Odluka o osnovicama za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja pomoraca na hrvatskim brodovima u međunarodnoj plovidbi pod hrvatskom zastavom

NN 108/1996 (23.12.1996.), Odluka o osnovicama za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja pomoraca na hrvatskim brodovima u međunarodnoj plovidbi pod hrvatskom zastavom

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 6. stavka 1. točke 7. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", br. 58/90, 21/92, 116/93 i 23/95), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 9. prosinca 1996. donosi

ODLUKU

 O OSNOVICAMA ZA OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJE  DOPRINOSA I ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ MIRO- VINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA POMORACA NA HRVATSKIM BRODOVIMA U MEĐUNARODNOJ PLOVIDBI POD HRVATSKOM ZASTAVOM

Članak 1.

Osnovice za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osiguranike iz članka 15. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju - pomorci na hrvatskim brodovima u međunarodnoj plovidbi pod hrvatskom zastavom, određuju se prema stupnju stručne spreme i to:

1) za radnike zaposlene na hrvatskim brodovima u međunarodnoj plovidbi pod hrvatskom zastavom - u daljnjem tekstu hrvatski brodovi, u svojstvu kapetana duge plovidbe ili strojara I. klase (visoka stručna sprema) u svoti od 3.700,00 kn;

2) za radnike zaposlene na hrvatskim brodovima u svojstvu kapetana obalne plovidbe, poručnika trgovačke mornarice, strojara II. klase, strojara III. klase ili radio telegrafiste (viša stručna sprema) u svoti od 3.542,00 kn;

3) za radnike zaposlene na hrvatskim brodovima u svojstvu vođe palube, vođe stroja, kormilara, ložača, mazača, I. kuhara, I. konobara, tesara, mehaničara, električara, motoriste, brodovođe ili radiofoniste (srednja stručna sprema) u svoti od 2.691,00 kn;

4) za radnike zaposlene na hrvatskim brodovima u svojstvu mornara, II. kuhara, II. konobara, ugljenara, pripravnika palube (kadeta), asistenta stroja ili asistenta radiofonije (niža stručna sprema) u svoti od 2.016,00 kn;

5) za radnike zaposlene na hrvatskim brodovima u svojstvu mladića palube, mladića sobe, mladića kuhinje i čistača (poslovi za koje se ne traži stručna sprema) u svoti od 1.697,00 kn.

Članak 2.

Stupanj stručne spreme iz prethodnog članka ove odredbe utvrđuje se prema odgovarajućim propisima koji vrijede na području Republike Hrvatske.

Članak 3.

Ako tijekom osiguranja nastane promjena u stručnoj spremi i radnik bude raspoređen na neko od radnih mjesta u svojstvu navedenom u članku 1. stavku 1. točki 1. - 5. Odluke, nova osnovica osiguranja određuje se od prvog dana idućeg mjeseca u kojem je nastala promjena.

Članak 4.

Osim osnovica osiguranja u koje se osiguranici razvrstavaju, prema odredbama članka 1. ove odluke, utvrđuju se i više osnovice osiguranja u koje se osiguranici razvrstavaju prema vlastitom izboru i to:

- osiguraniku iz članka 1. stavka 1. točke 1) ove odluke u svoti od 9.224,00 kn,

- osiguraniku iz članka 1. stavka 1. točke 2) ove odluke u svoti od 8.815,00 kn,

- osiguraniku iz članka 1. stavka 1. točke 3) ove odluke u svoti od 6.713,00 kn,

- osiguraniku iz članka 1. stavka 1. točke 4) ove odluke u svoti od 5.029,00 kn,

- osiguraniku iz članka 1. stavka 1. točke 5) ove odluke u svoti od 4.228,00 kn.

Članak 5.

Izmjena osnovica prema članku 4. ove odluke primjenjuje se za kalendarsku godinu u kojoj je podnesen zahtjev za izbor više osnovice osiguranja.

Članak 6.

U slučaju ostvarivanja prava na starosnu mirovinu, izabrane više osnovice osiguranja, prema kojima je osiguranik bio osiguran, uzimaju se u obzir za izračunavanje mirovinske osnovice samo ako je osiguranik prema tim osnovicama bio osiguran najmanje 60 mjeseci.

U slučaju ostvarivanja prava na invalidsku mirovinu, izabrane više osnovice osiguranja uzimaju se u obzir za izračunavanje mirovinske osnovice bez obzira na to koliko je vremena osiguranik prema tim osnovicama bio osiguran.

Članak 7.

Doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje osoba iz članka 1. ove odluke obračunava se i plaća prema Zakonom utvrđenoj stopi za osiguranike koji su sami obveznici plaćanja doprinosa, koja vrijedi na dan podnošenja zahtjeva za priznanje svojstva osiguranika, na pripadajuću osnovicu osiguranja koja je izražena u bruto svoti.

Članak 8.

Za razdoblje koje prethodi mjesecu u kojem je pokrenut postupak za utvrđivanje svojstva osiguranika, doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje obračunava se i plaća prema osnovici osiguranja utvrđenoj u članku 1. ove odluke i po stopi doprinosa koja vrijedi u vremenu pokretanja postupka.

Članak 9.

Osnovica za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja osoba iz članka 8. ove odluke utvrđuje se u skladu s odredbama o osnovicama osiguranja koja se primjenjivala u razdobljima za koje se to osiguranje priznaje.

Članak 10.

Obveznik uplate doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje je osiguranik.

Članak 11.

Doprinos se plaća u roku od 15 dana nakon dostave rješenja.

Članak 12.

Obračunati doprinosi plaćaju se na dan dospijeća. Obveznik plaćanja doprinosa koji doprinose ne uplati u roku dospjelosti dužan je platiti zatezne kamate na svotu doprinosa koju nije pravodobno uplatio.

Članak 13.

Osobama kojima je svojstvo osiguranika utvrđeno prije 1. siječnja 1997. određivanje osnovice prema članku 1. i 4. ove odluke obavit će se po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja.

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje vrijediti Odluka o osnovicama za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja pomoraca na hrvatskim brodovima u međunarodnoj plovidbi pod hrvatskom zastavom ("Narodne novine", broj 48/96).

Članak 15.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. siječnja 1997.

Klasa: 140-13/96-01/4535
Urbroj: 341-99-01/96-10
Zagreb, 9. prosinca 1996.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda mirovinskog
i invalidskog osiguranja
radnika Hrvatske
dr. Đuro Njavro, v. r.