Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak

NN 106/1996 (17.12.1996.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 6. prosinca 1996.

Broj: 01-96-2127/1
Zagreb, 11. prosinca 1996.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

Članak 1.

U Zakonu o porezu na dohodak ("Narodne novine", br. 109/93., 95/94., 25/95. - pročišćeni tekst i 52/95.) u članku 5. stavku 1. riječi: "od 25% zamjenjuju se riječima: "od 20%".

Članak 2.

U članku 6. stavku 3. iza riječi: "mirovinskog osiguranja" točka se zamjenjuje zarezom i dodaju se riječi: "i mirovine tuzemnih poreznih obveznika ostvarene u inozemstvu".

Članak 3.

U članku 17. stavku 1. riječi: "800,00 kuna" zamjenjuju se riječima: "1.000,00 kuna".

Stavak 5. mijenja se i glasi:

"(5) Najkraći porezno dopustivi rokovi korištenja pojedine dugotrajne imovine, način otpisa kao i mogućnosti ubrzanog otpisa dugotrajne imovine uređuju se Pravilnikom o amortizaciji kojeg donosi ministar financija".

Članak 4.

Iza članka 19. ispod podnaslova "Utvrđivanje dohotka od poljoprivrede i šumarske djelatnosti (članak 11. stavak 3.)" dodaje se članak 19a. koji glasi:

"Članak 19a.

(1) Obveznik poreza na dohodak od poljoprivrede i šumarstva je osoba koja obavlja poljoprivrednu, odnosno šumarsku djelatnost i po osnovi obavljanja te djelatnosti obveznik je poreza na dodanu vrijednost prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost.

(2) Obvezniku poreza iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se dohodak u skladu sa člancima od 15. do 19. ovoga Zakona.

(3) Osobe koje obavljaju poljoprivrednu, odnosno šumarsku djelatnost, a nisu obveznici poreza na dodanu vrijednost prema stavku 1. ovoga članka, ne plaćaju porez na dohodak od poljoprivrede i šumarstva.

(4) U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka porezni obveznik može zahtijevati plaćanje poreza na dobit umjesto poreza na dohodak, u skladu sa odredbama članka 14. ovoga Zakona."

Članak 5.

(1) Članci 20. i 21. brišu se.

(2) Članak 22. briše se.

(3) Članci 23., 24., 25., 26., 27., 28. i 29. brišu se.

Članak 6.

Članak 32. mijenja se i glasi:

"(1) Porez na dohodak od imovine plaća se od iznosa najamnine, odnosno zakupnine umanjenoga za 30%, a kod iznajmljivanja soba i postelja putnicima i turistima od iznosa najamnine umanjenog za 50% na ime troškova ostvarivanja dohotka.

(2) Porezni obveznik, koji dohodak od imovine ostvaruje izdavanjem u najam, odnosno zakup nekretnina a obveznik je poreza na dodanu vrijednost prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, utvrđuje dohodak u skladu sa člancima od 15. do 19. ovoga Zakona.

(3) Porezni obveznik koji dohodak od imovine ostvaruje izdavanjem u najam odnosno zakup nekretnina, a nije obveznik poreza na dodanu vrijednost, može na vlastiti zahtjev utvrđivati dohodak u skladu sa člancima od 15. do 19. ovoga Zakona.

(4) U slučajevima iz stavka 2. i 3. ovoga članka porezni obveznik može zahtijevati plaćanje poreza na dobit umjesto poreza na dohodak, u skladu s odredbama članka 14. ovoga Zakona.

(5) Ako više osoba zajedno ostvaruje dohodak od imovine i imovinskih prava na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 13. ovoga Zakona."

Članak 7.

U članku 34. stavak 1. mijenja se i glasi:

"(1) Tuzemni porezni obveznici mogu od ukupnih iznosa ostvarenih dohodaka prema članku 3. stavku 1. ovoga Zakona za svaki mjesec razdoblja za koje se utvrđuje porez odbiti osnovni osobni odbitak u visini od 800,00 kuna. Osobni odbitak umirovljenicima priznaje se u visini mirovine a najviše do 2.000,00 kuna mjesečno."

Članak 8.

U članku 35. stavku 2. riječi: "Zakonu o porezu na dobit" zamjenjuju se riječima: "propisima o porezu na dobit".

Stavak 3. briše se.

Članak 9.

U članku 36. stavku 3. riječi: "25% zamjenjuju se riječima: "20%".

Članak 10.

U članku 41. stavku 1. riječi: "isplatitelj dohotka" zamjenjuju se riječima: "isplatitelj mirovine".

U stavku 5. riječi: "700,00 kuna" zamjenjuju se riječima: "1.000,00 kuna", a riječi: "25% zamjenjuju se riječima: "20%".

