Zakon o hrvatskom registru brodova

NN 81/1996 (2.10.1996.), Zakon o hrvatskom registru brodova

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O HRVATSKOM REGISTRU BRODOVA

Proglašavam Zakon o Hrvatskom registru brodova, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 20. rujna 1996.

Broj: 01-96-1618/1 Zagreb, 25. rujna 1996.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

O HRVATSKOM REGISTRU BRODOVA

Članak 1.

Javno poduzeće "Hrvatski registar brodova" d.o.o. Split osnovano Zakonom o Hrvatskom registru brodova ("Narodne novine", br. 22/92.) postaje javna ustanova koja obavlja poslove od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.

Djelatnost javne ustanove Hrvatski registar brodova je društvena skrb u svezi sa zaštitom života i imovine na moru i unutarnjim plovnim putovima te zaštitom okoliša mora i unutarnjih plovnih putova.

Članak 2.

Sredstva javnog poduzeća "Hrvatski registar brodova" postaju sredstva javne ustanove Hrvatski registar brodova.

Prava koja ima Republika Hrvatska kao osnivač Hrvatskog registra brodova ostvaruje Vlada Republike Hrvatske.

Članak 3.

Naziv javne ustanove iz članka 1. ovoga Zakona je Hrvatski registar brodova.

Skraćeni naziv javne ustanove glasi HRB.

Sjedište HRB-a je u Splitu.

Članak 4.

Djelatnost HRB-a se obavlja kao javna služba.

Djelatnost HRB-a se ne obavlja radi stjecanja dobiti.

Na HRB se primjenjuju propisi o ustanovama, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

Članak 5.

HRB obavlja djelatnost na cijelom teritoriju Republike Hrvatske.

HRB može obavljati dio djelatnosti i u drugim državama sukladno s ovim Zakonom i zakonima tih država.

HRB ima podružnice - područne urede koji su nadležni za obavljanje dijela djelatnosti u određenim područjima.

Unutarnje ustrojstvo HRB-a pobliže se utvrđuje Statutom HRB-a.

Članak 6.

U okviru djelatnosti iz članka 1. ovoga Zakona, HRB obavlja sljedeće poslove od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku:

1. utvrđuje sposobnost za plovidbu i obavlja baždarenje brodova i određenih vrsta brodica,

2. utvrđuje sposobnost za uporabu i obavlja baždarenje plutajućih objekata,

3. utvrđuje sigurnost kontejnera,

4. utvrđuje podobnost ustrojstva brodara glede sigurnog rada i zaštite okoliša tijekom korištenja brodova,

5. sudjeluje u istraživanju uzroka nezgoda brodova,

6. sudjeluje u radu i izvršavanju obveza prema međunarodnim organizacijama, glede poslova iz točke 1. do 5. ovoga članka.

Članak 7.

Poslovi navedeni u članku 6. ovoga Zakona, koje HRB obavlja na temelju javne ovlasti, obuhvaćaju:

- donošenje tehničkih pravila kojima se propisuju najviše praktično provedive međunarodno prihvaćene tehničke norme,

- obavljanje tehničkog nadzora i baždarenja u skladu s tehničkim pravilima,

- izdavanje isprava, knjiga i izvješća na osnovi obavljenog tehničkog nadzora ili baždarenja.

O žalbi protiv rješenja HRB-a u obavljanju poslova iz stavka 1. ovoga članka, rješava tijelo utvrđeno Statutom HRB-a.

Članak 8.

Tehničkim pravilima propisuju se uvjeti glede:

- trupa i opreme trupa, strojnog uređaja, električne opreme, automatizacije, plovidbenih svojstava, protupožarne zaštite, sredstava za spašavanje, radio opreme, sredstava za navigaciju i sredstava za signalizaciju, uređaja za rukovanje teretom, zaštite pri radu i smještaja posade, prijevoza putnika, prijevoza tereta, zaštite okoliša te baždarenja brodova i drugih plovećih i plutajućih objekata,

- podobnosti brodara glede sigurnog rada i zaštite okoliša tijekom korištenja brodova,

- kontejnera.

Odluke o donošenju tehničkih pravila objavljuju se u "Narodnim novinama", službenom listu Republike Hrvatske, a tekst tehničkih pravila objavljuje se u posebnom izdanju HRB-a.

Članak 9.

Radi potpunije korištenosti ljudskih i materijalnih mogućnosti, potrebnih za obavljanje poslova iz članka 6. ovoga Zakona, HRB može obavljati i sljedeće poslove:

- poslove iz članka 6. ovoga Zakona, u ime stranih nadležnih tijela od kojih je valjano ovlašten,

- klasifikaciju brodova te drugih plovećih i plutajućih objekata,

- stručno-tehničke poslove u svezi s projektiranjem, gradnjom, preinakom, popravcima i korištenjem brodova, drugih plovećih i plutajućih objekata, kontejnera te objekata na kopnu,

- poslove u svezi s osiguranjem kakvoće.

Članak 10.

HRB obavlja poslove na temelju valjanog zahtjeva izravnih korisnika usluga (brodara, brodograditelja, projektanata, proizvođača materijala, strojeva i opreme, osiguravatelja, nadležnih tijela te drugih pravnih i fizičkih osoba).

Članak 11.

