Naputak o izmjenama i dopunama Naputka o pomoćnim šifarnicima i ostalim podacima za vođenje sudskoga registra

NN 101/1996 (29.11.1996.), Naputak o izmjenama i dopunama Naputka o pomoćnim šifarnicima i ostalim podacima za vođenje sudskoga registra

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

Na temelju članka 3. stavka 8. Zakona o sudskom registru ("Narodne novine", broj 1/95 i 57/96), ministar pravosuđa donosi

NAPUTAK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA NAPUTKA O POMOĆNIM ŠIFARNICIMA I OSTALIM PODACIMA ZA VOĐENJE SUDSKOGA REGISTRA

Članak 1.

U Naputku o pomoćnim šifarnicima i ostalim podacima za vođenje sudskoga registra ("Narodne novine", broj 21/95 i 92/95), u članku 1. stavku 2., u šifarniku pod rednim brojem 10. Vrste upisa, koji se nalazi u Prilogu 1 Naputka i njegov je sastavni dio, mijenja se i dopunjuje sadržaj, tako da izmijenjen i dopunjen glasi:

10 Vrste upisa


Šifra Naziv


1 NASTAVAK SUBJEKTA UPISA

Osnivanje subjekta upisa

1 osnivanja javnoga trgovačkog društva

2 osnivanja komanditnoga društva

3 osnivanja gospodarskog interesnog udruženja

4 osnivanja dioničkog društva

5 osnivanja društva s ograničenom odgovornošću

6 trgovca pojedinca

7 osnivanja ustanove

146 osnivanja javne ustanove

8 osnivanja zajednice ustanova

9 osnivanja zadruga

110 osnivanja zadružnoga saveza

147 osnivanja banke

148 osnivanja štedionice

149 osnivanja druge financijske organizacije

150 osnivanja društva za osiguranje

151 osnivanja društva za uzajamno osiguranje

152 osnivanja druge organizacije za osiguranje

153 osnivanja javnoga poduzeća

114 osnivanja druge osobe za koju je upis propisan zakonom


Osnivanje statusnom promjenom

10 osnivanja subjekta upisa podjelom

11 osnivanja subjekta upisa spajanjem

13 osnivanja zadruge spajanjem


10 Vrste upisa


Šifra Naziv


Osnivanje podružnice

14 osnivanja podružnice

15 osnivanja podružnice inozemnog osnivača

154 osnivanja podružnice banke

155 osnivanja podružnice inozemne banke

156 osnivanja podružnice štedionice

157 osnivanja podružnice druge financijske organizacije

158 osnivanja podružnice društva za osiguranje

159 osnivanja podružnice društva za uzajamno osiguranje

160 osnivanja podružnice ustanove


1.1. UPIS USKLAĐENJA USTANOVE

161 usklađenja ustanove sa Zakonom o ustanovama

162 usklađenja ustanove s drugim zakonom

163 usklađenja upisa ustanove sa Zakonom o sudskom registru

164 usklađenja zajednice ustanova sa Zakonom o ustanovama

165 usklađenja zajednice ustanova s drugim zakonom

166 usklađenja upisa zajednice ustanova sa Zakonom o sudskom registru


2 USKLAĐENJE SA ZAKONOM O TRGOVAČKIM
DRUŠTVIMA


16 usklađenja općih akata sa Zakonom o trgovačkim društvima

18 usklađenja općih akata i temeljnoga kapitala sa Zakonom o trgovačkim društvima

167 pretvorbe poduzeća i pretvorbom nastaloga trgovačkog društva

104 promjene oblika organiziranja pretvorbom

168 promjene oblika organiziranja pretvorbom i pretvorbom nastaloga trgovačkog društva

105 promjene oblika organiziranja privatnoga poduzeća

169 promjene oblika organiziranja društvenoga poduzeća u trgovačko društvo

170 promjene oblika organiziranja javnoga poduzeća u trgovačko društvo

106 nastavka rada privatnog poduzeća kao trgovca pojedinca

111 pretvorbe radnje sa statusom pravne osobe u trgovačko društvo

112 pretvorbe poljoprivrednoga gospodarstva u trgovačko društvo

113 dijela poduzeća s ovlastima u pravnom prometu kao podružnice

117 usklađenja temeljnoga kapitala sa Zakonom o trgovačkim društvima

172 promjene oblika organiziranja društva s neograničenom solidarnom odgovornošću

