Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o računovodstvu proračuna

NN 108/1996 (23.12.1996.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o računovodstvu proračuna

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 39. stavka 1. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 92/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. prosinca 1996. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O RAČUNOVODSTVU PRORAČUNA

Članak 1.

U Uredbi o računovodstvu proračuna ("Narodne novine", broj 96/94) u članku 13. iza stavka (3) dodaje se stavak (4) koji glasi:

"(4) Iznimno od odredbi stavaka (1) i (3) ovog članka, ministar financija može odrediti da se obveze iz tekuće i prethodnih godina plaćene iz prihoda i primitaka tekuće godine početkom slijedeće godine, priznaju kao izdaci tekuće godine za koju se sastavlja glavni financijski izvještaj."

Članak 2.

U članku 17. u stavku (1) riječi: "tromjesečna financijska izvješća" zamjenjuju se riječima: "polugodišnje financijsko izvješće".

U stavku (2) riječ: "tromjesečno" zamjenjuje se riječju: "polugodišnje", a riječ: "tromjesečje" zamjenjuje se riječju: "polugodište".

U stavku (3) riječ: "tromjesečno" zamjenjuje se riječju: "polugodišnje", a iza riječi: "dostavljaju" dodaju se riječi: "Državnom uredu za reviziju i", riječ: "pet" zamjenjuje se riječju: "petnaest", a riječ: "mjeseca" zamjenjuje se riječju: "polugodišta".

Članak 3.

U članku 18. u stavku (1) riječi: "zbrojno tromjesečno" zamjenjuju se riječima: "konsolidirano polugodišnje,".

U stavku (2) riječi: "Zbrojno tromjesečno" zamjenjuju se riječima: "Konsolidirano polugodišnje", a broj: "10" zamjenjuje se brojem: "30" i riječ: "mjeseca" zamjenjuje se riječju: "polugodišta".

U stavku (3) riječi: "zbrojno tromjesečno" zamjenjuju se riječima: "konsolidirano polugodišnje".

Članak 4.

U članku 19. stavak (1) mijenja se i glasi:

"(1) Ministar financija može propisati da se polugodišnja financijska izvješća iz članka 17. stavka (1) ove Uredbe dostavljaju, osim navedenim, i drugim tijelima državne uprave."

U stavku (2) iza riječi: "oblik" upisuje se riječ "polugodišnjih", a riječi: "i tromjesečnih izvješća" brišu se.

Članak 5.

U članku 20. u stavku (1) iza riječi: "reviziju" briše se točka i dodaju se riječi: "i svojim nadležnim ministarstvima".

Stavak (2) briše se.

U dosadašnjem stavku (3) riječi: "30 dana nakon isteka obračunskog razdoblja" zamjenjuju se riječima: "do konca veljače za prethodnu godinu."

U dosadašnjem stavku (4) riječ: "zbrojne" zamjenjuje se riječju: "konsolidirane", broj "3" zamjenjuje se brojem: "(2)", a riječi: "u roku od 35 dana od isteka obračunskog razdoblja." zamjenjuju se riječima: "najkasnije do 31. ožujka za prethodnu godinu."

Dosadašnji stavci (3) i (4) postaju stavci (2) i (3).

Iza stavka (3) dodaje se novi stavak (4) koji glasi:

"(4) Ministar financija može propisati da se glavni financijski izvještaji dostavljaju, osim navedenim, i drugim tijelima državne uprave".

Članak 6.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama."

Klasa: 401-01/94-01/02
Urbroj: 5030116-96-2
Zagreb, 12. prosinca 1996.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.