Odluka o utvrđivanju minimalnih uvjeta za ocjenu nastavne i stručne aktivnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja i nastavna zvanja

NN 94/1996 (8.11.1996.), Odluka o utvrđivanju minimalnih uvjeta za ocjenu nastavne i stručne aktivnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja i nastavna zvanja

REKTORSKI ZBOR VISOKIH UČILIŠTA

REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 127. stavka 1. i članka 99. stavka 1. Zakona o visokim učilištima ("Narodne novine" - pročišćeni tekst 59/96.) Rektorski zbor visokih učilišta Republike Hrvatske na sjednici održanoj 25. listopada 1996. godine donio je sljedeću

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU MINIMALNIH UVJETA ZA OCJENU NASTAVNE I STRUČNE AKTIVNOSTI U POSTUPKU IZBORA U ZNANSTVENO-NASTAVNA ZVANJA I NASTAVNA ZVANJA

I. UVJETI ZA IZBOR U ZNANSTVENO-NASTAVNA ZVANJA

Docent

U znanstveno-nastavno zvanje docent može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete iz članka 42. stavka 1. Zakona o znanstvenoistraživačkoj djelatnosti ("Narodne novine" - pročišćeni tekst 59/96.) i članka 74. stavka 1. Zakona o visokim učilištima ("Narodne novine" - pročišćeni tekst 59/96.), te sljedeće uvjete:

Pristupnik treba u pravilu zadovoljiti dva od ovih uvjeta:

da je sudjelovao u izvođenju nastave na dodiplomskom studiju najmanje jednu akademsku godinu, ili da je radio na znanstvenoistraživačkim projektima u zvanju znanstvenog novaka ili istraživača;

da je održao barem dva priopćenja na znanstvenim skupovima, od kojih jedno na međunarodnom skupu;

da je pomagao diplomandima ili magistrandima pri izradi diplomskih/magistarskih radova i da je objavio barem jedan rad u koautorstvu s magistrandom i diplomandom;

da se znanstveno usavršavao u inozemstvu nakon obrane disertacije.

Izvanredni profesor

U znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete iz članka 42. stavka 2. Zakona o znanstvenoistraživačkoj djelatnosti ("Narodne novine" - pročišćeni tekst 59/96.) i članka 74. stavka 2. Zakona o visokim učilištima ("Narodne novine" - pročišćeni tekst 59/96.), te sljedeće uvjete:

Pristupnik treba u pravilu zadovoljiti dva od ovih uvjeta:

da je izradio ili značajno sudjelovao u izradbi nastavnog teksta (udžbenik ili skripta) koji se kao obvezatni nastavni tekst upotrebljava u dodiplomskoj ili poslijediplomskoj nastavi;

da je sadržajno ili u metodici unaprijedio nastavni proces;

da je pod njegovim mentorstvom barem jedan pristupnik izradio magisterij ili doktorat znanosti, odnosno da je pod njegovim vodstvom izrađeno najmanje (5) diplomskih radova

da je bitno unaprijedio stručni rad ili bio voditelj poslijediplomskog studija, kolegija u poslijediplomskom studiju, poslijediplomskih tečajeva ili znanstvenih skupova.

Redoviti profesor

U znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete iz članka 42. stavka 3. Zakona o znanstvenoistraživačkoj djelatnosti ("Narodne novine" - pročišćeni tekst 59/96.) i članka 74. stavka 3. Zakona o visokim učilištima ("Narodne novine" - pročišćeni tekst 59/96.), te sljedeće uvjete:

da je održao najmanje pet priopćenja na znanstvenim skupovima i najmanje tri priopćenja na međunarodnim znanstvenim skupovima.

Uz to, pristupnik treba još, u pravilu, zadovoljiti tri od ovih uvjeta:

da je izradio ili značajno sudjelovao u izradi nastavnog teksta (udžbenika ili skripte) koji se kao obvezatni nastavni tekst upotrebljava u dodiplomskoj ili poslijediplomskoj nastavi;

da je sadržajno ili u metodici unaprijedio nastavni proces;

da su pod njegovim mentorstvom najmanje dva pristupnika izradila magisterij ili doktorat i postigla akademski stupanj magistra odnosno doktora znanosti;

da je pod njegovim mentorstvom izrađeno barem osam (8) diplomskih radova;

da je bitno unaprijedio stručni rad ili bio voditelj istraživačkog projekta ili teme;

da je bio voditelj poslijediplomskog studija, kolegija u poslijediplomskom studiju, poslijediplomskih tečajeva ili znanstvenih skupova.

