Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

NN 108/1996 (23.12.1996.), Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PRAVIMA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

Proglašavam Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 13. prosinca 1996.

Broj: 01-96-2213/1 Zagreb, 19. prosinca 1996.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

O PRAVIMA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

GLAVA I.

TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Članak 2.

(1) Hrvatski branitelj iz Domovinskog rata je dragovoljac i pripadnik oružanih snaga Republike Hrvatske (Hrvatske vojske i Ministarstva unutarnjih poslova), koji je organizirano sudjelovao u obrani neovisnosti, teritorijalne cjelovitosti, odnosno suvereniteta Republike Hrvatske, u bilo kojem razdoblju od 30. svibnja 1990. do 30. lipnja 1996. (u daljnjem tekstu: hrvatski branitelj).

(2) Pod sudjelovanjem u obrani neovisnosti, teritorijalne cjelovitosti, odnosno suvereniteta Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: obrana suvereniteta Republike Hrvatske), u smislu stavka 1. ovoga članka, razumijeva se oružani otpor agresoru i djelovanje u izravnoj svezi s tim otporom (odlazak u postrojbu, na borbeni položaj i povratak).

(3) Status hrvatskog branitelja iz stavka 1. ovoga članka dokazuje se potvrdom Ministarstva obrane, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova.

(4) Hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata (u daljnjem tekstu: HRVI Domovinskog rata) hrvatski je branitelj iz stavka 1. ovoga članka kojemu je organizam oštećen za najmanje 20% zbog rane ili ozljede koju je dobio u obrani suvereniteta Republike Hrvatske ili kao zatočenik u neprijateljskom logoru.

(5) HRVI Domovinskog rata je i osoba kojoj je organizam oštećen najmanje 20% zbog rane ili ozljede koju je dobila pri obavljanju vojnih ili drugih dužnosti po nalogu nadležnih tijela državne vlasti Republike Hrvatske u obrani suvereniteta Republike Hrvatske u razdoblju od 30. svibnja 1990. do 30. lipnja 1996. godine.

(6) HRVI Domovinskog rata je i osoba iz stavka 4. i 5. ovoga članka kojoj je oštećenje organizma nastalo zbog bolesti ili pogoršanja bolesti, koje su neposredna posljedica sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske.

Članak 3.

(1) Članovima obitelji hrvatskog branitelja, prema ovome Zakonu, smatraju se: bračni drug, djeca rođena u braku ili izvan braka, posvojena i pastorčad (članovi uže obitelji), roditelji, očuh, mačeha i posvojitelji.

(2) Članom uže obitelji, prema ovome Zakonu smatra se i izvanbračni drug koji s hrvatskim braniteljem ima dijete i s kojim živi, odnosno do njegove je smrti živio u zajedničkom kućanstvu najmanje godinu dana.

(3) Status izvanbračne zajednice iz stavka 2. ovoga članka utvrđuje se u izvanparničnome sudskom postupku.

(4) Prednost u ostvarivanju prava između članova obitelji iz stavka 1. i 2. ovoga članka utvrđuje se prema propisima o nasljeđivanju. članovi obitelji iz istoga nasljednog reda ostvaruju pravo prema međusobnom sporazumu. Ako se sporazum ne postigne, prednost u ostvarivanju prava ima član obitelji iz istoga nasljednog reda koji je s hrvatskim braniteljem živio u zajedničkom kućanstvu.

(5) Očuh, mačeha i posvojitelj ostvaruju prava prema ovome Zakonu ako su hrvatskog branitelja uzdržavali ili je hrvatski branitelj njih uzdržavao najmanje pet godina prije smrti.

Članak 4.

Za osobe iz članka 1. ovim se Zakonom uređuju:

1. prava iz zdravstvenog osiguranja,

2. prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja,

- prava na temelju preostale radne sposobnosti,

- pravo na invalidsku mirovinu,

- pravo na obiteljsku mirovinu,

- pravo na staž osiguranja ili posebni staž u dvostrukom trajanju,

3. pravo na doplatak za djecu,

4. pravo na materijalno osiguranje zbog nezaposlenosti,

5. pravo na zapošljavanje,

6. pravo na stan,

7. pravo na dionice, odnosno udjele u trgovačkim društvima bez naplate,

8. ostala prava.

Članak 5.

Prava iz ovoga Zakona koja se ostvaruju po osnovi oštećenja organizma, po osnovi gubitka člana obitelji i po osnovi materijalnih i drugih potreba korisnika jesu:

- na osnovi oštećenja organizma:

1. pravo na osobnu invalidninu,

2. pravo na doplatak za njegu i pomoć druge osobe,

3. pavo na ortopedski doplatak,

4. pravo na kupališno i klimatsko liječenje,

5. pravo na naknadu troškova prijevoza;

- na osnovi gubitka člana obitelji:

1. pravo na obiteljsku invalidninu,

2. pravo na uvećanu obiteljsku invalidninu;

- na osnovi materijalnih i drugih potreba korisnika:

1. pravo na posebni doplatak,

2. pravo na usluge osobe za pružanje njege i pomoći,

3. pravo na opskrbninu,

4. pravo na doplatak za pripomoć u kući,

5. pravo na smještaj u umirovljeničke domove.

Članak 6.

(1) Na pitanja u svezi s pravima iz članaka 4. i 5. ovoga Zakona, uvjetima za stjecanje, korištenje i prestanak tih prava te s postupkom njihova ostvarivanja, koja nisu uređena ovim Zakonom, primjenjuju se posebni zakoni i drugi propisi koji uređuju odnosna prava.

(2) Prava prema ovome Zakonu ostvaruju državljani Republike Hrvatske, a strani državljani samo ako ih ne ostvaruju od države čiji su državljani ili od države na čijem području imaju prebivalište.

Članak 7.

(1) Osobe koje bi mogle steći prava ili su ih stekle po ovome Zakonu ne mogu ostvariti ta prava ako su oštećenja organizma zadobile kao pripadnici, pomagači ili suradnici neprijateljskih vojnih i paravojnih postroja, odnosno osobe koje su osuđene pravomočnom sudskom presudom zbog sudjelovanja u neprijateljskim vojnim i paravojnim ustrojima ili zbog ugrožavanja ustavnog poretka i sigurnosti Republike Hrvatske, kao ni članovi njihovih obitelji koji bi mogli steći prava ili su ih stekli po ovome Zakonu po osnovi statusa te osobe.

(2) Prava utvrđena ovim Zakonom ne mogu ostvariti ni osobe koje su se u Domovinskom ratu same ranile radi izbjegavanja vojne obveze, niti osobe koje su samovoljno ili bez dopuštenja nadležnog zapovjednika napustile postrojbe u bilo kojem razdoblju ili se nisu odazvale mobilizaciji.

GLAVA II.

1. PRAVA IZ ZDRAVSTVENOG
OSIGURANJA

Članak 8.

(1) Hrvatski branitelj ima sva prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja kao i osiguranici Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

(2) Hrvatskom branitelju status osiguranika iz zdravstvenog osiguranja utvrđuje se na temelju prijave Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje i potvrde iz članka 2. stavka 3. ovoga Zakona.

Članak 9.

(1) Hrvatski branitelj kojemu je rana, ozljeda ili bolest, neposredna posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu, ima pravo na potpunu medicinsku rehabilitaciju, pravo na sva potrebita pomagala, proteze, lijekove i liječenje bez naknade (participacije), te pravo prvenstva na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu s pratnjom druge osobe, ako mu je potrebno takvo liječenje koje se ne može obaviti u Republici Hrvatskoj.

(2) Do završetka liječenja, odnosno medicinske rehabilitacije, hrvatski branitelj ima pravo na naknadu plaće u iznosu plaće koju bi ostvario da je u postrojbi.

(3) Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje obvezan je osigurati hrvatskom branitelju ortopedsko pomagalo najkasnije u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva nadležne zdravstvene ustanove koja je utvrdila vrstu potrebitoga ortopedskog pomagala nakon završenog liječenja. Ako se ortopedsko pomagalo izrađuje po mjeri, navedeni rok produljuje se za najviše 60 dana.

Članak 10.