173 preoblikovanja komanditnoga društva na dionice u dioničko društvo


2.1. USKLAĐENJE SA ZAKONOM O BANKAMA I ŠTE-
DIONICAMA


103 usklađenja temeljnoga kapitala sa Zakonom o bankama i štedionicama

174 usklađenja dijela banke kao podružnice

175 usklađenja dijela štedionice kao podružnice


2.2. USKLAĐENJA SA ZAKONOM O OSIGURANJU

10 Vrste upisa


Šifra Naziv


176 usklađenja sa Zakonom o osiguranju

177 usklađenja temeljnog kapitala

178 usklađenja dijela osiguravajućega društva kao podružnice


2.3. USKLAĐENJE SA ZAKONOM O ZADRUGAMA

115 usklađenja općih akata sa Zakonom o zadrugama

2.4. USKLAĐENJE SA ZAKONOM O KOMUNALNOM GO- SPODARSTVU


179 usklađenja sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu

180 upisa vlastitoga pogona


2.5. USKLAĐENJE SA ZAKONOM O VODAMA

181 usklađenja sa Zakonom o vodama

2.6. USKLAĐENJE SA ZAKONOM

182 usklađenja sa Zakonom

3 PROMJENE PODATAKA

Promjena tvrtke i naziva

19 promjene tvrtke

20 promjene tvrtke podružnice

183 promjene naziva

184 promjene naziva podružnice


Promjena sjedišta i naziva

21 promjene sjedišta

22 promjene sjedišta podružnice

185 promjene sjedišta člana uprave

186 promjene sjedišta člana nadzornog odbora

187 promjene naziva grada

188 promjene naziva mjesta

189 promjene naziva ulice

190 promjene kućnoga broja


Promjena predmeta poslovanja

23 promjene predmeta poslovanja

24 promjene djelatnosti podružnice

191 promjene djelatnosti unutar predmeta poslovanja


Promjena članova društva i osnivača ustanova

25 promjene članova društva

192 promjene člana društva

26 promjene osnivača ustanove

27 sjedinjenja udjela članova kod jedinog člana društva s ograničenom odgovornošću

193 promjene jedinog člana društva s ograničenom odgovornošću

28 promjene jedinog člana društva s ograničenom odgovornošću u više članova društva

