Zakon o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru nad namirnicama i predmetima opće uporabe (pročišćeni tekst)

NN 1/1997 (3.1.1997.), Zakon o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru nad namirnicama i predmetima opće uporabe (pročišćeni tekst)

ODBOR ZA ZAKONODAVSTVO ZASTUPNIČKOG DOMA SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 60. podstavka 6. Poslovnika Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 99/95.) Odbor za zakonodavstvo Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske na sjednici 4. prosinca 1996. utvrdio je pročišćeni tekst Zakona o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru nad namirnicama i predmetima opće uporabe.

Pročišćeni tekst Zakona o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru nad namirnicama i predmetima opće uporabe obuhvaća Zakon o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru nad namirnicama i predmetima opće uporabe ("Narodne novine", br. 60/92.) te njegove izmjene i dopune objavljene u "Narodnim novinama", br. 26/93., 29/94. i 55/96.) u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

Klasa: 541-01/92-01/02

Zagreb, 4. prosinca 1996.

Predsjednik
Odbora za zakonodavstvo
Zastupničkog doma Sabora
Republike Hrvatske
Vice Vukojević, dipl. iur., v. r.


ZAKON

O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI I ZDRAVSTVENOM NADZORU NAD NAMIRNICAMA I PREDMETIMA OPĆE UPORABE

(pročišćeni tekst)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona uređuju:

­ uvjeti koje, glede zdravstvene ispravnosti, moraju ispunjavati namirnice i predmeti opće uporabe koji se proizvode ili uvoze radi stavljanja u promet na domaćem tržištu,

­ obavljanje zdravstvenog nadzora nad proizvodnjom i prometom namirnica i predmeta opće uoprabe u svrhu osiguranja zdravstvene ispravnosti.

Odredbe ovoga Zakona odnose se i na sirovine za proizvodnju namirnica i predmeta opće uporabe, začine, aditive i tvari koje služe za obogaćivanje namirnica.

Članak 2.

Namirnicama, u smislu ovoga Zakona, smatra se sve što se upotrebljava za hranu ili piće u neprerađenom ili prerađenom obliku.

Namirnicom, u smislu ovoga Zakona, smatra se i voda koja služi za javnu opskrbu pučanstva kao voda za piće, ili kao voda za proizvodnju namirnica i predmeta opće uporabe.

Članak 3.

Predmetima opće uporabe, u smislu ovoga Zakona, smatra se:

1. posuđe, pribor, oprema i uređaji za proizvodnju namirnica i predmeta opće uporabe i ambalaža za namirnice i predmete opće uporabe,

2. dječje igračke,

3. sredstva za osobnu higijenu, njegu i uljepšavanje lica i tijela,

4. sredstva za održavanje čistoće,

5. duhan, duhanske prerađevine i pribor za pušenje,

6. određeni predmeti i sredstva koji pri uporabi dolaze u neposredan dodir s kožom ili sluznicom.

II. ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST NAMIRNICA I PREDMETA OPĆE UPORABE

Članak 4.

Zdravstveno ispravnim namirnicama i predmetima opće uporabe, u smislu ovoga Zakona, smatra se ispravnost glede senzorske i mikrobiološke ispravnosti, dopuštenost količina štetnih tvari, kao i ispravnost sastava od utjecaja na biološku vrijednost i dopuštenost uporabe aditiva, a sve utvrđeno ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona.

Članak 5.

Zdravstveno neispravnim smatraju se namirnice odnosno predmeti opće uporabe:

1. ako su im sastav ili senzorska svojstva zbog fizikalnih, kemijskih, mikrobioloških ili drugih procesa izmijenjeni u tolikoj mjeri da nisu prikladni za prehranu ili drugu namjenu,

2. ako sadrže patogene mikroorganizme ili patogene parazite,

3. ako sadrže bakterijske toksine, mikotoksine, histamin i njemu slične tvari iznad količina utvrđenih propisima,

4. ako sadrže prirodne toksine ili druge prirodne toksične tvari u količinama štetnim za zdravlje,

5. ako sadrže pesticide, metale, nemetale, ostatke veterinarskih lijekova i druge otrovne tvari u količinama štetnim za zdravlje,

6. ako sadrže aditive koji nisu dopušteni za proizvodnju namirnica ili predmeta opće uporabe ili ako sadrže nedopuštene količine aditiva koje su utvrđene posebnim propisima,

7. ako sadrže radionuklide iznad propisane granice ili su ozračeni iznad granice utvrđene propisima,

8. ako su mehanički onečišćene primjesama koje mogu biti štetne za zdravlje ljudi ili izazivaju odbojnost,

9. ako potječu od uginulih životinja ili od životinja oboljelih od bolesti koje štetno utječu na zdravlje ljudi,

10. ako sadrže i druge mikroorganizme, parazite ili tvari u količinama štetnim za zdravlje ljudi.

Članak 6.

Zdravstveno neispravnim smatraju se i namirnice, odnosno predmeti opće uporabe kojima je istekao rok uporabe označen na njihovoj deklaraciji ili nemaju podatke o roku uporabe.

Namirnice, odnosno predmeti opće uporabe koji se smatraju zdravstveno neispravnim zato što im je istekao rok uporabe ili nemaju podatke o roku uporabe mogu se nakon odobrenja nadležnog tijela iz članka 26. ovoga Zakona upotrijebiti za proizvodnju namirnica, odnosno predmeta opće uporabe, ako se laboratorijskim ispitivanjem utvrdi da nisu štetne za zdravlje.

Članak 7.

Zdravstveno neispravnim glede sastava smatraju se namirnice koje ne sadrže hranjive sastojke u količinama određenim propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, a kojima je zbog toga smanjena biološka vrijednost.

Članak 8.

Namirnice i predmeti opće uporabe u originalnom pakiranju u čijoj su proizvodnji upotrijebljeni aditivi moraju u deklaraciji proizvoda sadržavati oznaku o grupi upotrijebljenih aditiva.

Kada je to provedbenim propisima utvrđeno, namirnice i predmeti opće uporabe moraju sadržavati i podatke o nazivu i količinama upotrijebljenih aditiva.

Članak 9.

Namirnicama se mogu dodavati vitamini, mineralne tvari, aminokiseline i druge dopuštene tvari radi njihova obogaćivanja.