II. UVJETI ZA IZBOR U NASTAVNA ZVANJA

Predavač

U zvanje predavač može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete iz članka 80. stavka 1. Zakona o visokim učilištima ("Narodne novine" - pročišćeni tekst 59/96.), kao i sljedeće uvjete:

pristupnik treba pokazati i sklonost prema nastavnom radu, što dokazuje nastavnom i stručnom djelatnošću prije podnošenja zahtjeva za izbor u predavača - npr. javnim predavanjem, sudjelovanjem u organizaciji ljetnih škola, tečajeva, seminara, izlaganjem na stručnim i znanstvenim skupovima.

Povjerenstvo ocjenjuje ukupnu djelatnost predloženika prema nastavnim, kao i stručnim djelatnostima.1

Viši predavač

U zvanje viši predavač može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete iz članka 80. stavka 2. Zakona o visokim učilištima ("Narodne novine" - pročišćeni tekst 59/96.), kao i sljedeće uvjete:

pristupnik mora imati barem pet objavljenih stručnih radova;

pristupnik treba pokazati i sklonost prema nastavnom radu, što dokazuje svojom djelatnošću u zvanju predavača ili nastavnom i stručnom djelatnošću prije podnošenja zahtjeva u zvanje višeg predavača - npr. javnim predavanjem, sudjelovanjem u organizaciji ljetnih škola, tečajeva, seminara izlaganjem na stručnim i znanstvenim skupovima;

prilikom reizbora, pristupnik mora dokazati da je objavio barem dva nova stručna rada ili znanstvena rada; npr. napisao skriptu, uveo nove vježbe, uveo poboljšanje u nastavni proces, bio mentor studentima dodiplomskih studija, i drugo, utvrđeno statutom visokog učilišta.

Povjerenstvo ocjenjuje ukupnu djelatnost predloženika prema nastavnim, kao i stručnim djelatnostima.1

Profesor visoke škole

U zvanje profesor visoke škole može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete iz članka 80. stavka 3. Zakona o visokim učilištima ("Narodne novine" - pročišćeni tekst 59/96.), kao i sljedeće uvjete:

pristupnik mora imati barem deset objavljenih znanstvenih ili stručnih radova koji su znatno utjecali na unapređenje struke.

prilikom reizbora, pristupnik mora dokazati da je objavio barem dva nova stručna ili znanstvena rada, napisao skriptu unaprijedio nastavni proces, bio mentor dodiplomskih ili poslijediplomskih radova, i drugo, utvrđeno statutom visokog učilišta.

Povjerenstvo ocjenjuje ukupnu djelatnost predloženika prema nastavnim, kao i stručnim djelatnostima.

Lektor

U zvanje lektor može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete iz članka 81. stavka 1. Zakona o visokim učilištima ("Narodne novine" pročišćeni tekst 59/96.), kao i sljedeće uvjete:

pristupnik mora imati barem dva objavljena stručna rada, te najmanje tri godine iskustva u struci.

pri svakom reizboru pristupnik treba priložiti barem dva nova objavljena rada.

Povjerenstvo ocjenjuje ukupnu djelatnost predloženika prema nastavnim, kao i stručnim djelatnostima.1

Viši lektor

U zvanje viši lektor može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete iz članka 81. stavka 2. Zakona o visokim učilištima ("Narodne novine" - pročišćeni tekst 59/96.) kao i sljedeće uvjete:

pristupnik mora imati barem pet objavljenih stručnih radova

pri svakom reizboru pristupnik treba priložiti barem dva nova objavljena rada.

Povjerenstvo ocjenjuje ukupnu djelatnost pristupnika prema nastavnim, kao i stručnim djelatnostima.1

Korepetitor i viši korepetitor

U zvanja korepetitora i višeg korepetitora mogu biti izabrane osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 81. stavka 3. i 4. Zakona o visokim učilištima ("Narodne novine" - pročišćeni tekst 59/96.), kao i posebne uvjete koje propisuje visoko učilište, odnosno akademija.

1 Izvješće o nastavnoj i stručnoj djelatnosti mora sadržavati podatke prema posebnom predlošku koji propisuje Rektorski zbor.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Predsjednik
Rektorskog zbora
prof. dr. Josip Planinić, v. r.