Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vatrogastvu

NN 87/1996 (16.10.1996.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vatrogastvu

ZASTUPNIČKI DOM

SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VATROGASTVU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vatrogastvu, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 2. listopada 1996.

Broj: 01-96-1674/1
Zagreb, 8. listopada 1996.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VATROGASTVU

Članak 1.

U Zakonu o vatrogastvu ("Narodne novine", br. 58/93.) u članku 1. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

"Udruge dobrovoljnih vatrogasaca i vatrogasne zajednice imaju pravo na olakšice i povlastice sukladno zakonu kojim se uređuje djelatnost humanitarnih organizacija."

Članak 2.

Iza članka 7. dodaje se članak 7a. koji glasi:

"Članak 7a.

Zakonom, provedbenim propisima donesenim na temelju zakona, odlukama tijela lokalne samouprave i uprave, kolektivnim ugovorima te općim aktima pravnih osoba mogu se uređivati pojedina prava udruga dobrovoljnih vatrogasaca i profesionalnih vatrogasnih postrojbi u gospodarstvu i propisivati poduzimanje poticajnih mjera za njihov razvoj."

Članak 3.

Iza članka 14. dodaju se članci 14a., 14b. i 14c. koji glase:

"Članak 14a.

Hrvatska vatrogasna zajednica osniva se ovim Zakonom radi promicanja interesa udruga dobrovoljnih vatrogasaca na teritoriju Republike Hrvatske i predstavlja hrvatsko vatrogastvo u međunarodnim udrugama dobrovoljnog vatrogastva.

Udruge dobrovoljnih vatrogasaca i vatrogasne zajednice koje djeluju na području jedinica lokalne samouprave i uprave obvezno se udružuju u Hrvatsku vatrogasnu zajednicu.

Članak 14b.

Vatrogasna zajednica ima zapovjednika.

Hrvatska vatrogasna zajednica ima Zapovjedništvo, na čelu kojega je zapovjednik.

Članak 14c.

Ustroj vatrogasnih zajednica uređuje se njihovim općim aktima, sukladno odredbama ovoga Zakona i propisima kojima se uređuju udruge građana."

Članak 4.

U članku 16. stavku 2. riječi: "IV. stupnja obrazovanja tehničkog smjera" zamjenjuju se riječima: "srednju stručnu spremu tehničkog smjera".

Stavak 3. mijenja se i glasi:

"Poslove profesionalnog vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima u profesionalnim vatrogasnim postrojbama obavljaju inženjeri zaštite od požara ili osobe koje imaju dodiplomski studij tehničkog smjera u trajanju od najmanje dvije godine."

Članak 5.

Iza članka 16. dodaje se članak 16a. koji glasi:

"Članak 16a.

Ministarstvo unutarnjih poslova izdaje profesionalnim vatrogascima vatrogasnih postrojbi Ministarstva službenu iskaznicu i vatrogasnu značku.

Obrazac službene iskaznice i izgled vatrogasne značke propisuje ministar unutarnjih poslova."

Članak 6.

Članak 17. mijenja se i glasi:

"Profesionalnim vatrogascima zaposlenim u profesionalnim vatrogasnim postrojbama i profesionalnim vatrogascima zaposlenim u dobrovoljnim vatrogasnim postrojbama iz članka 11. stavka 1. ovoga Zakona staž osiguranja računa se u uvećanom trajanju od 15 mjeseci za 12 mjeseci stvarno provedenih na tim poslovima."

Članak 7.

Iza članka 17. dodaje se članak 17a. koji glasi:

"Članak 17a.

Profesionalni vatrogasci vatrogasnih postrojbi Ministarstva, koji su uslijed bolesti ili ozljede nastale u obavljanju službe ili povodom obavljanja službe spriječene za rad, za vrijeme privremene spriječenosti za rad primaju naknadu sukladno propisima o zdravstvenom osiguranju.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka profesionalni vatrogasci vatrogasnih postrojbi Ministarstva primaju naknadu u visini predujma plaće iz prethodnog mjeseca, ukoliko je to za njih povoljnije.