Od sudjelovanja u pokriču dijela troškova zdravstvene zaštite (participacija) oslobađaju se osobe iz članka 1. ovoga Zakona sukladno odluci Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

2. PRAVA IZ MIROVINSKOG I
INVALIDSKOG OSIGURANJA

PRAVO NA TEMELJU PREOSTALE RADNE
SPOSOBNOSTI

Članak 11.

(1) Nakon završenog liječenja hrvatski branitelj je obvezan odazvati se pozivu nadležnog tijela mirovinskog i invalidskog osiguranja i pristupiti ocjeni radne sposobnosti.

(2) Ako se ne odazove pozivu iz stavka 1. ovoga članka, hrvatskom branitelju prestaje pravo na naknadu plaće, osim ako je bio spriječen razlozima koji su izvan njegove volje.

(3) Na zahtjev hrvatskog branitelja iz stavka 2. ovoga članka nadležno tijelo iz stavka 1. ovoga članka obvezno je u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva ocijeniti njegovu radnu sposobnost.

Članak 12.

(1) Hrvatski branitelj kod kojeg nakon ranjavanja, ozljede ili bolesti postoji preostala radna sposobnost, ima pravo na profesionalnu rehabilitaciju, uključujući osposobljavanje za obavljanje poslova za koje se traži stručna sprema viša od njegove, bez obzira je li mu je nakon profesionalne rehabilitacije osigurano zaposlenje.

(2) Od dana stjecanja prava na profesionalnu rehabilitaciju do upućivanja na nju, kao i tijekom profesionalne rehabilitacije, hrvatski branitelj ima pravo na naknadu plaće u iznosu plaće pripadnika gardijske postrojbe istog čina i ustrojbenog mjesta.

(3) Pravo iz stavka 2. ovoga članka hrvatski branitelj ostvaruje i nakon završene medicinske i profesionalne rehabilitacije do zaposlenja na odgovarajućemu radnom mjestu.

(4) Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske (u daljnjem tekstu: Fond mirovinskog i invalidskog osiguranja) obvezan je uputiti hrvatskog branitelja na profesionalnu rehabilitaciju najkasnije u roku od 30 dana od dana stjecanja prava na profesionalnu rehabilitaciju.

(5) Pravne osobe, tijela državne vlasti i tijela jedinica lokalne samouprave i uprave (u daljnjem tekstu: poslodavac) obvezni su primiti na profesionalnu rehabilitaciju hrvatskog branitelja kojega uputi Fond mirovinskog i invalidskog osiguranja.

Članak 13.

(1) Hrvatski branitelj kod kojega je utvrđena invalidnost kao posljedica ranjavanja ili ozljede, sukladno odredbama članka 2. stavka 4. i 5. ovoga Zakona, a zaposlen je na osnovi preostale radne sposobnosti, nakon zaposlenja ima pravo na naknadu plaće u visini razlike plaće između plaće koju prima kao zaposlenik i plaće koju bi primao kao pripadnik gardijske postrojbe istog čina i ustrojbenog mjesta.

(2) Hrvatski branitelj kod kojega je utvrđena invalidnost kao posljedica bolesti, sukladno odredbi članka 2. stavka 6. ovoga Zakona, a zaposlen je na osnovi preostale radne sposobnosti, ima pravo na naknadu plaće u visini razlike između plaće koju prima kao zaposlenik i plaće koju bi primao kao pripadnik djelatnog sastava oružanih snaga Republike Hrvatske izvan gardijske postrojbe, istog čina i ustrojbenog mjesta.

(3) Naknadu plaće iz stavka 1. i 2. ovoga članka utvrđuje i isplaćuje Fond mirovinskog i invalidskog osiguranja.

PRAVO NA INVALIDSKU MIROVINU

Članak 14.

(1) Hrvatski branitelj kod kojega je trajni gubitak radne sposobnosti (opća nesposobnost za rad) posljedica ranjavanja ili ozljede zadobivene u obrani suvereniteta Republike Hrvatske ili zatočeništva u neprijateljskom logoru, ima pravo na invalidsku mirovinu prema propisima o mirovinskom i invalidskom osiguranju vojnih osiguranika u iznosu invalidske mirovine pripadnika gardijske postrojbe istog čina i ustrojbenog mjesta.

(2) Hrvatski branitelj kod kojega je trajni gubitak radne sposobnosti (opća nesposobnost za rad) posljedica bolesti ili pogoršanja bolesti zadobivene u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, ima pravo na invalidsku mirovinu prema propisima o mirovinskom i invalidskom osiguranju vojnih osiguranika u iznosu invalidske mirovine pripadnika djelatnog sastava oružanih snaga Republike Hrvatske izvan gardijske postrojbe, istog čina i ustrojbenog mjesta.

(3) Ako je opća nesposobnost za rad dijelom prouzročena u okolnostima iz članka 2. ovoga Zakona, a djelomice ranjavanjem, ozljedom ili bolešću izvan tih okolnosti, invalidska mirovina se određuje razmjerno utjecaju pojedinih uzroka na invalidnost.

Članak 15.

(1) Svaka ocjena invalidnosti na temelju koje se stječe pravo na profesionalnu rehabilitaciju i druga prava na temelju preostale radne sposobnosti ili pravo na invalidsku mirovinu koju donosi tijelo vještačenja u mirovinskom i invalidskom osiguranju podliježe reviziji koju obavlja tijelo koje imenuje ministar obrane.

(2) Tijelo iz stavka 1. ovoga članka sastavljeno je od određenog broja liječnika, te predstavnika Ministarstva obrane, Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva zdravstva, kao i predstavnika Saveza hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata.

(3) Način rada tijela iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se aktom o osnivanju toga tijela.

PRAVO NA OBITELJSKU MIROVINU

Članak 16.

(1) članovi obitelji poginuloga hrvatskog branitelja ili hrvatskoga branitelja čija je smrt prouzročena ranjavanjem, ozljedom ili bolešću zadobivenom u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, imaju pravo na obiteljsku mirovinu prema propisima o mirovinskom i invalidskom osiguranju vojnih osiguranika.

(2) Ukoliko je hrvatski branitelj poginuo u obrani suvereniteta Republike Hrvatske ili umro od posljedica rane, odnosno ozljede zadobivene u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, osnovicu za mirovinu iz stavka 1. ovoga članka čini plaća pripadnika gardijske postrojbe istog čina i ustrojbenog mjesta.

(3) Ukoliko je hrvatski branitelj umro zbog bolesti ili pogoršanja bolesti koje su izravna posljedica sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, osnovicu za mirovinu iz stavka 1. ovoga članka čini plaća pripadnika djelatnog sastava oružanih snaga Republike Hrvatske izvan gardijske postrojbe, istog čina i ustrojbenog mjesta.

(4) Ukoliko obiteljska mirovina pripada bračnom drugu i djetetu, ili samo djetetu hrvatskog branitelja, obiteljska mirovina iznosi 100% od osnovice.

(5) Obiteljska mirovina iz stavka 4. ovoga članka za svako daljnje dijete povećava se za 10%.

(6) Ukoliko poslije smrti hrvatskog branitelja nema članova uže obitelji, obiteljska mirovina koja pripada roditeljima iznosi 100% od osnovice.

(7) Ukoliko obiteljska mirovina pripada samo bračnom drugu, odnosno samo roditelju, obiteljska mirovina iznosi 80% od osnovice.

Članak 17.

(1) Udovica, odnosno majka hrvatskog branitelja iz članka 16. stavka 1. ovoga Zakona stječe pravo na obiteljsku mirovinu kada navrši 40 godina života. Udovac, odnosno otac hrvatskog branitelja isto pravo stječe kad navrši 50 godina života.

(2) Osobe iz stavka 1. ovoga članka pravo na mirovinu stječu bez obzira na godine života, ako su radno trajno nesposobne ili to naknadno postanu.

(3) Odredbe ovoga članka primjenjuju se i na maćehu, očuha i posvojitelje hrvatskog branitelja.

PRAVO NA STAŽ OSIGURANJA, ODNOSNO
POSEBNI STAŽ U DVOSTRUKOM TRAJANJU

Članak 18.