194 upisa jedinoga člana društva s ograničenom odgovornošću


10 Vrste upisa

Šifra Naziv

195 pristupanja novoga člana udruženju

196 pristupanja člana društvu

197 isključenja člana društva

198 ustupanje članstva u društvu

199 prestanka članstva u društvu

200 pristupanja osnivača ustanovi


Promjena podataka o inozemnom osnivaču podružnice

121 promjene sjedišta inozemnog osnivača podružnice

122 promjene tvrtke inozemnog osnivača podružnice

123 promjene predmeta poslovanja inozemnog osnivača podružnice

124 promjene temeljnoga kapitala inozemnog osnivača podružnice

125 promjene podataka o članovima inozemnog osnivača podružnice

126 promjene podataka o inozemnome trgovcu pojedincu


Promjena komanditora i njihovih uloga

29 promjene komanditora

30 promjene uloga komanditora

201 promjene funkcije komanditora

202 prestanka funkcije komanditora


Promjena članova nadzornog odbora i funkcije članova

31 promjene članova nadzornog odbora

32 promjene funkcija članova nadzornog odbora

33 promjene članova i funkcije članova nadzornog odbora

203 prestanka funkcije članova nadzornog odbora

204 promjene člana nadzornog odbora

205 promjene funkcije člana nadzornog odbora

206 promjene člana i funkcije člana nadzornog odbora

207 prestanka funkcije člana nadzornog odbora

208 promjene funkcije predsjednika nadzornog odbora

209 prestanka funkcije predsjednika i člana nadzornog odbora

210 promjene funkcije zamjenika predsjednika nadzornog odbora

211 prestanka funkcije zamjenika predsjednika i člana

nadzornog odbora


Promjena temeljnoga kapitala

34 Odluke o povećanju temeljnoga kapitala

35 Odluke o povećanju temeljnoga kapitala i povećanja

temeljnoga kapitala

36 povećanja temeljnoga kapitala

37 Odluke o uvjetnom povećanju temeljnoga kapitala

38 Odluke o smanjenju temeljnoga kapitala

39 smanjenje temeljnoga kapitala

212 nakane smanjenja temeljnoga kapitala

213 provedbe povećanja temeljnoga kapitala


10 Vrste upisa

Šifra Naziv

214 provedbe povećanja odobrenoga kapitala

215 Odluke o izdavanju novih dionica


Promjena ukupnog iznosa članskih uloga

131 promjene ukupnog iznosa članskih uloga

Promjene članova uprave, funkcija članova i njihovih ovlaštenja

40 promjene članova uprave

41 promjene ovlaštenja u zastupanju članova uprave

42 promjene članova uprave i ovlaštenja u zastupanju

članova uprave

216 promjene funkcije članova uprave

217 promjene funkcije zamjenika člana uprave

218 prestanka funkcije članova uprave

219 prestanka funkcije predsjednika uprave

220 prestanka funkcije predsjednika i člana uprave

221 promjene člana uprave

222 promjene ovlaštenja u zastupanju člana uprave

223 promjene člana uprave i ovlaštenja u zastupanju člana uprave

224 promjene funkcije člana uprave

225 prestanka funkcije člana uprave


Promjena osobnih podataka

226 promjene osobnih podataka

Dodjela i opoziv prokure

43 dodjele prokure

227 dodjele skupne prokure

228 dodjele zajedničke prokure s članom

229 dodjele zajedničke prokure s prokuristom

44 opoziva prokure

230 opoziva skupne prokure

45 dodjele prokure s ograničenjem na podružnicu

46 promjene ovlaštenja u zastupanju prokuriste


Promjena osobe ovlaštene za zastupanje osnivača podružnice i njegovih ovlaštenja


47 promjene osobe ovlaštene za zastupanje osnivača podružnice

48 promjene ovlaštenja u zastupanju zastupnika osnivača podružnice

49 promjene osobe ovlaštene za zastupanje osnivača podružnice i njegovih ovlaštenja