Članak 11.

U članku 44. stavak 3. mijenja se i glasi:

"(3) Podatke o isplaćenim plaćama i mirovinama i obustavljenom i isplaćenom porezu iz poreznih kartica posloprimaca i umirovljenika, poslodavac, odnosno isplatitelj mirovine dostavlja Poreznoj upravi do 31. siječnja tekuće godine za proteklu godinu."

Članak 12.

U članku 46. stavku 1. riječi: "25%" zamjenjuju se riječima: "20%".

U stavku 1. iza točke 2. dodaje se točka 3. koja glasi:

"3. dohodaka od druge povremene samostalne djelatnosti poduzete s namjerom ostvarivanja dohotka."

Članak 13.

Članak 49. mijenja se i glasi:

"Porezni obveznici koji počinju obavljati samostalnu djelatnost i porezni obveznici koji počinju ostvarivati dohodak od nesamostalnog rada neposredno iz inozemstva dužni su o tome izvijestiti Poreznu upravu u roku od osam dana od dana početka obavljanja djelatnosti, odnosno od dana početka ostvarivanja dohotka".

Članak 14.

(1) Članak 51. briše se.

(2) Članak 52. briše se.

(3) Članak 53. briše se.

Članak 15.

Članak 55. briše se.

Članak 16.

U članku 56. stavku 2. riječi: "preko žiro-računa za sve građane" zamjenjuju se riječima: "preko računa obveznika poreza na dohodak", a riječi: "za pojedine građane" zamjenjuju se riječima: "za pojedine obveznike poreza na dohodak".

Članak 17.

Članak 57. mijenja se i glasi:

"(1) Tijela državne uprave i sudbene vlasti i druga državna tijela, tiijela i službe jedinica lokalne samouprave, fondovi, neprofitne organizacije, poduzetnici - pravne i fizičke osobe, obavljaju isplate primitaka koji se smatraju dohotkom obveznicima poreza na dohodak na račun kod ovlaštene organizacije za platni promet.

(2) Ministar financija može propisati koje se isplate obveznicima poreza na dohodak mogu obavljati mimo računa kod ovlaštenih organizacija za platni promet."

Članak 18.

U članku 67. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

"(4) Rješenje kojim se prisilno naplaćuje porez kao i naloge za plaćanje poreza ovlaštena organizacija za platni promet izvršava prije svih drugih obveza poreznog obveznika."

Članak 19.

U članku 68. stavak 3. briše se.

Članak 20.

U članku 95. stavak 3. briše se.

Članak 21.

Članak 98. briše se.

Članak 22.

U članku 103. riječi: "1.000,00 do 10.000,00" zamjenjuju se riječima: "500,00 do 50.000,00".

Članak 23.

U članku 104. stavku 1. riječi: "preko žiro-računa građana" zamjenjuju se riječima: "preko računa poreznih obveznika".

U stavku 2. riječi: "preko žiro-računa" zamjenjuju se riječima: "preko računa kod ovlaštene organizacije za platni promet".

Članak 24.

U članku 112. stavci 2., 3., 4., 5. i 6. brišu se.

Članak 25.

Članak 113. mijenja se i glasi:

"(1) Poslodavcem, u smislu ovoga Zakona, smatra se pravna ili fizička osoba koja zapošljava ili koja je zapošljavala fizičke osobe radi potrebe obavljanja poslova i koja je fizičkim osobama isplaćivala ili isplaćuje plaću. Poslodavcem se smatraju i poslovne jedinice (dijelovi poduzetnika) ako isplaćuju plaću te pravne i fizičke osobe koje za obavljanje poslova posuđuju radnike trećoj osobi i ustanove mirovinskog i invalidskog osiguranja glede mirovina koje isplaćuju umirovljenicima kao i isplatitelji stipendija iznad visine koju određuje ministar financija.

(2) Ovlašćuje se ministar financija da može donijeti propise kojima se podrobnije razrađuje provedba ovoga Zakona.

(3) Do donošenja propisa iz stavka 2. ovoga članka primjenjivat će se na odgovarajući način Pravilnik o porezu na dohodak ("Narodne novine", br. 104/95.) i Pravilnik o amortizaciji ("Narodne novine", br. 91/94., 8/95 i 10/95.).

Članak 26.

Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske da utvrdi, redakcijski uredi i izda pročišćeni tekst Zakona o porezu na dohodak.

Članak 27.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1997. godine, osim odredaba članka 4., članka 5. stavka 2., članka 6. i članka 14. stavka 2. koji se primjenjuju od dana primjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Klasa: 410-01/94-01/01
Zagreb, 6. prosinca 1996.

ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić,
v. r.