Hrvatskim braniteljima koji su zaposleni ili im se staž osiguranja računa po drugoj osnovi, vrijeme provedeno u Domovinskom ratu računa se kao staž osiguranja u dvostrukom trajanju, a hrvatskim braniteljima koji nisu zaposleni ili ne ostvaruju staž osiguranja po drugoj osnovi, vrijeme provedeno u Domovinskom ratu računa se kao poseban staž u dvostrukom trajanju, sukladno propisima o obrani.

3. PRAVO NA DOPLATAK ZA DJECU

Članak 19.

Djeci poginuloga, umrloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja, djeci HRVI Domovinskog rata i djeci razvojačenog nezaposlenog hrvatskog branitelja koji prima novčanu naknadu zbog nezaposlenosti, sukladno odredbama članka 20. ovoga Zakona pripada doplatak za djecu u najvišem predviđenom iznosu.

4. PRAVO NA MATERIJALNO
OSIGURANJE ZBOG
NEZAPOSLENOSTI

Članak 20.

(1) Ako se u roku od tri mjeseca nakon razvojačenja prijavi Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, razvojačeni nezaposleni hrvatski branitelj stječe pravo na novčanu naknadu zbog nezaposlenosti u trajanju:

- od 104 dana - ako je proveo do 3 mjeseca u obrani suvereniteta Republike Hrvatske,

- od 156 dana - ako je proveo više od 3 mjeseca u obrani suvereniteta Republike Hrvatske,

- od 208 dana - ako je proveo više od 4 mjeseca u obrani suvereniteta Republike Hrvatske,

- od 260 dana - ako je proveo više od 5 mjeseci u obrani suvereniteta Republike Hrvatske,

- od 312 dana - ako je proveo više od 6 mjeseci u obrani suvereniteta Republike Hrvatske,

- od 364 dana - ako je proveo više od 7 mjeseci u obrani suvereniteta Republike Hrvatske,

- od 416 dana - ako je proveo više od 8 mjeseci u obrani suvereniteta Republike Hrvatske,

- od 468 dana - ako je proveo više od 10 mjeseci u obrani suvereniteta Republike Hrvatske.

(2) Djeca poginuloga hrvatskoga branitelja koja nemaju ni drugog roditelja i udovica (udovac) koja nije stekla pravo na obiteljsku mirovinu jer nema navršene godine života sukladno članku 17. stavku 1. ovoga Zakona, ili joj je prestalo pravo na obiteljsku mirovinu jer je dijete završilo redovito školovanje, imaju pravo na novčanu naknadu zbog nezaposlenosti ako se u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona prijave Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

(3) Udovici (udovcu) iz stavka 2. ovoga članka pripada pravo na novčanu naknadu zbog nezaposlenosti do dana stjecanja prava na obiteljsku mirovinu sukladno odredbama ovoga Zakona, a svim osobama iz stavka 2. ovoga članka najviše u trajanju od 468 dana, pod uvjetom da se redovito prijavljuju Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

(4) U dane iz stavka 1. i 3. ovoga članka ne uračunavaju se nedjelje.

(5) Novčana naknada iz stavka 1. i 2. ovoga članka utvrđuje se u iznosu prosječne novčane naknade isplaćene u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje u mjesecu koji prethodi mjesecu podnošenja prijave uvećane za 20%.

(6) Hrvatski zavod za zapošljavanje obvezan je objaviti podatke o iznosu prosječne novčane naknade iz stavka 5. ovoga članka.

(7) Pravo iz stavka 1. ovoga članka može, ostvariti i hrvatski branitelj koji nakon razvojačenja pravo na novčanu naknadu zbog nezaposlenosti ostvaruje po drugoj osnovi, ali samo za razliku u trajanju primanja naknade, nakon što je iskoristio pravo na novčanu naknadu zbog nezaposlenosti po drugoj osnovi.

5. PRAVO NA ZAPOŠLJAVANJE

Članak 21.

(1) Tijela državne vlasti, tijela jedinica lokalne uprave i samouprave, te pravne osobe u njihovu vlasništvu ili u pretežitom državnom vlasništvu obvezni su pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima dati prednost:

- djeci poginuloga hrvatskog branitelja koja nemaju ni drugoga roditelja,

- HRVI Domovinskog rata,

- članu obitelji poginuloga, umrloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja,

- nezaposlenom razvojačenom hrvatskom branitelju.

(2) Provedbu odredbe stavka 1. ovoga članka nadzire inspekcija rada Ministarstva rada i socijalne skrbi i druge inspekcijske službe koje su posebnim propisima ovlaštene za nadzor u svezi sa zapošljavanjem.

(3) Osoba iz stavka 1. ovoga članka kojoj nije data prednost pri zapošljavanju može podnijeti zahtjev nadležnoj inspekciji za provedbu nadzora. Nadležna inspekcija obvezna je razmotriti zahtjev i izvijestiti podnositelja o poduzetim mjerama, najkasnije u roku od 30 dana od dana zaprimljenoga zahtjeva.

(4) Ugovor o radu sklopljen suprotno odredbi stavka 1. ovoga članka nema pravnog učinka od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog tijela državne uprave kojim je utvrđeno da je ugovor sklopljen suprotno odredbi stavka 1. ovoga članka.

Članak 22.

(1) HRVI Domovinskog rata oslobađa se plaćanja svih poreza, prireza i doprinosa na plaću, naknadu plaće i mirovinu.

(2) Korisnici obiteljske mirovine ostvarene prema ovome Zakonu ne plaćaju porez i prirez na mirovinu.

6. PRAVO NA STAN, OTKUP
STANA I STAMBENI KREDIT

Članak 23.

(1) HRVI Domovinskog rata i obitelj poginuloga, umrloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja, koji na području Republike Hrvatske nemaju u vlasništvu odgovarajući stan ili kuću, niti takav stan koriste u svojstvu nositelja stanarskog prava ili na temelju odluke o privremenom korištenju stana na temelju posebnog propisa, a nisu niti osobe koje imaju pravo na obnovu sukladno članku 43. ovoga Zakona, imaju pravo na odgovarajući stan, ili na kredit za kupnju, odnosno izgradnju odgovarajućeg stana.

(2) Osobe iz stavka 1. ovoga članka imaju pravo na odgovarajući stan prvenstveno u mjestu prebivališta.

(3) Ukoliko osobe iz stavka 1. ovoga članka ostvare pravo na odgovarajući stan izvan mjesta prebivališta, nemaju pravo na obnovu sukladno Zakonu o obnovi.

(4) Smatra se da su osobe iz stavka 1. ovoga članka ostvarile pravo na odgovarajući stan, ako su ostvarile pravo na kredit za kupnju, odnosno izgradnju odgovarajućeg stana.

(5) Vlada Republike Hrvatske propisat će mjerila kojima se utvrđuje pravo na odgovarajući stan ili pravo na dodjelu kredita za kupnju, odnosno izgradnju odgovarajućeg stana (u daljnjem tekstu: stambeno zbrinjavanje).

Članak 24.

(1) HRVI Domovinskog rata i obitelji poginuloga, umrloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja stanove su obvezni osigurati općine, gradovi, Grad Zagreb, županije i Republika Hrvatska.

(2) Osobama iz stavka 1. ovoga članka stanovi se daju u najam na neodređeno vrijeme sa zaštićenom najamninom.

(3) Ugovor o najmu stana, sukladno posebnim propisima sklapa vlasnik stana kao najmodavatelj i HRVI Domovinskog rata, odnosno član obitelji poginuloga, umrloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja kao najmoprimatelj.

(4) Ugovor o najmu stana u vlasništvu Republike Hrvatske kojim upravlja Ministarstvo obrane, sklapa ministar obrane. Ugovor o najmu stana u vlasništvu Republike Hrvatske sklapa osoba koju ovlasti Vlada Republike Hrvatske. Ugovor o najmu stana u vlasništvu jedinice lokalne samouprave i uprave sklapa osoba koju ovlasti poglavarstvo jedinice lokalne samouprave i uprave.