Namirnice moraju u deklaraciji imati podatke o vrsti i količini dodanih tvari.

Članak 10.

Namirnicama namijenjenim za prehranu osoba kod kojih je potrebno postići određeno djelovanje kontroliranom uporabom namirnica, mogu se u procesu proizvodnje promijeniti sastav ili fizikalna, kemijska, biološka ili druga svojstva u odnosu na istovrsne namirnice prirodnog sastava, a u skladu s provedbenim propisom.

Namirnice iz stavka 1. ovoga članka moraju na deklaraciji, pored propisanoga, imati i oznaku: "dijetni proizvod".

Članak 11.

Za proizvodnju pojedinih vrsta predmeta opće uporabe mogu se upotrebljavati samo tvari čija je uporaba za tu svrhu dopuštena propisima o zdravstvenoj ispravnosti predmeta opće uporabe i u propisanim količinama.

Članak 12.

Zabranjeno je pripisivanje i reklamiranje ljekovitog svojstva namirnica i predmeta opće uporabe.

Zabranjeno je reklamirati namirnice ili predmete opće uporabe slikama, crtežima, znakovima, izrazima ili tekstovima i na bilo koji drugi način koji bi potrošače mogao dovesti u zabludu glede stvarnog sastava, svojstava, namjene ili djelovanja tih namirnica i predmeta opće uporabe.

Članak 13.

Zabranjeno je reklamiranje alkoholnih pića, duhana i duhanskih prerađevina putem tiska, sredstava javnog priopćavanja, svih oblika reklame na javnim mjestima, objektima i sredstvima prometa, preko knjiga, časopisa, kalendara i odjevnih predmeta te preko naljepnica, plakata i letaka ako su te naljepnice, plakati i leci odvojeni od ambalaže alkoholnih pića, odnosno duhana i duhanskih prerađevina.

Reklamiranjem iz stavka 1. ovoga članka smatraju se svi oblici izravnoga i neizravnoga reklamiranja, uključujući i isticanje naziva proizvođača alkoholnih pića, duhana i duhanskih prerađevina u reklamne svrhe, kao i dijeljenje alkoholnih pića, duhana i duhanskih prerađevina u reklamne svrhe.

Odredba stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na stručne knjige, časopise i druge stručne publikacije u kojima se objavljuju obavještenja o svojstvima alkoholnih pića, duhana odnosno duhanskih prerađevina ako su te stručne publikacije namijenjene isključivo proizvođačima ili prodavačima tih proizvoda.

Odredba stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na obavješćivanje potrošača o svojstvima proizvoda alkoholnih pića, duhana, odnosno duhanskih prerađevina, i to u objektima u kojima se ti proizvodi prodaju.

Ovlašćuje se ministar zdravstva za donošenje pravilnika kojim će se urediti uvjeti i način obavješćivanja potrošača o svojstvima proizvoda alkoholnih pića, duhana i duhanskih prerađevina koji se ne smatra reklamiranjem u smisu stavka 1. ovoga članka.

Članak 14.

Proizvođači duhana i duhanskih prerađevina dužni su na originalnom pakiranju tih proizvoda staviti oznaku: "Pušenje je štetno za zdravlje" i podatke o količini katrana i nikotina.

Visina slova oznake iz stavka 1. ovoga članka mora biti najmanje 3 mm.

III. ZDRAVSTVENI NADZOR NAD NAMIRNICAMA I PREDMETIMA OPĆE UPORABE

Članak 15.

Namirnice i predmeti opće uporabe koji se stavljaju u promet na domaćem tržištu podliježu zdravstvenom nadzoru.

Zdravstveni nadzor, u smislu ovoga Zakona, obuhvaća:

­ proizvodnju i promet namirnica, predmeta opće uporabe i sirovina namijenjenih za njihovu proizvodnju,

­ objekte i prostorije u kojima se proizvode, čuvaju i stavljaju u promet namirnice i predmeti opće uporabe i sirovine za njihovu proizvodnju,

­ postrojenja, uređaje, namještaj i pribor koji služi za proizvodnju ili promet namirnica i predmeta opće uporabe,

­ prijevozna sredstva za namirnice i predmete opće uporabe,

­ osobe koje na svojim radnim mjestima u proizvodnji i prometu dolaze u neposredan dodir s namirnicama i predmetima opće uporabe.

Članak 16.

Pod proizvodnjom namirnica i predmeta opće uporabe, u smislu ovoga Zakona, smatra se njihova priprema, obrada i prerada.

Pod prometom namirnica i predmeta opće uporabe, u smislu ovoga Zakona, smatra se opremanje, prijevoz, skladištenje, prodaja kao i drugi način stavljanja u promet namirnica i predmeta opće uporabe.

Članak 17.

Prostorije u kojima se namirnice i predmeti opće uporabe proizvode i stavljaju u promet moraju:

1. omogućavati održavanje mikroklimatskih uvjeta,

2. prostorno i funkcionalno zadovoljavati zahtjeve tehnološkog procesa i zaštite namirnica od zagađivanja,

3. biti zaštićene od utjecaja okoline koji bi mogli štetno djelovati na zdravstvenu ispravnost,

4. biti sagrađene od materijala i na način koji omogućava lako održavanje čistoće,

5. biti dovoljno osvijetljene,

6. imati potrebne sanitarne prostorije, uređaje i sredstva za održavanje opće i osobne higijene,

7. ispunjavati druge propisane uvjete.

Prostorije, osim uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, moraju udovoljavati i uvjetima propisanim provedbenim propisom koji donosi ministar zdravstva, a za namirnice životinjskog podrijetla moraju udovoljavati uvjetima utvrđenim propisima o veterinarskoj djelatnosti.

Članak 18.

Postrojenja, namještaj, pribor i uređaji u prostorijama u kojima se proizvode ili stavljaju u promet namirnice i predmeti opće uporabe moraju biti izrađeni od materijala koji ne može štetno utjecati na zdravstvenu ispravnost i izrađeni na način koji omogućava lako održavanje njihove čistoće.

Članak 19.

