Uredba o uvjetima za izdavanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša

NN 7/1997 (24.1.1997.), Uredba o uvjetima za izdavanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 9. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", broj 82/94) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. siječnja 1997. godine, donijela

UREDBU

O UVJETIMA ZA IZDAVANJE SUGLASNOSTI ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA ZAŠTITE OKOLIŠA

Članak 1.

Ovom Uredbom propisuju se uvjeti koje mora ispunjavati pravna osoba za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša.

Članak 2.

Pod obavljanjem stručnih poslova zaštite okoliša, sukladno zakonu, smatraju se:

1. poslovi u vezi s praćenjem stanja okoliša (monitoring),

2. poslovi izrade stručnih podloga i elaborata zaštite okoliša,

3. poslovi stručne pripreme i izrade studije utjecaja na okoliš,

4. poslovi stručnog obrazovanja radi stjecanja znanja i usavršavanja u provođenju zaštite okoliša,

5. poslovi praćenja kakvoće zraka i emisija u zrak.

Članak 3.

Za dobivanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša pravna osoba mora biti registrirana za obavljanje te djelatnosti i ispunjavati uvjete propisane ovom Uredbom.

Pod uvjetima u smislu stavka 1. ovoga članka smatraju se osobito potreban broj i primjerena stručna osposobljenost zaposlenika, odgovarajući radni prostor i tehnička opremljenost.

Članak 4.

Za obavljanje poslova u vezi s praćenjem stanja okoliša (monitoring) pravna osoba mora imati:

1. najmanje tri zaposlenika visoke stručne spreme s najmanje pet godina iskustva u struci različite specijalnosti za obavljanje poslova: mjerenje emisija u okoliš; mjerenje imisija u okolišu; praćenje prirodnih i drugih pojava koje su posljedica onečišćavanja okoliša (bioloških, meteoroloških, hidroloških, erozijskih, seizmoloških, radioloških, geofizikalnih i drugih pojava),

2. radni prostor u vlasništvu ili zakupu koji pravnoj osobi omogućuje da može obaviti pretežiti dio postupka mjerenja, ispitivanja i utvrđivanja rezultata, osim onih koji se po prirodi stvari obavljaju u otvorenom prostoru,

3. tehničku opremu s ovjerenim mjernim uređajima i ostalu opremu kojom se osigurava pouzdanost podataka o stanju okoliša i utjecajima na okoliš.

Članak 5.

Pravna osoba koja je dobila suglasnost za obavljanje poslova u vezi s praćenjem stanja okoliša (monitoring) mora pretežiti dio stručnih poslova obavljati u svom laboratoriju i sa svojim stalnim zaposlenicima.

Pravna osoba iz stavka 1. ovoga članka može obavljati samo ona mjerenja, ispitivanja i utvrđivanja rezultata za koja ima tehničku opremu i zaposlenike stručno osposobljene za te poslove.

Članak 6.

Za obavljanje poslova izrade stručnih podloga i elaborata zaštite okoliša i za obavljanje stručnih poslova pripreme i izrade studije utjecaja na okoliš pravna osoba mora ispunjavati uvjete propisane u članku 4. ove Uredbe.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, pravna osoba koja ne ispunjava uvjete iz članka 4. stavak 1. točke 2. i 3. ove Uredbe može dobiti suglasnost za obavljanje poslova izrade stručnih podloga i elaborata zaštite okoliša i za obavljanje stručnih poslova pripreme i izrade studije utjecaja na okoliš, ako s pravnom osobom ovlaštenom za obavljanje stručnih poslova praćenja stanja okoliša (monitoring) ili s nekom drugom ovlaštenom pravnom osobom ima ugovor da će ovlaštena pravna osoba za njene potrebe obavljati poslove praćenja stanja okoliša (monitoring).

Članak 7.

Stručno obrazovanje radi stjecanja znanja i usavršavanja u provođenju zaštite okoliša može obavljati pravna osoba na temelju programa stručnog obrazovanja i usavršavanja (u daljnjem tekstu: program).

Program obuhvaća:

1. plan, ciljeve i zadaće programa,

2. osnovne oblike i metodu izvođenja programa,

3. potreban broj predavača i drugih stručnih osoba koje mogu osigurati razinu stručnoga rada,

4. odgovarajući radni prostor u vlasništvu ili zakupu, opremu i druge uvjete za provođenje programa.

Program iz stavka 1. ovoga članka predlaže pravna osoba, a odobrava Ministarstvo prosvjete i športa.

Članak 8.

Pravnoj osobi koja ispunjava uvjete iz članka 4. ove Uredbe može se izdati suglasnost za obavljanje poslova praćenja kakvoće zraka i emisija u zrak sukladno propisima o zaštiti zraka, uz uvjet da ima najmanje tri zaposlenika za obavljanje mjerenja imisija i emisija u zrak, mjerenja fizikalnog stanja atmosfere te mjerenje i opažanje posrednih pokazatelja kakvoće zraka i da je odgovarajuće tehnički opremljena s ovjerenim mjernim uređajima.