(5) Osoba iz stavka 1. ovoga članka može otkupiti stan koji joj je dan u najam sukladno propisima o prodaji stanova. Zahtjev za otkup stana iz stavka 4. ovoga članka podnosi se najmodavcu u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, odnosno od dana sklapanja ugovora o najmu.

(6) Obitelj poginuloga, umrloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskoga branitelja pri otkupu stana danog u najam, prema odredbama ovoga članka ima pravo na popust od 100% od cijene stana utvrđene posebnim zakonom. U tom slučaju stan je u suvlasništvu svih članova obitelji.

(7) Stan otkupljen pod uvjetima iz stavka 6. ovoga članka ne može se otuđiti dok su članovi obitelji malodobni.

Članak 25.

(1) Ugovor o najmu stana sklapa se u pisanom obliku i sadrži:

1. podatke o ugovornim stranama,

2. podatke o stanu (ulici, zgradi, broju stana i broju prostorija),

3. iznos najamnine i način plaćanja,

4. rok na koji je sklopljen,

5. odredbe o otkazu i otkaznom roku,

6. mjesto i nadnevak sklapanja i potpise ugovornih strana,

7. odredbu o pravu vlasnika da pregleda stan.

(2) U slučaju smrti najmoprimatelja najmodavatelj je obvezan sklopiti ugovor s nekim od članova njegova obiteljskog kućanstva.

Članak 26.

(1) Prema odredbama ovoga Zakona osigurava se stambeno zbrinjavanje:

- djeci poginuloga hrvatskog branitelja koji nemaju ni drugog roditelja, HRVI Domovinskog rata s oštećenjem organizma od 100% I. skupine - do 1. ožujka 1997. godine,

- obiteljima poginulih, umrlih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja, HRVI Domovinskog rata s oštećenjem organizma od 100% II. skupine - do 31. prosinca 1997. godine,

- HRVI Domovinskog rata s oštećenjem organizma od 90%, 80% i 70% - do 31. prosinca 1998. godine,

- ostalim HRVI Domovinskog rata - u roku od pet godina od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Općine i gradovi dužni su u svrhu stambenog zbrinjavanja osoba iz stavka 1. ovoga članka koje imaju prebivalište na njihovom području ustupiti bez naknada građevinsko zemljište i komunalnu infrastrukturu.

(3) Pri izgradnji odgovarajućih stanova za osobe iz stavka 1. ovoga članka troškove pripreme zemljišta za izgradnju, komunalnu naknadu, odnosno doprinos iz kojeg se financira građenje objekata i uređenje komunalne infrastrukture snose općine i gradovi.

Članak 27.

(1) Sredstva za zadovoljenje stambenih potreba osoba iz članka 23. i 26. ovoga Zakona osiguravaju se sukladno posebnim propisima.

(2) Sredstva iz stavka 1. ovoga članka uplaćuju se u državni proračun i vode na posebnom računu, a njima raspolaže Ministarstvo razvitka i obnove.

Članak 28.

(1) Tijela državne uprave i ostala tijela državne vlasti i njihove službe, tijela jedinica lokalne samouprave i uprave i njihove službe, te druge pravne osobe kada povjeravaju izvođenje radova ili obavljanje usluga koje se plaćaju sredstvima državnog proračuna ili državnih jamstava sukladno zakonu, odnosno proračuna jedinice lokalne samouprave i uprave ili izvanproračunskih fondova obvezni su na poseban račun Ministarstva razvitka i obnove uplatiti iznos u protuvrijednosti od 2% od ukupne cijene obavljenih usluga, odnosno izvedenih radova.

(2) Sredstvima iz stavka 1. ovoga članka zadovoljavaju se stambene potrebe osoba iz članka 26. ovoga Zakona.

(3) Usmjeravanje sredstava iz stavka 2. ovoga članka uređuje Vlada Republike Hrvatske.

7. PRAVO NA DIONICE, ODNOSNO UDJELE U TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA BEZ NAPLATE

Članak 29.

(1) Pravo na dionice, odnosno udjele u trgovačkim društvima iz portfelja Hrvatskog fonda za privatizaciju i pravo na dionice, odnosno udjele u pravnim osobama u vlasništvu Republike Hrvatske koje će se privatizirati, bez naplate, imaju hrvatski branitelji Domovinskog rata, HRVI Domovinskog rata, obitelji poginulih, umrlih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja i hrvatski branitelji koji su bili zatočeni, sukladno odredbama Zakona o privatizaciji te posebnih zakona kojima će se urediti privatizacija pravnih osoba u vlasništvu Republike Hrvatske.

(2) Osobe iz stavka 1. ovoga članka ostvaruju pravo na dionice, odnosno udjele u trgovačkim društvima bez naplate po mjerilima, u visini i po postupku sukladno odredbama Zakona o privatizaciji i posebnim zakonima kojima će se urediti privatizacija pravnih osoba u vlasništvu Republike Hrvatske.

(3) Pri utvrđivanju mjerila za stjecanje prava na dionice, odnosno udjele u trgovačkim društvima bez naplate uzimaju se u obzir:

- za obitelji poginulih, umrlih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja - broj članova obitelji,

- za HRVI Domovinskog rata - postotak oštećenja organizma,

- za hrvatskog branitelja - vrijeme uključivanja i duljina vremena provedenog u obrani suvereniteta Republike Hrvatske.

(4) HRVI Domovinskog rata pravo na dionice, odnosno udjele u trgovačkim društvima bez naplate ostvaruju na temelju konačnog rješenja kojim je utvrđen postotak oštećenja organizma.

Članak 30.

Hrvatski branitelji i obitelji poginuloga, umrloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja i HRVI Domovinskog rata oslobađaju se plaćanja poreza na promet dionica, odnosno udjela, i poreza na ostvareni prihod od prijenosa dionica odnosno udjela koje im je ustupio Hrvatski fond za privatizaciju, sukladno članku 29. ovoga Zakona.

8. OSTALA PRAVA

PRAVO NA NOVČANU NAKNADU OBITELJI ZATOČENOGA ILI NESTALOGA HRVATSKOG BRANITELJA

Članak 31.

(1) Obitelj zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja ima pravo na novčanu naknadu u iznosu obiteljske mirovine i obiteljske invalidnine koju bi ostvarila kao obitelj poginuloga hrvatskog branitelja, sukladno odredbama ovoga Zakona.

(2) Ako su naknadu iz stavka 1. ovoga članka ostvarili bračni drug i/ili djeca nestaloga ili zatočenoga hrvatskog branitelja roditelji imaju pravo na naknadu u visini obiteljske invalidnine koju bi ostvarili kao roditelji poginuloga hrvatskog branitelja, sukladno Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata.

(3) članovi obitelji iz stavka 1. i 2. ovoga članka stječu pravo na naknadu bez obzira na uvjete utvrđene posebnim propisima.

(4) Rješenje o pravu i visini naknade donosi Ministarstvo obrane na zahtjev člana obitelji zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja.

PRAVO UPISA U OBRAZOVNE USTANOVE

Članak 32.

(1) Hrvatski branitelji, djeca poginulih, umrlih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja, te HRVI Domovinskog rata i djeca HRVI Domovinskog rata I. skupine izravno se upisuju u srednje škole i visoka učilišta pod uvjetom da prijeđu bodovni, odnosno razredbeni prag, odnosno da zadovolje na ispitu sposobnosti i darovitosti u srednjim školama u kojima se provodi prijemni ispit.

(2) Ministarstvo prosvjete i športa i Ministarstvo znanosti i tehnologije za svaku školsku godinu posebnim odlukama utvrđuje povoljnije uvjete školovanja, odnosno studiranja za osobe iz stavka 1. ovoga članka.

PRAVO NA STIPENDIJU

Članak 33.

(1) Hrvatski branitelji, djeca poginulih, umrlih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja te HRVI Domovinskog rata i njihova djeca imaju pravo na stipendiju tijekom redovitog studiranja na visokim učilištima ako im je ona prijeko potrebna s obzirom na prihode njih i njihove obitelji.

(2) Uvjete i mjerila za ostvarivanje prava iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar znanosti i tehnologije uz suglasnost ministra obrane.