Proizvodnja i promet namirnica i predmeta opće uporabe ne smije se obavljati u prostorijama:

1. u kojima se stanuje,

2. koje su u neposrednoj blizini objekata, prostorija, postrojenja ili uređaja koji svojom uporabom mogu nepovoljno utjecati na zdravstvenu ispravnost,

3. koje nemaju osiguranu zdravstveno ispravnu vodu i dispoziciju otpadnih tvari,

4. koje nisu spojene na vodovod i kanalizaciju, ako ovi postoje na mjestu gdje se objekt nalazi,

5. u kojima se ne mogu zaštititi od štetnog utjecaja okoline,

6. u kojima se drži roba koja može prouzročiti zdravstvenu neispravnost.

Članak 20.

Priprema i prodaja namirnica izvan prostorija i javnih mjesta određenih za prodaju namirnica može se obavljati samo pod uvjetima koji osiguravaju zdravstvenu ispravnost i koji su posebno propisani.

Pod pripremom i prodajom namirnica izvan prostorija, u smislu ovoga Zakona, smatra se:

1. priprema i prodaja na tržnicama i sajmovima koji nisu stalno prodajno mjesto,

2. priprema i prodaja na priredbama, izletištima, proslavama i slično,

3. putujuća prodaja industrijski pakiranih zamrznutih namirnica,

4. prodaja nepakiranog sladoleda i bezalkoholnih pića,

5. ambulantno posluživanje jela i pića.

Članak 21.

Mikrobiološka čistoća površine postrojenja, namještaja, pribora, opreme, uređaja, prijevoznih sredstava kao i ruku osoba koje u tijeku proizvodnje i prometa dolaze u dodir s namirnicama i predmetima opće uporabe mora biti u skladu s propisanim mjerilima.

Članak 22.

Prijevoz namirnica mora se obavljati na način koji osigurava njihovu zdravstvenu ispravnost. Posebna prijevozna sredstva i posebna ambalaža namijenjena za prijevoz ili prijenos određenih namirnica, ne smiju se upotrebljavati u druge svrhe.

Članak 23.

Osobe koje na svojim radnim mjestima u proizvodnji ili prometu dolaze u neposredan dodir s namirnicama i sredstvima za održavanje osobne higijene, njegu i uljepšavanje lica i tijela, moraju nositi posebnu radnu odjeću, a gdje to uvjeti rada zahtijevaju, i posebnu radnu obuću.

Radna odjeća i obuća namijenjena zdravstvenoj zaštiti u proizvodnji i prometu namirnica i sredstava iz stavka 1. ovoga članka ne smije se upotrebljavati izvan radnih mjesta.

Radnu odjeću i obuću dužna je nabaviti i održavati o svojem trošku pravna, odnosno fizička osoba koja proizvodi, odnosno koja obavlja promet proizvoda.

Ministar zdravstva donosi provedbeni propis o posebnoj radnoj odjeći i obući.

Članak 24.

Pravne i fizičke osobe koje proizvode ili stavljaju u promet namirnice i predmete opće uporabe, dužne su:

1. obaviti ispitivanje zdravstvene ispravnosti sirovina za proizvodnju namirnica i predmeta opće uporabe,

2. obaviti laboratorijsko ispitivanje proizvoda prije stavljanja u promet,

3. ispitivati mikrobiološku čistoću radnih površina i ruku osoba koje u tijeku proizvodnje i prometa dolaze u dodir s namirnicama i predmetima opće uporabe,

4. voditi evidenciju o obavljenim ispitivanjima.

Ministar zdravstva donosi provedbeni propis o opsegu, načinu i uvjetima ispitivanja zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe, a kada se radi o namirnicama životinjskog podrijetla, uz suglasnost ministra poljoprivrede i šumarstva.

Članak 25.

Laboratorijsko ispitivanje zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe mogu obavljati:

1. laboratoriji proizvođača na način propisan člankom 24. stavkom 2. ovoga Zakona,

2. laboratoriji ovlašteni za analize,

3. laboratoriji ovlašteni za analize i superanalize.

Laboratorijska ispitivanja iz stavka 1. točka 2. i 3. ovoga članka mogu obavljati zdravstvene i druge pravne osobe.

Laboratoriji iz stavka 1. ovoga članka moraju ispunjavati propisane uvjete glede stručnih djelatnika, prostorija i opreme.

Ministar zdravstva utvrđuje koje zdravstvene i druge pravne osobe udovoljavaju uvjetima iz stavka 3. ovoga članka.

Ovlast zdravstvenoj i drugoj pravnoj osobi za obavljanje laboratorijskih ispitivanja iz stavka 1. točke 2. i 3. ovoga članka, objavljuje se u "Narodnim novinama".

Članak 26.

Zdravstveni nadzor nad proizvodnjom i prometom namirnica i predmeta opće uporabe obavlja tijelo uprave nadležno za poslove sanitarne inspekcije, a nad proizvodnjom namirnica životinjskog podrijetla i tijelo uprave nadležno za poslove veterinarske inspekcije.

Članak 27.

Nadležna tijela iz članka 26. ovoga Zakona, radi provjere zdravstvene ispravnosti imaju pravo uzimati uzorke u proizvodnji i prometu i dati ih na laboratorijsko ispitivanje u ovlaštene laboratorije, uredno zapečaćene i propisno označene.

Pod istim uvjetima i u isto vrijeme, uzimaju se uzorci za analizu i superanalizu.

Pravne i fizičke osobe koje proizvode, uvoze ili stavljaju u promet namirnice i predmete opće uporabe dužne su nadležnim tijelima iz članka 26. ovoga Zakona staviti besplatno na raspolaganje potrebne količine namirnica i predmeta opće uporabe kao uzorak za laboratorijsko ispitivanje.

O uzimanju uzoraka namirnica i predmeta opće uporabe sastavlja se zapisnik.

Uzimanje uzoraka vode koja služi za javnu opskrbu pučanstva kao voda za piće ili kao voda za proizvodnju namirnica, radi davanja ocjene o zdravstvenoj ispravnosti, odredit će se propisima donesenim na temelju ovoga Zakona.

Ministar zdravstva, na prijedlog Zavoda za zaštitu zdravlja Republike Hrvatske, donosi minimalni godišnji program uzimanja uzoraka namirnica i predmeta opće uporabe, a za namirnice životinjskog podrijetla uz suglasnost ministra poljoprivrede i šumarstva, radi sistematskoga laboratorijskog ispitivanja.

