Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti

NN 3/1997 (10.1.1997.), Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

41

Na temelju čl. 4. st. 2. Zakona o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (»Narodne novine«, broj 98/94), Vlada Republike Hrvat­ske je na sjednici održanoj 19. prosinca 1996. donijela

ODLUKU

O NACIONALNOJ KLASIFIKACIJI DJELATNOSTI

I.

Ovom Odlukom propisuje se Nacionalna klasifikacija djelatnosti s nazivima područja, potpodručja, odjeljaka, skupina, razreda i podrazreda gospodarskih i inih djelatnosti.

U Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti označeni su:

područja                   - jednoslovnom oznakom;

potpodručja              - dvoslovnom oznakom;

odjeljci                     - dvoznamenkastom brojkom;

skupine                     - troznamenkastom brojkom;

razredi                      - četveroznamenkastom brojkom;

podrazredi                - peteroznamenkastom brojkom.

II.

»Dodatak 1 - Nacionalna klasifikacija djelatnosti, Dodatak 2 - Nacionalna klasifikacija djelatnosti s objašnjenjima i Dodatak 3 - Skraćeni nazivi Nacionalne klasifikacije djelatnosti otiskani su uz ovu Odluku i čine njezin sastavni dio.«

III.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (»Narodne novine«, br. 6/95).

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 950-02/96-01/02

Urbroj: 5030105-96-2

Zagreb, 19. prosinca 1996.               

  Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.

 

DODATAK 1 – NACIONALNA KLASIFIKACIJA DJELATNOSTI

I. dio

 

II. dio


DODATAK 2 – NACIONALNA KLASIFIKACIJA DJELATNOSTI S OBJAŠNJENJIMA

 

I. dio

 

II. dio

 

III. dio

 

IV. dio

 

DODATAK 3 – SKRAĆENI NAZIVI NACIONALNE KLASIFIKACIJE

 

I. dio