propisuje ministar turizma.

A) POPUNJAVANJE OBRASCA TZ

U obrazac TZ, koji je sastavni dio ove Upute, treba unijeti sve podatke koji se obrascem traže, a to su:

I.

Naziv ispostave Područnog ureda Porezne uprave nadležne prema sjedištu pravne odnosno prebivalištu fizičke osobe. Za podružnice (poslovne jedinice) stranih pravnih osoba nadležna je ispostava prema sjedištu podružnice (poslovne jedinice).

II.

Opći podaci o obvezniku plaćanja članarine

- Naziv pravne osobe te matični broj dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku (7 znamenaka) odnosno ime i prezime fizičke osobe, te jedinstveni matični broj građana ( 13 znamenaka). Podružnice stranih pravnih osoba upisuju naziv i sistemski broj (13 znamenaka) koji im dodjeljuje Porezna uprava.

- Adresa sjedišta pravne osobe odnosno prebivališta fizičke osobe ili adresa sjedišta podružnice strane pravne osobe (mjesto, ulica i k br:) te šifra općine sjedišta/prebivališta:

- Naziv djelatnosti koju pravna ili fizička osoba obavlja u većem opsegu u odnosu na ostale djetatnosti za koje je upisana u registar trgovačkog suda ili nadležnog županijskog ureda, te šifra djelatnosti prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti ("Narodne novine", broj 6/95.).

III.

Podaci za konačni obračun članarine i utvrđivanje predujma članarine za naredno razdoblje

Red. br. 1.

Osnovica za obračun članarine za pravne osobe i podružnice stranih pravnih osoba je ukupni prihod koji čine svi prihodi koje su te osobe dužne iskazati u računu dobiti i gubitka prema Zakonu o računovodstvu ("Narodne novine", broj 90/92.).

Osnovica za obračun članarine za fizičke osobe obrtnike su ukupni primici iz Knjige primitaka i izdataka prema Zakonu o porezu na dohodak ("Narodne novine", broj 25/95. - pročišćeni tekst i 52/95.) i Pravilniku o porezu na dohodak ("Narodne novine", broj 104/95.) umanjeni za naplaćeni porez na promet sadržan u prodanim proizvodima i uslugama.

Ako obveznici plaćanja članarine obavljaju više djelatnosti na kojima se utemeljuje obveza plaćanja članarine turističkoj zajednici, te osim u sjedištu i u više poslovnih jedinica ovisno o izboru načina i obračuna plaćanja članarine, uz Obrazac TZ dužni su priložiti razradu obračuna za svaku od djelatnosti odnosno sjedište i poslovnu jedinicu za svako turističko mjesto i to u razmjeru s ukupnim prihodom odnosno ukupnim primicima (ili ukupno naplaćenim iznosom iz Knjige prometa za poslovne jedinice fizičkih osoba) od svake djelatnosti, primjenom stope za svaku djelatnost propisane člankom 14. i 15. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama.

Red. br. 2.

Ako obveznici plaćanja članarine pod red. br. l. iskazuju podatak o osnovici, tj. ukupni prihod odnosno primitke, bez razrade obračuna i za svaku od djelatnosti, upisuje se stopa propisana za djelatnost koju obveznik obavlja u većem opsegu u odnosu na ostale djelatnosti za koje je upisan u registar trgovačkog suda ili nadležnog županijskog ureda.

Ako obveznici pIaćenja članarine pored red. br. 1. iskazuju podatak o osnovici s razradom obračun i za svaku od djelatnosti, upisuje se prosječna stopa. Prosječna stopa izačunava se tako da se zbroj svih pojedinačno utvrđenih iznosa članarine podijeli sa zbrojem svih osnovica za obračun članarine, te pomnoži sa 100,00.

Red. br. 3.

Obračunata svota članarine dobije se promjenom stope iz red. br. 2. na osnovicu iz red. br. 1.

Red. br. 4.

Upisuje se svota predujma članarine koju su obveznici plaćanja članarine uplatili u razdoblju za koje se sastavlja obračun.

Red. br. 5.