Kada se za vrijeme trajanja privremene spriječenosti za rad povećava predujam plaće, povećat će se za isti postotak i naknada utvrđena prema stavku 2. ovoga članka.

Razliku između naknade za vrijeme privremene spriječenosti za rad, koju osigurava nadležni fond zdravstva i zdravstvenog osiguranja i naknade utvrđene prema stavku 2. i 3. ovoga članka, osigurava Ministarstvo unutarnjih poslova."

Članak 8.

U članku 19. riječi: "glavni vatrogasni zapovjednik Ministarstva unutarnjih poslova" zamjenjuju se riječima: "ministar unutarnjih poslova".

Članak 9.

Iza članka 20. dodaje se članak 20a. koji glasi:

"Članak 20a.

Članovi udruge dobrovoljnih vatrogasaca koji su osigurani prema propisima o zdravstvenom i invalidskom osiguranju kao osobe u radnom odnosu ili prema drugoj osnovi, a koji pri gašenju požara, spašavanju ljudi i imovine ugroženih požarom kao i za vrijeme stručnog osposobljavanja što ga organizira udruga dobrovoljnih vatrogasaca budu ozlijeđeni ili se razbole, a ta bolest nastupi neposredno i isključivo kao posljedica obavljanja navedenih dužnosti, imaju prava iz zdravstvenog i invalidskog osiguranja kao da su pretrpjeli nesreću na svom redovitom poslu.

Članovi udruge dobrovoljnih vatrogasaca, koji nisu osigurani prema propisima o zdravstvenom i invalidskom osiguranju, imaju pravo na zdravstveno i invalidsko osiguranje kao osobe koje sudjeluju u organiziranim javnim radovima, ako pod okolnostima navedenim u stavku 1. ovoga članka, budu ozlijeđeni ili se razbole, a ta bolest nastupi neposredno i isključivo kao posljedica obavljanja aktivnosti prema osnovi na kojoj su osigurani.

Građani koji nisu osigurani u smislu stavka 1. i 2. ovoga članka imaju pravo na zdravstveno i invalidsko osiguranje kao osobe koje sudjeluju u akcijama spašavanja ili obrane od elementarnih nepogoda ili nezgode u slučaju ozljede ili bolesti prouzrokovane nesrećom koju pretrpe za vrijeme sudjelovanja u gašenju požara i spašavanju ljudi i imovine ugroženih požarom."

Članak 10.

U članku 22. stavku 3. iza riječi: "uz suglasnost" dodaju se riječi: "područnoga vatrogasnog zapovjednika te".

Članak 11.

U članku 23. stavku 2. iza riječi: "zamjenika" briše se točka i dodaju riječi: "te jednog ili više pomoćnika".

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

"Pomoćnika područnoga vatrogasnog zapovjednika imenuje Hrvatska vatrogasna zajednica, iz reda zapovjednika vatrogasnih zajednica s područja određenog odlukom iz stavka 1. ovoga članka, uz suglasnost glavnoga vatrogasnog zapovjednika".

Članak 12.

U članku 24. stavku 2. iza riječi: "zamjenika" briše se točka i dodaju riječi: "te jednog ili više pomoćnika".

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

"Jedan od pomoćnika glavnoga vatrogasnog zapovjednika je zapovjednik Zapovjedništva Hrvatske vatrogasne zajednice".

Članak 13.

U članku 39. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

"Društva za osiguranje uplaćuju 2,5% sredstava od premije osiguranja od požara na račun Ministarstva unutarnjih poslova, koja se izdvojeno vode, a mogu se koristiti samo za nabavu opreme i sredstava Ministarstva unutarnjih poslova namijenjenih za vatrogasnu intervenciju javnih vatrogasnih postrojbi Republike Hrvatske.

Društva za osiguranje uplaćuju 2,5% sredstava od premije osiguranja od požara na posebne račune vatrogasnih zajednica".

