Uredba o spajanju javnih ustanova restauratorske djelatnosti

NN 2/1997 (9.1.1997.), Uredba o spajanju javnih ustanova restauratorske djelatnosti

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 69. Zakona o ustanovama ("Narodne novine", broj 76/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. prosinca 1996. godine donijela

UREDBU

O SPAJANJU JAVNIH USTANOVA RESTAURATORSKE DJELATNOSTI

Članak 1.

Ovom Uredbom spajaju se javne ustanove:

- Restauratorski zavod Hrvatske, Zagreb, N. Grškovića 23, koje je osnivač Republika Hrvatska, i

- Zavod za restauriranje umjetnina, Zagreb, Zmajevac 8, koje je osnivač Republika Hrvatska,

u javnu ustanovu pod nazivom "Hrvatski restauratorski zavod", sa sjedištem u Zagrebu, N. Grškovića 23.

Članak 2.

Osnivač javne ustanove "Hrvatski restauratorski zavod" (u daljnjem tekstu: Zavod) je Republika Hrvatska.

Prava i dužnosti osnivača obavljat će Ministarstvo kulture.

Članak 3.

Zavod ima pečat okruglog oblika po čijem je obodu tekst: "Hrvatski restauratorski zavod - Zagreb".

Članak 4.

Djelatnost Zavoda je:

- konzerviranje i restauriranje pokretnih i nepokretnih spomenika kulture, te umjetnina i drugih kulturnih dobara, a poglavito: pojedinačnih građevina i građevinskih sklopova; slikarskih djela na zidu, drvu, platnu i drugim materijalima; kiparskih djela od drva, kamena i drugih materijala; predmeta od tekstila i kože; predmeta od metala; predmeta od keramike, stakla i sličnih materijala; ukrasnih elemenata građevina od drva, kamena, štuko-mase, keramike i drugih materijala,

- konzervatorsko i restauratorsko istraživanje nepokretnih i pokretnih spomenika kulture i to: istraživanje stilskih, kulturno-povijesnih i materijalnih svojstava spomenika te istraživanje promjena spomenutih svojstava i njihovih uzroka;

- izrada prijedloga konzervatorsko-restauratorskih zahvata i izvođenja zahvata;

- vođenje stručne dokumentacije;

- stručna vještačenja o stanju spomenika kulture i konzervatorsko-restauracijskim radovima izvršenim na njima od strane drugih osoba i organizacija;

- davanje mišljenja o ispunjavanju stručno-tehničkih uvjeta za obavljanje restauratorske djelatnosti od strane fizičkih ili pravnih osoba;

- obavljanje stručnog uvida u rad registriranih restauratorskih radionica u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba;

- unapređivanje tehničke zaštite spomenika kulture;

- organiziranje stručnog usavršavanja konzervatora i restauratora i stručnih ispita za restauratorska zvanja;

- razvijanje i promidžba konzervatorsko-restauratorske djelatnosti;

- održavanje stručne suradnje s istovrsnim i sličnim ustanovama u zemlji i inozemstvu.

Zavod može obavljati i druge djelatnosti utvrđene statutom, koje služe obavljanju djelatnosti iz prethodnog stavka ovog članka.

Zavod svoju djelatnost obavlja u zemlji i inozemstvu.

Članak 5.

Zavodom upravlja upravno vijeće.

Upravno vijeće ima predsjednika i četiri člana.

Predsjednika i članove upravnog vijeća imenuje ministar kulture, i to tri člana iz reda stručnjaka u područjima povijesti umjetnosti, arhitekture i graditeljstva, te tehničkih znanosti koje se primjenjuju u restauratorskoj djelatnosti, a dva člana iz reda stručnih zaposlenika Zavoda.

Članak 6.

Mandat predsjednika i članova upravnog vijeća traje dvije godine.

Osnivač može i prije isteka mandata razriješiti predsjednika i pojedine članove upravnog vijeća.

Način rada i odlučivanja upravnog vijeća, pobliže se uređuju statutom.

Članak 7.

Upravno vijeće donosi program rada i razvoja Zavoda i nadzire njihovo izvršavanje, odlučuje o financijskom planu i donosi godišnji obračun, predlaže osnivaču promjenu ili proširenje djelatnosti, daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima, donosi statut uz suglasnost osnivača, donosi na prijedlog ravnatelja akt o unutrašnjem ustrojstvu, donosi i druge opće akte u skladu sa statutom i zakonom, donosi odluke u drugom stupnju u svezi s pravima zaposlenika Zavoda, raspravlja o izvješćima ravnatelja, obavlja i druge poslove određene statutom Zavoda.

Članak 8.