Ministar zdravstva propisuje način uzimanja uzoraka i metode za obavljanje analize i superanalize.

Članak 28.

Nadležna tijela iz članka 26. ovoga Zakona dužna su uzeti uzorak za analizu odmah dostaviti ovlaštenom laboratoriju.

Uzorak namijenjen za superanalizu mora se, pod odgovarajućim uvjetima, čuvati do završetka analize.

Ovlašteni laboratorij, kojem je uzorak dostavljen, dužan je odmah započeti analizu uzorka, a nakon završetka analize sačiniti analitičko izvješće i odmah ga dostaviti tijelu koje mu je dostavilo uzorak.

Analitičko izvješće mora sadržavati datum dostave, datum početka i završetka analize, nalaz i mišljenje je li uzorak ispravan ili neispravan, a ako je neispravan, i zbog čega je neispravan.

Nadležno tijelo iz stavka 1. ovoga članka dužno je o rezultatu analize obavijestiti imatelja od kojega je uzet uzorak.

Članak 29.

Rezultat analize uzoraka može se pobijati zahtjevom da se obavi superanaliza uzorka uzetog u isto vrijeme i na isti način, ispitan istom metodom.

Zahtjev se podnosi u roku tri dana od dana priopćenja rezultata analize.

Uzorak lakopokvarljive namirnice, istovremeno se šalje na analizu i superanalizu.

Ako rezultat superanalize nije u skladu s rezultatom analize, mjerodavan je rezultat superanalize uzorka.

Ovlašteni laboratorij ne može obavljati analizu i superanalizu istog uzorka.

Odredbe članka 28. ovoga Zakona važe i za superanalizu.

Članak 30.

Troškove ispitivanja zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe snosi pravna, odnosno fizička osoba koja ih proizvodi ili stavlja u promet, ako su uzorci namirnica ili predmeta opće uporabe neispravni.

Troškove ispitivanja zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe snosi nadležno tijelo iz članka 26. ovoga Zakona koje je dostavilo uzorak radi ispitivanja, ako su uzorci namirnica i predmeta opće uporabe ispravni.

Troškovi ispitivanja mikrobiološke čistoće podmiruju se na isti način kao i troškovi ispitivanja zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe iz stavka 1. i 2. ovoga članka.

Rezultat superanalize mjerodavan je i za troškove analize.

Članak 31.

Pravne i fizičke osobe koje proizvode, stavljaju u promet ili uvoze namirnice i predmete opće uporabe, dužne su nadležnim tijelima iz članka 26. ovoga Zakona omogućiti obavljanje zdravstvenog nadzora, uvid u dokumentaciju, uzimanje uzoraka i nesmetan rad te dati podatke o sastavu, nužne za njihovu identifikaciju i namjenu.

IV. ZDRAVSTVENI NADZOR NAD UVOZOM NAMIRNICA I
PREDMETI OPĆE UPORABE

Članak 32.

Zdravstveni nadzor nad namirnicama i predmetima opće uporabe koji se uvoze obavlja se na granici i drugim mjestima koje utvrđuje ministar zdravstva.

Zdravstveni nadzor iz stavka 1. ovoga članka obavlja granični sanitarni inspektor, a zdravstveni nadzor nad namirnicama životinjskog podrijetla i granični veterinarski inspektor.

Članak 33.

Uvoznik namirnica, odnosno predmeta opće uporabe, dužan je, prije carinjenja, podnijeti graničnom sanitarnom, odnosno veterinarskom inspektoru zahtjev za pregled pošiljke koju uvozi radi utvrđivanja zdravstvene ispravnosti, u mjestu u kojem se obavlja zdravstveni nadzor.

Tijela carinske službe ne mogu obavljati carinjenje namirnica i predmeta opće uporabe dok od inspektora iz stavka 1. ovoga članka ne dobiju rješenje da pošiljka iz toga stavka, glede zdravstvene ispravnosti, odgovara uvjetima koji su za takve namirnice, odnosno predmete opće uporabe propisani u Republici Hrvatskoj.

Tijela carinske službe dužna su, u okviru svojih prava i dužnosti, omogućiti nadležnom graničnom sanitarnom, odnosno veterinarskom inspektoru uvid u dokumentaciju i nesmetano obavljanje zdravstvenog nadzora nad pošiljkama namirnica i predmeta opće uporabe koji se nalaze pod carinskim nadzorom i pružiti pomoć u provođenju naređenih mjera.

Članak 34.

Iznimno od odredbe članka 33. stavka 2. ovoga Zakona, tijela carinske službe mogu, na zahtjev uvoznika, ocariniti pošiljku i bez dokaza o njezinoj zdravstvenoj ispravnosti ako je pošiljka podvrgnuta zdravstvenom nadzoru, na temelju suglasnosti graničnoga sanitarnog, odnosno veterinarskog inspektora koja se dostavlja i tijelu nadležnom za obavljanje zdravstvenog nadzora u mjestu isporuke, odnosno skladištenja.

Suglasnost iz stavka 1. ovoga članka sadrži i podatke o mjestu i uvjetima skladištenja, načinu prijevoza i obvezama skladištara i korisnika te druge uvjete važne za očuvanje zdravstvene ispravnosti pošiljke.

Uvoznik ne smije stavljati u promet niti prerađivati pošiljku iz stavka 1. ovoga članka do donošenja rješenja da je pošiljka zdravstveno ispravna. Ako se laboratorijskim ispitivanjima utvrdi da pošiljka iz stavka 1. ovoga članka, glede zdravstvene ispravnosti, ne udovoljava propisanim uvjetima, uvoznik će o svojemu trošku postupiti u skladu s rješenjem donesenim na temelju ovlasti iz članka 38. ovoga Zakona.

Članak 35.

Troškove nadzora i utvrđivanja zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe, koji se uvoze, snosi uvoznik.

Ministar zdravstva propisuje visinu i način plaćanja naknade za pokrivanje troškova nadzora iz stavka 1. ovoga članka, a za namirnice životinjskog podrijetla uz suglasnost ministra poljoprivrede i šumarstva.

Članak 36.