(3) Vlada Republike Hrvatske osnovat će posebni fond za stipendiranje osoba iz stavka 1. ovoga članka.

PRAVO NA SMJEŠTAJ U UČENIČKE, ODNOSNO STUDENTSKE DOMOVE

Članak 34.

Hrvatski branitelji, djeca poginulih, umrlih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja, HRVI Domovinskog rata i djeca HRVI Domovinskog rata I. skupine, imaju prednost pri smještaju u učeničke, odnosno studentske domove.

PRAVO NA BESPLATNE UDŽBENIKE

Članak 35.

(1) Hrvatski branitelji, HRVI Domovinskog rata i njihova djeca, te djeca poginulih, umrlih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja imaju pravo na besplatne obvezatne udžbenike za potrebe redovitog školovanja u osnovnim i srednjim školama te na visokim učilištima.

(2) Udžbenike iz stavka 1. ovoga članka za osnovne i srednje škole osigurava Ministarstvo prosvjete i športa, a za visoka učilišta Ministarstvo znanosti i tehnologije.

PREDNOST U SKLAPANJU UGOVORA O
OBAVLJANJU RADOVA I USLUGA

Članak 36.

(1) Tijela državne uprave i ostala tijela državne vlasti i njihove službe, tijela jedinica lokalne samouprave i uprave i njihove službe te druge pravne osobe kada povjeravaju izvođenje radova ili obavljanje usluga koje se plaćaju sredstvima državnog proračuna ili državnih jamstava sukladno zakonu, odnosno proračuna jedinica lokalne samouprave i uprave ili izvanproračunskih fondova obvezni su sa HRVI Domovinskog rata koji sudjeluju u javnom natječaju sklopiti ugovor o obavljanju radova ili usluga, po uvjetima iz najpovoljnije ponude sukladno propisima kojima se uređuje postupak nabave roba i usluga i ustupanje radova.

(2) Ovlašćuje se ministar financija da zajedno s ministrom obrane donese provedbeni propis o uvjetima, mjerilima, načinu i postupku pod kojima HRVI Domovinskog rata mogu obavljati radove ili usluge.

PREDNOST PRI ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA

Članak 37.

(1) Općine, gradovi, županije, Grad Zagreb i Republika Hrvatska te pravne osobe u njihovu vlasništvu ili pretežitom vlasništvu obvezni su na sklapnje ugovora o zakupu poslovnog prostora za obrtničku ili samostalnu profesionalnu djelatnost ako sudjeluju u javnom natječaju i udovolje uvjetima iz najpovoljnije ponude:

- sa HRVI Domovinskog rata,

- sa članom obitelji poginuloga, umrloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja,

- sa dragovoljcima Domovinskog rata od 30. svibnja 1990. do 15. siječnja 1992. godine,

- te s ostalim hrvatskim braniteljima.

(2) Osobe iz stavka 1. ovoga članka imaju prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora ako nisu korisnici mirovine ostvarene po ovome Zakonu.

(3) Poslovni prostor na kojem je zasnovan zakup na temelju uvjeta iz ovoga članka, ne može se dati u podzakup.

(4) Ugovor o zakupu sklopljen protivno odredbama ovoga članka ništav je.

(5) Na pitanja koja se odnose na zasnivanje i prestanak zakupa poslovnog prostora te međusobna prava i obveze ugovornih strana koja nisu uređena ovim člankom primjenjuje se Zakon o zakupu poslovnog prostora.

PRILAGODBA PRILAZA DO ZGRADE

Članak 38.

(1) HRVI Domovinskog rata koji nisu sposobni za kretanje bez invalidskih kolica ili drugih ortopedskih pomagala i slijepi HRVI, imaju pravo na prilagodbu prilaza do zgrade i prilagodbu stana za kretanje u kolicima, ako se te prilagodbe mogu izvesti, sukladno posebnim propisima.

(2) Pravo iz stavka 1. ovoga članka ostvaruje se na teret osiguranih sredstava u državnom proračunu.

(3) Zahtjev za ostvarivanje prava iz stavka 1. ovoga članka podnosi se Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja.

(4) Protivljenje vlasnika stana, odnosno zgrade, ili korisnika zgrade izvođenju radova iz stavka 1. ovoga članka ne proizvodi pravne učinke.

(5) Postupak i način prilagodbe utvrđuje se posebnim propisom koji donosi Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja.

(6) Pravo na prilagodbu iz stavka 1. ovoga članka HRVI Domovinskog rata može u pravilu ostvariti samo jedanput.

CARINSKE I POREZNE OLAKŠICE

Članak 39.

(1) HRVI Domovinskog rata s oštećenjem organizma od 100% I. skupine ima pravo na osobni automobil koji mu u vlasništvo dodjeljuje Ministarstvo obrane svakih sedam godina.

(2) Ostali HRVI Domovinskog rata i obitelji poginulih, umrlih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja imaju pravo na uvoz osobnog automobila bez plaćanja carine i poreza na promet, svakih pet godina.

(3) Pravo na jednokratni uvoz osobnog automobila i popust pri plaćanju carine i poreza na promet, ima i hrvatski branitelj, koji je u obrani suvereniteta Republike Hrvatske proveo:

- najmanje 4 mjeseca u razdoblju od 30. svibnja 1990. do 15. siječnja 1992. godine - 80%,

- od 4 do 6 mjeseci - 40%,

- od 6 do 12 mjeseci - 50%,

- od 12 do 24 mjeseca - 60%,

- od 24 do 36 mjeseci - 70%,

- od 36 do 48 mjeseci - 80%,

- više od 48 mjeseci - 100%.

(4) Prava iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka međusobno se isključuju.

(5) Pravo iz stavka 2. ovoga članka imaju i roditelji poginuloga, umrloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja, kao jednokratno pravo.

(6) Pravo na povlastice iz stavka 2. ovoga članka, ako su roditelji razvedeni, ima obitelj u kojoj je poginuli, umrli, zatočeni ili nestali hrvatski branitelj živio u zajedničkom kućanstvu najmanje 5 godina prije stradanja ili smrti, odnosno od dana utvrđivanja da je osoba zatočena ili nestala.

(7) Ako korisnik povlastice iz stavka 2., 3. i 5. ovoga članka osobni automobil proda, daruje ili u cijelosti otuđi u roku od 5 godina od dana nabave obvezan je platiti carinu i porez na promet kojih je bio oslobođen pri uvozu.

(8) Ako HRVI Domovinskog rata ili član obitelji poginuloga, umrloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja umre prije isteka roka 5 godina od dana nabave automobila, zakonski nasljednici mogu prodati automobil koji su naslijedili bez plaćanja carine i poreza na promet.

(9) Ministarstvo obrane obvezno je osigurati automobile iz stavka 1. ovoga članka u roku od 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva.

Članak 40.

(1) HRVI Domovinskog rata oslobođeni su od plaćanja carine i poreza na promet proizvoda na ortopedska i druga pomagala koja su izravan nadomjestak tjelesnih organa, odnosno oštećenih tjelesnih organa te na rezervne dijelove i potrošni materijal za ta pomagala koje unesu, privremeno uvezu ili dobiju iz inozemstva za osobnu uporabu, sukladno posebnim propisima.

(2) Hrvatski branitelj i obitelj poginuloga, umrloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja oslobođeni su od plaćanja carina i poreza na promet proizvoda kada uvoze strojeve i opremu za obavljanje gospodarske djelatnosti, odnosno samostalne profesionalne djelatnosti, sukladno posebnim propisima.

(3) U ostvarivanju prava iz stavka 2. ovoga članka primjenjuju se odredbe iz članka 39. stavka 7. i 8. ovoga Zakona.

OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA NAKNADE ZA PRENAMJENU POLJOPRIVREDNOGA ZEMLJIŠTA

Članak 41.

(1) Osobe iz članka 1. ovoga Zakona oslobođene su od plaćanja naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta za izgradnju stambenoga, gospodarskoga, poslovnoga ili javnoga objekta pri dobivanju lokacijske dozvole, sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu.

(2) Pravo iz stavka 1. ovoga članka može se ostvariti samo jedanput.

