Pravilnik o utvrđivanju opće zdravstvene i posebne sposobnosti zaštitara i privatnog detektiva

NN 5/1997 (17.1.1997.), Pravilnik o utvrđivanju opće zdravstvene i posebne sposobnosti zaštitara i privatnog detektiva

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti osoba i imovine ("Narodne novine" broj 83/96.), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O UTVRĐIVANJU OPĆE ZDRAVSTVENE I POSEBNE SPOSOBNOSTI ZAŠTITARA I PRIVATNOG DETEKTIVA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju mjerila i način utvrđivanja opće zdravstvene i posebne duševne i tjelesne sposobnosti zaštitara, privatnog detektiva i zaposlenika zaštitarske službe (u daljnjem tekstu: ovlaštenici) kao i opće zdravstvene sposobnosti osnivača, odnosno člana trgovačkog društva.

Osobe koje namjeravaju obavljati poslove iz stavka 1. ovoga članka (u daljnjem tekstu: pristupnici) obavljaju zdravstveni pregled.

Članak 2.

Ovlaštenici su dužni svake dvije godine učiniti zdravstveni pregled.

Rok iz stavka 1. ovoga članka teče od nadnevka naznačenog na posljednjoj ispravi o sposobnosti, koju izdaje nadležna zdravstvena ustanova.

Ovlaštenici obavljaju zdravstveni pregled i prije isteka roka iz stavka 1. ovoga članka, po zahtjevu:

- nadležnog rukovoditelja u ovlaštenom trgovačkom društvu;

- nadležnog rukovoditelja unutarnje zaštitarske službe;

- nadležne ovlaštene službene osobe Ministarstva unutarnjih poslova;

- nadležnog liječnika primarne zdravstvene zaštite i

- ovlaštenika osobno.

Članak 3.

Zdravstveno stanje utvrđuje se na zdravstvenom pregledu prema mjerilima propisanim u Prilogu, koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Prilog iz stavka 1. ovoga članka sadrži i popis bolesti i zdravstvenih stanja koje čine zapreku za obavljanje poslova iz članka 1. ovog Pravilnika.

Članak 4.

Zdravstvena sposobnost utvrđuje se na temelju liječničkog pregleda i zdravstvene dokumentacije koja se sastoji od pregleda razvrstanih po specijalnostima:

1. Doktor medicine rada:

- prethodni specijalistički zdravstveni pregled djelatnika koji obavljaju poslove s posebnim uvjetima rada;

- spirometrija;

- EKG;

2. Laboratorij:

- cjelovita pretraga urina;

- uzimanje krvi iz vena;

- SE, KKS;

- GUK; Urea (S), Gama GT, SGOT, SGPT;

3. RTG pluća (ODELCA)

4. Okulist:

- pregled specijaliste okuliste;

- pregled ortoreterom (vid, prostorni vid, raspoznavanje osnovnih boja);

5. Otorinolaringolog:

- pregled ORL specijaliste;

- tonalna audiometrija;

- ispitivanje ravnoteže;

6. Psiholog:

- kraći razgovor s pristupnikom/ovlaštenikom;

- ispitivanje perceptivnih i spacijalnih sposobnosti;

- ispitivanje kognitivnih sposobnosti (RSB);

- ispitivanje crta osobnosti(EPQ);

7. Neuropsihijatar:

- pregled neuropsihijatra ili

- pregled psihijatra i neurologa (po indikaciji EEG).

Članak 5.

Opća zdravstvena sposobnost osnivača, odnosno člana trgovačkog društva utvrđuje se na zdravstvenom pregledu u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi.

Članak 6.

Opću zdravstvenu i posebnu duševnu i tjelesnu sposobnost ocjenjuje Povjerenstvo kojeg imenuje ministar unutarnjih poslova.

Za obavljanje uradaka iz stavka 1. ovoga članka, ministar unutarnjih poslova može imenovati više Povjerenstava.

Članak 7.

Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i dva člana.

Predsjednik i članovi povjerenstva su liječnici i to specijalist medicine rada ili opće medicine, te neuropsihijatar.

Članak 8.

Povjerenstvo daje ocjenu sposobnosti na temelju zdravstvene dokumentacije i specijalističke obrade koju je obavila nadležna zdravstvena ustanova te drugih podataka potrebnih za davanje ocjena i mišljenja.

Ocjenjujući sposobnost osoba iz stavka 1. ovoga članka, Povjerenstvo može konzultirati i druge liječnike određenih specijalnosti.

Ako Povjerenstvo utvrdi da su za davanje konačne ocjene potrebni dopunski zdravstveni pregledi, osoba iz stavka 1. ovoga članka upućuje se u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu.

Članak 9.

Zdravstvenu sposobnost pristupnika i ovlaštenika Povjerenstvo ocjenjuje ocjenom:

"sposoban za obavljanje poslova tjelesne zaštite" ili "nesposoban za obavljanje poslova tjelesne zaštite"

Ocjena se dostavlja ovlaštenom trgovačkom društvu ili pravnoj osobi u kojoj je osnovana unutarnja zaštitarska služba te pristupniku/ovlašteniku.

Ocjena iz stavka 1. ovoga članka je konačna.

Članak 10.

Opća zdravstvena sposobnost osnivača i člana trgovačkog društva ocjenjuje se ocjenom:

"sposoban za osnivača/člana" ili "nesposoban za osnivača/člana"

Ocjena iz stavka 1. ovoga članka je konačna.

Članak 11.

Povjerenstvo pristupnika/ovlaštenika ocjenjuje nesposobnim ako utvrdi bolest, stanje, ozljedu ili njihovu posljedicu odnosno tjelesnu manu koja je zapreka za uspješno obavljanje poslova tjelesne, tehničke zaštite i privatnog detektiva ili ako utvrdi kombinaciju nekoliko kontraindikacija koje same po sebi nisu zapreka za rad na navedenim poslovima.

Članak 12.

Pristupnik i ovlaštenik koji odbije pristupiti zdravstvenom pregledu oglašava se nesposobnim za obavljanje poslova iz članka 1. ovoga Pravilnika.

Članak 13.

Ovlašteno trgovačko društvo, odnosno pravna osoba u kojoj je osnovana unutarnja zaštitarska služba, obavlja organizaciju provedbe i vodi evidenciju pravodobnog obavljanja zdravstvenih pregleda.

Članak 14.

Ovlaštena zdravstvena ustanova dužna je voditi posebnu evidenciju i čuvati zdravstvenu dokumentaciju pregledanih osoba.

Članak 15.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju se primjenjivati odredbe Pravilnika o zdravstvenim pregledima za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja ("Narodne novine" broj 79/92.) koje se odnose na osobe koje obavljaju poslove zaštite imovine.

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Broj: 511-01-64-39211/1-96.
Zagreb, 18. prosinca 1996.

Ministar
Ivan Penić, v. r.