Ako je svota obračunane članarine veća od svote uplaćenog predujma članarine, razlika za uplatu dobije se tako da se svota iz red. br. 4. oduzme od svote pod red. br. 3. Ovu razliku obveznici

su dužni uplatiti na propisani račun najkasnije do dana podnošenja obračuna.

Red. br. 6.

Ako je svota obračunane članarine manja od svote uplaćenog predujma članarine, razlika za povrat dobije se tako da se svota iz red. br. 3. oduzme od svote pod red. br. 4. Preplaćeni dio vraća se

obveznicima na njihov pisani zahtjev ili se uračunava u naredno razdoblju plaćanja članarine.

Red. br. 7.

Mjesečni predujam članarine za naredno razdoblje utvrđuje se u visini jedne dvanaestine obračunane svote iskazane pod red. br. 3., ako se obračun sastavlja za cijelu godinu. Ako se, ovisno o osnivanju ili prestanku rada turističke zajednice odnosno početku ili prestanku obavljanja djelatnosti obvezatnog člana turističke zajednice tijekom godine, obračun sastavlja za kraće razdoblje, mjesečni predujam za naredno razdoblje utvrđuje se, tako da se obračunana svota iz r.br. 3. dijeli s odgovarajućim brojem mjeseci iz razdoblja za koje se sastavlja obračun.

B) DOSTAVLJANJE OBRASCA TZ

Obveznici plaćanja članarine pravne osobe i podružnice stranih pravnih osoba Obrazac TZ podnose nadležnoj ispostavi područnog ureda Porezne uprave nadležnoj prema svome sjedištu zajedno s Prijavom poreza na dobit i to najkasnije do 30. travnja iduće godine nakon godine za koju se sastavlja konačni obračun.

Obveznici plaćanja članarine fizičke osobe Obrazac TZ podnose nadležnoj ispostavi područnog ureda Porezne uprave nadležnoj prema svome prebivalištu zajedno s Prijavom poreza na dohodak i to najkasnije do kraja veljače iduće godine nakon godine za koju se sastavlja konačni obračun.

Uz Obrazac TZ obveznici plaćanja članarine dužni su priložiti i dokaz o uplati razlike članarine po konačnnm obračunu (red. br. 5. Obrasca TZ), ako je u vidu predujma uplaćeno manje članarine nego što je obračunano.

C) NAČIN PLAĆANJA ČLANARINE TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA,

Obveznici plaćanja članarine plaćaju članarinu na području općine, grada ili Grada Zagreba u kojem imaju sjedište, a za poslovne jedinice na području općine ili grada gdje je sjedište poslovne jedinice. Ako obveznici plaćanja članarine djelatnosti obavljaju bez poslovne prostorije, članarinu plaćaju na području općine, grada ili Grada Zagreba gdje obavljaju djelatnost.

Obveznici plaćanja članarine uplaćuju članarinu turističkoj zajednici na račun predviđen Naredbom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna i izvanproračunskih fondova te prihoda za financiranje drugih javnih potreba za 1996. godinu ("Narodne novine", broj 1/96., 5/96.,10/96., 21/96., 22/96. i 50/96.). Račun je otvoren na razini grada - općine i glasi: 842 - 271 Članarina turističkim zajednicama.

Nastavno navodimo primjere za popunjavanje naloga za uplatu članarine turističkim zajednicama.

l. Primjer za obveznika plaćanja članarine pravnu osobu sa sjedištem u Gradu Zagrebu, koja članarinu uplaćuje za poslovnu jedinicu koja djelatnost obavlja u gradu Rijeci.

Račun za uplatu glasi 33800-842-373-271 gdje je:

33800 - broj jedinice Zavoda za platni promet

842 - osnovni račun u Planu računa Zavoda

373 - brojčana oznaka grada Rijeke

271 - članarina turističkim zajednicama

U pozivu na broj odobrenja treba upisati broj modela "05" i matični broj pravne osobe dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku (7 znamenaka).

2. Primjer za obveznika plaćanja članarine fizičku osobu, koja djelatnost obavlja u općini Bol.

Račun za uplatu glasi 34491-842-027-271 gdje je:

34491 - broj jedinice Zavoda za platni promet

842 - osnovni račun u Planu računa Zavoda

027 - brojčan oznaka općine Bol

271- članarina turističkim zajednicama

U pozivu na broj odobranja treba upisati broj modela "12" i jedinstveni matični broj građana uplatitelja fizičke osobe (13 znamenaka).