Odredbe ovoga Zakona primjenjuju se na namirnice i predmete opće uporabe koji se uvoze u slobodne i carinske zone ili u konsignacijska skladišta u Republici Hrvatskoj.

Članak 37.

Odredbe ovoga Zakona, koje se odnose na zdravstveni nadzor nad uvozom namirnica i predmeta opće uporabe i na tijelo nadležno za obavljanje zdravstvenog nadzora, primjenjuju se i na namirnice i predmete opće uporabe, koji su bili izvezeni, ako se takve namirnice i predmeti opće uporabe vraćaju izvozniku.

V. OVLASTI NADLEŽNIH TIJELA

Članak 38.

U obavljanju nadzora, nadležna tijela iz članka 26. i 32. ovoga Zakona imaju pravo i dužnost poduzimati sljedeće mjere:

1. privremeno zabraniti proizvodnju i promet namirnica i predmeta opće uporabe, za koje se posumnja da nisu zdravstveno ispravni, dok se laboratorijskim ispitivanjem ne utvrdi njihova zdravstvena ispravnost,

2. zabraniti promet i uporabu zdravstveno neispravnih namirnica i predmeta opće uporabe za ljudsku prehranu,

3. narediti oduzimanje i uništenje zdravstveno neispravnih namirnica i predmeta opće uporabe ili, ako je to svrsishodno, izvršiti denaturaciju i preradu u tehničke svrhe,

4. zabraniti uvoz zdravstveno neispravnih namirnica i predmeta opće uporabe i narediti njihovo vraćanje pošiljatelju,

5. narediti uništenje zdravstveno neispravnih namirnica i predmeta opće uporabe koji se uvoze, ako se pošiljka ne može vratiti pošiljatelju ili postupiti kao u točki 3. ovoga stavka,

6. narediti otklanjanje nedostatka u proizvodnji i prometu namirnica i predmeta opće uporabe,

7. zabraniti uporabu objekta, prostorija, postrojenja i uređaja za proizvodnju ili promet namirnica i predmeta opće uporabe koji ne odgovaraju propisanim zdravstvenim uvjetima, dok se ne ispune propisani uvjeti.

Mjere iz stavka 1. ovoga članka naređuju se rješenjem donesenim u upravnom postupku. Žalba protiv ovoga rješenja ne odgađa njegovo izvršenje.

Članak 39.

Nadležna tijela iz članka 26. ovoga Zakona mogu, prilikom obavljanja nadzora, izdati i usmeno rješenje za izvršenje određenih mjera osiguranja:

1. kada opasnost za zdravlje ili život ljudi zahtijeva da se određena mjera osiguranja poduzme odmah, bez odgađanja,

2. kada postoji opasnost od prikrivanja, zamjene ili uništenja stvari ili dokaza ako se mjera osiguranja ne poduzme odmah,

3. kada se radi o namirnicama koje pravne i fizičke osobe stavljaju u promet izvan prostorija i javnih mjesta određenih za prodaju namirnica.

Nadležna tijela iz stavka 1. ovoga članka mogu narediti izvršenje usmenog rješenja odmah. Usmeno rješenje mora se unijeti u zapisnik o izvršenom pregledu.

Nadležna tijela iz stavka 1. ovoga članka dužna su izdati pisani otpravak rješenja.

Članak 40.

Namirnice i predmeti opće uporabe, čije je stavljanje u promet zabranjeno, u pravilu se ne oduzimaju, već se ostavljaju na čuvanje onome kod koga su zatečeni, uz popis koji se prilaže zapisniku o uzimanju uzorka. Iznimno, ako postoji opasnost od ostave na čuvanju onome kod koga su zatečeni, nadležno tijelo iz članka 26. ovoga Zakona izdat će naređenje o privremenom oduzimanju namirnica ili predmeta opće uporabe radi osiguranja.

Troškove prijevoza i čuvanja snosi pravna, odnosno fizička osoba kojoj su predmeti oduzeti.

Ako postoji opasnost da se lakopokvarljive namirnice pokvare prije nego ispitivanje uzoraka bude završeno, nadležna tijela iz članka 26. ovoga Zakona mogu odobriti njihovu uporabu i preradu za druge svrhe i prije dobivanja konačnog rezultata ispitivanja uzoraka.

Članak 41.

Ako se ispitivanjem uzoraka ustanovi da namirnice ili predmeti opće uporabe nisu zdravstveno ispravni, nadležna tijela iz članka 26. ovoga Zakona potvrdit će svojim rješenjem naređenje iz članka 40. ovoga Zakona i zabraniti svako raspolaganje tim proizvodima za potrebe građana.

Nadležna tijela iz članka 26. ovoga Zakona mogu, na prijedlog pravne, odnosno fizičke osobe kojoj namirnice, odnosno predmeti opće uporabe pripadaju, odobriti da se oni upotrijebe ili prerade u druge svrhe. U tom slučaju ovo tijelo može takve proizvode prije uporabe ili prerade onesposobiti za ljudsku uporabu dodavanjem odgovarajućih sredstava (denaturiranje i dekarakterizacija) ili može narediti da se oni denaturiranjem, odnosno dekarakterizacijom onesposobe za ljudsku uporabu.

Nadležna tijela iz članka 26. ovoga Zakona naredit će da se neispravne namirnice ili predmeti opće uporabe pod njegovim nadzorom unište:

1. ako od namirnica, odnosno predmeta opće uporabe, prijeti neposredna opasnost po zdravlje ljudi,

2. ako vlasnik namirnica, odnosno predmeta opće uporabe, ne dostavi u roku koji mu odredi, prijedlog za uporabu ili preradu u druge svrhe.

Korištenje namirnica ili predmeta opće uporabe ili njihova prerada, kao i njihovo onesposobljavanje za ljudsku uporabu, u slučaju kada to ne obavlja samo nadležno tijelo iz članka 26. ovoga Zakona, obavlja se pod njegovim nadzorom. Troškove u svezi s uništenjem namirnica ili predmeta opće uporabe, njihovom preradom ili njihovim onesposobljavanjem za ljudsku uporabu, snosi onaj kod koga su namirnice, odnosno predmeti opće uporabe zatečeni.

Članak 42.

