Zakon o izmjeni Zakona o političkim strankama

NN 111/1996 (31.12.1996.), Zakon o izmjeni Zakona o političkim strankama

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POLITIČKIM STRANKAMA

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o političkim strankama, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 20. prosinca 1996.

Broj: 01-96-2229/1
Zagreb, 27. prosinca 1996.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.

 

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O POLITIČKIM STRANKAMA

 

Članak 1.

U Zakonu o političkim strankama ("Narodne novine", br. 76/93.) u članku 19. stavak 2. mijenja se i glasi:
"Sredstva za rad političke stranke iz stavka 1. ovoga članka osiguravaju se u iznosu od 72 prosječne bruto osnovice za obračun plaće djelatnika i dužnosnika zaposlenih u državnim tijelima Republike Hrvatske."

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 007-03/92-01/08
Zagreb, 20. prosinca 1996.

ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v.r.