3. Primjer za obveznika plaćanja članarine podružnice stranih pravnih osoba sa sjedištem u Gradu Zagrebu.

Račun za uplatu glasi 30100-842-133-271 gdje je:

30100 - broj jedinice Zavoda za platni promet

842 - osnovni račun u Planu računa Zavoda

133 - brojčan oznaka grada Zagreba

271- članarina turističkim zajednicama

U pozivu na broj odobrenja treba upisati broj modela "12" i sistemski broj koji dodjeljuje Porezna uprava (13 znamenaka).

Uplaćena sredstva Zavod za platni promet, u Zakonom utvrđenim postocima, raspoređuje korisnicima svakog radnog dana.

Obveznici plaćanja članarine sastavit će konačni obračun članarine i dostaviti ga Poreznoj upravi na naprijed izloženi način prvi puta u 1997. godini, za članarinu koju su turističkoj zajednici bili dužni platiti za 1996. godinu.

Nedostavljanjem podataka o osnovici za obračun članarine nadležnoj ispostavi područnog ureda Porezne uprave, obveznici plaćanja članarine čine prekršaj za koji su propisane novčane kazne (članak 22. cit..Zakona o članarinama u turističkim zajednicama).

D) PROMJENE U ŠIFRAMA I NAZIVIMA DJELATNOSTI

Sukladno promjenama nastalim donošenjem Nacionalne klasifikacije djelatnosti ("Narodne novine", broj 6/95;) pravne osobe - obveznici plaćanja članarine turističkim zajednicama iz članka 12. i 13. Zakon o članarinama u turističkim zajednicama, razvrstavaju se u skupine kako slijedi:

Članak 12.

PRVA SKUPINA:

Pravne osobe

55.       Ugostiteljstvo
63.30      Djelatnost turističkih agencija i turoperatora i ostale usluge turistima, d.n.
91.62.1 Djelatnost marina
61.10      Prijevoz morem i priobaljem
62.10      Zračni prijevoz, redovni
62.20      Izvanredni zračni prijevoz
60.21.1.    Prijevoz putnika u cestovom prometu, redovni (linijski)
60.21.2.    Prijevoz putnika u gradskom i prigradskom prometu (linijski)
60.23      Ostali prijevoz putnika cestom
67.13.     Pomoćne djelatnosti u financijskom posredovanju (mjenjačnice), d.n.
01.41      Uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji (samo djelatnost sadnje i održavanja vrtova,
        parkova i zelenih površina za športske terene i sl.)
65.12.1 Banke (djelatnost mjenjačkih usluga)

DRUGA SKUPINA

Pravne osobe

63.23.1 Usluge u zračnim lukama
63.21      Ostale prateće djelatnosti u (cestovnom) kopnenom, prometu (autobusni kolodvori,
        tekuće održavanje i manji popravci voznog parka, usluge na cestama, mostovima,
        tunelima, parkiralištima ili javnim garažama, parkiralištima za bicikle, zimsko čuvanje
        stambenih auto prikolica)
7.10      Iznajmljivanje automobila
60.22      Taksi služba
92.71      Djelatnost kockarnica i kladionica
92.33.     Djelatnost sajmova i zabavnih parkova
92.34      Ostale zabavne djelatnosti

TRECA SKUPINA

Pravne osobe

50.20      Održavanje i popravak motornih vozila
50.40.4 Održavanje i popravak motocikla i njihovih dijelova i pribora
93.02      Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje
43.01      Pranje, kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda
74.70      Čišćenje svih vrsta objekata
36.40      Proizvodnja športske opreme
36.50      Proizvodnja igara i igračaka

Članak 13.