Ako se za zdravstveno neispravnu namirnicu ili predmet opće uporabe može pretpostaviti da se nalazi u prometu na širem području, Ministarstvo zdravstva ­ sanitarna inspekcija dužna je o tome obavijestiti nadležna tijela iz članka 26. ovoga Zakona na području Republike Hrvatske.

Članak 43.

Ako nadležna tijela iz članka 26. ovoga Zakona prilikom obavljanja nadzora posumnjaju da se u proizvodnji koriste po zdravlje štetne ili nedopuštene tvari, odnosno sirovine, imaju pravo obustaviti proizvodnju i narediti ispitivanje svih sumnjivih sirovina i gotovih proizvoda u koje su te sirovine, odnosno tvari ugrađene.

VI. KAZNENE ODREDBE

A. PRIVREDNI PRIJESTUPI

Članak 44.

Novčanom kaznom u iznosu od 25.000 do 75.000 kuna kaznit će se za privredni prijestup pravna osoba koja se bavi proizvodnjom, uvozom ili prometom namirnica ili predmeta opće uporabe:

1. ako proizvodi ili stavi u promet namirnice ili predmete opće uporabe koji su zdravstveno neispravni (članak 5. i 6.),

2. ako u proizvodnji ili prometu namirnica ili predmeta opće uporabe upotrijebi aditive i druge sastojke suprotno propisanim uvjetima (članak 8. stavak 2., članak 9. stavak 1. i članak 10. stavak 1.),

3. ako za proizvodnju pojedinih vrsta predmeta opće uporabe upotrijebi tvari čija uporaba ili količina nije dopuštena (članak 11.).

Za radnju iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za privredni prijestup i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja se bavi proizvodnjom, uvozom ili prometom namirnica ili predmeta opće uporabe, novčanom kaznom u iznosu od 2.500 do 5.000 kuna.

Članak 45.

Novčanom kaznom u iznosu od 150.000 do 200.000 kuna kaznit će se za privredni prijestup pravna osoba koja se bavi proizvodnjom, uvozom ili prometom namirnica ili predmeta opće uporabe, ili javnim priopćavanjem, odnosno reklamiranjem proizvoda i usluga:

1. ako stavi u promet namirnice koje ne sadrže hranjive sastojke u količinama određenim propisima kojima je uslijed toga smanjena biološka vrijednost (članak 7.),

2. ako propisuje ljekovito svojstvo namirnicama ili predmetima opće uporabe, kao i reklamiranje na drugi način suprotno odredbama ovoga Zakona (članak 12.),

3. ako suprotno zakonu reklamira alkoholna pića, duhan ili duhanske prerađevine (članak 13.),

4. ako na originalno pakiranje duhana i duhanskih prerađevina ne stavi oznaku: "Pušenje je štetno za zdravlje" i podatke o količini katrana i nikotina, i ako slova nemaju visinu najmanje 3 mm (članak 14.).

Za radnju iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za privredni prijestup i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 15.000 kuna.

B. PREKRŠAJI

Članak 46.

Novčanom kaznom u iznosu od 3.000 do 15.000 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja se bavi proizvodnjom, uvozom ili prometom namirnica ili predmeta opće uporabe:

1. ako stavi u promet nedeklarirane, odnosno netočno ili nepotpuno deklarirane namirnice ili predmete opće uporabe koji prije stavljanja u promet podliježu obveznom deklariranju (članak 8. stavak 1., članak 9. stavak 2. i članak 10. stavak 2.),

2. ako za proizvodnju ili promet namirnica i predmeta opće uporabe upotrebljava prostorije, postrojenja, namještaj, pribor ili uređaje koji ne odgovaraju propisanim uvjetima ili je njihova mikrobiološka čistoća kao i ruke osoba koje dolaze u dodir s namirnicama i predmetima opće uporabe takva da ugrožavaju njihovu zdravstvenu ispravnost ili ne provode ispitivanje mikrobiološke čistoće (članak 17., 18. i 21.),

3. ako obavlja proizvodnju ili promet namirnica ili predmeta opće uporabe u prostorijama čija je uporaba za tu svrhu zabranjena ili prodaje namirnice izvan prostorija i javnih mjesta određenih za prodaju (članak 19. i 20.),

4. ako obavlja prijevoz namirnica na način koji ne osigurava njihovu zdravstvenu ispravnost ili ako posebna prijevozna sredstva i posebna ambalaža namijenjena za prijevoz, odnosno prijenos određenih namirnica upotrijebi u drugu svrhu (članak 22.),

5. ako ne osigura da osobe, koje na svojim radnim mjestima u proizvodnji ili prometu dolaze u neposredan dodir s namirnicama ili sredstvima za održavanje osobne higijene, njegu i uljepšavanje lica i tijela, nose posebnu radnu odjeću i obuću ili ne spriječi njihovu upotrebu izvan radnog mjesta, odnosno ako se nabavljena radna odjeća i obuća ne nosi (članak 23.),

6. ako ne obavlja ispitivanje zdravstvene ispravnosti namirnica, odnosno predmeta opće uporabe ili ne vodi evidenciju na propisan način (članak 24.),

7. ako tijelu nadležnom za obavljanje zdravstvenog nadzora ne stavi besplatno na raspolaganje, radi uzimanja uzoraka, potrebne količine namirnica ili predmeta opće uporabe, ili ako ne omogući obavljanje zdravstvenog nadzora, uvid u dokumentaciju, uzimanje uzoraka i nesmetan rad, ili ne da podatke o vrsti, sastavu i čistoći sirovina, kemijskih sredstava i drugih supstancija upotrijebljenih u proizvodnji namirnica, odnosno predmeta opće uporabe, od kojih se uzimaju uzorci (članak 27. stavak 3. i članak 31.),

8. ako graničnom sanitarnom, odnosno veterinarskom inspektoru prije carinjenja ne podnese zahtjev za pregled pošiljke namirnica ili predmeta opće uporabe koje uvozi (članak 33. stavak 1.),

9. ako stavi u promet ili prerađuje pošiljku koja se uvozi prije donošenja rješenja na temelju laboratorijskog ispitivanja da je zdravstveno ispravna (članak 34. stavak 3.),

10. ako ne postupi po rješenju iz članka 38. i 39. ovoga Zakona,

11. ako ne uništi namirnice, predmete opće uporabe i njihove sirovine čije je uništenje naređeno, ili ako ne onesposobi za ljudsku upotrebu namirnice, odnosno predmete opće uporabe čije je onesposobljavanje naređeno (članak 41.).