(3) Rješenje o oslobođenju od plaćanja naknade donosi tijelo državne uprave nadležno za poslove poljoprivrede.

OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA SUDSKIH, UPRAVNIH I JAVNOBILJEŽNIČKIH PRISTOJBI

Članak 42.

Od plaćanja sudskih, upravnih i javnobilježničkih pristojbi oslobođeni su članovi obitelji poginuloga, umrloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja i HRVI Domovinskog rata na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status.

PRAVO NA OBNOVU

Članak 43.

(1) Pravo na obnovu, sukladno Zakonu o obnovi, imaju osobe iz članka 1. ovoga Zakona koje su vlasnici, odnosno suvlasnici, u ratu uništenih ili oštećenih stambenih zgrada te zaštićeni najmoprimci na stanovima u tim zgradama, kao i vlasnici drugih uništenih ili oštećenih materijalnih dobara, koji su državljani Republike Hrvatske ukoliko po nekom drugom temelju od Republike Hrvatske nisu dobili u vlasništvo useljivu kuću ili stan, odnosno koji ne ispunjavaju uvjete za otkup stana po posebnim propisima.

(2) Pravo na obnovu, popravak i opremanje ratom uništenih ili oštećenih materijalnih dobara ostvaruju osobe iz stavka 1. ovoga članka, u skladu sa raspoloživim sredstvima, a prema sljedećem redu prvenstva:

1. članovi obitelji poginuloga, umrloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja i HRVI Domovinskog rata,

2. hrvatski branitelji koji su u postrojbama proveli najmanje tri mjeseca.

(3) HRVI Domovinskog rata i obitelji poginuloga, umrloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja koji na teritoriju Republike Hrvatske nemaju u vlasništvu odgovarajuću kuću ili stan, niti takav stan koriste kao zaštićeni najmoprimci ili na temelju odluke o privremenom korištenju stana na osnovi posebnog propisa, a koji su članovi obitelji vlasnika ili suvlasnika u ratu uništene ili oštećene stambene zgrade (ili zaštićenog najmoprimca u tim zgradama), mogu, sukladno Zakonu o obnovi, ostvariti pravo na obnovu potrebne stambene površine u obiteljskom domu prema broju članova svoje uže obitelji, i to 35 m2 za prvog člana obitelji, te 10 m2 za svakog sljedećeg člana obitelji, uključujući i pravo na ime osobe poginuloga, umrloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka smatra se da su HRVI Domovinskog rata i obitelji poginuloga, umrloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja ostvarile pravo na stambeno zbrinjavanje.

GLAVA III.

PRAVA HRVI DOMOVINSKOG RATA NA OSNOVI OŠTEĆENJA ORGANIZMA

Članak 44.

(1) Radi ostvarivanja prava iz članka 5. podstavka 1. ovoga Zakona HRVI Domovinskog rata razvrstavaju se, prema utvrđenom postotku oštećenja organizma, u deset skupina:

I. skupina - invalidi sa 100% oštećenja organizma
kojima je za redovan život potrebna njega i pomoć
druge osobe,

II. skupina - invalidi sa 100% oštećenja organizma,

III. skupina - invalidi sa 90% oštećenja organizma,

IV. skupina - invalidi sa 80% oštećenja organizma,

V. skupina - invalidi sa 70% oštećenja organizma,

VI. skupina - invalidi sa 60% oštećenja organizma,

VII. skupina - invalidi sa 50% oštećenja organizma,

VIII. skupina - invalidi sa 40% oštećenja organizma,

IX. skupina - invalidi sa 30% oštećenja organizma,

X. skupina - invalidi sa 20% oštećenja organizma.

(2) Oštećenje organizma prema stavku 1. ovoga članka jest oštećenje koje je nastalo pod okolnostima iz članka 2. ovoga Zakona.

(3) Hrvatskom branitelju zatočenom u neprijateljskim logorima priznaje se najmanje 20% oštećenja organizma.

(4) Nalaz i mišljenje o oštećenju organizma iz stavka 2. ovoga članka daju liječnička povjerenstva Ministarstva obrane u prvom i drugom stupnju, sukladno odredbama ovoga Zakona i Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata.

(5) Liječnička povjerenstva iz stavka 4. ovoga članka sastavljena su od tri člana u prvom stupnju i pet članova u drugom stupnju.

(6) Liječnička povjerenstva sastavljena su od liječnika specijalista i diplomiranog pravnika zaposlenih u Ministarstvu obrane koje imenuje ministar obrane.

(7) Liječničko provjerenstvo u drugom stupnju može po potrebi zatražiti dodatni nalaz i mišljenje o oštećnju organizma iz stavka 2. ovoga članka i potrebi korištenja kupališnog i klimatskog liječenja od ovlaštene zdravstvene ustanove koju određuje ministar obrane uz suglasnost ministra zdravstva.

(8) Način rada povjerenstava iz stavka 4. ovoga članka utvrđuje se aktom ministra obrane o osnivanju tih povjerenstava.

1. OSOBNA INVALIDNINA

Članak 45.

(1) Osobna invalidnina određuje se u mjesečnom iznosu prema skupini oštećenja organizma invalida.

(2) Mjesečni iznos osobne invalidnine invalida I. skupine određuje se u visini od 160% prosječne mjesečne plaće svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini.

(3) Mjesečni iznos osobne invalidnine invalida od II. do X. skupine određuje se u postotku od osobne invalidnine invalida I. skupine, i to:

Skupina Postotak

II. 73,00

III. 55,00

IV. 41,00

V. 29,00

VI. 18,00

VII. 12,00

VIII. 6,00

IX. 4,00

X. 3,00

2. DOPLATAK ZA NJEGU I POMOĆ DRUGE OSOBE

Članak 46.

(1) Pravo na doplatak za njegu i pomoć druge osobe imaju:

1. invalidi I. skupine,

2. invalidi II., III. i IV. skupine kojima je organizam oštećen i neovisno o vojnom, odnosno civilnom invaliditetu, a koje je oštećenje, zajedno s vojnim odnosno civilnim invaliditetom, jednako oštećenju organizma invalida I. skupine.

(2) Invalidi iz stavka 1. ovoga članka radi ostvarivanja prava na doplatak za njegu i pomoć druge osobe razvrstavaju se u dva stupnja:

1. u I. stupanj - invalidi od I. do IV. skupine koji su potpuno nesposobni za obavljanje svih osnovnih životnih potreba i kojima je potrebna neprekidna njega i pomoć druge osobe,

2. u II. stupanj - ostali invalidi iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 47.

(1) Osnovica za određivanje doplatka za njegu i pomoć druge osobe je mjesečni iznos osobne invalidnine invalida I. skupine.

(2) Doplatak za njegu i pomoć druge osobe iznosi mjesečno:

1) za I. stupanj 100% od osnovice

2) za II. stupanj  66% od osnovice.

3. ORTOPEDSKI DOPLATAK

Članak 48.

(1) Pravo na ortopedski doplatak imaju HRVI Domovinskog rata kojima je tjelesno oštećenje utvrđeno zbog težih oštećenja organizma koja su neposredna posljedica zadobivene rane, ozljede ili bolesti koja je uzrokovala amputaciju ekstremiteta, teško oštećenje njegove funkcije ili potpuni gubitak vida na oba oka.

(2) Oštećenja organizma iz stavka 1. ovoga članka razvrstavaju se u četiri stupnja prema težini, vrsti i uzroku oštećenja.

Članak 49.

(1) Osnovica za određivanje ortopedskog doplatka je mjesečni iznos osobne invalidnine invalida I. skupine.

(2) Ortopedski doplatak iznosi mjesečno:

1) za I. stupanj 29% od osnovice,

2) za II. stupanj 22% od osnovice,

3) za III. stupanj 14% od osnovice,

4) za IV. stupanj  7% od osnovice.

(3) Ortopedski doplatak iz stavka 2. točke 1) ovoga članka povećava se za 25% invalidu u kojega postoji kombinacija dvaju ili više oštećenja I. stupnja.

4. KUPALIŠNO I KLIMATSKO LIJEČENJE

Članak 50.

