Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu upisa u sudski registar

NN 101/1996 (29.11.1996.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu upisa u sudski registar

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

Na temelju članka 3. stavka 8. Zakona o sudskom registru ("Narodne novine", broj 1/95 i 57/96), ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU UPISA U SUDSKI REGISTAR

Članak 1.

U Pravilniku o načinu upisa u sudski registar ("Narodne novine", broj 10/95) u članku 12. stavku 1. točka 4. mijenja se i glasi:

"4. članovi društva osoba s ovlastima u zastupanju, osnivači ustanova, jedini član društva s ograničenom odgovornošću, i to nazivom "članovi društva/osnivačižž,"

U točki 10. iza riječi: "ustanove" stavlja se zarez i dodaju riječi: "ili ukupni iznos članskih uloga", a riječi: "temeljni kapital" zamjenjuju se riječima: "temeljni kapital/ukupni iznos članskih uloga/sredstva za početak rada".

U točki 11. podtočki e) iza riječi: "temeljnog kapitala" dodaju se riječi: "ukupnoga iznosa članskih uloga, sredstva za početak rada".

Iza točke 12. dodaju se nove točke 13. i 14. koje glase:

"13. podaci o zadrugama,

14. podaci o trgovcu pojedincu,".

Dosadašnje točke 13. i 14. postaju točke 15. i 16.

Članak 2.

U članku 25. stavku 1., u šifarnicima pod rednim brojem 3. Vrste položaja ili funkcija osoba i 6. Vrste pismena, koji su sastavni dio Pravilnika, mijenja se i dopunjuje sadržaj, tako da izmijenjeni i dopunjeni glase:

3. Vrste položaja ili funkcija osoba


Šifra Naziv


Članovi društva / osnivači

01 član društva

02 komplementar


3. Vrste položaja ili funkcija osoba

Šifra Naziv

04 osnivač

05 jedini osnivač d.o.o.

06 trgovac pojedinac

07 osnivač podružnice koji je inozemna osoba


Članovi društva - komanditori

11 komanditor

Zadrugari

39 zadrugari

Članovi uprave / likvidatori

31 predsjednik uprave

32 zamjenik predsjednika uprave

33 član uprave

40 zamjenik člana uprave

36 član uprave gospodarskog interesnog udruženja

37 likvidator

38 stečajni upravitelj

44 privremeni upravitelj

45 privremeni stečajni upravitelj

46 član privremene uprave


Zastupnici

41 zastupnik

42 zastupnik podružnice

43 zastupnik podružnice koji zastupa

inozemnog osnivača podružnice

47 obnašatelj dužnosti ravnatelja

48 upravitelj zadruge

34 direktor


Prokuristi

51 prokurist


3. Vrste položaja ili funkcija osoba

Šifra Naziv

61 prokurist čija je prokura ograničena na podružnicu

Nadzorni odbor

71 predsjednik nadzornog odbora

72 zamjenik predsjednika nadzornog odbora

73 član nadzornog odbora


6. Vrste pismena

Šifra Naziv

11 prijava za upis

12 podnesak

21 zaključak

22 naredba

23 nalog

24 poziv

31 rješenje

32 presuda

41 žalba

42 prigovor

43 zahtjev za zaštitu zakonitosti

51 mišljenje

52 izvješće

53 obavijest

54 oglas

55 zapisnik

56 zahtjev

57 prijedlog

99 ostala pismena

Članak 3.

Članak 59. briše se.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Ministar
Miroslav Šeparović, v. r.