Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima

NN 100/1996 (28.11.1996.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDOVIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 14. studenog 1996.

Broj: 01-96-2000/1
Zagreb, 21. studenog 1996.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDOVIMA

Članak 1.

U Zakonu o sudovima ("Narodne novine", br. 3/94.) u članku 10. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

"Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka ministar pravosuđa može uz prethodno pribavljeno mišljenje predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske tražiti da se pojedinoj vrsti predmeta, odnosno pojedinoj vrsti pravnih stvari dade prvenstvo u riješavanju. U tom slučaju predsjednik suda mora odmah rasporediti takve predmete, odnosno pravne stvari u rad odgovarajućem sucu ili vijeću sukladno stavku 1. ovoga članka."

Članak 2.

U članku 13. stavku 1. podstavak 3. briše se.

Dosadašnji podstavci 4., 5. i 6. postaju podstavci 3., 4. i 5.

Stavak 3. briše se.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 3.

Članak 3.

U članku 14. stavak 3. briše se.

Članak 4.

U članku 15. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

"Općinski sudovi mogu iznimno obavljati sudbenu vlast i izvan sjedišta suda u određene sudbene dane ili osnivanjem stalnih službi ili odjela.

Odluku o održavanju sudbenih dana i osnivanju stalnih službi ili odjela donosi ministar pravosuđa nakon pribavljenog mišljenja predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske."

Članak 5.

U članku 16. stavku 1. točki 2. podtočka j) briše se.

Iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:

"U kaznenim predmetima protiv vojnih osoba, vojnih službenika i vojnih namještenika u službi u oružanim snagama za kaznena djela u obavljanju službe ili u svezi sa službom sude općinski sudovi s potpunom nadležnošću.

Za rješavanje predmeta iz stavka 3. ovoga članka općinski će sud osnovati poseban odjel ili vijeće."

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 5.

Članak 6.

U članku 17. stavku 1. točki 5. iza riječi: "u prvom stupnju" stavlja se zarez, a riječi: "kao i o žalbama protiv odluka vojnih sudova donesenih u prvom stupnju po sucu pojedincu" brišu se.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

"Županijski sud za rješavanje kazenih predmeta protiv vojnih osoba, vojnih službenika i vojnih namještenika u službi u oružanim snagama za kaznena djela u obavljanju službe ili u svezi sa službom osnovat će poseban odjel ili vijeće."

Članak 7.

Članak 18. briše se.

Članak 8.

U članku 19. točka 1.f) briše se.

U točki 1.g) riječi: "i f)" brišu se.

Članak 9.

U članku 22. točki 4. iza riječi: "u prvom stupnju" stavlja se zarez, a riječi: "kao i o žalbama protiv odluke vojnog suda donesenog u prvom stupnju po sudskom vijeću" brišu se.

Točka 7. briše se.

Dosdašnja točka 8. postaje točka 7.

Članak 10.

U članku 27. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

"Ministar pravosuđa ovlašten je osnovati odjel ili posebno vijeće u sudu za pojedine vrste predmeta, odnosno pravnih stvari."

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 11.

U članku 28. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

"Na sjednici odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske odlučuje se o izvanrednim pravnim lijekovima protiv odluka vijeća Vrhovnog suda Republike Hrvatske, ako zakonom nije drukčije određeno."

Članak 12.

U članku 32. stavak 1. mijenja se i glasi:

"Vrhovni sud Republike Hrvatske ima Kazneni odjel, Građanski odjel i službe za praćenje i proučavanje sudske prakse, te druge ustrojstvene jedinice stručnih i pomoćno-tehničkih službi."

Stavak 3. mijenja se i glasi:

"Unutarnje ustrojstvo Vrhovnog suda Republike Hrvatske pobliže se uređuje Poslovnikom o radu Vrhovnog suda i Sudskim poslovnikom, sukladno zakonu."

Članak 13.

U članku 37. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

"Ministarstvo pravosuđa u obavljanju poslova pravosudne uprave može poništiti ili ukinuti svaki nepravilan ili nezakonit akt donesen u obavljanju poslova sudske uprave ili samo donijeti akt koji, u obavljanju poslova sudske uprave nije donesen ili nije pravodobno donesen."

Članak 14.

Članak 42. mijenja se i glasi:

"Ministarstvo pravosuđa od sudova može tražiti izvješća i podatke o obavljanju sudbene vlasti i poslova sudske uprave, a u okviru svojega djelokruga može obaviti neposredan uvid u rad suda i tražiti izvješća o razlozima nepostupanja u pojedinom predmetu kao i dostavu pojedinog predmeta na uvid te održati zajednički sastanak sa sudovima radi razmatranja pitanja u svezi s obavljanjem sudbene vlasti i primjenom novih propisa."

Članak 15.

U članku 50. stavku 1. riječi: "suca za prekršaje" zamjenjuju se riječima: "prekršajnog suda".

