Zakon o dopuni Zakona o obnovi

NN 87/1996 (16.10.1996.), Zakon o dopuni Zakona o obnovi

ZASTUPNIČKI DOM

SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O OBNOVI

Proglašavam Zakon o dopuni Zakona o obnovi, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 2. listopada 1996.

Broj: 01-96-1673/1
Zagreb, 8. listopada 1996.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.

ZAKON

O DOPUNI ZAKONA O OBNOVI

Članak 1.

U Zakonu o obnovi ("Narodne novine", br. 24/96.) u članku 2. točki 2. iza riječi: "Vrbje" stavlja se zarez i dodaje riječ: "Oprisavci".

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 361-08/96-01/01
Zagreb, 2. listopada 1996.

ZASTUPNIČKI DOM

SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.