Voditelj Zavoda je ravnatelj:

Ravnatelja imenuje i razrješuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra kulture.

Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja što ga raspisuje i provodi Zavod, a uz uvjete propisane zakonom.

Članak 9.

Ravnatelj predstavlja i zastupa Zavod, organizira i vodi poslovanje, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Zavoda i zastupa Zavod u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima, te pravnim osobama s javnim ovlastima, odgovoran je za zakonitost rada, vodi i odgovoran je za stručni rad Zavoda, provodi odluke upravnog vijeća, podnosi izvješća o poslovanju Zavoda, odlučuje o zaključivanju i otkazu ugovora o radu, odlučuje o rasporedu zaposlenika, te obavlja i druge poslove određene ovom Uredbom i statutom Zavoda.

Ravnatelj može opunomoćiti drugu osobu za zastupanje Zavoda u pravnom prometu u granicama svojih ovlasti, a sukladno s odredbama zakona kojima se uređuju obvezni odnosi.

Članak 10.

Zavod ima stručno vijeće, kojega se sastav, osnivanje i poslovi uređuju statutom Zavoda, sukladno sa zakonom.

Članak 11.

Statutom Zavoda pobliže se uređuje ustrojstvo Zavoda, ovlasti, način rada i odlučivanja njegovih tijela, način raspolaganja s dobiti, te druga pitanja od značenja za rad Zavoda.

Statut donosi upravno vijeće uz suglasnost Ministarstva kulture.

Članak 12.

Imovinu Zavoda čine sva sredstva: nekretnine, pokretnine, oprema, sredstva za rad, financijska sredstva, te prava dosadašnjih javnih ustanova iz članka 1. ove Uredbe.

Članak 13.

Za obveze u poslovanju Zavod odgovara cijelom svojom imovinom.

Republika Hrvatska solidarno i neograničeno odgovara za obveze Zavoda.

Ako Zavod u obavljanju svoje djelatnosti ostvari dobit, ta će se dobit upotrijebiti samo za obavljanje i razvoj djelatnosti Zavoda.

O upotrebi dobiti z stavka 2. ovoga članka odlučuje na prijedlog ravnatelja upravno vijeće Zavoda.

Članak 14.

Zavod ne može bez suglasnosti Ministarstva kulture steći, opteretiti ili otuđiti nekretnine, kao i drugu imovinu u vrijednosti koja se određuje statutom Zavoda.

Članak 15.

Sredstva za redovitu djelatnost Zavoda osiguravaju se iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske putem Ministarstva kulture i iz vlastitih prihoda, te potporama, sponzorstvima i darovanjima.

Članak 16.

Rad Zavoda je javan.

O javnosti Zavoda skrbi ravnatelj.

Upravno vijeće Zavoda dužno je najmanje jednom godišnje podnijeti osnivaču izvješće o radu Zavoda.

Članak 17.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe, Zavod preuzima sve poslove, te sve zaposlenike zatečene na preuzetim poslovima, opremu, pismohranu, sredstva za rad, financijska sredstva, kao i prava i obveze ustanova iz članka 1. ove Uredbe.

Osobe zatečene na dužnosti ravnatelja ustanova iz članka 1. ove Uredbe, razriješit će od dužnosti ministar kulture rješenjem, a odlukom privremenog ravnatelja Zavoda bit će raspoređene na odgovarajuće poslove u Zavodu.

Članak 18.

Vlada Republike Hrvatske imenovat će privremenog ravnatelja Zavoda koji će obaviti pripreme za početak rada Zavoda, te podnijeti prijavu za upis Zavoda u sudski registar ustanova.

Privremeni ravnatelj Zavoda obavljat će poslove ravnatelja do imenovanja ravnatelja Zavoda.

Privremeni će ravnatelj u roku od 15 dana od dana početka rada Zavoda preuzetim zaposlenicima ponuditi zaključenje ugovora o radu s privremenim rasporedom do donošenja akta o unutrašnjem ustrojstvu Zavoda.

Članak 19.

Ministar kulture imenovat će članove upravnog vijeća Zavoda prema članku 5. ove Uredbe u roku od osam dana od dana njezine objave u "Narodnim novinama".

Članak 20.

Zavod počinje s radom danom upisa u sudski registar.

Restauratorski zavod Hrvatske, Zagreb, N. Grškovića 23 i Zavod za restauriranje umjetnina, Zagreb, Zmajevac 8, prestaju s radom danom upisa u sudski registar Zavoda iz prethodnog stavka.

Članak 21.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 373-03/96-01/01

Urbroj: 5030104-96-1
Zagreb, 19. prosinca 1996.

Potpredsjednik
dr. Ivica Kostović, v. r.