U stavku 2. riječi: "sudac za prekršaje" zamjenjuju se riječima: "sudac prekršajnog suda".

U stavku 3. riječi: "vojnog suda" brišu se, a riječi: "sudac za prekršaje" zamjenjuju se riječima: "sudac prekršajnog suda".

U stavku 4. riječi: "Republičkog vijeća za prekršaje" zamjenjuju se riječima: "Visokog prekršajnog suda".

Članak 16.

U članku 55. stavku 1. iza riječi: "imenovan" dodaje se zarez i riječi: "do stjecanja prava na punu starosnu mirovinu".

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

"Sucu koji je stekao pravo na punu starosnu mirovinu Državno sudbeno vijeće na prijedlog ministra pravosuđa, a po prethodno pribavljenom mišljenju predsjednika suda može produžiti obnašanje sudačke dužnosti do navršenih 70 godina života suca."

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 17.

U članku 61. stavku 2. iza riječi: "pravne osobe" dodaju se riječi: "koja je osnovana radi stjecanja dobiti".

Članak 18.

U članku 76. stavku 4. riječi: "vojnom sudu" brišu se, a riječi: "sudac za prekršaje" zamjenjuju se riječima: "sudac prekršajnog suda".

U stavku 6. riječi: "sudac za prekršaje" zamjenjuju se riječima: "sudac prekršajnog suda".

Članak 19.

U članku 80. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

"Ministar pravosuđa ovlašten je donijeti rješenje o udaljenju službenika ili namještenika iz službe i podnijeti zahtjev za pokretanje postupka zbog teške povrede službene dužnosti."

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 20.

Članak 94. mijenja se i glasi:

"Istražni suci koji isključivo obavljaju poslove istrage imaju pravo na staž osiguranja s povećanim trajanjem za svakih 12 mjeseci rada 15 mjeseci staža osiguranja."

Članak 21.

U članku 100. stavku 2. iza riječi: "u tim sudovima" stavlja se točka, a zarez i riječi iza njega brišu se.

Iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

"Danom prestanka sudačke dužnosti sucu prestaje radni odnos ako ovim Zakonom nije drukčije određeno (članak 101. i 102.).

Rješenje kojim se utvrđuje prestanak radnog odnosa donosi predsjednik suda."

Članak 22.

U članku 101. dodaje se novi stavak 1. koji glasi:

"Sucu, koji ne bude ponovo imenovan po odredbama ovoga Zakona sudačka dužnost prestaje danom donošenja odluke Državnoga sudbenog vijeća o imenovanju sudaca odgovarajućeg suda, ako je podnio prijavu za imenovanje. Istoga dana sudačka dužnost prestaje i sucu koji nije podnio prijavu na oglas o slobodnim sudačkim mjestima u sudu u kojem je bio sudac po dosadašnjim propisima."

U dosadašnjem stavku 1. koji postaje stavak 2. iza riječi: "Sucu" briše se zarez, a riječi: "koji ne bude ponovo imenovan za suca po odredbama ovoga Zakona" zamjenjuju se riječima: "iz stavka 1. ovoga članka".

Članak 23.

U članku 102. stavku 2. rečenica 2. briše se.

U stavku 3. riječ: "nesvjesno" zamjenjuje se riječju: "nesavjesno".

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

"Sucu iz članka 101. stavka 2. ovoga Zakona i stavka 1. ovoga članka priznaje se u radni staž vrijeme za koje je ostvario pravo na plaću i druga primanja po prestanku sudačke dužnosti."

Članak 24.

Članak 103. briše se.

Članak 25.

U članku 106. iza zagrade briše se zarez i stavlja točka, a riječi: "osim odredbi Glave II do V" brišu se.

Članak 26.

U članku 107. stavku 1. iza riječi: "Narodnim novinama" umjesto zareza stavlja se točka, a ostale riječi brišu se.

Stavak 2. briše se.

Članak 27.

U članku 6. stavku 3.; u članku 16. stavku 1. točki 3. podstavku a) i c) i članku 19. točki 5. i 6. riječi: "izvršne", "izvršenje" i "izvršenik" u određenom padežu zamjenjuju se riječima: "ovršne", "ovrha" i "ovršenik" u odgovarajućem padežu.

Članak 28.

Odredbe članaka 4. i 5. ovoga Zakona primjenjivat će se nakon prestanka važenja Uredbe o organizaciji, radu i djelokrugu sudbene vlasti u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 67/91., 25/92. i 81/92.).

Danom prestanka važenja Uredbe iz stavka 1. ovoga članka predmete vojnih sudova osnovanih tom Uredbom preuzet će stvarno i mjesno nadležni općinski i županijski sudovi prema ovom Zakonu.

Ako viši sud povodom žalbe ukine odluku vojnog suda predmet će se vratiti nadležnom sudu prema odredbama ovoga Zakona.

Članak 29.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 711-01/93-01/04

Zagreb, 14. studenoga 1996.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.