HRB može, u svrhu učinkovitosti i ekonomičnosti obavljanja poslova u područjima izvan djelokruga svojih područnih ureda, obavljanje pregleda (dijelova poslova) povjeriti na temelju ugovora o međusobnoj suradnji, pravnim osobama koje udovoljavaju normama Međunarodne pomorske organizacije (IMO).

Članak 12.

Sredstva za obavljanje i razvitak djelatnosti HRB-a osiguravaju se:

- iz prihoda ostvarenih naplaćivanjem naknada izravnim korisnicima usluga,

- iz sredstava državnog proračuna, na temelju posebnog programa Vlade Republike Hrvatske.

Članak 13.

Tijela HRB-a su Upravno vijeće i ravnatelj.

Članak 14.

Upravno vijeće ima predsjednika i osam članova.

Tri člana Upravnog vijeća imenuje Vlada Republike Hrvatske, iz reda stručnjaka koji obavljaju poslove u svezi sa:

- sigurnošću pomorske plovidbe u ministarstvu nadležnom za poslove pomorstva - jednog člana,

- sigurnošću plovidbe unutarnjim plovnim putovima u ministarstvu nadležnom za plovidbu unutarnjim plovnim putovima - jednog člana,

- zaštitom pri radu u ministarstvu nadležnom za rad - jednog člana.

Četiri člana Upravnog vijeća imenuju, uz naknadnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske, najznačajniji korisnici usluga:

- Hrvatsko pomorsko brodarstvo društvo - dva člana,

- Hrvatsko brodograđevno društvo - jednog člana,

- Hrvatski osiguravatelji i reosiguravatelji brodova - jednog člana.

Ako Vlada Republike Hrvatske ne dade naknadnu suglasnost za člana Upravnog vijeća iz stavka 3. ovoga članka, korisnici usluga dužni su u roku od 15 dana imenovati novog člana.

Dva člana Upravnog vijeća biraju iz svojih redova istaknuti stručnjaci HRB-a, na način utvrđen Statutom.

Predsjednika bira Upravno vijeće iz reda svojih članova.

Predsjednik i članovi Upravnog vijeća imenuju se, odnosno biraju, na vrijeme od četiri godine.

Članove Upravnog vijeća može razriješiti, odnosno opozvati, tijelo koje ih je imenovalo, odnosno izabralo i prije isteka vremena iz stavka 7. ovoga članka.

Članak 15.

Upravno vijeće:

- donosi Statut uz naknadnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske,

- donosi tehnička pravila HRB-a,

- donosi pravila o uvjetima obavljanja i naknadama za usluge,

- donosi druge opće akte,

- imenuje ravnatelja na temelju provedenog natječaja,

- donosi odluku o stjecanju, opterećenju ili otuđenju nekretnina i druge imovine ili zaključenju ugovora čija je vrijednost veća od vrijednosti utvrđene Statutom,

- odobrava ugovore o suradnji HRB-a s drugim pravnim osobama iz članka 11. ovoga Zakona,

- donosi program rada i razvitka te nadzire njihovo izvršavanje,

- odlučuje o financijskom planu i godišnjem obračunu,

- daje poticaje Vladi Republike Hrvatske da predloži promjenu djelatnosti i promjenu pravnog položaja HRB-a,

- daje Vladi Republike Hrvatske i ravnatelju HRB-a prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima,

- donosi druge odluke i obavlja ostale poslove određene ovim Zakonom i Statutom HRB-a.

Članak 16.

Voditelj HRB-a je ravnatelj.

Ravnatelj organizira, vodi rad i poslovanje HRB-a, predstavlja i zastupa HRB, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun HRB-a, zastupa HRB u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima.

Članak 17.

Ako u obavljanju svoje djelatnosti HRB ostvari dobit, ta se dobit koristi isključivo za obavljanje djelatnosti, pričuvu za pokrivanje mogućih gubitaka u budućem razdoblju te za razvitak i unapređenje djelatnosti HRB-a u skladu sa Statutom.

Članak 18.

Za svoje obveze odgovara isključivo HRB, cijelom svojom imovinom.

Članak 19.

Imenovanje i izbor Upravnog vijeća obavit će se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Upravno vijeće dužno je u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti Statut HRB-a. Upravno vijeće dužno je u roku od 15 dana nakon donošenja Statuta raspisati natječaj za imenovanje ravnatelja HRB-a.

Do donošenja Statuta iz stavka 2. ovoga članka na odgovarajući način primjenjivat će se Statut i drugi opći akti javnog poduzeća "Hrvatski registar brodova".

Članak 20.

Dosadašnji direktor HRB-a i članovi Upravnog odbora nastavljaju obavljati dužnosti do imenovanja ravnatelja, odnosno do imenovanja i izbora članova Upravnog vijeća, sukladno s ovim Zakonom.

Ravnatelj HRB-a podnijet će prijavu za upis HRB-a u sudski registar ustanova.

Članak 21.

Nadzor nad provedbom ovoga Zakona obavlja ministarstvo nadležno za poslove pomorstva.

Članak 22.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o Hrvatskom registru brodova ("Narodne novine", br. 22/92.).

Članak 23.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 342-01/95-01/07
Zagreb, 20. rujna 1996.

ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.