Za radnju iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za prekršaj i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja se bavi proizvodnjom, uvozom ili prometom namirnica ili predmeta opće uporabe novčanom kaznom u iznosu od 1.000 do 5.000 kuna.

Ako je prekršaj iz stavka 1. točke 10. ovoga članka počinjen drugi put u roku od dvije godine, računajući od pravomoćnosti rješenja o prekršaju, uz novčanu kaznu izreći će se i mjera oduzimanja dozvole za obavljanje djelatnosti u trajanju od mjesec dana do šest mjeseci, a za prekršaje počinjene treći put, uz novčanu kaznu, pod istim uvjetima, izreći će se i mjera oduzimanja dozvole za obavljvanje djelatnosti u trajanju od šest mjeseci do jedne godine.

Članak 47.

Za radnju iz članka 44., 45. i 46. stavka 1. ovoga Zakona kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja samostalno osobnim radom obavlja djelatnost, poljoprivredni proizvodač koji izravno sudjeluje u prometu namirnica i druge fizičke osobe koje se bave prometom namirnica i predmeta opće uporabe, novčanom kaznom u iznosu od 2.000 do 10.000 kuna.

Članak 48.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000 do 5.000 kuna kaznit će se za prekršaj djelatnik tijela carinske službe ako obavi carinjenje namirnica ili predmeta opće uporabe bez rješenja graničnoga sanitarnog, odnosno veterinarskog inspektora da prijavljena pošiljka glede zdravstvene ispravnosti odgovara propisima, ili ako graničnom sanitarnom, odnosno veterinarskom inspektoru ne omogući uvid u dokumentaciju i nesmetano obavljanje zdravstvenog nadzora nad pošiljkama namirnica i predmeta opće uporabe koji se nalaze pod carinskim nadzorom ili ne pruži pomoć u provođenju naređenih mjera zabrane uvoza ili uništenja pošiljki štetnih po zdravlje ljudi (članak 33. stavak 2. i 3.).

Članak 49.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000 kuna kaznit će se na mjestu izvršenja prekršaja za prekršaj odgovorna osoba u pravnoj osobi, odnosno fizička osoba koja obavlja proizvodnju ili promet namirnica, kao i druga osoba zaposlena neposredno u proizvodnji ili prometu namirnica, ako grubim kršenjem osnovnih zahtjeva higijene pri radu s namirnicama, ili u održavanju osobne higijene ili čistoće radne odjeće i obuće, radnih pomoćnih prostorija, uređaja ili pribora za rad ugrožava higijensku proizvodnju ili promet namirnica.

Ako osoba iz stavka 1. ovoga članka ponovi prekršaj iz istoga stavka nakon plaćene kazne na mjestu izvršenja prekršaja, odnosno nakon pravomoćnosti rješenja, kaznit će se na mjestu izvršenja prekršaja novčanom kaznom u iznosu od 3.000 kuna.

VII. OVLASTI ZA DONOŠENJE
PROVEDBENIH PROPISA

Članak 50.

Ovlašćuje se ministar zdravstva da donese provedbene propise:

1. o zdravstvenoj ispravnosti vode koja služi za javnu opskrbu pučanstva kao voda za piće ili kao voda za proizvodnju namirnica namijenjenih prodaji (članak 4. i članak 27. stavak 5.),

2. o uvjetima glede mikrobiološke ispravnosti kojima moraju odgovarati namirnice u prometu (članak 4. i članak 5. točka 10.),

3. o količinama pesticida, toksina, mikotoksina, metala i histamina i sličnih tvari koje se mogu nalaziti u namirnicama, te o drugim uvjetima glede zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe (članak 5. točka 3., 4. i 5.),

4. o aditivima koji se mogu nalaziti u namirnicama i predmetima opće uporabe (članak 4. i članak 5. točka 6.),

5. o uvjetima uz koje se mogu stavljati u promet namirnice i predmeti opće uporabe konzervirani zračenjem (članak 5. točka 7.),

6. o zdravstvenoj ispravnosti namirnica glede sadržaja hranjivih sastojaka od utjecaja na biološku vrijednost (članak 7.),

7. o uvjetima glede zdravstvene ispravnosti dijetnih namirnica koje se mogu stavljati u promet (članak 10. stavak 1.),

8. o uvjetima glede zdravstvene ispravnosti predmeta opće uporabe koji se mogu stavljati u promet (članak 11.),

9. o uvjetima koje moraju ispunjavati prostorije za proizvodnju i promet namirnica i predmeta opće uporabe (članak 17. stavak 2.),

10. o uvjetima za pripremu i prodaju namirnica izvan prostorija (članak 20. stavak 1.),

11. o normativima mikrobiološke čistoće i metode njezina određivanja (članak 21.),

12. o radnoj odjeći i obući potrebnoj radi zdravstvene zaštite proizvoda iz članka 23. stavka 4. ovoga Zakona,

13. o opsegu, uvjetima i načinu ispitivanja namirnica i predmeta opće uporabe u tijeku proizvodnje i načinu vođenja evidencije o izvršenim ispitivanjima proizvoda (članak 24. stavak 2.),

14. o uvjetima glede stručnih djelatnika, prostorija i opreme koje moraju ispunjavati laboratoriji proizvođača (članak 25. stavak 3.),

15. o uvjetima glede stručnih djelatnika, prostorija i opreme koje moraju ispunjavati zdravstvene i druge pravne osobe za obavljanje analiza i superanaliza namirnica, odnosno predmeta opće uporabe (članak 25. stavak 4.),

16. kojim utvrđuje koje zdravstvene i druge pravne osobe ispunjavaju uvjete za analizu i superanalizu namirnica i predmeta opće uporabe (članak 25. stavak 5.),

17. o načinu uzimanja uzoraka, odnosno o metodama za obavljanje analiza i superanaliza namirnica i predmeta opće uporabe (članak 27. stavak 7.),

18. kojim određuje mjesta u kojima se obavlja carinjenje iz članka 32. ovoga Zakona,

19. o visini i načinu plaćanja naknade za pokrivanje troškova iz članka 35. stavka 2. ovoga Zakona.