HRVI Domovinskog rata imaju pravo na kupališno i klimatsko liječenje ako im je to liječenje prijeko potrebno u svezi s oštećenjem organizma na temelju kojeg im je priznat status.

5. NAKNADA TROŠKOVA PRIJEVOZA

Članak 51.

(1) Korisnicima prava po ovom Zakonu pripada naknada troškova za prijevoz u drugo mjesto ako su od nadležnog tijela upućeni, odnosno pozvani u drugo mjesto radi pregleda pred liječničkim povjerenstvom ili korištenja kupališnog i klimatskog liječenja sukladno ovome Zakonu.

(2) Korisnik prava po ovome Zakonu kojemu je određen pratitelj za putovanje radi pregleda pred liječničkim povjerenstvom, odnosno radi korištenja kupališnog i klimatskog liječenja ima pravo na naknadu troškova prijevoza i za pratitelja.

(3) Pravo na naknadu troškova prijevoza iz stavka 1. i 2. ovoga članka ima i osoba koja je podnijela zahtjev za priznanje prava po ovome Zakonu, ako joj je konačnim rješenjem priznato traženo pravo, odnosno povećanje skupine oštećenja organizma.

(4) Troškovi prijevoza nadoknađuju se prema cijeni vozne karte za prijevoz autobusom, odnosno drugim razredom željeznice ili brodom.

PRAVA NA OSNOVI GUBITKA ČLANA OBITELJI

1. OBITELJSKA INVALIDNINA

Članak 52.

(1) Članovi obitelji hrvatskog branitelja koji je poginuo, umro ili nestao pod okolnostima iz članka 2. ovoga Zakona ili je od rane, ozljede ili bolesti zadobivene pod tim okolnostima umro u roku od godine dana nakon ranjavanja, ozljede ili bolesti, odnosno najkasnije do 30. lipnja 1997., imaju pravo na obiteljsku invalidninu pod uvjetima i u visini propisanim Zakonom o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, ukoliko ovim Zakonom nije drukčije uređeno.

(2) Udovica, odnosno udovac i roditelji stječu pravo na obiteljsku invalidninu kada navrše 40 godina života.

(3) Pravo na obiteljsku invalidninu iz stavka 1. ovoga članka stječu bračni drug i djeca nakon smrti HRVI Domovinskog rata od I. do IV.skupine koji je do smrti koristio doplatak za njegu i pomoć druge osobe, u visini i pod uvjetima propisanim Zakonom o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata.

(4) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka roditelji poginulih i umrlih hrvatskih branitelja koji nisu korisnici obiteljske mirovine imaju pravo na obiteljsku invalidninu i to:

- jedan roditelj u iznosu od 70% osnovice mjesečno,

- oba roditelja u iznosu od 100% osnovice mjesečno.

Članak 53.

(1) Osnovica za određivanje visine obiteljske invalidnine je mjesečni iznos osobne invalidnine invalida I. skupine.

(2) Visina obiteljske invalidnine po korisniku određuje se sukladno Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata.

2. UVEĆANA OBITELJSKA INVALIDNINA

Članak 54.

(1) Roditelj i bračni drug, korisnici obiteljske invalidnine, koji nemaju djece, odnosno imaju jedno ili više djece koja nisu sposobna za privređivanje, a nesposobnost je nastala prije 15. godine života, odnosno prije navršene 26 godina života ako je dijete bilo na redovitom školovanju, imaju pravo i na uvećanu obiteljsku invalidninu.

(2) Pravo na uvećanu obiteljsku invalidninu ima i dijete bez oba roditelja ako mu je jedan od roditelja poginuo, umro ili nestao pod okolnostima iz članka 2. ovoga Zakona.

(3) Uvećana obiteljska invalidnina iz stavaka 1. i 2. ovog članka iznosi 34,50% mjesečnog iznosa osobne invalidnine invalida I. skupine i pripada po korisniku, sukladno odredbama Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata.

PRAVA NA OSNOVI
MATERIJALNIH I DRUGIH
POTREBA KORISNIKA

1. POSEBNI DOPLATAK

Članak 55.

HRVI Domovinskog rata ima pravo na posebni doplatak u iznosu od 50% pripadajuče svote osobne invalidnine.

2. PRAVO NA USLUGE OSOBE ZA PRUŽANJE NJEGE I POMOĆI

Članak 56.

(1) HRVI Domovinskog rata I. skupine može koristiti usluge osobe za pružanje njege i pomoći.

(2) Osoba koja pruža njegu i pomoć ima pravo na naknadu u visini osobne invalidnine invalida I. skupine, prava iz mirovinskog, invalidskog i zdravstvenog osiguranja, pravo na doplatak za djecu i prava za vrijeme nezaposlenosti, kao zaposlena osoba prema posebnim propisima.

(3) Ministarstvo obrane isplaćuje naknadu iz stavka 2. ovoga članka i uplaćuje doprinose za mirovinsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje, doprinos za doplatak za djecu i doprinos za zapošljavanje na teret sredstava osiguranih u državnom proračunu.

(4) Osnovica za uplatu doprinosa je visina naknade uvećana za doprinos na plaću i iz plaća.

(5) Na naknadu iz stavka 2. ovoga članka ne plaća se porez i prirez.

Članak 57.

Mjerila za izbor osobe koja može pružati njegu i pomoć, te postupak i način ostvarivanja prava iz članka 56. ovoga Zakona propisuje ministar obrane.

3. OPSKRBNINA

Članak 58.

(1) Pravo na opskrbninu imaju HRVI Domovinskog rata, korisnici osobne invalidnine, korisnici obiteljske invalidnine iz članka 52. ovoga Zakona koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, ako su nesposobni za privređivanje i ispunjavaju uvjete propisane odredbama Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata.

(2) Visina opskrbnine i način isplate po korisniku utvrđuje se po odredbama istoga Zakona.

(3) Osnovica za određivanje opskrbnine iznosi 55% prosječne mjesečne plaće svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini.

4. DOPLATAK ZA PRIPOMOĆ U KUĆI

Članak 59.

(1) Korisniku opskrbnine iz članka 58. ovoga Zakona koji zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju ne može sam ispunjavati osnovne životne zahtjeve, pripada doplatak za pripomoć u kući, ako ne koristi doplatak za njegu i pomoć druge osobe po ovome Zakonu ili po drugim propisima.

(2) Doplatak za pripomoć u kući iznosi mjesečno 45% od prosječne mjesečne plaće svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini.

Članak 60.

(1) Mjesečni iznosi osobne invalidnine, doplatka za njegu i pomoć druge osobe, ortopedskog doplatka, posebnog doplatka, obiteljske invalidnine, uvećane obiteljske invalidnine, doplatka za pripomoć u kući i svota osnovice za određivanje opskrbnine usklađuju se početkom svake kalendarske godine s prosječnom mjesečnom plaćom svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini.

(2) Mjesečni iznosi iz stavka 1. ovoga članka mogu se tijekom godine usklađivati i početkom drugog, trećeg i četvrtog tromjesječja, uzimajući u obzir kretanje prosječne mjesečne plaće svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj u prethodnom tromjesječju i materijalne mogućnosti Republike Hrvatske.

(3) Novčane iznose mjesečnih primanja i iznos osnovice za određivanje opskrbnine prema odredbama stavka 1. i 2. ovoga članka utvrđuje ministar obrane.

OBITELJI POGINULIH RATNIH IZVJESTITELJA

Članak 61.

(1) Obitelji poginulih ratnih izvjestitelja Domovinskog rata (novinara, snimatelja, fotoreportera) ostvaruju prava utvrđena odredbama ovoga Zakona predviđena za obitelji poginulih hrvatskih branitelja.

(2) Ranjeni ratni izvjestitelji Domovinskog rata (novinari, snimatelji, fotoreporteri) ostvaruju prava utvrđena odredbama ovoga Zakona predviđena za HRVI Domovinskog rata.

PRAVO NA SMJEŠTAJ U UMIROVLJENIČKE DOMOVE

Članak 62.

Roditelji poginulih, umrlih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja imaju prednost pri smještaju u umirovljeničke domove.

GLAVA IV.

