Pravilnik o uvjetima i postupku za stjecanje prava na dopust trudnice ili žene koja doji dijete

NN 103/1996 (6.12.1996.), Pravilnik o uvjetima i postupku za stjecanje prava na dopust trudnice ili žene koja doji dijete

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI

Na temelju članka 57. stavka 5. Zakona o radu ("Narodne novine" br. 38/95, 54/95 i 65/95) ministar rada i socijalne skrbi uz suglasnost ministra zdravstva donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I POSTUPKU ZA STJECANJE PRAVA NA DOPUST TRUDNICE ILI ŽENE KOJA DOJI DIJETE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom uređuju uvjeti i postupak za stjecanje prava na dopust trudnice ili žene koja doji dijete ako radi na poslovima koji ugrožavaju njezin život ili zdravlje, odnosno djetetov život ili zdravlje ili ako to zahtijeva njezino zdravstveno stanje, te način obračuna i isplate naknade plaće za korištenje tog prava.

(2) Poslovima koji ugrožavaju život ili zdravlje trudnice smatraju se poslovi utvrđeni člankom 4. Pravilnika o poslovima na kojima ne smije raditi žena ("Narodne novine" br. 44/96), a poslovima koji ugrožavaju život ili zdravlje žene koja doji dijete, odnosno djetetov život ili zdravlje smatraju se poslovi utvrđeni člankom 5. narečenog Pravilnika.

Članak 2.

(1) Trudnica ili žena koja doji dijete, a koja radi na poslovima iz članka 1. stavka 2. ovoga Pravilnika ne smije raditi na tim poslovima od dana kada poslodavcu dostavi potvrdu ovlaštenog doktora medicine specijaliste ginekologa da je trudna, odnosno specijaliste pedijatra da doji dijete.

(2) Trudnica ili žena koja doji dijete iz stavka 1. ovog članka koja radi kod poslodavca koji zapošljava pet ili manje od pet zaposlenika, a kojoj on nije u mogućnosti osigurati raspored na druge odgovarajuće poslove, ima pravo na dopust uz naknadu plaće.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka poslodavac je dužan u roku od tri dana od dana primitka potvrde ovlaštenog doktora medicine iz stavka 1. ovog članka, trudnici ili ženi koja doji dijete izdati potvrdu o postojanju uvjeta za ostvarivanje prava na dopust uz naknadu plaće.

Članak 3.

(1) Prava iz članka 2. ovog Pravilnika pod jednakim uvjetima ima i trudnica ili žena koja doji dijete ukoliko to zahtijeva njezino zdravstveno stanje koje utvrdi ovlašteni doktor medicine specijalista ginekolog - za trudnicu, odnosno pedijatar - za ženu koja doji dijete, a poslovi na kojima radi različiti su od poslova iz članka 1. stavka 2. ovoga Pravilnika.

Članak 4.

(1) Pravo na dopust uz naknadu plaće trudnici ili ženi koja doji dijete uz uvjete propisane ovim Pravilnikom pripada od dana izdavanja potvrde ovlaštenog doktora medicine iz stavka 1. članka 2. i stavka 1. članka 3. ovog Pravilnika.

(2) Korištenje prava iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje rješenjem nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: nadležna služba) na zahtjev trudnice ili žene koja doji dijete kojem je priložena potvrda ovlaštenog doktora medicine iz stavka 1. ovog članka i potvrda poslodavca iz stavka 3. članka 2. ovog Pravilnika.

(3) Tijekom korištenja prava na dopust uz naknadu plaće trudnica ili žena koja doji dijete dužna je u roku od osam dana prijaviti nadležnoj službi svaku promjenu koja povlači gubitak tog prava.

(4) O prestanku prava na dopust uz naknadu plaće nadležna služba donosi rješenje koje dostavlja i poslodavcu.

Članak 5.

Trudnica ili žena koja doji dijete za vrijeme korištenja prava na dopust uz naknadu plaće pravo na naknadu plaće ostvaruje u postupku, na način i u visini utvrđenoj propisima o zdravstvenom osiguranju.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 112-07/96-01/07
Urbroj: 524-02-96-7
Zagreb, 8. studenoga 1996.

Ministar rada i socijalne skrbi
Joso Škara, v. r.
Ministar zdravstva
Andrija Hebrang, v. r.