Pravne osobe PRVA SKUPINA

52.12      Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama
52.25      Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima
52.26      Trgovina na malo duhanskim proizvodima
52.3      Trgovina na malo farmaceutskim, medicinskim, kozmetičkim i toaletnim proizvodima
        (uključuje šifre: 52.31, 52.32 i 52.33)
52.4      Ostala trgovina na malo novom robom (nerabljenom) u specijaliziranim
        prodavaonicama (uključuje šifre: 52.41; 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47,
        52.48)
52.50      Trgovina na malo rabljenom robom, u prodavaonicama
52.6      Trgovina na malo izvan prodavaonica (uključuje šifre: 52.61,52.62 i 52.63)
50.10.2 Trgovina na malo motornim vozilima
50.30.2 Tgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila
50.40.2 Trgovina na malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom
50.50      Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima

DRUGA SKUPINA

52.11      Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i
        duhanskim proizvodima
52.2      Trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim
        prodavaonicama (uključuje šifre: 52.21, 52.22, 52.23, 52.24 i 52.27)

TREĆA SKUPINA

50.10.1 Trgovina na veliko motornim vozilima
50.30.1 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila
50.40.1 Trgovina na veliko motociklima i njihovim dijelovima
51.2      Trgovina na veliko poljoprivrednim sirovinama i živom stokom (uključuje šifre: 51.21,
        51.22, 51.23, 51.24 i 51.25)
51.3      Trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima (uključuje šifre:
        51.31,:51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38 i 51.39)
51.4      Trgovina na veliko.proizvodima za kućanstvo (uključuje šifre:
        51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46 i 51.47)
51.5      Trgovina na veliko nepoljoprivrednim proizvodima, ostacima i otpacima (uključuje
        šifre: 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51:56.i 51.57)
51.6      Trgovina na veliko strojevima, opremom i priborom uključuje šifre:
        51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 5l.65 i 51.66),
51.7      Ostala trgovina na veliko

ČETVRTA SKUPINA Sve djelatnosti iz treće skupine koje se bave i vanjskom trgovinom. Donošenjem ove Upute prestaju važiti upute u vezi plaćanja članarine turističkim zajednicama ("Narodne novine",broj 46/92.).

Klasa: 011-01/96-01/33

Ur.broj: 529-02/96-01

Zagreb, 2.srpnja 1996.

Ministar turizma

mr. Niko Bulić, v.r.


MINISTARSTVO FINANCIJA                         Obrazac TZ
POREZNA UPRAVA

PODRUČNI URED_________________________________________
ISPOSTAVA______________________________________________
        nadležna prema sjedištu pravne/prebivalištu fizičke osobe

__________________________________________________________________________________
    naziv obveznika / ime i prezime                     MB ili JMBG
__________________________________________________________________________________
    adresa sjedišta / prebivališta obveznika                    šifra općine
__________________________________________________________________________________
    naziv djelatnosti                                šifra djelatnosti

OBRAČUN
članarine turističkoj zajednici


od _________________ do_________________ 19 _____ godine


__________________________________________________________________________________
Red.              OPIS                  Ozn. za S V O T A
br.                                   AOP
__________________________________________________________________________________
1                2                    3        4
__________________________________________________________________________________
1.   OSNOVICA - UKUPNI PRIHOD/UKUPNI PRIMICI 01
    (U privitku obrasca razrada za sjedište i poslovne jedi-
    nice te ako se plaća po djelatnostima)
__________________________________________________________________________________
2.   STOPA iz članka 14. ili 15. Zakona               02
__________________________________________________________________________________
3.   OBRAČUNATA SVOTA (Red. br. 1 x red. br. 2)       03
__________________________________________________________________________________
4.   UPLAĆENI PREDUJAM                    04
__________________________________________________________________________________
5.   RAZLIKA ZA UPLATU (Red. br. 3 - 4 )          05
__________________________________________________________________________________
6.   RAZLIKA ZA POVRAT ( Red. br. 4 - 3 )          06
__________________________________________________________________________________
7.   MJESEČNI PREDUJAM ZA NAREDNO
    RAZDOBLJE ( Red. br. 3 / br. mjeseci )         07
__________________________________________________________________________________

U _________________________________________ 19 ________

____________________________________________      ____________________________
    osoba odgovorna za sastavljanje obrasca             odgovorna osoba
                                (M.P.)


__________________________________   ______________________________________________
KONTROLU OBAVILI            DATUM  PEČAT NADLEŽNE ISPOSTAVE
1.________________________________
2.________________________________
__________________________________   ______________________________________________