Članak 9.

Pravnoj osobi može se izdati suglasnost za obavljanje jednog ili više stručnih poslova zaštite okoliša iz članka 2. ove Uredbe.

Članak 10.

Rješenje o izdavanju suglasnosti, odnosno rješenje o odbijanju zahtjeva zbog neispunjavanja uvjeta propisanih ovom Uredbom donosi za:

- poslove iz članka 2., stavka 1., točke 1., 2., 3. i 5. ove Uredbe Državna uprava za zaštitu okoliša,

- poslove iz članka 2., stavka 1., točke 4. ove Uredbe Državna uprava za zaštitu okoliša uz prethodnu suglasnost Ministarstva prosvjete i športa, koje utvrđuje ispunjava li pravna osoba uvjete odobrenog programa iz članka 7. ove Uredbe.

Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Na sva pitanja koja nisu uređena ovom Uredbom na postupak donošenja rješenja iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

Članak 11.

Rješenje iz članka 10. ove Uredbe donosi se na temelju zahtjeva pravne osobe, koja je uz zahtjev dužna priložiti:

1. akt o osnivanju pravne osobe, odnosno izvadak iz sudskog registra s podacima o predmetu poslovanja djelatnosti, popis zaposlenika s dokazom o njihovoj stručnoj spremi, opis radnog iskustva, naziv i adresa pravnih osoba kod kojih su bili zaposleni (preslika iz radne knjižice), dokaze o ispunjavanju prostornih uvjeta i uvjeta tehničke opremljenosti.

2. ostale dokaze o uvjetima propisanim ovom Uredbom ovisno o vrsti stručnih poslova zaštite okoliša: popis stručnih podloga i elaborata zaštite okoliša koje je zaposlenik izradio ili surađivao u njihovoj izradi, popis stručnih poslova pripreme i izrade studije utjecaja na okoliš, koje je zaposlenik izradio ili surađivao u njihovoj izradi, popis objavljenih stručnih radova iz područja zaštite okoliša, ugovor iz članka 6. ove Uredbe, odobrenje programa iz članka 7. ove Uredbe.

Članak 12.

Stručno povjerenstvo utvrđuje ispunjavanje uvjeta za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša, na temelju pismeno priloženih dokaza i neposrednim očevidom radnog prostora i tehničke opremljenosti.

Stručno povjerenstvo ima tri člana.

Za svaku djelatnost iz članka 2. ove Uredbe ravnatelj Državne uprave za zaštitu okoliša osniva posebno stručno povjerenstvo.

Iznimno u suradnji s ministrom prosvjete i športa, ravnatelj Državne uprave za zaštitu okoliša osniva stručno povjerenstvo za djelatnost iz članka 2., stavka 1., točke 4. ove Uredbe.

Članak 13.

Stručno povjerenstvo dužno je u najkraćem roku, a najkasnije 30 dana od dana uredno podnijetog zahtjeva podnijeti ravnatelju izvješće o ispunjavanju ili neispunjavanju uvjeta za obavljanje određenih stručnih poslova zaštite okoliša.

Članak 14.

Posebne troškove, putne troškove i dnevnice u vezi s potrebnim očevidom iz članka 12., stavak 1., ove Uredbe osigurava pravna osoba koja podnosi zahtjev.

Članak 15.

Suglasnost za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša daje se na rok od tri godine.

Šest mjeseci prije isteka roka iz stavka 1. ovoga članka postupak za izdavanje suglasnosti se ponavlja na zahtjev zainteresirane pravne osobe.

Članak 16.

Pravnoj osobi oduzet će se suglasnost za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša i prije isteka roka iz članka 15., stavak 1., ove Uredbe ako se inspekcijskim nadzorom utvrdi da je prestala ispunjavati propisane uvjete, odnosno ako u roku određenom u rješenju o inspekcijskom nadzoru ne otkloni utvrđene nedostatke.

Članak 17.

Državna uprava za zaštitu okoliša vodi evidenciju svih pravnih osoba kojima je izdano rješenje kojim se daje suglasnost za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša.

Evidencija iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

- naziv pravne osobe,

- broj i datum izdavanja rješenja o davanju ili oduzimanju suglasnosti,

- vrstu stručnog posla zaštite okoliša,

- popis zaposlenika s podacima o njihovoj stručnoj osposobljenosti,

- podatke o radnom prostoru i tehničkoj opremljenosti.

Članak 18.

Popis pravnih osoba kojima je izdana ili oduzeta suglasnost za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša objavljuje se u "Narodnim novinama".

Članak 19.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 351-01/96-02/17
Urbroj: 5030116-97-1
Zagreb, 17. siječnja 1997.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.