231 prestanka funkcije osobe ovlaštene za zastupanje

osnivača podružnice

232 promjene upravitelja vlastitoga pogona

233 prestanka funkcije upravitelja vlastitoga pogona


Promjena zastupnika ustanove, zastupnika zadruge i ovlaštenja

50 promjene zastupnika ustanove

51 promjene upravitelja zadruge

52 promjene ovlaštenja u zastupanju zastupnika ustanove


10 Vrste upisa

Šifra Naziv

53 promjene ovlaštenja u zastupanju upravitelja zadruge

234 promjene funkcije zastupnika

235 promjene funkcije obnašatelja dužnosti zastupnika

236 promjene funkcije privremenoga zastupnika

237 prestanka funkcije zastupnika


Sudsko imenovanje osoba

141 sudskog imenovanja članova uprave

238 sudskog imenovanja člana uprave

239 sudskog imenovanja članova privremene uprave

240 sudskog imenovanja člana privremene uprave

142 sudskog imenovanja članova nadzornog odbora

241 sudskog imenovanja člana nadzornog odbora

143 sudskog imenovanja revizora

144 sudskog imenovanja likvidatora

145 sudskog imenovanja stečajnog upravitelja

242 sudskog imenovanja privremenoga stečajnog upravitelja

243 sudskog imenovanja privremenog upravitelja

244 prestanka funkcije osoba imenovanih odlukom suda


Imenovanje i promjena likvidatora i njihovih ovlaštenja

54 imenovanja likvidatora

55 promjene likvidatora

56 promjene ovlaštenja u zastupanju likvidatora

57 promjene likvidatora i ovlaštenja u njihovom zastupanju

245 prestanka funkcije likvidatora


Prestanak funkcije osoba

107 prestanka funkcije

Promjena temeljnog akta

58 promjene odredbi ugovora o osnivanju

59 promjene odredbi izjave o osnivanju

116 promjene odredbi akta o osnivanju

60 promjene odredbi statuta

61 promjene odredbi temeljnog akta

246 promjene odredbi društvenog ugovora

247 promjene odredbi društvenog ugovora o usklađenju

248 promjene odredbi izjave o usklađenju

249 promjene oblika akta o osnivanju

250 promjene oblika akta o usklađenju

251 promjene oblika temeljnog akta

252 promjene odredbi ugovora o osnivanju zadruge

253 promjene odredbi ugovora o osnivanju udruženja


10 Vrste upisa


Šifra Naziv


245 promjene odredbi poduzetničkoga ugovora

Promjena trajanja društva


62 promjene trajanja društva


4 STATUSNE PROMJENE SUBJEKTA UPISA

255 pripajanja subjekta upisa

256 spajanja subjekta upisa

257 podjele subjekta upisa


5 PRIKLJUČENJE I PRESTANAK PRIKLJUČENJA

66 priključenja društva

67 prestanka priključenja društva


7 ZAKLJUČENJE, PROMJENA I PRESTANAK PODUZETNIČKOG UGOVORA


68 zaključenja poduzetničkog ugovora

69 promjene poduzetničkog ugovora

70 prestanka poduzetničkog ugovora


8 RAZLOZI ZA PRESTANAK DRUŠTVA

71 nastanka razloga za prestanak društva

72 Odluke suda o otvaranju stečajnoga postupka

73 prijenosa imovine i prestanka društva

74 Odluke suda o ukidanju društva

75 nastanka razloga za prestanak ustanove

76 zabilježbe o prestanku pripojenog društva

77 zabilježbe o prestanku spojenog društva

78 Odluke suda o ništavosti upisa kao razloga za

prestanak društva


9 NASTAVLJANJE DRUŠTVA

79 nastavljanja društva obustavom stečaja

80 nastavljanja društva

258 nastavljanja društva na temelju odluke članova

259 nastavljanja društva na temelju odluke organa upravljanja


10 BRISANJE UPISA, SUBJEKTA UPISA I PODRUŽNICE

81 brisanja trgovca pojedinca

82 brisanja društva

83 brisanja ustanove

84 brisanja zadruge

85 brisanja podružnice

260 brisanja ostalih subjekata upisa

86 brisanja upisa


11 OSTALI UPISI

261 odgovornosti zadrugara za obveze zadruge

262 odluke suda o otvaranju postupka prisilne nagodbe

263 odluke suda o obustavi postupka prisilne nagodbe


10 Vrste upisa


Šifra Naziv

264 odluke suda o otvaranju stečajnoga postupka

265 odluke suda o obustavi stečajnoga postupka

266 odluke suda o zaključenju stečajnoga postupka

267 odluke suda o otvaranju postupka likvidacije

268 odluke suda o obustavi postupka likvidacije

269 odluke suda o zaključenju postupka likvidacije

270 ispravke rješenja po zahtjevu

271 ispravke rješenja po službenoj dužnosti

272 odluke suda o privremenim mjerama

273 ostalih podataka o subjektu upisa

274 zabilježbe

275 ostalih odluka suda koje se upisuju po službenoj dužno sti

12 PREOBLIKOVANJE


90 preoblikovanja dioničkog društva u

društvo s ograničenom odgovornošću

91 preoblikovanja društva s ograničenom

odgovornošću u dioničko društvo

92 preoblikovanja dioničkog društva u javno trgovačko društvo

93 preoblikovanja dioničkog društva u komanditno društvo

94 preoblikovanja društva s ograničenom

odgovornošću u javno trgovačko društvo

95 preoblikovanja društva s ograničenom

odgovornošću u komanditno društvo

96 preoblikovanja javnog trgovačkog društva u dioničko društvo

97 preoblikovanja komanditnog društva u dioničko društvo

98 preoblikovanja javnog trgovačkog društva u

društvo s ograničenom odgovornošću

99 preoblikovanja komanditnog društva u društvo

s ograničenom odgovornošću

100 preoblikovanja ustanove u trgovačko društvo

276 preoblikovanja društvenoga poduzeća u ustanovu

277 preoblikovanja javnoga poduzeća u javnu ustanovu

Članak 2.

Ovaj Naputak stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Ministar
Miroslav Šeparović,
v. r