Odluka o vrstama vojnih odora u oružanim snagama Republike Hrvatske

NN 1/1997 (3.1.1997.), Odluka o vrstama vojnih odora u oružanim snagama Republike Hrvatske

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 100. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, članka 64. stavka 2. Zakona o obrani ("Narodne novine", br. 74/93. - pročišćeni tekst i br. 57/96.) i članka 105. stavka 2. Zakona o službi u oružanim snagama Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 23/95. i 33/95.) donosim

ODLUKU

O VRSTAMA VOJNIH ODORA U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE

I.

Ovom odlukom propisuju se vrste vojnih odora u oružanim snagama Republike Hrvatske.

Vojna odora s pripadajućim znakovljem je vanjsko obilježje pripadnosti oružanim snagama Republike Hrvatske.

II.

Vojne odore dijele se prema granama, namjeni i korisnicima.

III.

Vojne odore prema granama oružanih snaga su:

- odore Hrvatske kopnene vojske,

- odore Hrvatske ratne mornarice,

- odore Hrvatskoga ratnog zrakoplovstva.

Vojne odore prema namjeni su:

- svakodnevne,

- službene,

- svečane,

- ratne,

- počasnih postrojbi oružanih snaga,

- povijesno-tradicijske.

U obnašanju dužnosti vojne osobe po potrebi i u određenim uvjetima, ovisno o prirodi posla koji obavljaju, koriste radnu, zaštitnu i specijalnu odjeću.

V.

Vojne odore prema korisnicima su:

- odora vojnika i mornara,

- odora djelatnih časnika,

- odore vojnih službenika i vojnih namještenika.

VI.

Vojne odore prema razdoblju vremenskog nošenja su zimske i ljetne.

VII.

Vojne odore se izrađuju u muškoj i ženskoj inačici.

VIII.

Vojnu odoru obvezni su nositi svi pripadnici oružanih snaga Republike Hrvatske za vrijeme obnašanja dužnosti i u drugim prigodama sukladno posebnim propisima.

IX.

Predsjednik i članovi Vlade Republike Hrvatske mogu nositi dijelove vojne odore kada su nazočni vojnim vježbama, odnosno tijekom javne mobilizacije.

Osobe iz stavka 1. ovoga članka u ratu mogu nositi odoru prema posebnoj odluci Predsjednika Republike.

X.

Pobočnik Predsjednika Republike, ovisno o vrsti i prirodi posla kojeg obnaša, može nositi odoru svih grana oružanih snaga Republike Hrvatske.

XI.

Umirovljene djelatne vojne osobe mogu nositi službenu odoru propisanu ovom odlukom u sljedećim prigodama:

- vojnim svečanostima,

- u dane državnih blagdana,

- na Dan oružanih snaga Republike Hrvatske

- u drugim prigodama kojima se obilježavaju događaji od posebnog značaja za oružane snage prema posebnoj zapovjedi.

XII.

Djelatne vojne osobe raspoređene na rad izvan oružanih snaga Republike Hrvatske obvezne su nositi vojnu odoru u sljedećim prigodama:

- kada službeno dolaze u postrojbe, zapovjedništva i ustanove oružanih snaga Republike Hrvatske,

- na vojnim vježbama i tijekom pripravnosti,

- na svečanostima kojima su nazočni kao predstavnici oružanih snaga,

- u drugim prigodama prema posebnoj zapovijedi.

XIII.

Djelatne vojne osobe u pravilu ne nose odoru u sljedećim prigodama:

- izvan radnog vremena,

- kada privatno putuju u inozemstvo,

- pri obavljanju posebnih zadaća.

XIV.

Djelatne vojne osobe nisu obvezne nositi odoru u sljedećim prigodama:

- kada su raspoređene na rad izvan oružanih snaga, a nije određeno da nose vojnu odoru,

- kada su na školovanju izvan oružanih snaga.

XV.

Odoru Hrvatske kopnene vojske nose djelatne vojne osobe:

- rodova: pješaštva, oklopništva, topništva, inženjerije, motrenja i navođenja, atomsko-biološko-kemijske obrane, veze, protuzračne obrane i elektronskog djelovanja,

- struka: tehničke, prometne, građevinske, hidrometeorološke, geodetske, opskrbne, pravne, upravne, financijske, obrazovne, informatičke, zdravstvene, psihološke i veterinarske,

- osobe na službi u padobranskim postrojbama i postrojbama mornaričkog pješaštva.

XVI.

Odoru Hrvatske ratne mornarice nose djelatne vojne osobe:

- roda pomorstva i mornaričko-tehničke struke bez obzira na to gdje su na službi,

- djelatne vojne osobe koje se nalaze na dužnosti u Hrvatskoj ratnoj mornarici.

XVII.

Odoru Hrvatskog ratnog zrakoplovstva nose djelatne vojne osobe:

- roda zrakoplovstva i zrakoplovno-tehničke struke bez obzira na to gdje su na službi,

- djelatne vojne osobe koje se nalaze na dužnosti u Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu.

XVIII.

Vojne odore počasnih postrojbi oružanih snaga Republike Hrvatske te povijesno - vojnotradicijske odore propisat će se posebnom odlukom.

XIX.

Ovlašćuje se ministar obrane da donese Pravilnik o vojnim odorama i Pravilnik o odorama osoba glazbene struke i odorama vojnih službenika i vojnih namještenika.

XX.

Pravilnikom o vojnim odorama propisat će se:

- izgled, kroj vojne odore, te posebni dijelovi vojne odore i opreme, pri čemu će se opisati svaka vrsta odore uz slikovni prikaz te sastav vojnih odora po vrstama,

- način nošenja vojne odore, odnosno uvjete za nošenje pojedinih njezinih dijelova,

- trajanje i rokovi uporabe vojne odore i pojedinih dijelova, vođenje njihove evidencije, načini zamjene, produljenje uporabnoga roka i slično,

- vrijeme nošenja vojne odore.

XXI.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Broj: 01-04-96-564/3-A25
Zagreb, 11. prosinca 1996.

PREDSJEDNIK REPUBLIKE I
VRHOVNI ZAPOVJEDNIK
ORUŽANIH SNAGA HRVATSKE
Vrhovnik
dr. Franjo Tuđman, v. r.