Pravilnik o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na stanku za dojenje djeteta

NN 103/1996 (6.12.1996.), Pravilnik o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na stanku za dojenje djeteta

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI

Na temelju članka 60. stavka 5. Zakona o radu ("Narodne novine" br. 38/95., 54/95. i 65/95.) ministar rada i socijalne skrbi uz suglasnost ministra zdravstva donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA STANKU ZA DOJENJE DJETETA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti i postupak ostvarenja prava na stanku za dojenje djeteta (u daljnjem tekstu: stanka) te način obračunavanja i isplate naknade plaće za korištenje toga prava.

Članak 2.

(1) Žena koja namjerava koristiti pravo iz članka 60. Zakona o radu dužna je o svojoj namjeri obavijestiti poslodavca i podnijeti zahtjev nadležnom područnom uredu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: nadležna služba) najmanje 15 dana prije dana kada namjerava početi koristiti to pravo.

(2) Rješenje o pravu na stanku donosi nadležna služba na temelju potvrde izabranog doktora medicine specijaliste pedijatra da žena doji dijete, potvrde poslodavca da žena radi u punom radnom vremenu i rodnog lista djeteta.

(3) Tijekom korištenja prava na stanku zaposlenica je dužna svaka dva mjeseca dostaviti nadležnoj službi novu potvrdu izabranog doktora medicine specijaliste pedijatra da doji dijete.

(4) Zaposlenica je dužna nadležnoj službi u roku od 8 dana prijaviti svaku promjenu koja povlači gubitak prava na stanku.

(5) O prestanku prava na stanku prije isteka razdoblja utvrđenog za korištenje tog prava nadležna služba donosi rješenje.

(6) Rješenje iz stavka 2. i 5. ovog članka nadležna služba donosi u roku od 8 dana od podnošenja zahtjeva ili prijave promjene, te ga dostavlja zaposlenici i njezinom poslodavcu.

Članak 3.

(1) Za vrijeme korištenja prava iz članka 2. ovog Pravilnika žena ima pravo na naknadu plaće za stanku.

(2) Naknada plaće iz stavka 1. ovoga članka obračunava se i isplaćuje prema propisima o zdravstvenom osiguranju.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 112-07/96-01/06
Urbroj: 524-02-96-6
Zagreb, 8. studenoga 1996.

Ministar rada i socijalne skrbi
Joso Škara, v. r.
Ministar zdravstva
Andrija Hebrang, v. r.