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

"Sredstva iz stavka 2. ovoga članka uplaćuju se u visini od 70% na račun vatrogasne zajednice županije i Vatrogasne zajednice Grada Zagreba na području kojih se sredstva ostvare, a u visini od 30% na račun Hrvatske vatrogasne zajednice. Ova sredstva izdvojeno se vode, a mogu se koristiti samo za nabavu opreme i sredstava dobrovoljnih vatrogasnih društava namijenjenih za vatrogasnu intervenciju. Sredstva se raspoređuju u skladu s mjerilima koje utvrdi Hrvatska vatrogasna zajednica, odnosno vatrogasne zajednice županija te Vatrogasna zajednica Grada Zagreba".

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 14.

Iz članka 40. dodaje se novi članak 40a. koji glasi:

"Članak 40a.

Vatrogasne postrojbe Ministarstva, udruge dobrovoljnih vatrogasaca, vatrogasne zajednice te profesionalne i dobrovoljne vatrogasne postrojbe u gospodarstvu i njihove udruge, oslobođene su plaćanja carine i ostalih pristojbi na uvoz kupljenih ili darovanih vatrogasnih vozila, vatrogasne opreme i sredstava te zamjenskih dijelova."

Članak 15.

U članku 41. dodaje se stavak 2. koji glasi:

"Financijska sredstva za usavršavanje i osposobljavanje dobrovoljnih vatrogasaca osiguravaju se, na temelju programa Hrvatske vatrogasne zajednice usklađenih s Ministarstvom unutarnjih poslova, u proračunu Republike Hrvatske, proračunu županije, Grada Zagreba, grada i općine."

Članak 16.

U članku 42. stavku 1. riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti od 210 do 2.100 DEM" zamjenjuju se riječima: "od 780 do 7800 kuna".

U stavku 2. riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti od 100 do 210 DEM" zamjenjuju se riječima: "od 370 do 780 kuna".

Članak 17.

U članku 43. riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti od 100 do 210 DEM" zamjenjuju se riječima: "od 370 do 780 kuna".

Članak 18.

Članak 44. briše se.

Članak 19.

U članku 48. stavci 4. do 8. mijenjaju se i glase:

"Pokretnine u vlasništvu jedinica lokalne samouprave i uprave, na kojima je do stupanja na snagu Zakona o vatrogastvu ("Narodne novine", br. 58/93.) pravo raspolaganja imalo dobrovoljno vatrogasno društvo, odnosno vatrogasni savez, danom stupanja na snagu ovoga Zakona postaju vlasništvo udruge dobrovoljnih vatrogasaca, odnosno vatrogasne zajednice koja je pravni sljednik dobrovoljnoga vatrogasnog društva, odnosno vatrogasnog saveza koji je bio nositelj prava raspolaganja nad tim sredstvima.

Pokretnine iz stavka 4. ovoga članka ne mogu se otuđiti, a mogu se koristiti isključivo za obavljanje vatrogasne djelatnosti.

Financijska sredstva za održavanje pokretnina iz stavka 4. ovoga članka osiguravaju se u proračunu jedinice lokalne samouprave i uprave na području na kojem je sjedište vlasnika pokretnine.

Nekretnine i pokretnine na kojima pravo vlasništva, odnosno pravo korištenja imaju udruge dobrovoljnih vatrogasaca, odnosno njihove zajednice koje prestaju s radom, privremeno preuzima Grad Zagreb, grad, odnosno općina prema sjedištu vatrogasnog društva, odnosno, udruge te saveza, odnosno zajednice.

Nekretnine i pokretnine iz stavka 7. ovoga članka ne mogu se otuđiti, a na prijedlog Hrvatske vatrogasne zajednice, uz pisanu suglasnost glavnoga vatrogasnog zapovjednika, postaju vlasništvo udruga dobrovoljnih vatrogasaca, odnosno njihovih zajednica koje djeluju na području županije, Grada Zagreba, grada, odnosno općine."

Članak 20.

U cijelom tekstu Zakona riječi: "donijetim", "akontacija", "redovnu" i "kriteriji" u određenom broju i padežu zamjenjuju se riječima: "donesenim", "predujam", "redovit" i "mjerila" u odgovarajućem broju i padežu.

Članak 21.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1997.

Klasa: 214-01/92-01/03
Zagreb, 2. listopada 1996.

ZASTUPNIČKI DOM

SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.