Ministar zdravstva donosi provedbene propise iz stavka 1. točke 9., 13. i 19. ovoga članka uz suglasnost ministra poljoprivrede i šumarstva kada se radi o namirnicama životinjskog podrijetla.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 51.

Ministar zdravstva donijet će propise iz članka 50. ovoga Zakona u roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru nad namirnicama i predmetima opće uporabe ("Narodne novine", br. 60/92.).

Do donošenja propisa iz stavka 1. ovoga članka ostaju na snazi propisi doneseni na temelju Zakona o zdravstvenoj ispravnosti živežnih namirnica i predmeta opće upotrebe koji su preuzeti na temelju članka 1. točke 5. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti zdravstva koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni ("Narodne novine", br. 53/91.) i Zakona o zdravstvenom nadzoru nad živežnim namirnicama i predmetima opće upotrebe ("Narodne novine", br. 41/73., 52/87. i 47/90.):

­ Pravilnik o uvjetima u pogledu mikrobiološke ispravnosti kojima moraju odgovarati živežne namirnice u prometu ("Službeni list", br. 45/83. i 43/89.),

­ Pravilnik o uvjetima u pogledu zdravstvene ispravnosti dijetnih namirnica koje se mogu stavljati u promet ("Službeni list", br. 4/85., 70/86. i 69/91.),

­ Pravilnik o metodama određivanja udjela nitrata u dječjoj hrani ("Službeni list", br. 2/87.),

­ Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Službeni list", br. 33/87. i 23/91.),

­ Pravilnik o načinu uzimanja uzoraka i metodama za laboratorijsku analizu vode za piće ("Službeni list", br. 33/87.),

­ Pravilnik o količinama pesticida i drugih otrovnih tvari, hormona, antibiotika i mikotoksina koji se mogu nalaziti u živežnim namirnicama ("Službeni list", br. 59/83.),

­ Pravilnik o metodama obavljanja mikrobioloških analiza i superanaliza živežnih namirnica ("Službeni list", br. 25/80.),

­ Pravilnik o metodi analiza i superanaliza za određivanje količine teških metala (olova, bakra, željeza i nikla) u živežnim namirnicama ­ uljima, mastima i margarinu ("Službeni list", br. 33/84.),

­ Pravilnik o uvjetima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opće upotrebe koji se mogu stavljati u promet ("Službeni list", br. 26/83., 61/84., 56/86., 50/89. i 18/91.),

­ Pravilnik o uvjetima uz koje se mogu stavljati u promet živežne namirnice i predmeti opće upotrebe konzervirani zračenjem ("Službeni list", br. 68/84.),

­ Uputstvo o načinu dostave izvještaja o provedbi Zakona o zdravstvenoj ispravnosti živežnih namirnica i predmeta opće upotrebe te propisa donesenih na temelju tog Zakona ("Službeni list", br. 45/84.),

­ Uputstvo o načinu uzimanja uzoraka za obavljanje analiza i superanaliza namirnica i predmeta opće upotrebe ("Službeni list", br. 60/78.),

­ Pravilnik o metodama određivanja pH­vrijednosti i količine toksičnih metala i nemetala u sredstvima za održavanje osobne higijene, njegu i uljepšavanje lica i tijela te o metodama utvrđivanja mikrobiološke ispravnosti tih sredstava ("Službeni list", br. 46/83.),

­ Rješenje o zdravstvenim i drugim organizacijama udruženog rada koje udovoljavaju uvjetima za obavljanje superanaliza živežnih namirnica i predmeta opće upotrebe ("Službeni list", br. 25/80., 4/83. i 69/91.),

­ Pravilnik o uvjetima i načinu ispitivanja živežnih namirnica i predmeta opće upotrebe u toku njihove proizvodnje i o načinu vođenja evidencija o izvršenim ispitivanjima proizvoda i sirovina u vlastitom laboratoriju proizvođača ("Narodne novine", br. 35/80.),

­ Pravilnik o uvjetima i načinu ispitivanja živežnih namirnica i predmeta opće upotrebe i o načinu vođenja evidencije o izvršenim ispitivanjima proizvoda i sirovina u ovlaštenim organizacijama odnosno ustanovama za kontrolu i ispitivanje ("Narodne novine", br. 42/88.),

­ Pravilnik o načinu ispitivanja živežnih namirnica i predmeta opće upotrebe koje za tržište proizvode organizacije udruženog rada i samostalni proizvodači ("Narodne novine", br. 42/88.),

­ Pravilnik o normativima mikrobiološke čistoće i metode njenog određivanja ("Narodne novine", br. 42/88.),

­ Pravilnik o načinu prodaje živežnih namirnica izvan prostorija ("Narodne novine", br. 42/88.),

­ Pravilnik o načinu stjecanja osnovnog znanja o higijeni namirnica i osobnoj higijeni osoba koje rade u proizvodnji i prometu živežnih namirnica ("Narodne novine", br. 35/84. i 10/86.),

­ Rješenje o određivanju zdravstvenih i drugih organizacija udruženog rada u kojima se može obavljati ispitivanje zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće upotrebe ("Narodne novine", br. 5/91., 20/91., 23/91. i 45/91.),

­ Pravilnik o posebnoj radnoj odjeći i obući osoba koje rade u proizvodnji i prometu živežnih namirnica, sredstava za održavanje osobne higijene, njegu i uljepšavanje lica i tijela ("Narodne novine", br. 27/75. i 7/77.).

Članak 52.

Pravne i fizičke osobe dužne su svoje poslovanje uskladiti s odredbom članka 14. ovoga Zakona u roku od godine dana od dana stupanja na snagu Zakona o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru nad namirnicama i predmetima opće uporabe ("Narodne novine", br. 60/92.).

Članak 53.

Danom stupanja na snagu Zakona o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru nad namirnicama i predmetima opće uporabe ("Narodne novine", br. 60/92.) prestaje važiti Zakon o zdravstvenom nadzoru nad živežnim namirnicama i predmetima opće upotrebe ("Narodne novine", br. 41/73., 52/87. i 47/90.), i točka 5. članka 1. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti zdravstva koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni ("Narodne novine", br. 53/91.).