Odluka o osnivanju Komisije za ratne zločine

NN 103/1996 (6.12.1996.), Odluka o osnivanju Komisije za ratne zločine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju odredbe članka 25. stavka 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92, 55/92 i 29/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. prosinca 1996. godine donijela

ODLUKU

O OSNIVANJU KOMISIJE ZA RATNE ZLOČINE

I.

Ovom odlukom osniva se Komisija za ratne zločine (u daljnjem tekstu: Komisija).

Komisija djeluje pri Vladi Republike Hrvatske.

II.

Komisija sakuplja i obrađuje podatke o ratnim zločinima tijekom rata u Republici Hrvatskoj te održava kontakte s Međunarodnim sudom za ratne zločine i drugim odgovarajućim međunarodnim institucijama.

Komisija za potrebe svoga djelovanja prikuplja svu dokumentaciju o ratnim zločinima i druga dokazna sredstva kojima raspolažu tijela državne vlasti i nevladine organizacije u Republici Hrvatskoj.

III.

Komisija ima predsjednika i 10 članova.

Predsjednika i članove Komisije imenuje Vlada Republike Hrvatske.

IV.

Komisija podnosi izvješće o svom radu Vladi Republike Hrvatske, najmanje svaka tri mjeseca.

V.

Stručne i administrativne poslove Komisije obavljaju stručne službe Vlade Republike Hrvatske.

Sredstva za rad Komisije osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske.

VI.

Organizacija i način rada Komisije uređuju se poslovnikom koji donosi Komisija.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 004-01/95-01/12
Urbroj: 5030102-96-1
Zagreb, 5. prosinca 1996.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.