SREDSTVA ZA PROVOĐENJE ZAKONA

Članak 63.

Sredstva za ostvarivanje prava iz ovoga Zakona kao i sredstva koja čine razliku između prava koja su priznata po ovome Zakonu i prava koja bi pripadala po posebnim propisima osiguravaju se iz državnog proračuna.

GLAVA V.

NADZOR

Članak 64.

(1) Upravni nadzor nad primjenom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona obavljaju nadležna ministarstva.

(2) Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona, te pojedinačnim aktima, uvjetima i načinom rada nadziranih pravnih i fizičkih osoba provode inspekcije tijela državne uprave, svaka u okviru svoje nadležnosti, sukladno posebnim propisima.

GLAVA VI.

KAZNENE ODREDBE

Članak 65.

(1) Novčanom kaznom od 40.000,00 do 60.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj:

1. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, ako ne postupi prema odredbi članka 9. stavka 3. ovoga Zakona,

2. Fond mirovinskog i invalidskog osiguranja, ako ne postupi prema odredbi članka 12. stavka 4. ovoga Zakona,

3. Poslodavac, ako ne postupi po odredbi članka 12. stavka 5. i članka 21. stavka 1. ovoga Zakona,

4. Povjeritelj obavljanja radova odnosno davatelj usluga, ako ne postupi po odredbi članka 28. i 36. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 4.000,00 do 20.000,00 kuna i odgovorna osoba kod poslodavca iz ovoga članka.

Članak 66.

Novčanom kaznom od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba u pravnoj osobi, tijelu i službi, ako:

1. pri upisu osoba u obrazovne ustanove postupi suprotno odredbi članka 32. ovoga Zakona,

2. pri smještaju osoba u učeničke, odnosno studentske domove postupi suprotno odredbi članka 34. ovoga Zakona,

3. kao zakupodavatelj ne postupi prema odredbi članka 37. ovoga Zakona.

GLAVA VII.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE
ODREDBE

Članak 67.

(1) Popis osoba koje ostvaruju pravo na stambeno zbrinjavanje iz članka 26. ovoga Zakona sačinit će Ministarstvo obrane u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Propise iz članka 23. stavka 2. i članka 28. stavka 3. Vlada Republike Hrvatske donijet će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Propis iz članka 33. stavka 2., članka 38. stavka 5. i članka 56. ovoga Zakona donijet će se u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(4) Iznimno od odredbe članka 26. podstavka 1. ovoga Zakona HRVI Domovinskog rata s oštećenjem organizma od 100% I. skupine i djeci poginuloga hrvatskog branitelja koja nemaju ni drugog roditelja, kojima je pravo na stan priznato nakon 1. rujna 1996. godine stanovi će se osigurati do 31. prosinca 1997. godine.

(5) Vlada Republike Hrvatske osnovat će posebni fond za stipendiranje osoba iz članka 33. stavak 3. ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 68.

(1) U roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona obavit će se revizija svih oštećenja organizma i drugih činjenica na temelju kojih je utvrđen status HRVI Domovinskog rata te status člana obitelji poginuloga, umrloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja do dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Reviziju iz stavka 1. ovoga članka obavlja posebno povjerenstvo Ministarstva obrane koje imenuje ministar obrane.

(3) Članovi povjerenstva iz stavka 2. ovoga članka su liječnici specijalisti i diplomirani pravnik zaposleni u Ministarstvu obrane.

(4) Kada se nakon izvršene revizije priznato pravo gubi ili mijenja, pravo se gubi ili mijenja od prvoga dana sljedećeg mjeseca nakon donošenja rješenja.

(5) Rješenje o reviziji kada se pravo iz stavka 4. ovoga članka gubi ili mijenja donosi Ministarstvo obrane, i to je rješenje konačno u upravnom postupku.

Članak 69.

(1) Korisnicima prava na temelju invalidnosti, koji su ta prava ostvarili do 31. prosinca 1996. godine, po službenoj će se dužnosti odrediti novčane naknade, odnosno invalidske mirovine prema odredbama ovoga Zakona, ako je to za njih povoljnije.

(2) Do 31. prosinca 1997. godine izvršit će se revizija svih ocjena invalidnosti na temelju kojih su ostvarena prava na profesionalnu rehabilitaciju ili pravo na invalidsku mirovinu do stupanja na snagu ovoga Zakona. Reviziju obavlja tijelo iz članka 15. ovoga Zakona.

(3) Kada se nakon izvršene revizije priznato pravo gubi ili mijenja, pravo se gubi ili mijenja od prvoga dana sljedećeg mjeseca nakon donošenja rješenja.

Članak 70.

Postupci po zahtjevima za ostvarivanje prava utvrđenih ovim Zakonom, podnijeti do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, dovršit će se po odredbama ovoga Zakona.

Članak 71.

Razvojačeni nezaposleni hrvatski branitelji koji se nisu prijavili Hrvatskom zavodu za zapošljavanje do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, prema članku 20. stavku 1. ovoga Zakona, imaju pravo na novčanu naknadu zbog nezaposlenosti ako se prijave Hrvatskom zavodu za zapošljavanje u roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 72.

(1) Dosadašnjim korisnicima prava na osobnu invalidninu, doplatak za njegu i pomoć druge osobe, ortopedski doplatak, obiteljsku invalidninu, uvećanu obiteljsku invalidninu, posebni doplatak, naknade za pružanje usluga, njege i pomoći, opskrbnine i doplatka za pripomoć u kući, kojima su ta primanja isplaćivana u iznosu utvrđenom u Naredbi o utvrđivanju mjesečnih svota osobne invalidnine, drugih mjesečnih novčanih primanja i osnovice za određivanje opskrbnine od prvog siječnja 1995. godine ("Narodne novine", broj 54/95.) isplatit će se razlika tih primanja od 1. siječnja 1996. godine, odnosno od dana stjecanja prava na ostvarivanje ovih primanja i primanja koja im pripadaju prema ovome Zakonu.

(2) Razlika iz stavka 1. ovoga članka isplatit će se po službenoj dužnosti u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 73.

(1) HRVI Domovinskog rata s oštećenjem organizma 100% I. skupine kojima je Ministarstvo obrane dodijelilo osobni automobil na korištenje sukladno članku 26. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata ("Narodne novine", br. 2/94., 52/94. i 36/95.) danom stupanja na snagu ovoga Zakona postaje vlasnik toga automobila.

(2) HRVI iz stavka 1. ovoga članka rok iz članka 39. stavka 1. ovoga Zakona teče od dana dodjele osobnog automobila na korištenje.

Članak 74.

U postupku ostvarivanja prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, prema odredbama članaka 12., 13., 14. i 16. ovoga Zakona počasni čin dodijeljen sukladno odredbama Zakona o službi u oružanim snagama Republike Hrvatske odgovara činu oružanih snaga Republike Hrvatske.

Članak 75.

Povratkom zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja prestaju se ostvarivati prava po toj osnovi i taj hrvatski branitelj i članovi njegove obitelji stječu prava utvrđena ovim Zakonom.

Članak 76.

Smatra li se netko zatočenim ili nestalim u Domovinskom ratu, utvrđuje Komisija za zatočene i nestale Vlade Republike Hrvatske.

Članak 77.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata ("Narodne novine", br. 2/94., 52/94. i 36/95.).

(2) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti odredba članka 5. stavka 1. točka 1. i stavka 2. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ("Narodne novine", br. 33/92., 77/92., 58/93., 2/94. i 76/94.) i prestaju se na osobe iz članka 2. ovoga Zakona primjenjivati one odredbe toga Zakona koje uređuju pitanja koja su uređena ovim Zakonom.

(3) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju se primjenjivati odredbe posebnih zakona kojima su uređena prava koja su uređena ovim Zakonom.

(4) Provedbeni propisi doneseni na temelju zakona iz stavka 3. ovoga članka primjenjivat će se do donošenja provedbenih propisa prema odredbama ovoga Zakona.

Članak 78.

Ovaj Zakon stupa na snagu 1. siječnja 1997.

Klasa: 561-01/94-01/01

Zagreb, 13. prosinca 1996.

ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.